Finansowanie rozwoju źródeł wytwórczych w krajowym systemie elektroenergetycznym - Paździor Artur - ebook

Finansowanie rozwoju źródeł wytwórczych w krajowym systemie elektroenergetycznym ebook

Paździor Artur

0,0
43,00 zł

Opis

We współczesnym świecie energia elektryczna jest jednym z głównych zasobów wpływających na rozwój gospodarczy. Polski sektor elektroenergetyczny od lat boryka się z problemami wynikającymi m.in. z wysokiego stopnia zużycia technicznego i ekonomicznego. Sytuacja ta oraz wymogi pakietu klimatycznego UE powodują, że do trwania i dalszego rozwoju tej branży przemysłu konieczne są ogromne nakłady na modernizację istniejących i zakup nowych technologii wykorzystywanych do produkcji i dystrybucji energii elektrycznej. Inwestycje w elektroenergetyce odznaczają się jednak wysoką kapitałochłonnością oraz długim cyklem inwestycyjnym. To wszystko sprawia, że projekty inwestycyjne w energetyce charakteryzują się wysokim poziomem ryzyka, które można ograniczać m.in. poprzez optymalizację struktury kapitału.

W prezentowanej monografii podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: czy i w jaki sposób koncerny energetyczne funkcjonujące w Polsce są w stanie sfinansować niezbędne projekty inwestycyjne? W celu odpowiedzi na tak postawione pytanie w książce podjęto próbę skonstruowania modelu optymalizacji struktury źródeł finansowania.

„Opiniowana praca stanowi bardzo interesujące, kompetentne i użyteczne opracowanie, poświęcone funkcjonowaniu, rozwojowi i finansowaniu polskiej elektroenergetyki. Książka może być także cennym podręcznikiem na różnych typach studiów podyplomowych, w tym MBA oraz specjalistycznych z obszaru energetyki".
Z recenzji prof. US dr. hab. Dariusza Zarzeckiego

W książce przedstawiono „(...) w sposób nowoczesny i kompleksowy wiedzę potrzebną przy ocenie możliwości ekonomicznej rozwoju bazy wytwórczej energii elektrycznej oraz podnoszenia jakości w zarządzaniu finansowym planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych".
Z recenzji prof. zw. dr. hab. inż. Jerzego Szkutnika

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF