Nie wszystko musi być trudne. Przestań się stresować i naucz się łatwiej żyć - Susie Moore - ebook + książka

Nie wszystko musi być trudne. Przestań się stresować i naucz się łatwiej żyć ebook

Moore Susie

0,0
35,90 zł

lub
Opis

Czy martwisz się, że życie będzie trudne i stresujące? Takie myślenie to niewidzialna, lecz najbardziej podstępna i najczęstsza forma autosabotażu. Susie Moore dostrzega, że stres, który nas przytłacza, często tworzymy i napędzamy sami. Nie neguje cierpienia, ale uczy, jak przekuwać ból, żałobę, stratę i lęk w siłę, która może odmienić nasze życie. Jej wzruszające historie oraz zabawne anegdoty są pełne życiowej mądrości. Pomagają w rozładowaniu napięć i opanowaniu negatywnych reakcji oraz pokazują, w jaki sposób nawet porażkę obrócić w sukces dzięki drobnym i prostym, ale potężnym zmianom.

„«Nie wszystko musi być trudne» to książka dla osób, które doświadczyły samotności, niepokoju, lęku czy napięcia. Dla tych, które nie radzą sobie w przyjaźni, pracy ani w romantycznych związkach. Dla dzielnych i nieśmiałych. Do poczytania na plaży, w pociągu i podczas przerwy między spotkaniami – to książka dla każdego”.

– Libby Kane, redaktorka portalu Insider

„Książka pełna perełek, która całkowicie zmieni twoje podejście do życia”.

– Sheri Salata, była producentka wykonawcza The Oprah Winfrey Show

„To lektura obowiązkowa każdej współczesnej kobiety”.

– Anna Bey, ekspertka ds. elegancji i youtuberka

Susie Moore – trenerka rozwoju osobistego i publicystka współpracująca z jednymi z największych światowych koncernów medialnych. Wcześniej była dyrektorką ds. sprzedaży i doradczynią firm rozpoczynających działalność w Dolinie Krzemowej i Nowym Jorku. Utrzymuje kontakt z fanami bezpośrednio oraz online: poprzez newslettery, podcasty i warsztaty. Z pochodzenia jest Angielką, obecnie mieszka i pracuje w Miami.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
MOBI

Liczba stron: 233

Oceny
0,0
0
0
0
0
0

Popularność




Za­pra­szamy na www.pu­bli­cat.pl
Ty­tuł ory­gi­nału:Let It Be Easy. Sim­ple Ways to Stop Stres­sing & Start Li­ving
Wszel­kie prawa za­strze­żone. Żadna część pu­bli­ka­cji nie może być po­wie­lana, prze­cho­wy­wana w sys­te­mach da­nych i roz­po­wszech­niana w ja­kiej­kol­wiek for­mie i w ja­ki­kol­wiek spo­sób, elek­tro­nicz­nie, me­cha­nicz­nie lub ina­czej, z wy­jąt­kiem re­cen­zji, w któ­rych re­cen­zent może cy­to­wać krót­kie frag­menty tek­stu.
Ilu­stra­cja na okładce: draw­la­b19 / Adobe Stock
Kom­plek­sowe opra­co­wa­nie książki – Pau­lina Kie­lan. PRE-TEKST, www.pre-tekst.com
Ze­spół w skła­dzie: Tłu­ma­cze­nie – Do­mi­nika Kie­lan, www.li­ne­lab.com.pl Re­dak­cja – Pau­lina Kie­lan Ko­rekta – Marta Paw­lus Skład – Ma­riusz Bie­niek
Ze strony Pu­bli­cat S.A.: Me­ne­dżerka pro­jektu – Ali­cja Kraw­czak-Stra­szyń­ska Re­dak­torka pro­wa­dząca – Be­ata Ho­ro­sie­wicz Nad­zór gra­ficzny nad pro­jek­tem / pro­jekt pol­skiej wer­sji okładki – Hanna Po­lkow­ska Re­dak­cja tech­niczna – Zbi­gniew Wera
First pu­bli­shed in the Uni­ted Sta­tes of Ame­rica by New World Li­brary Co­py­ri­ght © Su­sie Mo­ore, 2021 Text de­sign by Tona Pe­arce My­ers
Po­lish edi­tion © Pu­bli­cat S.A., MMXXIII All ri­ghts re­se­rved
Wy­da­nie I elek­tro­niczne 2023
ISBN 978-83-271-2701-3
Kon­wer­sja: eLi­tera s.c.
jest zna­kiem to­wa­ro­wym Pu­bli­cat S.A.
PU­BLI­CAT S.A.
61-003 Po­znań, ul. Chle­bowa 24 tel. 61 652 92 52, fax 61 652 92 00 e-mail: of­[email protected]­bli­cat.pl, www.pu­bli­cat.pl

