Rozmówki angielskie ze słowniczkiem. Jadę do pracy -  - ebook

Rozmówki angielskie ze słowniczkiem. Jadę do pracy ebook

0,0

Opis

Rozmówki angielskie ze słowniczkiem. Jadę do pracy

Książka opracowana została dla osób, które chcą pracować za granicą. Składa się z trzech części: Rozmówek, Kategorii zawodowych oraz Praktycznych porad i informacji. Użytkownik znajdzie w niej więc słownictwo ogólne (niezbędne podczas robienia zakupów, podróżowania czy szukania pracy), specjalistyczne terminy związane z wykonywaniem danej profesji (np. w usługach, na budowie czy w gastronomii) oraz wzór umowy o pracę, wynajmu mieszkania i CV.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS
czytnikach certyfikowanych
przez Legimi
czytnikach Kindle™
(dla wybranych pakietów)
Windows
10
Windows
Phone

Liczba stron: 295

Odsłuch ebooka (TTS) dostepny w abonamencie „ebooki+audiobooki bez limitu” w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS
Oceny
0,0
0
0
0
0
0
Więcej informacji
Więcej informacji
Legimi nie weryfikuje, czy opinie pochodzą od konsumentów, którzy nabyli lub czytali/słuchali daną pozycję, ale usuwa fałszywe opinie, jeśli je wykryje.

Popularność
Roz­mówki pol­sko-angiel­skie

Roz­mówki pol­sko-angiel­skie

Dane oso­bowe

Dane oso­bowe

Per­so­nal deta­ilsper­so­nal ditejls

Imię

First name

fe(r)st nejm

Nazwi­sko

Sur­name

ser­nejm

Nazwi­sko panień­skie/rodowe

Maiden name

mejdn nejm

Data i miej­sce uro­dze­nia

Date and place of birth

dejt end plejs of berf

Imiona rodzi­ców

Names of parents

nejmz of parents

Płeć

Sex

seks

Kolor oczu

Colour of eyes

kalar of ajz

Wzrost (w cm)

Height

hajt

Stan cywilny

Mari­tal sta­tus

mari­tal stej­tes

Stan rodzinny (liczba dzieci)

Family (num­ber of chil­dren)

famili (nambe(r) of czil­dren)

Oby­wa­tel­stwo

Citi­zen­ship

siti­zen­szip

Naro­do­wość

Natio­na­lity

naszy­na­liti

Miej­sce zamel­do­wa­nia

Place of resi­dence

plejs of rezi­dens

Miej­sce sta­łego pobytu

Place of per­ma­nent resi­dence

plejs of per­ma­nent rezi­dens

Seria i numer dowodu oso­bi­stego

Iden­tity card num­ber

ajden­titi kard nambe(r)

Numer ewi­den­cyjny (PESEL)

brak angiel­skiego odpo­wied­nika

Wykształ­ce­nie

Edu­ca­tion

edu­kejszn

Wykształ­ce­nie uzu­peł­nia­jące

Com­pli­men­tary edu­ca­tion

kom­pli­men­tary edu­kejszn

Spe­cjal­ność

Spe­cialty

spe­szalti

Tytuł/Sto­pień naukowy

Degree

digrii

Zawód

Job

dżob

Doświad­cze­nie zawo­dowe

Pro­fes­sio­nal expe­rience

pro­fe­szy­nal eks­pir­jens

Umie­jęt­no­ści

Skills

skylz

Nazy­wam się...

My name is...

maj nejm yz...

Uro­dzi­łem się/Uro­dzi­łam się 15 lipca 1978 r.

I was born on the 15th of July 1978.

aj łoz born on de fiftinf of dżu­laj najn­tin sewenti ejt

Miesz­kam w War­sza­wie/Lon­dy­nie/Paryżu.

I live in War­saw/Lon­don/Paris.

aj lyw in łorso/lon­don/paris

Jestem Pola­kiem/Polką.

I am Polish.

aj em połlisz

Poro­zu­mie­wa­nie się w obcym języku

Poro­zu­mie­wa­nie się w obcym języku

Com­mu­ni­ca­tion in a fore­ign lan­gu­agekom­ju­ni­kej­szyn in e foryn len­głydż

Jestem Pola­kiem/Polką.

I am Polish.

aj em połlisz

Przy­je­cha­łem/Przy­je­cha­łam z Pol­ski.

I came from Poland.

aj kejm from połland

Nie mówię (zbyt dobrze) po angiel­sku.

I don’t speak English very well.

aj dont spik inglisz weri łel

Mówię po pol­sku/angiel­sku/fran­cu­sku/nie­miecku.

