Angielski. Czasy. Wydanie rozszerzone. Wersja mobilna - Anna Treger - ebook

Angielski. Czasy. Wydanie rozszerzone. Wersja mobilna ebook

Anna Treger

0,0

Opis

Seria repetytoriów językowych Wydawnictwa Lingo przeznaczona jest dla wszystkich uczących się języka angielskiego, a zwłaszcza uczniów, studentów, maturzystów i osób przygotowujących się do egzaminów językowych.

Angielski. Czasy to znakomita pomoc dla tych, którzy potrzebują uporządkowania i poszerzenia wiadomości o czasach angielskich. Masz wątpliwości co do zastosowania czasów, potrzebujesz kompendium, po które zawsze możesz sięgnąć? Repetytorium Lingo  jest właśnie dla Ciebie.

Główne zalety repetytorium Angielski. Czasy:

  • Dokładny opis wszystkich czasów angielskich.
  • Reguły gramatyczne objaśniane na ciekawych przykładach.
  • Ćwiczenia po każdym zagadnieniu.
  • Urozmaicony zestaw ćwiczeń.
  • Zwięzłe podsumowania istotnych zagadnień.
  • Przejrzyste tabele systematyzujące wiedzę.
  • Klucz pomocny w samodzielnej pracy.
  • Obszerny wykaz czasowników nieregularnych.

Repetytorium zgodne z wymaganiami na egzaminach: Nowa Matura, FCE, CAE.

Wersja mobilna na smarftony i tablety została wzbogacona m.in. o interaktywny spis treści, hipertekstowe linki przy każdym ćwiczeniu odsyłające do klucza do ćwiczeń.

Udostępnia też cały zakres typowych funkcjonalności dla formatów mobilnych (wyszukiwanie, skalowalność, zakładki) zachowując istotne dla pozycji edukacyjnej zalety szaty graficznej książki papierowej.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS
czytnikach certyfikowanych
przez Legimi
czytnikach Kindle™
(dla wybranych pakietów)
Windows
10
Windows
Phone

Liczba stron: 184

Odsłuch ebooka (TTS) dostepny w abonamencie „ebooki+audiobooki bez limitu” w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS

Popularność
Anna Treger

RepetytoriumANGIELSKICzasy

Konsultacja merytoryczna: Lesław Kawalec

Redaktor serii: Marek Jannasz

Redakcja i korekta: Paweł Pokora

Projekt okładki serii: Marcin Rojek, 2-arts.com

Projekt makiety i opracowanie graficzne: Studio 27

Zdjęcie na okładce: © samott – Fotolia.com

ISBN: 978-83-63165-04-8 

ISBN epub: 978-83-7892-000-7

ISBN mobi: 978-83-7892-001-4

Opracowanie wersji elektronicznej oraz konwersja:

© Copyright by Wydawnictwo Lingo sp. j., Warszawa 2013,

www.jezykinieobce.pl

Wstęp

Chcesz skutecznie i szybko opanować angielskie czasy? Przygotowujesz się do egzaminu? A może potrzebujesz kompendium, po które zawsze możesz sięgnąć, gdy masz wątpliwości, co do poprawnego zastosowania czasów? Repetytorium Lingo „Angielski. Czasy” jest właśnie dla Ciebie. Niniejsze trzecie wydanie zostało na nowo przejrzane i ulepszone. Dodano także dwa rozdziały traktujące o zdaniach czasowych i warunkowych, poszerza to wiedzę o czasach i ich stosowaniu w złożonych >wypowiedziach.

Książka jest skierowana do uczniów, maturzystów, studentów, osób przygotowujących się do egzaminów językowych, a także wszystkich, którzy potrzebują uporządkowania i poszerzenia wiadomości o czasach angielskich. Uwzględnia materiał wymagany na nowej maturze oraz egzaminach takich jak First Certificate in English czyCertificate in Advanced English. Składa się z piętnastu rozdziałów, klucza do ćwiczeń, testu sprawdzającego oraz wykazu czasowników nieregularnych.

Każdy rozdział obejmuje wstępną charakterystykę zagadnień, którym jest poświęcony, część teoretyczną przedstawiającą odpowiednie reguły gramatyki, zilustrowaną przykładami wraz z ich tłumaczeniem na polski oraz zestaw ćwiczeń pozwalających opanować odpowiednie zagadnienia związane z rozwijaniem praktycznej umiejętności posługiwania się angielskimi czasami.