„Kiedy bra­kuje ci in­spi­ra­cji, a w gło­wie masz chaos, się­gnij po Nie wszystko musi być trudne. Z książki ema­nują szczere współ­czu­cie i do­broć Su­sie Mo­ore oraz jej ra­dość z tego, że może po­ma­gać zmę­czo­nym lu­dziom osią­gać peł­nię ich moż­li­wo­ści. A robi to po­przez uro­cze aneg­dotki i wzru­sza­jące hi­sto­rie z ży­cia wzięte. Każdy roz­dział przy­po­mina krótki in­ten­sywny kurs i wszy­scy za­li­czamy je na piątkę”.

– Ash­ley Oer­man, dy­rek­torka działu li­fe­style, „Co­smo­po­li­tan”

„Nie wszystko musi być trudne to za­bawna i przy­jemna książka, pełna bez­po­śred­nich, ja­snych i kla­row­nych wska­zó­wek, które uła­twią ci funk­cjo­no­wa­nie na każ­dym polu. To re­we­la­cja, je­śli chcesz po­zbyć się co­dzien­nych na­pięć i od­na­leźć ra­dość!”

– Kate Nor­th­rup, au­torka be­st­sel­lera Do Less

„Żar­to­bliwy ton Su­sie Mo­ore spra­wia, że z ła­two­ścią za­pa­mię­tasz za­warte w jej opo­wiast­kach głę­bo­kie ży­ciowe prawdy. Bę­dziesz wie­lo­krot­nie wra­cać do książki w po­szu­ki­wa­niu rad do­ty­czą­cych po­dej­mo­wa­nia słusz­nych de­cy­zji i osią­gnię­cia praw­dzi­wego do­bro­bytu. Od­kry­jesz też, że za­wsze warto mieć na­dzieję”.

– Far­no­osh To­rabi, re­dak­torka CNET i pro­wa­dząca pod­cast So Mo­ney

„Su­sie Mo­ore jest otwarta, szczera i wraż­liwa – za­chęca czy­tel­nika, aby wy­brał ła­twość za­miast stresu po­mimo sza­lo­nego tempa, w ja­kim ży­jemy. Ta książka sta­nowi spe­cjalną wia­do­mość dla lu­dzi ze­stre­so­wa­nych i wciąż głod­nych osią­gnięć: nie wszystko musi być trudne. Mo­żesz żyć ła­twiej i jed­no­cze­śnie od­no­sić suk­cesy”.

– Kim­berly B. Cum­mings, au­torka Next Move, Best Move

„Je­śli cały czas tłu­cze ci się po gło­wie myśl, że ży­cie nie po­winno być ta­kie cięż­kie, to Nie wszystko musi być trudne Su­sie Mo­ore jest ide­alną książką dla cie­bie. Znaj­dziesz tu rady i mą­dro­ści, które po­mogą ci się zre­lak­so­wać i od­kryć ła­twiej­szy spo­sób na po­ra­dze­nie so­bie z prak­tycz­nie każ­dym ży­cio­wym dy­le­ma­tem”.

– Mi­chael Hy­att, współ­au­tor be­st­sel­lera „New York Ti­mesa” i „Wall Street Jo­ur­nal” Win at Work & Suc­ceed at Life

„Nie wszystko musi być trudne to książka dla osób, które do­świad­czyły sa­mot­no­ści, nie­po­koju, lęku czy na­pię­cia. Dla tych, które nie ra­dzą so­bie w przy­jaźni, pracy ani w ro­man­tycz­nych związ­kach. Dla za­pa­lo­nych czy­tel­ni­ków po­rad­ni­ków ży­cio­wych i tych, któ­rzy tylko je prze­glą­dają. Dla dziel­nych i nie­śmia­łych. Do po­czy­ta­nia na plaży, w po­ciągu i pod­czas prze­rwy mię­dzy spo­tka­niami – to książka dla każ­dego”.