I can speak Polish/English/French/Ger­man.

aj ken spik połlisz/inglisz/frencz/dżer­man

Rozu­miem, ale nie potra­fię mówić.

I under­stand but I can’t speak.

aj ander­stend bat aj kant spik

Nic nie zro­zu­mia­łem/zro­zu­mia­łam.

I haven’t under­stood any­thing.

aj hewnt ander­stud eny­fin

Pro­szę mówić powoli i wyraź­nie.

Could you speak slowly and cle­arly, ple­ase?

kud ju spik slołli end klirli pliz

Co pan powie­dział/pani powie­działa?

What did you say?

łot did ju sej?

Czy może pan/pani prze­li­te­ro­wać to słowo?

Can you spell this word, ple­ase?

ken ju spel dys łerd pliz

Teraz pana/panią rozu­miem.

Now I under­stand you.

nał aj ander­stend ju

Czy mógłby pan/Czy mogłaby pani powtó­rzyć ostat­nie słowo/całe zda­nie?

Could you repeat the last word/the whole sen­tence?

kud ju ripit de last łerd/ de hol sen­tens

Pro­szę mi to napi­sać.

Write it down, ple­ase.

rajt yt dałn pliz

Jak to się pisze?

How do you write it?

hał du ju rajt yt

Jak to się wyma­wia?

How do you pro­no­unce it?

hał du ju pro­nałns yt

Co to zna­czy?

What does it mean?

łot daz yt min

Czy pan/pani mnie rozu­mie?

Do you under­stand me?

du ju ander­stend mi

Czy mógłby pan/mogłaby pani mi pomóc i słu­żyć za tłu­ma­cza/tłu­maczkę?

Could you help me and trans­late for me, ple­ase?

kud ju help mi end trans­lejt for mi pliz

Nie rozu­miem.

I don’t under­stand.

aj dont ander­stend

Pro­szę powtó­rzyć.

Repeat, ple­ase.

ripit pliz

Nie dosły­sza­łem/Nie dosły­sza­łam.

I didn’t catch what you said.

aj dydynt kacz łot ju sed

Czy mówi pan/pani po pol­sku/angiel­sku/fran­cu­sku/nie­miecku?

Can you speak Polish/English/French/Ger­man?

ken ju spik połlisz/inglisz/frencz/dżer­mam

Czy ktoś z tutaj obec­nych mówi po pol­sku/angiel­sku/fran­cu­sku/nie­miecku?

Can any­one here speak Polish/English/French/Ger­man?

ken eni­łan hir spik połlisz/inglisz/frencz/dżer­man

Czy może mi pan/pani to prze­tłu­ma­czyć?

Can you trans­late it, ple­ase?

ken ju trans­lejt yt pliz

Słowa i wyra­że­nia czę­sto uży­wane, czyli modne słówka w Wiel­kiej Bry­ta­nii

Słowa i wyra­że­nia czę­sto uży­wane, czyli modne słówka w Wiel­kiej Bry­ta­nii

all right

ol rajt

Are you all right there?

w porządkuW porządku? Co sły­chać? (

czę­sto przy powi­ta­niu

).

ama­zing

emej­zin

She looks ama­zing.

wspa­niały, zachwy­ca­jącyOna wygląda zachwy­ca­jąco.

annoy­ing

ano­jing

It is annoy­ing.

iry­tu­jącyTo jest dener­wu­jące.

an awful lot

an ołful lot

She’s got an awful lot of money.

mnó­stwo Ona ma mnó­stwo pie­nię­dzy.

bear

be(r)

Bear with me a second.

w poda­nym zda­niu ozna­cza: Pro­szę chwi­leczkę pocze­kać (

pod­czas roz­mowy tele­fo­nicz­nej

).

bizarre

biza(r)

This place is bazarre.

dzi­wacznyTo jest dzi­waczne miej­sce.

blow

bloł

Don’t blow it.

w poda­nym zda­niu ozna­cza:Nie zmar­nuj/zepsuj tego.

bothe­red

bawerd

Am I bothe­red?I can’t be bothe­red.I’m not bothe­red.

w poda­nych zda­niach ozna­cza:Co mnie to obcho­dzi?Nic mnie to nie obcho­dzi.Nic mnie to nie obcho­dzi.

brunch

brancz

brunch (

posi­łek, który jest połą­cze­niem śnia­da­nia i lan­czu

)

bully

buli

He’s a bully.Stop bul­ling them.

osoba nęka­jąca inne (

czę­sto o dzie­ciach w szkole

);nękać kogośOn nęka innych.Prze­stań ich nękać.

