Rozmówki ukraińskie ze słowniczkiem. Jadę do pracy -  - ebook

Rozmówki ukraińskie ze słowniczkiem. Jadę do pracy ebook

1,0

Opis

Rozmówki ukraińskie ze słowniczkiem. Jadę do pracy

Książka opracowana została dla osób, które chcą pracować za granicą. Składa się z trzech części: Rozmówek, Kategorii zawodowych oraz Praktycznych porad i informacji. Użytkownik znajdzie w niej więc słownictwo ogólne (niezbędne podczas robienia zakupów, podróżowania czy szukania pracy), specjalistyczne terminy związane z wykonywaniem danej profesji (np. w usługach, na budowie czy w gastronomii) oraz wzór umowy o pracę, wynajmu mieszkania i CV.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS
czytnikach certyfikowanych
przez Legimi
czytnikach Kindle™
(dla wybranych pakietów)
Windows
10
Windows
Phone

Liczba stron: 213

Odsłuch ebooka (TTS) dostepny w abonamencie „ebooki+audiobooki bez limitu” w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS
Oceny
1,0 (1 ocena)
0
0
0
0
1
Więcej informacji
Więcej informacji
Legimi nie weryfikuje, czy opinie pochodzą od konsumentów, którzy nabyli lub czytali/słuchali daną pozycję, ale usuwa fałszywe opinie, jeśli je wykryje.

Popularność
Roz­mówki pol­sko-ukra­iń­skie

Roz­mówki pol­sko-ukra­iń­skie

Dane oso­bowe

Dane oso­bowe

Особо́ві да́ні

Imię

Ім’я́

Nazwi­sko

Прі́звище

Nazwi­sko panień­skie/rodowe

Діво́че прі́звище

Data i miej­sce uro­dze­nia

Да́та і мі́сце наро́дження

Imiona rodzi­ców

Імена́ батькі́в

Płeć

Стать

Kolor oczu

Ко́лір оче́й

Wzrost (w cm)

Зріст

Stan cywilny

Циві́льний стан

Stan rodzinny (liczba dzieci)

Сіме́йний стан (кі́лькість діте́й)

Oby­wa­tel­stwo

Громадя́нство

Naro­do­wość

Націона́льність

Miej­sce zamel­do­wa­nia

Мі́сце пропи́ски

Miej­sce sta­łego pobytu

Постійне мі́сце прожива́ння

Seria i numer dowodu oso­bi­stego

Се́рія і но́мер па́спорта

Numer ewi­den­cyjny (PESEL)

Індивідуа́льний ідентифікаці́йний но́мер

Wykształ­ce­nie

Осві́та

Wykształ­ce­nie uzu­peł­nia­jące

Додатко́ва осві́та

Świa­de­two ukoń­cze­nia szkoły

Свідо́цтво про закі́нчення сере́дньої шко́ли

Świa­dec­two matu­ralne

Атеста́т зрі́лості

Spe­cjal­ność

Спеціа́льність

Tytuł/Sto­pień naukowy

Науко́вий сту́пінь

Zawód

Профе́сія

Doświad­cze­nie zawo­dowe

Професі́йний до́свід

Umie­jęt­no­ści

Знання́

Nazy­wam się...

Мене́ зва́ти…

Uro­dzi­łem się/Uro­dzi­łam się 15 lipca 1978 r.

Я народи́вся/народи́лася 15 ли́пня 1978 р.

Miesz­kam w War­sza­wie/Lon­dy­nie/Paryżu.

Я живу́/прожива́ю у Варшаві/Ло́ндоні/Пари́жі.

Jestem Pola­kiem/Polką.

Я поля́к/по́лька.

Poro­zu­mie­wa­nie się w obcym języku

Poro­zu­mie­wa­nie się w obcym języku

Спілкува́ння у чужі́й мо́ві

Jestem Pola­kiem/Polką.

Я поля́к/по́лька.

Przy­je­cha­łem/Przy­je­cha­łam z Pol­ski.

Я при́їхав/приї́хала з По́льщі.

Nie mówię/Nie mówię zbyt dobrze po ukra­iń­sku/po fran­cu­sku.

Я не розмовля́ю/Я не ду́же до́бре розмовля́ю украї́нською/францу́зькою мо́вою.

Mówię po pol­sku/angiel­sku/fran­cu­sku/nie­miecku.

Я розмовля́ю/володі́ю по́льською/англі́йською/францу́зькою/німе́цькою мо́вою.

Rozu­miem, ale nie potra­fię mówić.

Я розу́мію, але не вмі́ю говори́ти.

Nic nie zro­zu­mia­łem/nie zro­zu­mia­łam.

Я нічо́го не зрозумі́в/не зрозу́міла.

Pro­szę mówić powoli i wyraź­nie.

Говорі́ть пові́льно і чі́тко, будь ла́ска./Говорі́ть, будь ла́ска, пові́льно і чі́тко.

Co pan powie­dział/pani powie­działa?

Перепро́шую, що ви сказа́ли?

Czy może pan/pani prze­li­te­ro­wać to słowo?

Мо́жете назва́ти це сло́во по бу́квах?

Teraz pana/panią rozu­miem.

Тепе́р я вас розумі́ю.

Czy mógłby pan/mogłaby pani powtó­rzyć osta­nie słowo/całe zda­nie?

Чи ви могли́ б повтори́ти оста́ннє сло́во/ці́ле ре́чення?

Pro­szę mi to napi­sać.

Прошу́ мені́ це написа́ти.

Jak to się pisze?

Як це пи́шеться?

Jak to się wyma­wia?

Як це вимовля́ється?

Co to zna­czy?

Що це означа́є?

Czy pan/pani mnie rozu­mie?

Ви мене́ розумі́єте?

Czy mógłby pan/mogłaby pani mi pomóc i słu­żyć za tłu­ma­cza/tłu­maczkę?

Ви мо́жете допомогти́ мені́ в пере́кладі?

Nie rozu­miem.

Я не розумі́ю.

Pro­szę powtó­rzyć.

Повторі́ть, будь ла́ска.

Nie dosły­sza­łem/Nie dosły­sza­łam.

Я не дочу́в/не доч́ула.

Czy mówi pan/pani po pol­sku/angiel­sku/fran­cu­sku/nie­miecku?

Ви володі́єте по́льською/англі́йською/францу́зькою/німе́цькою мо́вою?

Czy ktoś z tutaj obec­nych mówi po pol­sku/angiel­sku/fran­cu­sku/nie­miecku?

Чи хто-не́будь з прису́тніх розмовля́є по́льською/англі́йською/францу́зькою/німе́цькою мо́вою?

Czy może mi pan/pani to prze­tłu­ma­czyć?

Ви мо́жете мені́ це перекла́сти?

Naj­czę­ściej spo­ty­kane napisy

Naj­czę­ściej spo­ty­kane napisy

Популя́рні на́писи

Ї́хати пові́льно/обере́жно

Jedź powoli/ostroż­nie

Ка́са

Kasa

Квитки́ розпро́дані

Bilety wyprze­dane

Купа́тися заборо́нено

Zakaz kąpieli

Магази́н безми́тної торгі́влі

Sklep wol­no­cłowy

Ми́тний контро́ль

Odprawa celna

Місць нема́є

Brak wol­nych miejsc

На про́даж/Продає́ться

Na sprze­daż

Не вихиля́тися

Nie wychy­lać się

Не доторка́тися

Nie doty­kać

Не залиша́йте бага́ж без на́гляду

Pro­szę nie zosta­wiać bagażu bez opieki

Не працю́є

Nie działa

Небезпе́ка

Nie­bez­pie­czeń­stwo

Об’ї́зд

Objazd

Обере́жно

Ostroż­nie

Обере́жно, кишенько́вий зло́дій

Uwaga, kie­szon­ko­wiec

Обере́жно, пофарбо́вано

Uwaga! Świeżo malo­wane

Обере́жно, схі́дець

Uwaga, sto­pień

Обслуго́вування вклю́чено до раху́нку

Obsługa wli­czona do rachunku

Обслуго́вування не вклю́чено до раху́нку

Obsługa nie jest wli­czona do rachunku

Отру́та

Tru­ci­zna

Пали́ти заборо́нено

Pale­nie zabro­nione

Переї́зд заборо́нено

Prze­jazd zabro­niony

Перехі́д заборо́нено

Przej­ście zabro­nione

Питна́ вода́

Woda pitna

По газо́нах не ходи́ти!

Nie dep­tać traw­ni­ków!

Поворо́т ліво́руч заборо́нено

Zakaz skrętu w lewo

Поворо́т право́руч заборо́нено

Zakaz skrętu w prawo

Пода́чу звуково́го сигна́лу заборо́нено

Zakaz uży­wa­nia sygna­łów dźwię­ko­wych

Поступи́ся доро́гою/Да́ти доро́гу

Ustąp pierw­szeń­stwa prze­jazdu

При необхі́дності розби́ти ши́бку!

W razie koniecz­no­ści stłuc szybę!