W języku polskim różnica pomiędzy czasem gramatycznym (tense) a czasem fizycznym (time) nie jest tak rozbudowana jak w angielszczyźnie, w której mamy np. kilka rodzajów gramatycznych czasu teraźniejszego, w sumie w podręcznikach wyróżnia się kilkanaście czasów gramatycznych. W języku polskim mamy tylko czas przeszły, teraźniejszy i przyszły, co w zasadzie odpowiada podziałowi czasu rzeczywistego.

To względne bogactwo czasów gramatycznych w języku angielskim bierze się stąd, że pełnią m.in. takie role znaczeniowe, które w polszczyźnie mogą być oddawane przy pomocy innych środków nie występujących z kolei w angielskim, np. zastosowania aspektu niedokonanego czasownika (czytać) albo aspektu dokonanego (przeczytać, wyczytać, doczytać), użycia czasowników jednokrotnych (grać, spać, chodzić) bądź wielokrotnych (grywać, sypiać, chadzać) lub zastosowania innych wyrazów uszczegóławiających relacje czasowe. Repetytorium uwzględnia nawyki językowe czytelnika polskiego i wychodzi naprzeciw problemom, na jakie zwykle natrafiają Polacy uczący się posługiwania czasami angielskimi.

Niniejsza publikacja stanowi wzbogacenie – przede wszystkim o urozmaicony zestaw starannie dobranych ćwiczeń – odpowiednich rozdziałów repetytorium „Angielski. Gramatyka z ćwiczeniami” wydawnictwa Lingo.

Uczmy się czasów! Prawidłowe rozumienie i posługiwanie się czasami to warunek konieczny dobrej znajomości języka angielskiego.

Z życzeniami sukcesów

Autorka

Sprawdź się

Rozwiąż test i sprawdź swoją wiedzę. Ten test pomoże Ci ocenić, na czym należy skoncentrować się w nauce zagadnień przedstawionych w tej książce.

Sue______

her coffee white.

a) is

liking b) likes c) was liking

I

______ to London many times before.

a) was

b) have been c) had been

What

___________ ? I am a chemist.

a) do

you do b) are you doing c) are you

Lynn

_________ It is so annoying!

a) always

complains b) complained c) is always complaining

I

promise I _________ tell anyone.

a) won't

b) don't c) won't have

This

time next week we____________ in the warm Caribbean sun.

a) will

be basking b) are basking c) will have been basking

Tom

____________ paella before he went to Spain.

a) didn't

eat b) hasn't eaten c) hadn't eaten

Greg

was very tired. He ____________ snow all day.

a) was

shovelling b) had been shovelling c) has been shovelling

I

_________my Internet connection while I _________a reservation.

a) lost, was

making b) was losing, was making c) was losing, made

The

band ____________for a few weeks before they set out on the tour.

a) have

been rehearsing b) had been rehearsing c) was rehearsing

We

____________ for you since this morning.

a) are

waiting b) have been waiting c) wait

I

_________ well recently.

a) haven't

been doing b) am not doing c) wasn't doing

Joel

____________ a solution yet.

a) didn't

find b) found c) hasn't found

He

_______ the gate between 3 and 4.

a) repaired

b) has repaired c) was repairing

My

train _________ at 5 o'clock.

a) leaves

b) is leaving c) will leave

If

only I _________ him seriously!

a) took

b) have taken c) had taken

When

I was a child I _________ in Kentucky.

a) have

lived b) lived c) had lived

We

_________ married in August. All's been fixed.

a) will

get b) get married c) are getting married

By

February I __________ off the mortgage.

a) will

have paid b) will pay c) am paying

I

__________ my home town last week.

a) have

visited b) visited c) had visited

Beth

is tired. She _____________ all day.

a) was

working b) worked c) has been working

It

______________ __ all day long.

a) rains

b) is raining c) has been raining

I

______ Helen since our school days.

a) know

b) have known c) have been knowing

Mary

was very disappointed because she _______________ tickets for the concert.

a) hadn't

bought b) didn't buy c) hasn't bought

If

I __________ another cake, I will explode.

a) will

eat b) eat c) ate

If

you exercised more, you __________ more energy.

a) have

b) will have c) would have

If

you __________ the medicine, you would have recovered by now.

a) would

take b) had taken c) would have taken

Klucz do ćwiczeń

1. Present simple

Tworzenie czasu Present Simple

Forma twierdząca

Podmiot

Czasownik

I You

sleep

He She It

sleeps

We You They

sleep

Forma pytająca

Do/Does

Podmiot

Do

I you

sleep?

