Rozmówki rosyjskie ze słowniczkiem. Jadę do pracy -  - ebook

Rozmówki rosyjskie ze słowniczkiem. Jadę do pracy ebook

4,0

Opis

Rozmówki rosyjskie ze słowniczkiem. Jadę do pracy

Książka opracowana została dla osób, które chcą pracować za granicą. Składa się z trzech części: Rozmówek, Kategorii zawodowych oraz Praktycznych porad i informacji. Użytkownik znajdzie w niej więc słownictwo ogólne (niezbędne podczas robienia zakupów, podróżowania czy szukania pracy), specjalistyczne terminy związane z wykonywaniem danej profesji (np. w usługach, na budowie czy w gastronomii) oraz wzór umowy o pracę, wynajmu mieszkania i CV.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS
czytnikach certyfikowanych
przez Legimi
czytnikach Kindle™
(dla wybranych pakietów)
Windows
10
Windows
Phone

Liczba stron: 208

Odsłuch ebooka (TTS) dostepny w abonamencie „ebooki+audiobooki bez limitu” w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS
Oceny
4,0 (1 ocena)
0
1
0
0
0
Więcej informacji
Więcej informacji
Legimi nie weryfikuje, czy opinie pochodzą od konsumentów, którzy nabyli lub czytali/słuchali daną pozycję, ale usuwa fałszywe opinie, jeśli je wykryje.
Sortuj według:
SebastianSak

Dobrze spędzony czas

Bardzo przydatne na wyjeździe
10

Popularność
Wstęp

Wstęp

Coraz wię­cej Pola­ków wyjeż­dża do pracy za gra­nicą z pod­sta­wową lub bar­dzo słabą zna­jo­mo­ścią języka obcego. Z myślą o takich wła­śnie oso­bach przy­go­to­wa­li­śmy pod­ręczne kom­pen­dium nie­zbędne pod­czas pobytu w Rosji. W naszym opra­co­wa­niu zna­la­zły się nie­zwy­kle przy­datne ter­miny i zwroty.

Całość podzie­lono na trzy czę­ści:

– Roz­mówki, czyli słow­nic­two ogólne nie­zbędne pod­czas m.in. podró­żo­wa­nia, robie­nia zaku­pów, pyta­nia o drogę, zawie­ra­nia zna­jo­mo­ści, szu­ka­nia pracy, wynaj­mo­wa­nia pokoju.

– Kate­go­rie zawo­dowe, czyli spe­cja­li­styczne słow­nic­two doty­czące poszcze­gól­nych pro­fe­sji m.in. opieki medycz­nej, prac w gospo­dar­stwie domo­wym, admi­ni­stra­cji biu­ro­wej, budow­nic­twa, gastro­no­mii, hote­lar­stwa, tury­styki, rol­nic­twa, infor­ma­tyki, moto­ry­za­cji, ochrony obiek­tów.

– Prak­tyczne porady i infor­ma­cje, czyli wzór umowy o pracę, wynajmu miesz­ka­nia, CV oraz naj­waż­niej­sze numery tele­fo­niczne i adresy pla­có­wek dyplo­ma­tycz­nych.

Mamy nadzieję, że zebrane słow­nic­two i infor­ma­cje uła­twią Pań­stwu pobyt za gra­nicą oraz pomogą w poszu­ki­wa­niu pracy w Rosji lub innym kraju rosyj­sko­ję­zycz­nym.

Wydawca

Roz­mówki pol­sko-rosyj­skie

Roz­mówki pol­sko-rosyj­skie

Dane oso­bowe

Dane oso­bowe

Ли́чные анке́тные да́н

Imię

И́мя

Nazwi­sko

Фами́лия

Nazwi­sko panień­skie/rodowe

Де́вичья фами́лия

Data i miej­sce uro­dze­nia

Да́та и ме́сто рожде́ния

Imiona rodzi­ców

Имена́ роди́телей

Płeć

Пол

Kolor oczu

Цвет глаз

Wzrost (w cm)

Рост (в см)

Stan cywilny

Семе́йное положе́ние

Stan rodzinny (liczba dzieci)

Де́ти

Oby­wa­tel­stwo

Гражда́нство

Naro­do­wość

Национа́льность

Miej­sce zamel­do­wa­nia

А́дрес регистра́ции/пропи́ски

Miej­sce sta­łego pobytu

А́дрес факти́ческого прожива́ния/постоя́нного ме́ста жи́тельства

Seria i numer dowodu oso­bi­stego

Се́рия и но́мер па́спорта

Numer ewi­den­cyjny (PESEL)

Индивидуа́льный идентификацио́нный но́мер (ИИН)

Wykształ­ce­nie

Образова́ние

Wykształ­ce­nie uzu­peł­nia­jące

Дополни́тельное образова́ние

Spe­cjal­ność

Специа́льность

Tytuł/Sto­pień naukowy

Нау́чное зва́ние/Учёная сте́пень

Zawód

Профе́ссия

Doświad­cze­nie zawo­dowe

Профессиона́льный о́пыт

Umie­jęt­no­ści

Уме́ния

Nazy­wam się...

Меня́ зову́т.../Моя́ фами́лия...

Uro­dzi­łem się/Uro­dzi­łam się 15 lipca 1978 roku

Я роди́лся/родила́сь 15 ию́ля 1978 го́да

Miesz­kam w War­sza­wie/Moskwie.

Я живу́ в Варша́ве/в Москве́.

Jestem Pola­kiem/Polką.

Я поля́к/по́лька.

Poro­zu­mie­wa­nie się w obcym języku

Poro­zu­mie­wa­nie się w obcym języku

Обще́ние на иностра́нном языке

Jestem Pola­kiem/Polką.

Я поля́к/по́лька.

Przy­je­cha­łem/Przy­je­cha­łam z Pol­ski.

Я прие́хал/прие́хала из По́льши.

Nie mówię (zbyt dobrze) po rosyj­sku/angiel­sku.

Я не (сли́шком хорошо́) говорю́ по-ру́сски/по-англи́йски.

Mówię po pol­sku/rosyj­sku/angiel­sku/fran­cu­sku.

Я говорю́ по-по́льски/по-ру́сски/по-англи́йски/по-францу́зски.

Rozu­miem, ale nie potra­fię mówić.

Я понима́ю, но не могу́ говори́ть.

Nic nie zro­zu­mia­łem/nie zro­zu­mia­łam.

Я ничего́ не по́нял/не поняла́.

Pro­szę mówić powoli i wyraź­nie.

Говори́те, пожа́луйста, ме́дленно и отчётливо.

Co pan powie­dział/pani powie­działa?

Что вы сказа́ли?

Czy może pan/pani prze­li­te­ro­wać to słowo?

Мо́жете ли вы назва́ть по бу́квам э́то сло́во?

Teraz pana/panią rozu­miem.

Тепе́рь я вас понима́ю.

Czy mógłby pan/Czy mogłaby pani powtó­rzyć ostat­nie słowo/całe zda­nie?

Не могли́ бы вы повтори́ть после́днее сло́во/всё предложе́ние?

Pro­szę mi to napi­sać.

Напиши́те мне э́то, пожа́луйста.

Jak to się pisze?

Как э́то пи́шется?

Jak to się wyma­wia?

Как э́то произн́осится?

Co to zna­czy?

Что э́то зна́чит?

Czy pan/pani mnie rozu­mie?

Вы меня́ понима́ете?

Czy mógłby pan/mogłaby pani mi pomóc i słu­żyć za tłu­ma­cza/tłu­maczkę?

Вы могли́ бы мне помо́чь и быть мои́м перево́дчиком?

Nie rozu­miem.

Я не понима́ю.

Pro­szę powtó­rzyć.

Повтори́те, пожа́луйста.

Nie dosły­sza­łem./Nie dosły­sza­łam.

Я не дослы́шал/не дослы́шала.

Czy mówi pan/pani po pol­sku/rosyj­sku/angiel­sku/fran­cu­sku?

Говори́те ли вы по-по́льски/по-ру́сски/по-англи́йски/по-францу́зски?

Czy ktoś z tutaj obec­nych mówi po pol­sku/rosyj­sku/angiel­sku/fran­cu­sku?

Говори́т ли кто́-нибудь из прису́тствующих по-по́льски/по-ру́сски/по--англи́йски/по-францу́зски?

Czy może mi pan/pani to prze­tłu­ma­czyć?

Переведи́те мне э́то, пожа́луйста.