Прибуття́ (по́їзду/авто́буса)

Przy­jazd

Прива́тна доро́га

Droga pry­watna

Прилі́т/Прибуття́ (літака́)

Przy­lot

Проха́ння дзвони́ти/Про́симо дзвони́ти

Pro­szę dzwo­nić

Проха́ння не заважа́ти

Pro­szę nie prze­szka­dzać

Рух ліво́руч

Idź/Jedź lewą stroną

Рух право́руч

Idź/Jedź prawą stroną

Рух тра́нспортних за́собів заборо́нено

Zakaz ruchu koło­wego

Службо́вий вхід

Wej­ście służ­bowe

Стоп-кра́н

Hamu­lec bez­pie­czeń­stwa

Стоя́нку заборо́нено

Zakaz par­ko­wa­nia

Ті́льки для госте́й готе́лю

Tylko dla gości hote­lo­wych

Ті́льки на замо́влення

Tylko na zamó­wie­nie

Триво́га

Alarm

Трима́тися лі́вої сторони́

Trzy­maj się lewej strony

Трима́тися пра́вої сторони́

Trzy­maj się pra­wej strony

Туале́т/Туале́ти

Toa­leta/Toa­lety

Туристи́чна інформа́ція

Infor­ma­cja tury­styczna

Ува́га, злий соба́ка!/Ува́га, злий пес!

Uwaga, zły pies!

Ува́га, перева́га прої́зду

Uwaga na pierw­szeń­stwo prze­jazdu

Ува́га, ремо́нт

Uwaga, remont

Ува́га!

Uwaga!

Устано́вка наме́тів заборо́нена

Zakaz roz­bi­ja­nia namio­tów

Фотографува́ти заборо́нено

Zakaz robie­nia zdjęć

Холо́дне

Zimne

Pozdro­wie­nia i zwroty grzecz­no­ściowe

Pozdro­wie­nia i zwroty grzecz­no­ściowe

Привіта́ння та вві́чливі ви́рази

a) Powi­ta­nie

a) Привіта́ння

Dzień dobry!

Добри́день!/До́брий день!/До́брий ра́нок!

Dobry wie­czór!

Добри́вечір!/До́брий ве́чір!

Witam ser­decz­nie!

Щи́ро віта́ю!

Cześć!/Witaj!

Приві́т!

Co sły­chać?

Що ново́го?

Jak się masz?

Як спра́ви?

Co u cie­bie?

Що в те́бе ново́го?/Що в те́бе чу́ти?

Dzię­kuję, wszystko po sta­remu.

Дя́кую, все по-ста́рому.

Ostat­nio nie naj­le­piej.

Оста́ннім ча́сом не найкра́ще.

Tak sobie.

Та́к собі́.

Jakoś leci.

Мо́же бу́ти.

Jak się panu/pani wie­dzie?

Як у вас спра́ви?

Dzię­kuję, dobrze/nie­źle/nie­zbyt dobrze.

Дя́кую, до́бре/непога́но/не ду́же до́бре.

Jak miło pana/panią spo­tkać/widzieć.

Ду́же приє́мно вас зустрі́ти/ба́чити. Я ра́дий вас зустрі́ти/ба́чити.

Dawno pana/pani nie widzia­łem/nie widzia­łam.

Я давно́ вас тут не ба́чив/не ба́чила.

Cie­szę się, że pana/panią tutaj widzę.

Я ду́же ра́дий/ра́да вас тут ба́чити.

Kiedy to ostatni raz się widzie­li­śmy?

Коли́ ми воста́ннє ба́чилися?

Chyba mie­siąc/dwa mie­siące temu.

Здає́ться, мі́сяць/два мі́сяці тому́.

b) Poże­gna­nie

b) Проща́ння

Do widze­nia!

До поба́чення!

Dobra­noc!

Надобра́ніч!/Добра́ніч!

Do jutra!

До за́втра!

Do wie­czora!

До ве́чора!

Do zoba­cze­nia wkrótce!

До зу́стрічі!

Do następ­nego spo­tka­nia!

До насту́пної зустрічі!

Cześć!

Щасли́во!/Бува́й!

Prze­pra­szam pana/panią bar­dzo, ale muszę się już poże­gnać.

Я вибача́юсь, але мені́ тре́ба вже проща́тися./Перепро́шую, але я му́шу вже попроща́тися.

Pro­szę pozdro­wić ode mnie pana/pani matkę/sio­strę/ojca/brata.

Переда́йте від ме́не приві́т ва́шій ма́мі/ва́шій сестрі́/ва́шому ба́тькові/ва́шому бра́ту.

Bądź zdrów, trzy­maj się!

Щасли́во, на все́ до́бре!

Żegnam cię!

Прощава́й!

Pozdrów ode mnie swoją rodzinę!

Приві́т твої́м ро́дичам!

