Fantom - Marcin Ciszewski - ebook + audiobook + książka

Fantom ebook i audiobook

Marcin Ciszewski

3,8

18 osób interesuje się tą książką

Opis

Przyszłość jest o wiele mroczniejsza niż nam się wydaje…

Rok 2032. Z Ziemi wyrusza wyprawa kosmiczna, której zadaniem jest dotrzeć do Alfy – planety w Galaktyce Andromedy. Wyprawa zorganizowana jest przez agencję Aero Space; wspólne przedsięwzięcie rządów Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej a także… Janet Lee, właścicielki serwisu streamingowego Real Life, mającego dziesiątki milionów subskrybentów na całym świecie. Lot i pobyt na Alfie ma być transmitowany na żywo. Mimo, iż Alfa oddalona jest od Ziemi o niewyobrażalną odległość dwóch i pół miliona lat świetlnych, podróż ma potrwać tylko dwa i pół roku dzięki odkryciu przez astronomów na orbicie Jowisza tunelu czasoprzestrzennego, pozwalającego dotrzeć - niejako na skróty - do celu wyprawy. Załogę statku kosmicznego Polaris tworzy sześcioro astronautów - trzy zgrane małżeństwa.

Susan Montero, doświadczona dziennikarka śledcza, próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie, kto wydał zgodę, by udziałowcem w Aero Space był serwis Real Life. W tej kwestii panuje jednak zmowa milczenia…

Załoga statku po dotarciu na miejsce szybko przekonuje się, że planeta skrywa mroczną tajemnicę. Podczas jednej z wypraw zwiadowczych astronauci doświadczają obecności nieznanej, niewidocznej siły, którą szybko zaczynają nazywać Fantomem…

Marcin Ciszewski kreśli przerażającą wizję Kosmosu i nowego, nieodkrytego świata. Duszna atmosfera i brak możliwości ucieczki przed nieznanym, sprawią że w tej powieści zakochają się fani takich hitów jak „Obcy” czy „Coś”.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS
czytnikach certyfikowanych
przez Legimi
czytnikach Kindle™
(dla wybranych pakietów)
Windows
10
Windows
Phone

Liczba stron: 433

Audiobooka posłuchasz w abonamencie „ebooki+audiobooki bez limitu” w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS

Czas: 13 godz. 20 min

Lektor:

Oceny
3,8 (35 ocen)
11
13
6
2
3
Sortuj według:
girlonwheel

Nie oderwiesz się od lektury

"Fantom" to thriller science fiction 💫 Znajdziesz tutaj eksplorację obcej planety w Galaktyce Andromedy, tunel czasoprzestrzenny, sztuczną inteligencję, geopolitykę oraz walkę z nieznaną siłą, a także mnóstwo tajemnic i intryg. W fabule mieszają się ze sobą dwie linie czasowe. Akcja cały czas się rozwija i trzyma w napięciu. Przez całą pozycję jak na szpilkach śledziłam kolejne losy i próbowałam łączyć fakty zastanawiając się jak to wszystko się zakończy 🤔 Tylko zakończenie trochę mnie zawiodło - jak dla mnie zbyt mało wyjaśniało 😕 Podsumowując: naprawdę polecam. Pomysł genialny, pióro lekkie, wydarzenia zaskakujące 🙌 PS W Klubie Audioteki dostępny jest audioserial (w rolach głównych: Maria Seweryn, Agnieszka Dygant i Marcin Bosak),a w okolicach połowy kwietnia będzie dostępny do kupienia w formie audiobooka 🎧
40
poczyk851

Nie oderwiesz się od lektury

Inteligentna i jakże realna wizja pierwszego kontaktu z obcą cywilizacją
10
solo81

Nie oderwiesz się od lektury

Fajna
00
BezNazwyBoNie

Nie polecam

Ależ rozciągnięta i nuuudna. Wybrałem tego autora że względu na serię "www.", ale widzę że ta seria była jego najlepszym dorobkiem, dalej to już równia pochyła....
00
JuliaZdoby

Całkiem niezła

zapowiadało się emocjonująco, jednak jestem rozczarowana. Co prawda język jest przystępny, dialogi realistyczne i nie ma natłoku pojęć fizycznych czy specjalistycznych, jednak akcja nieco się wlecze i pozostawia niedosyt. zakończenie mnie nie usatysfakcjonowało.
00

Popularność
Re­dak­cjaRa­fał Biel­ski
Ko­rektaJa­nusz Si­gi­smund
Skład i ła­ma­nieMar­cin La­bus
Pro­jekt okładkiMa­riusz Ba­na­cho­wicz
Zdję­cie wy­ko­rzy­stane na okładce©Shut­ter­stock
© Co­py­ri­ght by Skarpa War­szaw­ska, War­szawa 2023 © Co­py­ri­ght by Mar­cin Ci­szew­ski, War­szawa 2023
Ze­zwa­lamy na udo­stęp­nia­nie okładki książki w in­ter­ne­cie
Wy­da­nie pierw­sze
ISBN 978-83-83291-05-5
Wy­dawca Agen­cja Wy­daw­ni­czo-Re­kla­mowa Skarpa War­szaw­ska Sp. z o.o. ul. Bo­row­skiego 2 lok. 24 03-475 War­szawa tel. 22 416 15 81re­dak­[email protected]­pa­war­szaw­ska.plwww.skar­pa­war­szaw­ska.pl
Kon­wer­sja: eLi­tera s.c.

ROZ­DZIAŁ 1

MAJ 2037 ROKU / ALFA

Pla­neta przy­jęła ich ciem­no­ścią, nie­po­ko­jem, wi­chrem i ulewą.

Pi­lot był jed­nak mi­strzem w swoim fa­chu. Przej­ście przez at­mos­ferę oraz przy­zie­mie­nie cięż­kiego promu trans­por­to­wego prze­bie­gły bez prze­szkód. Zgod­nie z su­ro­wymi wy­mo­gami pro­ce­dury bez­pie­czeń­stwa, po wy­lą­do­wa­niu od­cze­kał dłuż­szą chwilę, by upew­nić się, że grunt pod sze­ścioma hy­drau­licz­nie sta­bi­li­zo­wa­nymi ła­pami promu jest sta­bilny. Na­stęp­nie wy­pu­ścił w po­wie­trze drony zwia­dow­cze, a za­raz po nich ciężko uzbro­jo­nego, rów­nież bez­za­ło­go­wego Rip­pera.

Ma­szyny osią­gnęły pu­łap bo­jowy, by po kilku mi­nu­tach zgod­nie za­mel­do­wać o braku wi­dzial­nych za­gro­żeń.

Opu­ścili prom. Dwu­na­stu uzbro­jo­nych lu­dzi, z któ­rych ża­den nie był astro­nautą. Grupę two­rzyli, obok do­wódcy, dwaj byli pi­loci ma­ry­narki, ośmiu ope­ra­to­rów sił spe­cjal­nych oraz le­karz. Wszy­scy byli we­te­ra­nami wielu ope­ra­cji na ca­łym świe­cie; do­świad­czo­nymi, otrza­ska­nymi w boju, do­sko­nale wy­szko­lo­nymi, umie­ją­cymi so­bie po­ra­dzić w każ­dych wa­run­kach żoł­nie­rzami. Przed star­tem od­byli roczne szko­le­nie, pod­czas któ­rego sta­rano się przy­go­to­wać ich do dzia­ła­nia na ob­cej – i naj­praw­do­po­dob­niej wro­giej – pla­ne­cie. Byli za­łogą re­zer­wową. Mieli le­cieć tylko w ra­zie ka­ta­strofy po­przed­niej wy­prawy. Wła­śnie dla­tego te­raz stali na pierw­szej li­nii frontu.

Fi­na­gan ro­zej­rzał się. Od­kąd czter­na­ście dni temu, jesz­cze na statku, otwo­rzył oczy – więk­szość dwu­ipół­let­niej po­dróży on i jego pod­ko­mendni spę­dzili, prze­by­wa­jąc w płyt­kiej hi­ber­na­cji – nie mógł po­zbyć się uczu­cia nie­po­koju, na­ra­sta­ją­cego w miarę, jak zbli­żali się do pla­nety. Ni­gdy nie bał się nie­zna­nego. Był w sta­nie po­ra­dzić so­bie w każ­dych wa­run­kach. Umiał pla­no­wać i prze­wi­dy­wać kon­se­kwen­cje swo­ich dzia­łań. Był też szczę­ścia­rzem, uda­wało mu się tam, gdzie inni wpa­dali w kło­poty lub gi­nęli.

A jed­nak tym ra­zem Fi­na­gana drę­czyło prze­czu­cie nie­szczę­ścia; nie po­tra­fił go stłu­mić.

Choć fi­zycz­nie stał na Al­fie po raz pierw­szy, w pew­nym sen­sie znał ją jak wła­sną kie­szeń – ostat­nich kilka mie­sięcy przed star­tem spę­dził na pil­nym stu­dio­wa­niu zdjęć, fil­mów i opi­sów pa­nu­ją­cych na miej­scu wa­run­ków. Roz­zie­le­niona świa­tłem wbu­do­wa­nego w hełm nok­to­wi­zora rze­czy­wi­stość oka­zała się jed­nak znacz­nie bar­dziej przy­gnę­bia­jąca. Ostre, dzi­kie grzbiety gór­skiego łań­cu­cha na ho­ry­zon­cie, piar­gowe, dość ostro na­chy­lone zbo­cze po­ro­śnięte ni­skimi, mocno roz­ga­łę­zio­nymi krzacz­kami i ostrymi kre­chami roz­pa­dlin na pierw­szym pla­nie, da­lej ka­wa­łek pła­skiej, ja­ło­wej rów­niny i rzeka, jako je­dyna po­dobna nieco do ziem­skiej, opa­li­zu­jąca w świe­tle dwóch księ­ży­ców. Silny, za­ty­ka­jący wiatr. Kro­ple desz­czu, bęb­niące o hełm. Wy­ła­do­wa­nia elek­tryczne znacz­nie prze­wyż­sza­jące ziem­skie gwał­tow­no­ścią.

Fi­na­gan wzdry­gnął się. Do­piero te­raz uświa­do­mił so­bie, jak mocno bije mu serce. Czu­jąc mro­wie­nie w dole ple­ców, obej­rzał się, jakby spraw­dza­jąc czy nikt go nie ob­ser­wuje – czego, ufa­jąc swoim lu­dziom i tech­nice, ni­gdy wcze­śniej nie ro­bił.

Cze­kały ich tu same nie­spo­dzianki, był o tym prze­ko­nany.

Szli w roz­pro­szo­nym szyku, po­woli, ostroż­nie, z bro­nią go­tową do strzału, z la­ta­ją­cymi nad głową dro­nami, ob­ser­wu­ją­cymi pe­ry­metr. Spot­te­rzy obu sek­cji w na­pię­ciu wpa­try­wali się w ekrany sen­so­rów prze­ka­zu­ją­cych od­czyty w cza­sie rze­czy­wi­stym. Te­ren był nie­równy i zdra­dliwy. Co chwilę któ­ryś z żoł­nie­rzy po­ty­kał się na luźno le­żą­cym ka­mie­niu lub wpa­dał w roz­pa­dlinę po czym, klnąc gło­śno, kon­ty­nu­ował ostrożny, nie­spieszny marsz. Ka­pi­tan raz i drugi syk­nął ostrze­gaw­czo, uci­sza­jąc ich, mimo iż do­sko­nale poj­mo­wał śmiesz­ność swo­ich obaw. Je­śli zło­wroga siła, rzą­dząca pla­netą, ob­ser­wo­wała ich i miała złe za­miary, stu­kot ka­mieni pod bu­tami czy prze­kleń­stwa nie miały żad­nego zna­cze­nia.

Po peł­nym na­pię­cia kwa­dran­sie, w ciem­no­ści, po­przez strugi desz­czu za­ma­ja­czyły kost­ko­wate mo­duły bazy.

– Sek­cje stop – po­wie­dział Fi­na­gan do za­wie­szo­nego przed ustami mi­kro­fonu. Mimo spe­cjal­nie im­pre­gno­wa­nego kom­bi­ne­zonu, czuł, że za­czyna do­skwie­rać mu wil­goć. Marzł.

Za­trzy­mali się, dzio­biąc lu­fami ciem­ność. Za­grzmiało. Bły­snęło. Wiatr chlu­snął im w osło­nięte go­glami oczy kil­koma wia­drami zim­nego desz­czu.

– Pie­przona po­goda – mruk­nął, klę­czący obok, do­wódca pierw­szej sek­cji.

– Skup się na ro­bo­cie, Bo­gart. – Fi­na­gan po­czuł nie­ocze­ki­wany przy­pływ zło­ści. Wy­prawa na­gle wy­dała mu się po­zba­wiona ja­kie­go­kol­wiek sensu. Tamci z pew­no­ścią nie żyją. Nie po ta­kim cza­sie i nie po tym, co tu się wy­da­rzyło. Od­wró­cił się. Do­wódca dru­giej sek­cji pil­nie wpa­try­wał się w ekran. – Wil­son, wi­dzisz coś?

– Nic. Żad­nego ru­chu.

– Pod­czer­wień?

– W pod­czer­wieni to samo – od­parł sier­żant. – Tam ni­kogo nie ma, w każ­dym ra­zie na ze­wnątrz.

Oczy­wi­ście, że nie ma. Fi­na­gan wie­dział o tym do­brze. Mimo to mu­siał się trzy­mać pro­ce­dur. Było mu co­raz zim­niej. Wiele dałby za ku­bek kawy. Co za dia­bli przy­wiali go na tę dziką skałę?

– Do­bra. Wy­łącz Cy­klopa.

– Tak jest. – Wil­son odło­żył ekran, po czym za­czął ma­ni­pu­lo­wać przy ko­mu­ni­ka­to­rze. Gdy ode­zwał się po­now­nie, zdzi­wie­nie w jego gło­sie w nie po­tra­fiło za­ma­sko­wać głę­bo­kiego za­nie­po­ko­je­nia. – Sys­tem nie był ak­tywny, pa­nie ka­pi­ta­nie.

– Po­waż­nie? – za­py­tał Fi­na­gan, czu­jąc nie­przy­jemny ucisk w żo­łądku. Pod na­zwą Cy­klop krył się sys­tem za­wia­du­jący ochroną bazy. Wy­po­sa­żony w liczne, mo­ni­to­ru­jące bliż­sze i dal­sze oto­cze­nie sen­sory, miał do dys­po­zy­cji po­tężne, róż­no­rodne uzbro­je­nie, któ­rego w sy­tu­acjach za­gro­że­nia mógł uży­wać bez kon­sul­ta­cji z czło­wie­kiem. Na Ziemi uwa­żano, że jest nie­zwy­cię­żony. Zde­cy­do­wa­nie po­wi­nien pra­co­wać w try­bie ak­tyw­nym. – Bo­gart, prze­łącz mnie na ka­nał bazy. Już? Baza mi­sji Po­la­ris, tu ka­pi­tan Ro­bert Fi­na­gan. Zgło­ście się. Baza mi­sji Po­la­ris, zgło­ście się.

Ci­sza prze­ry­wana trza­skami sta­tycz­nymi była je­dyną od­po­wie­dzią.

– Zdzi­wił­bym się, gdyby ktoś tam był – za­ko­mu­ni­ko­wał Bo­gart.

Ka­pi­tan przez chwilę przy­pa­try­wał się za­bu­do­wa­niom. Roz­ma­zana desz­czem zie­lon­kawa sza­rość. Wy­cie wia­tru, po­nuro re­zo­nu­jące w ci­szy. Mar­twota.

Znów po­czuł dreszcz, sil­niej­szy. Miał na kon­cie wiele za­koń­czo­nych suk­ce­sem ope­ra­cji. Wiele zwy­cięstw. Całą ścianę od­zna­czeń i po­chwał. Żadna z mi­sji nie od­by­wała się jed­nak na ska­li­stej, dzi­kiej pla­ne­cie, od­da­lo­nej od Ziemi o trudną do wy­obra­że­nia od­le­głość.

Za­czął drę­twieć mu kark.

– Do­bra – po­wie­dział. – Pusz­czamy ro­bota. Otwo­rzy drzwi.

Wil­son sens po­le­ce­nia od­czy­tał jako brak za­ufa­nia.

– Sys­tem na­prawdę jest nie­ak­tywny, ka­pi­ta­nie – oświad­czył z na­ci­skiem.

– Mamy do czy­nie­nia z naj­bar­dziej za­awan­so­wa­nym sys­te­mem bo­jo­wym, jaki zo­stał stwo­rzony przez czło­wieka, sier­żan­cie – od­parł spo­koj­nie Fi­na­gan. – Jak mu się coś od­wi­dzi, wolę, żeby strze­lał do ro­bota niż do mnie.

– To ma­szyna. Jest wy­łą­czona.

– Dasz za to głowę? – Fi­na­gan nie od­wra­cał się. Pa­trzył w stronę bazy. Miej­sce zo­stało do­brze wy­brane. Miało na­tu­ralne wła­ści­wo­ści obronne. Sier­żant od­po­wie­dział mil­cze­niem. – No wła­śnie.

– Ja tam też wolę iść na pew­niaka – Bo­gart po­ki­wał głową z apro­batą, zer­ka­jąc nie­mal trium­fal­nie na Wil­sona.

Ry­wa­li­za­cja obu do­wód­ców sek­cji nie­raz przy­pra­wiała Fi­na­gana o ból głowy. Co­raz czę­ściej do­cho­dził do wnio­sku, że w ko­smos po­winni la­tać wy­łącz­nie ide­ali­stycz­nie na­sta­wieni na­ukowcy, a nie peł­niący rolę astro­nau­tów, żoł­nie­rze sił spe­cjal­nych o oso­bo­wo­ściach sam­ców alfa. – Uru­cha­miam ro­bota.

Chwilę póź­niej nie­wielka gą­sie­ni­cowa ma­szyna za­częła peł­znąć w kie­runku za­bu­do­wań. Pod­ska­ku­jąc na nie­rów­no­ściach gruntu, kil­ku­krot­nie mu­siała ob­jeż­dżać co więk­sze głazy. Po dwóch mi­nu­tach, wy­peł­nio­nych peł­nym na­pię­cia mil­cze­niem, do­tarła do wej­ścio­wych wrót. Chwilę póź­niej za­mel­do­wała, że wej­ście jest otwarte.

Fi­na­gan prze­łknął ślinę. Sil­niej­szy od in­nych po­dmuch wia­tru nie­mal go wy­wró­cił.

– Pierw­sza sek­cja, na­przód – za­ko­men­de­ro­wał, wzdry­ga­jąc się po raz ko­lejny.

***

We­szli.

Bro­dząc w peł­nej na­pię­cia ci­szy, za­nu­rzyli się w ciem­nej, po­nu­rej mar­two­cie, w miej­sce nok­to­wi­zo­rów uży­wa­jąc, pod­cze­pio­nych pod lufy, sil­nych la­ta­rek. Baza po­wi­tała ich nie­świe­żym, za­tę­chłym po­wie­trzem i wil­got­nym chło­dem. Świe­tli­ste ostrza prze­ci­nały mrok. Czuli bi­cie wła­snych serc. Mimo wy­tłu­mia­ją­cej ha­łas syn­te­tycz­nej pod­łogi każde kla­śnię­cie gu­mo­wych po­de­szew woj­sko­wych bu­tów brzmiało ni­czym wy­strzał. Za każ­dym za­ło­mem ko­ry­ta­rza, za każ­dymi ręcz­nie otwie­ra­nymi drzwiami – elek­tryczne si­łow­niki, po­dob­nie jak i po­zo­stałe urzą­dze­nia bazy, nie dzia­łały – spo­dzie­wali się ataku, na­pa­ści, dia­bli wie­dzą czego.

Spraw­dzali po­miesz­cze­nie po po­miesz­cze­niu.

Po­chy­lony nad ko­li­ma­to­rem, z kolbą przy­kle­joną do ra­mie­nia, Fi­na­gan szedł jako ostatni, mo­dląc się, by ten marsz przez ciem­ność za­koń­czył się wresz­cie. Nie­pew­ność wprost go przy­gnia­tała. Wo­lałby od niej choćby naj­gor­szą prawdę. W grun­cie rze­czy cały czas cze­kał, aż coś się wy­da­rzy – znajdą mar­twą za­łogę, ktoś ich za­ata­kuje, baza wy­leci w po­wie­trze... Przed wy­lo­tem dy­rek­tor Aero Space udo­stęp­nił mu wszel­kie ma­te­riały na te­mat wy­da­rzeń z udzia­łem człon­ków mi­sji Po­la­ris. To wy­star­czyło, by uru­cho­mić wy­obraź­nię. Może nie po­wi­nien był tego czy­tać.

– Czy­sto – za­dud­nił gdzieś z głębi, pe­łen ulgi, głos Wil­sona.

Bo­gart, prze­szu­ku­jący część go­spo­dar­czą, nie po­zo­stał ry­wa­lowi dłużny. Za­wsze sta­rał się, by ostatni głos na­le­żał do niego.

– Czy­sto. Ni­kogo nie ma, ka­pi­ta­nie – krzyk­nął.

Fi­na­gan ode­tchnął z ulgą. Czuł strużki potu, spły­wa­jące wzdłuż krę­go­słupa, choć w ba­zie pa­no­wała tem­pe­ra­tura naj­wy­żej sied­miu stopni Cel­sju­sza.

– Do­bra. Bo­gart, do mnie.

Ro­sły sier­żant wy­ło­nił się z ciem­no­ści.

– Na­gry­wamy – roz­ka­zał ka­pi­tan. Po czym po­czuł przy­pływ iry­ta­cji. – Wil­son, mo­żesz uru­cho­mić to cho­lerne za­si­la­nie?

– Dzia­łam, sze­fie.

Bo­gart uśmiech­nął się pod no­sem, bio­rąc do ręki ka­merę – lu­bił, jak ry­wal nie na­dąża.

– Do­bra, je­stem go­towy – po­wie­dział. – Może pan za­czy­nać.

Fi­na­gan chrząk­nął.

– Mówi ka­pi­tan Ro­bert Fi­na­gan, do­wódca mi­sji ewa­ku­acyj­nej. Ra­port nu­mer dwa. Od­biorca: szef mi­sji Po­la­ris, dy­rek­tor Bill Sher­man, Zie­mia, Aero Space. Jest piąty maja dwa ty­siące trzy­dzie­stego siód­mego roku, go­dzina dzie­wiąta trzy­dzie­ści czasu po­kła­do­wego. Je­ste­śmy w ba­zie głów­nej mi­sji Po­la­ris na Al­fie. We­wnątrz oraz w naj­bliż­szym oto­cze­niu brak śla­dów za­łogi. Roz­po­czy­namy szcze­gó­łowe prze­szu­ka­nie bazy.

Do­wódca mi­sji nie zdą­żył zro­bić na­wet kroku, gdy na­gle, tuż obok, coś huk­nęło. Fi­na­gan za­re­ago­wał in­stynk­tow­nie: sko­czył w bok, prze­to­czył się przez prawe ra­mię, po czym za­stygł w po­zy­cji klę­czą­cej, z pal­cem za­ci­śnię­tym na spu­ście ka­ra­binu. Sta­rał się uspo­koić od­dech, w każ­dej chwili spo­dzie­wał się, że wy­sko­czy na niego z ciem­no­ści coś, przed czym nie bę­dzie miał szans się obro­nić. Omia­ta­jąc po­miesz­cze­nie pro­mie­niem la­tarki, wy­ło­wił z ciem­no­ści za­fra­so­waną twarz Bo­garta. Sier­żant stał tam, gdzie po­przed­nio, uśmie­cha­jąc się prze­pra­sza­jąco.

– To tylko szklanka, sze­fie. Sorry.

– Jezu, Bo­gart, nie strasz lu­dzi.

– Cia­sno tu.

– Po pro­stu się nie spiesz.

Bo­gart kop­nię­ciem ode­słał szklane szczątki pod blat.

– Dziwne, nie? – rzu­cił. – Po­rzą­dek, jakby przed chwilą sprzą­taczka wy­szła. A ile mi­nęło... Dwa i pół roku?

– Nie martw się tym na ra­zie. Skup się na fil­mo­wa­niu. Mu­simy mieć każdy de­tal, ro­zu­miesz?

– Ja­sne.

Za­brzę­czało. Bły­snęły za­wie­szone pod su­fi­tem lampy. Fi­na­gan zmru­żył oczy. Wy­łą­czył za­mo­co­waną do ka­ra­binu la­tarkę.

– Pa­nie ka­pi­ta­nie, mamy za­si­la­nie – do­biegł ich głos Wil­sona. Po chwili do­wódca dru­giej sek­cji wszedł do po­miesz­cze­nia. Zi­gno­ro­wał obec­ność Bo­garta. Mó­wił wy­łącz­nie do Fi­na­gana. – Kom­pu­ter po­wi­nien pra­co­wać.

– Do­bra. Bo­gart, po­staw ka­merę tak, żeby mnie było wi­dać, a po­tem prze­szu­kaj bazę jesz­cze raz, z de­ta­lami.

– Tak jest – od­parł Bo­gart i opu­ścił po­miesz­cze­nie. Fi­na­gan od­wró­cił się w stronę sier­żanta.

– Już?

– Tak – po­twier­dził Wil­son. – Można się lo­go­wać.

– Kom­pu­ter po­kła­dowy Gil­bert. Mówi ka­pi­tan Ro­bert Fi­na­gan, do­wódca mi­sji ewa­ku­acyj­nej.

Od­po­wie­działa mu ci­sza, za­kłó­cona tylko da­le­kim bur­cze­niem ja­kie­goś agre­gatu.

– On mnie sły­szy? – upew­nił się ka­pi­tan.

Wil­son zer­k­nął na za­mo­co­wany na le­wym przed­ra­mie­niu czyt­nik.

– Od­czyt wska­zuje, że tak.

– Kom­pu­ter Gil­bert. Mówi ka­pi­tan Ro­bert Fi­na­gan, do­wódca mi­sji ewa­ku­acyj­nej. Ode­zwij się.

Na­dal sły­szeli ci­szę. Głos, który ją prze­rwał, do­biegł z za­wie­szo­nych pod su­fi­tem gło­śni­ków. Był zgrzy­tliwy, sztuczny, od­py­cha­jący.

– In­for­muję, że obo­wią­zuje pro­ce­dura po­ziomu czwar­tego – za­ko­mu­ni­ko­wał.

Fi­na­gan na­wet nie po­czuł się zdzi­wiony. Jesz­cze nie.

– Kod au­to­ry­za­cji: Alfa, Char­lie, je­den, sie­dem, je­den, dwa, Delta, Zulu, Alfa, trzy, pięć, dwa – wy­re­cy­to­wał, sta­ran­nie od­dzie­la­jąc wy­razy.

– Przy­ją­łem – od­parł głos. – Brak upraw­nień do po­ziomu czwar­tego.

– Kom­pu­ter po­kła­dowy Gil­bert....

– Sły­sza­łem pana, ka­pi­ta­nie. Obo­wią­zuje czwarty sto­pień pro­ce­dury.

Fi­na­gan zer­k­nął na sier­żanta. Wil­son na­wet nie sta­rał się ukryć za­sko­cze­nia.

– Są trzy stop­nie pro­ce­dury. – Jego głos nie zdra­dzał nad­mier­nej pew­no­ści sie­bie. – Nie ma cze­goś ta­kiego jak po­ziom czwarty.

– No wła­śnie.

– Pro­ce­dura po­ziomu czwar­tego zo­stała utwo­rzona na po­trzeby ak­tu­al­nej sy­tu­acji – wtrą­cił Gil­bert.

– Przed­staw sy­tu­ację.

– Nie ma pan upraw­nień do otrzy­ma­nia ra­portu. – Fi­na­gan był nie­mal pewny, że usły­szał w od­po­wie­dzi sa­tys­fak­cję.

– Moje upraw­nie­nia są pełne.

– Były. Te­raz nie są.

Sta­rał się za­cho­wać spo­kój. Ni­gdy nie ufał ma­szy­nom. Oso­bi­ście uwa­żał, że nada­nie kom­pu­te­rowi zbyt du­żej au­to­no­mii może ob­ró­cić się prze­ciw lu­dziom, któ­rzy go stwo­rzyli. Praw­do­po­dob­nie czy­tał w mło­do­ści zbyt wiele kiep­skiej li­te­ra­tury SF.

– Nie ty o tym de­cy­du­jesz, Gil­bert – oznaj­mił. – Moje upraw­nie­nia obo­wią­zują rów­nież na Al­fie.

Słowa za­pa­dły w pustkę. Gil­bert mil­czał.

– Gil­bert?

– Nie za­dał pan żad­nego py­ta­nia, ka­pi­ta­nie.

Prze­mą­drzały elek­tryczny skur­wiel, po­my­ślał do­wódca mi­sji.

– Co to jest po­ziom czwarty pro­ce­dury?

– Blo­kada in­for­ma­cyjna. Nie ma pan upraw­nień.

– Kto au­to­ry­zo­wał po­ziom czwarty?

– Pan.

To już było wię­cej niż dziwne. Fi­na­gan zer­k­nął na sier­żanta. Wil­son nie­znacz­nie wzru­szył ra­mio­nami. Ka­pi­tan po­czuł się na­gle bar­dzo zmę­czony. Spo­dzie­wał się więk­szego wspar­cia ze strony swo­jego głów­nego spe­cja­li­sty od IT.

– W ta­kim ra­zie, zmień po­ziom z czwar­tego na trzeci – po­le­cił bez więk­szej na­dziei, ma­jąc jed­nak w pa­mięci, że wszystko jest re­je­stro­wane i zo­sta­nie prze­ka­zane na Zie­mię.

– Od­ma­wiam, nie ma pan upraw­nień... – Sztuczny głos był tak samo zgrzy­tliwy jak wcze­śniej, ale tym ra­zem Fi­na­gan nie miał wąt­pli­wo­ści: Gil­berta cała sy­tu­acja naj­wy­raź­niej ba­wiła.

– Tak się chyba nie da, co, Wil­son?

– Ra­czej nie.

– Wgraj mu fa­bryczne opro­gra­mo­wa­nie.

– Oczy­wi­ście. To tro­chę zaj­mie.

– To zna­czy?

– Kilka go­dzin. Może wię­cej.

– Po­waż­nie?

– Mu­simy mieć syn­chro­ni­za­cję ze stat­kiem pod­czas re­startu, poza tym in­te­re­sują nas dane z pa­mięci ope­ra­cyj­nej. Nie chcę wy­ciąć wię­cej niż trzeba.

– Wil­son, mu­szę jak naj­szyb­ciej po­ga­dać z tym pie­przo­nym elek­trycz­nym kre­ty­nem. Chcę wie­dzieć, co się stało, za­nim zro­bimy ko­lejny krok.

– Nie ma pan upraw­nień do po­ziomu czwar­tego pro­ce­dury, ka­pi­ta­nie Fi­na­gan – po­now­nie wtrą­cił się do roz­mowy Gil­bert. – To pań­ski roz­kaz. Mam od­ciąć wszyst­kich, łącz­nie z pa­nem.

– Za­mknij się, Gil­bert – krzyk­nął Fi­na­gan. Tym ra­zem nie mógł się po­wstrzy­mać, choć wie­dział, że złosz­cze­nie się na kom­pu­ter nie ma naj­mniej­szego sensu. Uni­kał wzroku Wil­sona. Sier­żant zbyt do­brze go znał, by nie od­gad­nąć, że do­wódcę mi­sji ogar­nia fru­stra­cja.

Szum otwie­ra­nych drzwi za­anon­so­wał wej­ście Bo­garta.

– Sze­fie, spraw­dzi­li­śmy wszystko do końca –za­ra­por­to­wał sier­żant. – Czy­sto. Ci­sza i spo­kój. Ni­kogo nie ma.

– Żad­nych śla­dów? Krew? Co­kol­wiek? – za­py­tał Fi­na­gan, za­do­wo­lony, że choć na chwilę może za­jąć się czymś in­nym niż roz­mową z prze­mą­drzałą i upartą ma­szyną.

– Nic. Rze­czy oso­bi­ste uło­żone, jakby przed chwilą przy­je­chali, za­pas je­dze­nia, woda, za­si­la­nie i tak da­lej. Wszystko gra. Na­wet ku­rzu nie ma.

– Po­bra­li­ście próbki osadu z fil­trów?

– Tak jest. Wodę ze zbior­ni­ków też. Już to ba­damy. Ale ja tam nie wie­rzę, że oni się czymś za­truli. Do­brze znam ma­jora Hig­ginsa. On jest za cwany na ta­kie nu­mery.

– Nie pro­si­łem was o opi­nię, sier­żan­cie – od­parł Fi­na­gan gło­śniej niż za­mie­rzał. – Chcę jak naj­szyb­ciej znać wy­niki ba­dań. Do­pil­nuj­cie tego.

– Tak jest.

Bo­gart wy­szedł. Ka­pi­tan głę­boko ode­tchnął.

– Gil­bert, spró­bujmy jesz­cze raz – po­wie­dział spo­koj­nie. – Po­słu­chaj mnie uważ­nie. Do­wo­dzę mi­sją ewa­ku­acyjną za­łogi Po­la­risa. Na Ziemi otrzy­ma­łem wszel­kie upraw­nie­nia de­cy­zyjne. Ro­zu­miem, że tu wy­da­rzyło się coś ta­kiego, co wy­mu­siło stwo­rze­nie no­wego stop­nia pro­ce­dury. I pew­nie uzgod­ni­łeś to z ma­jo­rem Hig­gin­sem. Jed­nak jego tu nie ma i do­póki się nie znaj­dzie, ja je­stem głów­no­do­wo­dzą­cym. Moim za­da­niem jest od­na­le­zie­nie za­łogi i bez­pieczne wy­wie­zie­nie wszyst­kich na Zie­mię. Mu­sisz mi po­móc. Po­trzebne mi są dane z ostat­nich dwóch ty­go­dni po­bytu za­łogi w ba­zie.

– Pan jest jed­nak za­bawny, ka­pi­ta­nie – Fi­na­gan głowę by dał, że Gil­bert się uśmiech­nął. At­mos­fera ab­surdu gęst­niała. – Nie roz­ma­wia pan z czło­wie­kiem. Mnie nie można prze­ko­nać ar­gu­men­tami na­tury emo­cjo­nal­nej. Po­wta­rzam: blo­kada zo­stała wpro­wa­dzona na pań­ski roz­kaz.

– Nie sta­ram się być za­bawny i to nie były ar­gu­menty emo­cjo­nalne. Od­wo­łuję roz­kaz o blo­ka­dzie.

– Nie ma pan upraw­nień.

– To ja­kaś pa­ra­noja – wy­buch­nął Wil­son. – Jesz­cze nie wi­dzia­łem, żeby kom­pu­ter po­kła­dowy naj­wyż­szej ka­te­go­rii za­cho­wy­wał się w ten spo­sób.

Fi­na­gan ro­zej­rzał się. Mar­twe świa­tło. Mar­twe wnę­trze. Mar­twy w grun­cie rze­czy, ga­da­jący au­to­mat. Jakże da­leko było do Ziemi.

– Gil­bert, co jest twoim na­czel­nym ce­lem? – za­py­tał naj­spo­koj­niej, jak po­tra­fił.

– Zbie­ra­nie da­nych z sen­so­rów, se­gre­go­wa­nie da­nych, ana­liza po­ło­że­nia, wa­rian­to­wa­nie stra­te­giczne...

– Nie cy­tuj mi tu in­struk­cji ob­sługi, do­brze? – Cier­pli­wość. I po­kora wo­bec po­tęgi nie­prze­wi­dzia­nego. Tym mu­siał się kie­ro­wać, choć je­dyne na co miał ochotę, to pod­ło­żyć ła­du­nek wy­bu­chowy pod ser­wer i za­tkać gębę temu prze­mą­drza­łemu urzą­dze­niu, któ­remu ktoś, za­pewne w naj­lep­szej wie­rze, wpro­gra­mo­wał zbyt wiele al­go­ryt­mów. Czuł, że drę­twieją mu mię­śnie twa­rzy. – Co jest twoim na­czel­nym ce­lem?

– Wszech­stronna po­moc za­ło­dze.

– Otóż to. Przy­le­cia­łeś tu jako siódmy czło­nek za­łogi i twoim głów­nym za­da­niem była po­moc lu­dziom i chro­nie­nie ich. Naj­wy­raź­niej za­wio­dłeś, mimo pro­ce­dury po­ziomu czwar­tego i blo­kady in­for­ma­cyj­nej.

– Szybko pan wy­ciąga wnio­ski, ka­pi­ta­nie Fi­na­gan. Py­ta­nie czy wła­ściwe.

– Po­daj wła­ściw­sze.

– Pan my­śli, że czło­wiek po­ra­dziłby so­bie le­piej?

– Od­po­wiem ci, jak będę znał sy­tu­ację.

– Jed­nak jest pan za­bawny – cią­gnął kom­pu­ter. – Pan już zna od­po­wiedź. Nie jest w moim in­te­re­sie, żeby po­dać dane, które tylko pana utwier­dzą w prze­ko­na­niu o mo­jej wi­nie i po­mogą w zbu­do­wa­niu aktu oskar­że­nia.

Ga­da­nina o in­te­re­sie ma­szyny na do­bre prze­nio­sła roz­mowę do ka­te­go­rii fan­ta­stycz­nych.

– Oskar­ża­nie cię nie leży w mo­ich kom­pe­ten­cjach – wy­ce­dził, dzi­wiąc się, że nie krzy­czy.

Gil­bert nie uznał za sto­sowne od­po­wie­dzieć.

– Gdzie jest za­łoga? – drą­żył Fi­na­gan.

– Pro­ce­dura po­ziomu czwar­tego. Przy­kro mi.

Kom­pu­ter, któ­remu przy­kro. Za­pewne szcze­rze. Fi­na­gan co­raz ła­twiej prze­cho­dził od wście­kło­ści do roz­ba­wie­nia i z po­wro­tem. Może klau­stro­fo­biczna at­mos­fera mar­twej bazy za­czy­nała po­py­chać go w stronę sza­leń­stwa. Co nie by­łoby ta­kie złe, po­my­ślał z prze­bły­skiem wi­siel­czego hu­moru.

– Czy oni żyją?

Ci­sza. Wil­son krę­cił głową z nie­do­wie­rza­niem.

– Gdzie ich znajdę?

Nic.

– Gil­bert, tu nie cho­dzi o twoje ura­żone ego. Ro­zu­miesz to?

Wil­son za­bęb­nił pal­cami po bla­cie.

– To bez­na­dziejne, ka­pi­ta­nie – rzu­cił, rów­nież wście­kły. Z głębi po­miesz­czeń do­cho­dził szmer roz­mów żoł­nie­rzy.

– Wil­son, czy kom­pu­ter może osza­leć? – za­py­tał, do głębi już sfru­stro­wany Fi­na­gan. – Teo­re­tycz­nie?

– Nie. Na­wet teo­re­tycz­nie. Jest ja­koś za­in­fe­ko­wany, to wszystko.

– Przy­po­mi­nam, że nie je­stem zwy­kłym kom­pu­te­rem – ode­zwał się Gil­bert. – I nie je­stem za­in­fe­ko­wany.

– Nie od­zy­waj się nie­py­tany.

– Ostrze­gam, że prze­pro­gra­mo­wa­nie mnie jest nie­moż­liwe.

– Dzia­łaj, Wil­son – syk­nął Fi­na­gan. – Nie ma in­nego wyj­ścia. Bądź ostrożny. Chcę od­zy­skać dane.

Usi­ło­wał sam so­bie wy­tłu­ma­czyć, że szy­der­cze tony chro­po­wa­tego, jakby za­rdze­wia­łego głosu ma­szyny są tylko wy­two­rem jego prze­mę­czo­nej wy­obraźni; na­dal jed­nak w gło­wie po­brzmie­wał po­głos nie­daw­nej my­śli, że kom­pu­ter na­igrawa się z niego. W efek­cie Gil­bert osią­gnął tyle, że szef mi­sji ra­tun­ko­wej za­czął po­ko­na­nie go trak­to­wać oso­bi­ście.

– Mój sys­tem ope­ra­cyjny i pa­mięć są nie­za­leżne, jed­nak z przy­czyn oczy­wi­stych nie jest moż­liwe udo­stęp­nie­nie ja­kich­kol­wiek da­nych – zgrzy­tli­wie oświad­czyła ma­szyna.

– Wil­son, a gdyby od­ciąć mu za­si­la­nie?

– To nic nie da – wy­pluł z sie­bie kom­pu­ter. – Je­stem za­si­lany nie­za­leż­nie od oto­cze­nia. Mi­kro­stos, w sa­mym ją­drze sys­temu. Mu­sie­li­by­ście użyć ła­dunku wy­bu­cho­wego, co jest oczy­wi­ście bez sensu, bo utra­ci­cie wszyst­kie dane.

Przez chwilę mil­czeli.

– Do­bra – wes­tchnął Fi­na­gan. Miał za­da­nie do wy­ko­na­nia, nie­za­leż­nie od swo­jej ura­żo­nej am­bi­cji. – Jak chcesz. Jedno py­ta­nie, a po­tem się od­cze­pię. Od­po­wiesz?

– To za­leży od jego cha­rak­teru.

– Czy grozi nam nie­bez­pie­czeń­stwo?

– Od­po­wiem py­ta­niem: ja­kie nie­bez­pie­czeń­stwo może gro­zić mar­twym, ka­pi­ta­nie Fi­na­gan?

Do­wódca mi­sji nie zdą­żył jesz­cze w pełni zro­zu­mieć zna­cze­nia tych słów, gdy po­wie­trze roz­darł ogłu­sza­jący jęk sy­reny alar­mo­wej. Za­raz po­tem do­łą­czył do niego ludzki krzyk, po­tem grzmot dłu­giej se­rii ka­ra­binu ma­szy­no­wego; rów­no­le­gle huk­nęło po­tężne wy­ła­do­wa­nie, jedno, dru­gie, trze­cie. Od­głosy bi­twy zlały się w jedną pie­kielną ka­ko­fo­nię. Baza drżała w po­sa­dach. Na mo­ment przy­ga­sło świa­tło, po­tę­gu­jąc na­strój grozy.

Na­gle wszystko uci­chło jak ucięte no­żem. Echo dud­niło przez mo­ment, a po­tem za­pa­dła kom­pletna, nie­mal na­ma­calna ci­sza, za­kłó­cana je­dy­nie bur­cze­niem agre­gatu prą­do­twór­czego.

Za­pra­szamy do za­kupu peł­nej wer­sji książki