che­ers

cziis

dzięki

che­esy

czizi

This is a che­esy song.This movie is really che­esy.

tan­detny, do baniTo jest tan­detna pio­senka.Ten film jest naprawdę do bani.

chilly

czili

It is chilly today.Chill out!

chłodnyDzi­siaj jest chłodno.Wylu­zuj się!

comfy

komfi

This is a really comfy arm­chair.

wygodnyTo naprawdę wygodny fotel.

daun­ting

don­ting

daun­ting task

w poda­nym wyra­że­niu ozna­cza:bar­dzo trudne zada­nie

dip in

dyp yn

maczać w sosie, np. frytkę

dodgy

dodżi

This seems to be a dodgy busi­ness.I’m not in.

lewy, kiep­ski, nie­pewny, dziwnyTen inte­res wydaje się podej­rzany.Ja w to nie wcho­dzę.

fab (fabu­lous)

fab (fabju­les)

wspa­niały, świetny

fair eno­ugh

fe(r) ynaf

It is fair eno­ugh.

w poda­nym zda­niu ozna­cza:To zro­zu­miałe.

fre­aky

friky

That’s a very fre­aky out­fit.

dzi­wacznyTo bar­dzo dzi­waczny strój.

fuss

fas

What’s this all fuss about?

zamie­sza­niePo co to całe zamie­sza­nie?

fussy

fasi

I am not fussy.

w poda­nym zda­niu ozna­cza:Nie jestem wybredny.

glam (gla­mo­rous)

glam (glama(r)os)

modny, świetny, super, budzący podziw

go

goł

Have a go. It’s my go.I’ll give it a go.

w poda­nych zda­niach ozna­cza:Spró­buj.Moja kolej.Spró­buję.

gut­ted

gatyd

I’m gut­ted.

zała­many/zawie­dzionyJestem zała­many/zawie­dziony.

happy

hapi

I am happy to come ear­lier.I am happy with that.Are you happy with this?

w poda­nych zda­niach ozna­cza:Mogę przyjść wcze­śniej.Zga­dzam się na to.Czy to ci odpo­wiada?/Czy zga­dzasz się na to?

in

in

I’m in. It’s in.

w poda­nych zda­niach ozna­cza:Wcho­dzę w to.To jest modne.

loads

lołds

She’s got loads of money.

mnó­stwo, masa Ona ma mnó­stwo pie­nię­dzy.

lovely

lawli

Your dress is lovely.– Shall we meet at 5?– Yes, that’s lovely.

śliczny; świet­nie, w porządku,Twoja sukienka jest śliczna.– Widzimy się o pią­tej. – Tak, świet­nie.

mas­sive

masiw

It was a mas­sive event.

olbrzymi, świetny To było wiel­kie wyda­rze­nie.

mate

mejt

Che­ers, mate.

kum­pel, facetDzięki, koleś.

nail it

nejl it

You nailed it.

w poda­nym zda­niu ozna­cza:Udało ci się, świet­nie./Tra­fi­łeś/Tra­fi­łaś w sedno.

no wor­ries

noł łoris

nie ma pro­blemu

pop

pop

pop in pop out pop on/in…

wpa­daćwpaść wysko­czyć (

np. na chwilę do baru

)połóż na…/wrzuć do…

query

kłyri

Sho­uld you have any queries, ple­ase con­tact us at…

pyta­nie, zapyta­nie, wąt­pli­wośćW razie wąt­pli­wo­ści pro­simy o kon­takt pod nume­rem…

set­tled

setyld

Are you set­tled here?Baby is unset­tled. Unset­tled weather.

w poda­nych zda­niach ozna­cza:Czy zado­mo­wi­łeś/zado­mo­wi­li­ście się tutaj?To płacz­liwe, nie­spo­kojne dziecko.Zmienna pogoda.

sort out

so(r)t ałt

We’ll sort it out for you.

w poda­nym zda­niu ozna­cza:Roz­wią­żemy ten pro­blem./Napra­wimy to.

top up

top ap

I need to top up my acco­unt.

doła­do­wać konto, np. tele­fonu komór­ko­wegoMuszę doła­do­wać konto.

weird

łije(r)d

This is a weird guy.

dzi­waczny, nie­nor­malnyTo dziwny gość.

well done!

łel dan

brawo!, dobra robota!

wic­ked

łykyd

The party was really wic­ked!

świetnyTo była świetna impreza!

wow

łał

It will wow you.

wow (

okre­śle­nie ozna­cza­jące zachwyt

)To cię zachwyci.