Angielskie przyimki - zestaw 1 - Focus English School - ebook

Angielskie przyimki - zestaw 1 ebook

Focus English School

0,0
2,46 zł

lub
Opis

Pierwszy zestaw 100 najpopularniejszych wyrażeń z przyimkami ( prepositions ) w języku angielskim w formie Mobile Flashcards, zawierający zwroty między innymi z takimi czasownikami jak: abide, abound, absent, absolve, abstain, acclimatize, account, accuse, acknowledge, acquaint, acquit, act, adapt, add, address, adhere, adjust, admire, admit, advertise, advise, agonize, agree, aim. W skład zestawu wchodzą tłumaczenia na język polski a także pełne zdania pokazujące kontekst w jakim mogą zostać użyte przyimki. W drugiej części ebooka znajdują się ćwiczenia pozwalające na zapamiętywanie zwrotów i wyrażeń w kontekście zdań w języku angielskim.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB

Liczba stron: 37

Oceny
0,0
0
0
0
0
0-

Wstęp »

-

English Mobile Flashcards jest to ebook w formacie epub, przeznaczony do urządzeń mobilnych, a w szczególności do smartfonów. Umożliwia on swobodną naukę języka angielskiego bez konieczności dostępu do internetu, a także wygodne poruszanie się po całej jego zawartości. Można zwiększać lub zmniejszać wielkość tekstu, marginesów, a także zmieniać tło na jakim jest on wyświetlany, dzięki możliwościom czytnika.

Pierwszy zestaw 100 angielskich przyimków w języku angielskim adresowany jest do osób uczących się angielskiego na poziomie średniozaawansowanym – C1. W skład zestawu wchodzą przykładowe zdania wraz z tłumaczeniami na język polski oraz utrwalające ćwiczenia. Dzięki formatowi ebooka możliwe jest samodzielne tłumaczenie całych zdań na język polski i angielski.UWAGA: Aby móc w pełni korzystać z możliwości ebooka, należy mieć włączone formatowanie wydawcy w ustawieniach czytnika! Wówczas będą widoczne kolory oraz pogrubienia tekstu. Tekst, który właśnie teraz czytasz powinien być widoczny w kolorze czerwonym. Jeżeli jest inaczej powinieneś zmienić ustawienia swojego czytnika.

-

Przyimki »

-

to abide by a law / agreement rules

You have to abide by the rules of the game.

1

-

przestrzegać prawa / umowy / reguł

Musisz przestrzegać reguł gry.

1

-

to abound in/with sth

The gardens abound with flowers, the fields abound in corn.

2

-

obfitować w coś

Ogrody obfitują w kwiaty, pola obfitują w zboże.

2

-

to be absent from a place

He has been absent from work for three days.

3

-

być nieobecnym w miejscu

Jest nieobecny w pracy od trzech dni.

3

-

to absolve from/of blame / responsibility / guilt

The report absolves the driver from any blame for the accident.

4

-

rozgrzeszać z winy / odpowiedzialności

Raport rozgrzesza kierowcę z jakiejkolwiek winy za wypadek.

4

-

to be absorbed in sth

I was completely absorbed in the book.

5

-

być czymś pochłoniętym, zaabsorbowanym

Byłem kompletnie zaabsorbowany książką.

5

-

to abstain from sth enjoyable

He took a vow to abstain from smoking.

6

-

powstrzymywać się od czegoś przyjemnego

Złożył przysięgę, że powstrzyma się od palenia.

6

-

in abundance

They had wine in abundance.

7

-

w dużych ilościach

Mieli wina w dużych ilościach.

7

-

acceptable to sb

We signed an agreement which was acceptable to all sides.

8

-

akceptowany przez kogoś

Podpisaliśmy umowę, która była akceptowana przez wszystkie strony.

8

-

access to a place / person / thing

I need to have access to the Internet.

9

-

dostęp do miejsca / osoby / rzeczy

Potrzebuję mieć dostęp do Internetu.

9

-

accessible to sb

His book is accessible to the average reader.

10

-

przystępny dla kogoś

Jego książka jest przystępna dla przeciętnego czytelnika.

10

by accident

I bumped into him quite by accident.

11

-

przez przypadek

Wpadłem na niego całkiem przez przypadek.

11

to acclimatize to sth

I found it difficult to acclimatize myself to working at weekends.

12

-

zaaklimatyzować się, przystosować sie do czegoś

Trudno mi było przystosować się do pracowania w weekendy.

12

of your own accord

Nobody forced him to quit the job. He left of his own accord.

13

-

z własnej woli

Nikt nie zmusił go do rzucenia pracy. Odszedł z własnej woli.

13

in accordance with sth

You should use this product only in accordance with manufacturer’s instructions.

14

-

zgodnie z czymś

Powinieneś używać tego produktu tylko zgodnie z instrukcjami producenta.

14

on no account

On no account should anyone go near this volcano.

15

-

pod żadnym pozorem

Pod żadnym pozorem nikt nie powinien zbliżać się do tego wulkanu.

15

to account for sth

Women account for the vast majority of our customers.

16

-

stanowić coś

Kobiety stanowią zdecydowaną większość naszych klientów.

16

to account for sth

You will have to account for your behaviour.

17

-

wytłumaczyć coś

Będziesz musiał wytłumaczyć swoje zachowanie.

17

accountable for sth

Managers must be accountable for their decisions.

18

-

odpowiedzialny za coś

Menedżerowie muszą być odpowiedzialni za swoje decyzje.

18

an accusation of sth against sb

There have been further accusations of corruption against him.

19

-

oskarżenie o coś przeciwko komuś

Są dalsze oskarżenia o korupcję przeciwko niemu.

19

to accuse sb of sth

He was accused of stealing a car.

20

-

oskarżać kogoś o coś

Był oskarżony o kradzież samochodu.

20

to be accustomed to sth

They were accustomed to working together.

21

-

być przyzwyczajonym do czegoś

Byli przyzwyczajeni do pracowania razem.

21

to acknowledge sb / sth as

They generally acknowledge him as an expert in his field.

22

-

uznawać kogoś / coś jako

Oni powszechnie uznają go jako eksperta w swojej dziedzinie.

22

to acquaint sb with a fact or subject