Uca­łuj ode mnie naj­bliż­szych!

Цілу́й від ме́не ро́дичів!

c) Podzię­ko­wa­nie

c) Подя́ка

Dzię­kuję bar­dzo!

Ду́же дя́кую!

Dzię­ku­jemy!

Дя́куємо!

Ser­decz­nie dzię­ku­jemy!

Серде́чно дя́куємо!

Dzięki!

Дя́кую!

Dzię­kuję za pomoc.

Дя́кую за допомо́гу.

Dzię­kuję za infor­ma­cję.

Дя́кую за інформа́цію.

Przy­sze­dłem/Przy­szłam, żeby podzię­ko­wać panu/pani za pomoc.

Я прийшо́в/прийшла́ подя́кувати вам за допомо́гу.

Nie ma za co.

Нема́ за що́.

Pro­szę.

Будь ла́ска.

Drob­nostka, nie warto o tym mówić.

Дрібни́ця, не ва́рте ува́ги.

Jestem panu/pani wdzięczny/wdzięczna za pomoc.

Я вам ду́же вдя́чна/вдя́чний за по́міч.

Posta­ram się panu/pani odwdzię­czyć.

Я постара́юся вам віддя́читися.

Niech Bóg to panu/pani wyna­gro­dzi.

Неха́й вам бог ви́нагородить.

d) Prze­pro­siny

d) Ви́бачення, проха́ння ви́бачити

Bar­dzo prze­pra­szam (za coś).

Я перепро́шую (за щось).

Naj­moc­niej pana/panią prze­pra­szam.

Щи́ро вибача́юся перед ва́ми.

Pro­szę mi wyba­czyć.

Ви́бачте мені́.

Bar­dzo mi przy­kro.

Мені́ ду́же при́кро.

Nie chcia­łem/Nie chcia­łam tego zro­bić.

Я не хоті́в/не хоті́ла цьо́го зроби́ти.

Bar­dzo mi przy­kro, że spra­wi­łem/spra­wi­łam tyle kło­potu.

Мені́ ду́же при́кро, що вас потурбува́в/потурбува́ла.

Cofam to, co powie­dzia­łem/powie­dzia­łam, i pro­szę o wyba­cze­nie.

Я беру́ свої́ слова́ наза́д, ви́бачте.

Pro­szę przy­jąć moje prze­pro­siny.

Прошу́ мені́ ви́бачити.

Prze­pra­szam, że prze­szka­dzam.

Перепро́шую, що вас турбу́ю.

To dro­biazg, pro­szę o tym nie myśleć.

Це дрібни́ця, не ду́майте про це́.

Nie mówmy wię­cej o tym.

Не бу́демо про це́ бі́льше говори́ти.

Chciał­bym/Chcia­ła­bym się wytłu­ma­czyć.

Я хоті́в/хоті́ла б ви́правдатися.

Źle się czu­łem/czu­łam.

Я пога́но себе́ почува́в/почува́ла.

Byłem/Byłam bar­dzo zajęty/zajęta.

Я був/була́ ду́же за́йнятий/за́йнята.

e) Prośba

e) Проха́ння

Czy mógłby pan/pani przyjść jutro?

Ви мо́жете прийти́ за́втра?

Czy mógł­byś/mogła­byś zadzwo­nić do mnie w czwar­tek/jutro/za tydzień?

Ти мо́жеш подзвони́ти мені́ у четве́р/за́втра/че́рез ти́ждень?

Czy był­byś/była­byś tak dobry/dobra i pomógł/pomo­gła mi nieść tę walizkę?

Будь ла́ска, допоможи́ мені́ нести́ цю валі́зку.

Czy byłby pan/byłaby pani tak dobry/dobra i powie­dział/powie­działa mi, jak dojść na dwo­rzec kole­jowy?

Скажі́ть, будь ла́ска, як добра́тися до вокза́лу?

Był­bym/Była­bym wdzięczna za prze­sła­nie mi tych doku­men­tów.

Я бу́в би/Я була́ б ду́же вдя́чний/вдя́чна за висла́ння цих докуме́нтів.

Uprzej­mie pro­szę o pisemne potwier­dze­nie tej infor­ma­cji.

Люб’я́зно прошу́ письмо́во підтве́рдити цю інформа́цію.

Czy zechciałby pan/Czy zechcia­łaby pani przyjść jutro o 8.00?

Не хоті́ли б ви прийти́ за́втра о 8 (во́сьмій) годи́ні?

Zwra­cam się z uprzejmą prośbą o przy­ję­cie mnie na stu­dia.

Зверта́юся до вас з вели́ким проха́нням прийня́ти мене́ в університе́т.