– Libby Kane, re­dak­torka por­talu In­si­der

„Fi­lo­zo­fia książki Nie wszystko musi być trudne może zmie­nić ży­cie. Uwiel­biam to, jak au­torka wę­druje przez świat z ła­two­ścią i ele­gan­cją. To lek­tura obo­wiąz­kowa każ­dej współ­cze­snej ko­biety”.

– Anna Bey, eks­pertka ds. ele­gan­cji i youtu­berka

„Moja przy­ja­ciółka Su­sie Mo­ore za­wsze udziela naj­lep­szych rad. Jej naj­now­sza książka po­ka­zuje, jak od­zy­skać szczę­ście i pew­ność sie­bie nie­za­leż­nie od tego, co ser­wuje nam ży­cie – tak, na­wet w ob­li­czu pan­de­mii”.

– Can­dace Nel­son, cu­kier­niczka i ju­rorka pro­gramu Cup­cake Wars

„Lek­kie i aneg­do­tyczne po­dej­ście Su­sie Mo­ore do po­ko­ny­wa­nia ży­cio­wych me­an­drów ma wiele do za­ofe­ro­wa­nia współ­cze­snemu czy­tel­ni­kowi. Jej prak­tyczne i bez­po­śred­nie lek­cje są czy­telne, ła­twe do za­pa­mię­ta­nia, a przede wszyst­kim uświa­da­miają nam, że nie wszystko musi być trudne”.

– Sanni McCan­dless, tre­nerka roz­woju oso­bi­stego i współ­za­ło­ży­cielka OutWild

„Po czę­ści sza­manka, po czę­ści te­ra­peutka, ale w 100% in­spi­ru­jąca ko­bieta. Su­sie Mo­ore używa swo­jej hi­sto­rii ży­cio­wej, aby stwo­rzyć po­ru­sza­jący, ale prak­tyczny prze­wod­nik, który uła­twi ci ży­cie. Prze­ogrom­nie. Trudno ci bę­dzie uwie­rzyć, że może być aż tak pro­ste. W końcu ode­tchniesz z ulgą po raz pierw­szy od lat. Od­pu­ścisz so­bie skom­pli­ko­wane roz­wią­za­nia. Prze­sta­niesz wpy­chać głazy pod górę. Nie wszystko musi być trudne to książka pełna pe­re­łek, która cał­ko­wi­cie zmieni twoje po­dej­ście do ży­cia. Je­śli co­dzien­ność cię mę­czy i bo­ry­kasz się z prze­ciw­no­ściami, bę­dzie dla cie­bie da­rem losu – in­struk­ta­żem, jak cho­dzić ła­twymi ścież­kami”.

– Sheri Sa­lata, była pro­du­centka wy­ko­naw­cza The Oprah Win­frey Show

„Każda ko­lek­cja spo­strze­żeń na uni­wer­salne te­maty, która po­trafi za­sko­czyć czy­tel­ni­ków no­wymi po­my­słami, jest skar­bem. Ta bę­dzie nim dla wszyst­kich”.

– Mike Do­oley, au­tor be­st­sel­lera „New York Ti­mesa” Świat nie­ogra­ni­czo­nych moż­li­wo­ści

„Fi­lo­zo­fia Nie wszystko musi być trudne Su­sie Mo­ore może zmie­nić twoje ży­cie. Moje już zmie­niła. Su­sie jest au­ten­tycz­nie po­mocna. Spiesz się prze­czy­tać tę książkę!”

– Amy Purdy, pa­ra­olim­pijka i au­torka be­st­sel­lera „New York Ti­mesa” Na wła­snych no­gach

„Su­sie Mo­ore mie­rzy się z ży­cio­wymi wy­zwa­niami, aby po­móc nam zna­leźć ła­twiej­szą drogę. W trak­cie czy­ta­nia szybko uświa­do­misz so­bie, w jak wielu dzie­dzi­nach ży­cia mo­żesz za­sto­so­wać nie­za­stą­pione rady au­torki. To ta­kie pro­ste. Uwiel­biam tę książkę. Przy nie­jed­nym roz­dziale wy­krzy­ki­wa­łam na głos: »Tak!« i »Ma ra­cję!«. Po­za­zna­cza­łam masę frag­men­tów. Po pro­stu trzeba ją prze­czy­tać”.

– Amanda Klo­ots, in­struk­torka fit­nessu, współ­pro­wa­dząca pro­gram The Talk, au­torka be­st­sel­lera „New York Ti­mesa” Live Your Life

Dla He­atha

Przed­mowa

Na po­czątku 2020 r., za­koń­czyw­szy zwy­cię­sko ko­lejny rok swo­jej ka­riery – je­den z naj­trud­niej­szych – za­de­kla­ro­wa­łam, że moim mot­tem na ten rok bę­dzie ła­twość. Po­mysł za­czerp­nę­łam bez­po­śred­nio od mo­jej przy­ja­ciółki Su­sie, która cią­gle po­wta­rza, że „nie wszystko musi być trudne”.

Kiedy po­wie­dzia­łam jej, że po­sta­no­wi­łam za­cząć sto­so­wać tę za­sadę, za­pisz­czała z ra­do­ści i na­tych­miast wy­słała mi pre­zent – duży czer­wony przy­cisk firmy Sta­ples. Po jego na­ci­śnię­ciu roz­le­gał się głos mó­wiący: „To było ła­twe”. Przy­cisk zaj­muje ho­no­rowe miej­sce na moim biurku. Jego wi­dok przy­po­mina mi o tej my­śli, która stała się tak po­tężną siłą w moim ży­ciu, że nie poj­muję, jak wcze­śniej po­tra­fi­łam funk­cjo­no­wać bez niej.

Nie wszystko musi być trudne.

Kto na po­czątku 2020 r. mógł prze­wi­dzieć, z jak wiel­kim cha­osem, stre­sem i za­mę­tem przyj­dzie nam się wkrótce zmie­rzyć? Kto wie­dział, że bę­dziemy mie­sią­cami sie­dzieć w za­mknię­ciu, od­izo­lo­wani od ro­dzin i przy­ja­ciół, a w miej­scach pu­blicz­nych po­ja­wiać się wy­łącz­nie w ma­secz­kach? Kto się spo­dzie­wał, że na­gle na­sze ży­cie zo­sta­nie wy­wró­cone do góry no­gami?

Mów­cie, co chce­cie, o 2020 r., ale z pew­no­ścią nie był ła­twy.

Jed­nak jedno pro­ste zda­nie zmie­niło wszystko. Aby to wy­ja­śnić, mu­szę cof­nąć się nieco w cza­sie – do po­łowy 2019 r., kiedy moja firma nie­mal się roz­pa­dła, a ja ra­zem z nią.

Jak na iro­nię, nikt z ze­wnątrz nie mógł do­strzec, z ja­kimi pro­ble­mami się bo­ry­ka­łam. By­łam roz­chwy­ty­waną in­flu­en­cerką. Wy­da­wało się, że je­stem na szczy­cie. Wła­śnie uka­zał się mój szó­sty be­st­sel­ler Do It Sca­red oraz prze­ło­mowa praca po­świę­cona lę­kowi – pod­su­mo­wa­nie bli­sko dwu­let­nich ba­dań. Wię­cej czasu spę­dza­łam w sa­mo­lo­tach i ho­te­lach niż w domu, na­wią­zu­jąc przy­datne kon­takty, po­szu­ku­jąc roz­głosu i no­wych moż­li­wo­ści. Udało mi się na­wet do­stać za­pro­sze­nie na Nec­ker Is­land – na ko­la­cji zaj­mo­wa­łam miej­sce przy sa­mym Ri­char­dzie Bran­so­nie.

Z ze­wnątrz moje ży­cie wy­glą­dało jak ma­rze­nie, ale rze­czy­wi­stość nie była wcale ró­żowa. Ży­łam w kosz­ma­rze. Pra­co­wa­łam cię­żej niż zwy­kle, wsta­wa­łam wcze­śniej, kła­dłam się spać póź­niej, nie mia­łam czasu dla ro­dziny ani przy­ja­ciół. Kie­ro­wa­nie mo­lo­chem, ja­kim stała się moja firma, przy­cho­dziło mi z tru­dem. Roz­ro­sła się tak szybko i w tylu kie­run­kach, że okieł­zna­nie jej wy­da­wało się nie­moż­liwe. Co wię­cej, za­jęta pro­mo­wa­niem sie­bie, nie do­strze­głam, że moi pra­cow­nicy po­dej­mo­wali złe de­cy­zje.

By­łam ze­stre­so­wana na maksa i ro­ze­źlona. Na lu­dzi, któ­rym za­ufa­łam i któ­rzy mnie za­wie­dli, ale przede wszyst­kim na sie­bie – za to, że do tego do­pu­ści­łam.

Su­sie sta­no­wiła je­den z nie­wielu gło­sów roz­sądku w roz­pę­ta­nej przeze mnie bu­rzy. Raz po raz za­chę­cała, bym prze­stała się tak mę­czyć oraz kom­pli­ko­wać so­bie ży­cie i pracę, a za­częła pły­nąć z nur­tem. Wzię­łam so­bie jej radę do serca.

Na po­czątku nie było ła­two. Kiedy przez lata się przy­wy­kło do za­wi­ro­wań i utrud­nia­nia so­bie wszyst­kiego, od­rzu­ce­nie i prze­ła­ma­nie tego na­wyku przy­cho­dzi ogrom­nie ciężko. Ale sta­ra­łam się za­wsze wra­cać do mo­jego no­wego motta.

Nie wszystko musi być trudne.

Zmniej­szy­łam ze­spół o po­łowę – z 18 pra­cow­ni­ków po­zo­sta­wi­łam dzie­wię­ciu. Prze­or­ga­ni­zo­wa­łam i upro­ści­łam funk­cjo­no­wa­nie firmy. Za­miast zaj­mo­wać się wszyst­kim, skon­cen­tro­wa­łam się na tych czyn­no­ściach, które przy­no­siły naj­lep­sze re­zul­taty. Za­czę­łam po­dej­mo­wać de­cy­zje, opie­ra­jąc się na po­ten­cjal­nych zy­skach, a nie na swoim ego. Prze­sta­łam cią­gle po­dró­żo­wać, za­ha­ro­wy­wać się i mar­twić o to, co po­my­ślą inni. Znów za­czę­łam cie­szyć się ży­ciem oraz cza­sem spę­dza­nym z ro­dziną i przy­ja­ciółmi.

Po­zwo­li­łam so­bie na ła­twość.

Te­raz, gdy pa­trzę w prze­szłość, je­stem wdzięczna Su­sie za tę pro­stą, ale jakże po­tężną siłę, w którą mnie wy­po­sa­żyła, pew­nie na­wet o tym nie wie­dząc. Mimo trud­no­ści, w ja­kie ob­fi­to­wał ten rok, za­równo moja firma, jak i moje ży­cie ro­dzinne są sil­niej­sze i w lep­szej kon­dy­cji niż kie­dy­kol­wiek wcze­śniej. A ja je­stem szczę­śliw­sza i bar­dziej usa­tys­fak­cjo­no­wana. Bio­rąc pod uwagę punkt, w któ­rym by­łam 18 mie­sięcy temu, wy­daje się to cu­dem.

Czy­ta­jąc tę książkę, otwórz się na to, jak wiele do­bra może przy­nieść ci ła­twość i po­wi­taj ją w swoim ży­ciu. Ale pa­mię­taj, że do tego po­trzeba od­wagi.

Od­cię­cie się od co­dzien­nego cha­osu i od­rzu­ce­nie rze­czy zbęd­nych wy­maga od­wagi.

Przed­ło­że­nie pro­stoty nad zło­żo­ność wy­maga od­wagi.

Za­prze­sta­nie walki i za­ufa­nie wy­ma­gają od­wagi.

Ale warto.

– Ruth So­ukup, au­torka be­st­sel­lera „New York Ti­mesa” Li­ving Well, Spen­ding Less

Za­pra­szamy do za­kupu peł­nej wer­sji książki