Does

he she it

Do

we you they

Krótka odpowiedź

Yes

Podmiot

Do/Does

Yes,

I/we/you/they

do

he/she/it

does

Krótka odpowiedź

No

Podmiot

Do/Does

No,

I/we/you/they

don't

he/she/it

doesn't

Forma przecząca

Podmiot

Do/Does

Not

Czasownik

I You

do

not

sleep

He She It

does

We You They

do

Forma ściągnięta

I You

don't

sleep

He She It

doesn't

We You They

don't

Zastosowanie

Present Simple używamy:

Gdy informujemy o trwałym stanie rzeczy, o zdarzeniach mających uniwersalny bądź powtarzający się charakter.

I study at Silesian University. Studiuję na Uniwersytecie Śląskim.

He works as a clerk. On pracuje jako urzędnik.

She writes books. Ona pisze książki.

Gdy mówimy o zachowaniach rutynowych, czynnościach powtarzających się mniej lub bardziej regularnie.

My neighbours seldom do the washig nand ironing. Moi sąsiedzi rzadko piorą i prasują.

Ben often goes fishing. Ben często chodzi na ryby.

The Smiths usually cook the meals. Państwo Smith zazwyczaj gotują posiłki.

Opisując czynności zwyczajowe i powtarzające się często używamy w Present Simple przysłówków częstotliwości.

always zawsze

usually zazwyczaj

often/frequently często

sometimes czasami

occasionally okazjonalnie

from time to time od czasu do czasu

sporadically sporadycznie

seldom/rarely rzadko

hardly ever prawie nigdy

never nigdy

ever kiedykolwiek

every day/every second day codziennie/co drugi dzień

once/twice a week raz/dwa razy na tydzień

every now and then czasami

W angielskim, inaczej niż w języku polskim (np. Ona nigdy niczego nie pożycza), nie stosuje się podwójnego przeczenia, a więc kiedy zdanie zawiera wyraz przeczący, np. never, nothing, nobody, nowhere, a także sugerujący przeczenie np. hardly, wówczas w orzeczeniu zasadniczym nie pojawia się partykuła przecząca not.

Ally never goes out alone after dark. Ally nigdy nie wychodzi sama po zmroku.

Tim has no opinions of his own. Tim nie ma własnych poglądów.

I have nothing to hide. Nie mam nic do ukrycia.

His wife hardly notices you. Jego żona ledwo cię zauważa.

Wyjątkiem są pewne dialekty czy gwary środowiskowe, np. African American, East London Cockney. Jednym z najbardziej znanych przykładów zastosowania podwójnej negacji są dwa wersy z piosenki zespołu Pink Floyd „Another Brick in the Wall”:

We don’t need no education. Nie trzeba nam szkoły.

We don’t need no thought control. Nie chcemy kontroli myśli.

W przypadku formułowania uniwersalnych prawidłowości, np. kiedy przedstawiamy prawa natury.

Water freezes at 0°C. Woda zamarza w temperaturze 0°C.

Light travels 186000 miles per second. Światło pokonuje 186000 mil na sekundę.

Oil floats on water. Olej unosi się na powierzchni wody.

W odniesieniu do wydarzeń przyszłych związanych z pewnymi ustaleniami (takich jak: rozkład jazdy, repertuar kina czy teatru ..., harmonogram).

The bus departs at 9.15. Autobus odjeżdża o 9.15.

The film starts at 6 o’clock. Film zaczyna się o szóstej.

The meeting starts at 8 Spotkanie zaczyna się o ósmej,

and finishes at 10. a kończy o dziesiątej.

Kiedy mówimy o zdarzeniach, które na pewno wydarzą się w przyszłości.

My grandfather turns 90 this week. Mój dziadek skończy 90 lat w tym tygodniu.

Spring starts on 21 March. Wiosna zaczyna się 21 marca.

W odniesieniu do czynności wykonywanych w chwili mówienia. Dotyczy to głównie:

– relacji sportowych, np.

He goes past one defender, goes past another, dashes forward, flicks on to Deco, Deco shoots, and he hits home from close range! What a finish of a great move by Ronaldinho!!! Mija jednego obrońcę, mija następnego, wybiega naprzód, podaje do Deco, Deco strzela i trafia z bliskiej odległości! Co za wykończenie świetnego podania Ronaldinho!!!

– opisywania i przedstawiania eksperymentów w naukach ścisłych, pokazach kulinarnych oraz rozmaitych instrukcjach postępowania, np.

... then I add melted butter and mix well. ... wtedy dodaję topione masło i dobrze mieszam.

First, I lift the cover and put the paper on the glass. Then I select the number of copies and press the red button. Najpierw podnoszę pokrywę i kładę papier na szkle. Potem wybieram ilość kopii i naciskam czerwony przycisk.

I put sulphur powder in a test-tube. Then I heat the sulphur until it slowly melts to form a golden yellow liquid. I continue to heat more until a red gas appears above the liquid. Wsypuję sproszkowaną siarkę do probówki. Następnie podgrzewam siarkę, aż powoli stopi się i przybierze postać złoto-żółtego płynu. Podgrzewam jeszcze bardziej do momentu, aż czerwony gaz pojawi się nad cieczą.

W didaskaliach utworów dramatycznych.

Polonius hides behind the curtain. Poloniusz chowa się za kotarą.

King Lear enters carrying Cornelia in his arms. (lub: enter King Lear...) Wchodzi król Lear niosąc Kornelię w ramionach.

Jako środek stylistyczny wzbogacający narrację, który jest alternatywą dla czasu przeszłego.

He takes a puff on his cigar and walks out the door.

Zaciąga się papierosem i wychodzi.

W zdaniach czasowych i warunkowych.

If you see Paddy, say hello to her. Jeśli spotkasz Paddy, pozdrów ją.

If you want to get better, stay in bed and take medicines. Jeśli chcesz wyzdrowieć, leż w łóżku i bierz leki.

What do you want to be when you grow up? Kim chcesz zostać, kiedy dorośniesz?

Zapamiętaj!

Czas Present Simple nie jest w ścisłym znaczeniu czasem teraźniejszym, jest w pewnym sensie ponadczasowy i chociaż bywa niekiedy używany jako czas teraźniejszy opisujący to, co dzieje się w danym momencie albo nawet w miejsce czasu przyszłego, to jego główne zastosowanie polega na określeniu stanów, rutynowych czynności, nawyków, prawd uniwersalnych.

Ćwiczenia

1. Czasowniki w nawiasach wstaw w Present Simple.

He (work) as a web designer.

Their housekeeper (not do) do the laundry.

I never (read) recipe books.

She always (keep) people at a distance.

I (wake) up before the alarm (go) off.

His lawyer (charge) a set fee per hour.

She always (read) legal documents very carefully.

Tim (like) his potatoes mashed with butter.

She (not know) how to sew on buttons.

Sophie (make) the most delicious cheesecake in the world.

Sparrows (not migrate) to Africa for the winter.

My computer (take) a long time to load.

Vegans (eat) only plant food.

Red Bull (give) you wings.

He (collect) old envelopes and household items.

Klucz do ćwiczeń

2. Wpisz w wolne miejsce właściwy czasownik.

I always r______ before going to sleep.

Their sons don’t c______ up after meals.

My husband always t______ about politics.

We don’t e______ until we feel hungry.

She usually w______ out in the gym four times a week.

They s______ the best steaks in town.

He never m______ a mistake.

My sister always c______ about being fat.

Tom d______ a silver BMW.

Mrs Jones s______ when I greet her.

My dogs g______ at everyone who comes to my house.

She f______ a calorie-controlled diet.

My aunt b______ milk from dairy farmers.

They always t______ to be friendly and helpful.

Their grandson a______ a French-speaking kindergarten.

Klucz do ćwiczeń

3. Przekształć poniższe zdania na zdania przeczące.

I experiment with my recipes.

He delivers newspapers to earn some extra money.

They eat vegetables and drink milk.

My grandmother knits sweaters for us.

My sister listens to all sorts of music.

We eat three meals a day.

My boss smokes Cuban cigars.

She wears funny round glasses.

My garden overlooks a magnificent waterfall.

I take sugar in my coffee.

My neighbours gossip about everyone they know.

We cater to birthday parties and wedding receptions.

They always fight over everything.

My friends throw parties to please themselves.

I get angry when people talk behind my back.

Klucz do ćwiczeń

4. Ułóż pytania dotyczące podkreślonych części zdań.

I usually drink

orange juice

for lunch.

She never

calls

before she comes over.

My boss often

gesticulates

while talking.

I read

boring articles

to send myself to sleep.

We seldom

go out

these days.

I study English

one to three hours

a day.

He always spreads butter

too thickly

on his bread.

They live in

a remote mountainous area

.

Polar bears eat

seals and other marine mammals

.

My brother wants to become

a TV broadcaster

.

Klucz do ćwiczeń

5. Ułóż odpowiedzi wedle podanego wzoru.

He is a website designer. What does he do at work?

He designs websites.

They are firefighters. What do they do?

She is a news presenter. What does she do at work?

He is a lorry driver. What does he do?

She is a pianist. What does she do?

We are fruit pickers. What do we do?

He is a film producer. What does he do?

He is a deer hunter. What does he do?

He is a refuse collector. What does he do at work?

They are software developers. What do they do?

She is an interior decorator. What does she do at work?

Klucz do ćwiczeń

6. Wybierz prawidłową odpowiedź.

Can I get you anything? Tea, coffee? a) No, thank you. I don’t need anything. b) No, thank you. I don’t need nothing.

Do you have any experience with animations? a) No, I am sorry. I don’t have no experience with that yet. b) No, I am sorry. I don’t have any experience with that yet.

What are your weaknesses? a) I don’t have any glaring weaknesses, however I could improve on my social skills.  b) I don’t have no glaring weaknesses, however I could improve on my social skills.

Do you provide transport to work? a) Unfortunately, we don’t provide any transport. b) Unfortunately, we don’t provide none.

Can you tell me more about your previous job? a) I worked as a technical consultant for a small company. I worked seven days a week – I never had time to rest. b) I worked as a technical consultant for a small company. I worked seven days a week – I never didn’t have any time to rest.

Klucz do ćwiczeń

7. Skoryguj zdania analogicznie do podanego niżej przykładu.

Newspapers come out every week.

No, they don’t. Newspapers come out every day.

Horses feed on meat.

Penguins live in the Arctic.

Water boils at 90°C.

Dogs purr when they are pleased.

The Sun orbits the Earth.

The Vistula enters the Black Sea.

Tigers live in the grasslands of Africa.

David Beckham plays for Korona Kielce.

Coffee grows in Poland.

Yeti lives in the waters of Loch Ness.

Blackbirds lay their eggs in other birds’ nests.

James Bond works for a Russian Secret Service.

Klucz do ćwiczeń

8. Uzupełnij zdania wstawiając w wolne miejsce if lub when.

I will explain everything ______ we meet.

I am always careful ______ I drive a car.

Correct me ______ I am wrong.

______ you like legal thrillers, you will enjoy this one.

______ the sun goes down, it gets dark.

Wake me up ______ it’s time for dinner.

______ you want to lose weight, stay away from sweets.

______ the winter comes, it gets colder and colder.

______ the rice turns golden brown, add some wine to the pan.

______ you have further questions, please feel free to contact us.

Klucz do ćwiczeń

9. Korzystając ze wskazówki umieszczonej w nawiasie, wpisz w wolne miejsce właściwy przysłówek częstotliwości. Czasami więcej niż jedna odpowiedź jest prawidłowa.

I ______ drink coffee with brown sugar. (at all times)

He ______ speaks before he thinks. (on most occasions)

She ______ wears her hair in a bun. (many times)

I ______ shop at Wal-Mart. (on some occasions)

He ______ writes book and film reviews. (not regularly or often)

We ______ watch the same film twice. (almost never)

They ______ eat between meals. (not at any time)

We go bowling ______. (once on each day)

Do you ______ go bird watching? (at any time)

The meeting is held ______. (the second, then the fourth, then the sixth year)

Klucz do ćwiczeń

10. Uzupełnij dialog wstawiając w wolne miejsce właściwe słowo (jeśli trzeba, dostosuj formę wyrazu) wybrane z poniższej listy: wait, take out, select, make, open, insert, put in, come, switch off.

A: Excuse me, can you show me how you use this washing machine?

B: Yes, of course. First, I ______ (1) the right programme for my wash, whether it’s a quick wash, slightly or heavily soiled. