Jak założyć własną firmę - Joanna Król - ebook

Jak założyć własną firmę ebook

Joanna Król

0,0
32,92 zł

lub
Opis

Praktyczny poradnik o tym, jak założyć działalność gospodarczą, gdzie dokonać zgłoszenia firmy, jakie wypełnić dokumenty, wybrać opodatkowania itd.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
MOBI

Liczba stron: 37
Joanna Król

Jak założyć własną firmę

Praktyczny poradnik jak krok po kroku założyć działalność gospodarczą

© Joanna Król, 2016

Praktyczny poradnik jak założyć działalność gospodarczą,

gdzie dokonać zgłoszenia firmy, jakie wypełnić dokumenty, wybór opodatkowania, i rodzaje działalności gospodarczej, przykładowe wzory dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych, terminy opłacania podatków i rozliczeń z ZUS, rejestracja spółek w KRS, zawieszanie działalności gospodarczej.

ISBN 978-83-65543-38-7

Książka powstała w inteligentnym systemie wydawniczym Ridero

Wstęp

Zapraszam do zapoznania się z praktycznym poradnikiem jak krok po kroku założyć działalność gospodarczą. W tym poradniku zawartych jest wiele porad dotyczących zakładania działalności gospodarczej, a mianowicie jakie dokumenty trzeba złożyć w stosownych urzędach by założyć działalność gospodarczą, gdzie dokonać zgłoszenia, szczegółowy opis wyboru formy opodatkowania, obowiązujące stawki podatkowe, krótki opis rozliczania podatków, wybór pkd,,dokumenty jakie trzeba składać przy miesięcznych rozliczeniach z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,, terminy opłacania podatków i składek zus oraz inne informacje dotyczące działalności gospodarczej, rodzaje działalności gospodarczej, zawieszanie działalności gospodarczej, rejestracja spółek w KRS, zatrudnianie pracowników, przykładowe wzory dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS, wzory druków CEIDG, deklaracji VAT., wzory przykładowo wypełnionych dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych przy zakładaniu działalności gospodarczej.

Po przeczytaniu poradnika będziecie mogli sami założyć działalność gospodarczą, wypełnić i złożyć dokumenty i przygotować się do prowadzenia działalności gospodarczej.

W poradniku jest wiele praktycznych porad w jednym miejscu i nie trzeba szukać informacji w wielu źródłach przez co można zaoszczędzić wiele cennego czasu.

Zapraszam do przeczytania poradnika i życzę wielu sukcesów w życiu.

Rozdział 1 Rodzaje działalności gospodarczej

Przed przystąpieniem do założenia działalności gospodarczej musimy się zastanowić jaki rodzaj działalności gospodarczej chcemy prowadzić :

Rodzaje działalności gospodarczej

1. Indywidualna działalność gospodarcza

2. Spółki:

osobowe:

— Spółka cywilna

— Spółka jawna

— Spółka komandytowa

— Spółka komandytowo — akcyjna

— Spółka partnerska

kapitałowe:

— Spółka akcyjna

— Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

3. Przedsiębiorstwo państwowe

4. Spółdzielnia

Działalność gospodarcza — jest to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa, jest nią również poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych — prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły.

Najpopularniejszą formą prowadzenia przedsiębiorstwa jest indywidualna działalność gospodarcza.

Spółka cywilnajest formą prowadzenia działalności gospodarczej przez dwóch lub więcej przedsiębiorców. W odróżnieniu od spółek, których funkcjonowanie reguluje kodeks spółek handlowych, spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, nie jest jednostką organizacyjną, nie posiada podmiotowości prawnej. Cel jej zawiązania może być zarówno zarobkowy jak i niezarobkowy. Regulacje dotyczące spółki cywilnej zawarte są w kodeksie cywilnym w księdze zobowiązań.

Spółka jawna

Spółka jawna jest podstawowym typem spółki osobowej, a przepisy regulujące jej funkcjonowanie stosuje się także do innych typów spółek osobowych, jeśli nie ma dla nich odrębnych przepisów.

Wspólnicy, którymi mogą być zarówno osoby fizyczne, prawne, jak i jednostki nie posiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierają umowę o utworzeniu spółki w formie pisemnej. Umowa powinna zawierać firmę i siedzibę spółki, określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość, zakres działalności oraz czas, na jaki spółka została utworzona (jeśli jest on oznaczony).

Wspólnicy wnoszą do spółki wkłady pieniężne lub niepieniężne, w tym rzeczy przekazane na własność lub do używania. Wkładem do spółki może być również świadczenie pracy przez wspólnika. Przepisy prawa nie narzucają minimalnej wartości wkładów wspólników — o ich wysokości decyduje umowa spółki. Co do zasady nawet wspólnicy, którzy wnieśli minimalne wkłady, mają równe prawa i obowiązki, uczestniczą w zyskach i stratach spółki w równych częściach. Nie można pozbawić wspólnika spółki jawnej prawa do zysku.

Spółkę partnerską mogą założyć wyłącznie osoby fizyczne w celu wykonywania któregokolwiek z wolnych zawodów wskazanych w Kodeksie spółek handlowych lub innej ustawie.

W odróżnieniu od spółki jawnej, partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki związane z wykonywaniem zawodu przez innych partnerów i podległych im pracowników. Mogą jednak ustalić w umowie spółki, który z nich będzie odpowiadać za zobowiązania spółki na zasadach takich, jak wspólnik spółki jawnej.

Jeśli w umowie nie ustalono inaczej, każdy partner może reprezentować spółkę samodzielnie. Partnerzy mogą również w umowie spółki powierzyć prowadzenie spółki i jej reprezentowanie zarządowi.

Spółka komandytowa

Spółka komandytowa prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. W spółce takiej wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona do umówionej kwoty (sumy komandytowej). Wkład komandytariusza może być wniesiony w wartości niższej niż suma komandytowa, chyba że z treści umowy spółki wynika co innego. Komandytariusz jest wolny od odpowiedzialności w granicach wartości wkładu wniesionego do spółki.

Prowadzenie działalności w formie spółki komandytowej, w której wspólnicy mają zróżnicowany zakres odpowiedzialności, wkładów, ale i kompetencji, pozwala rozszerzać komplementariuszom grono wspólników o osoby, które co do zasady jako komandytariusze inwestują w spółkę wkłady, mają ograniczone kompetencje do działania w imieniu spółki, ale odpowiadają też w ograniczonym zakresie za zobowiązania spółki.

Spółkę komandytową reprezentują komplementariusze. Komandytariusz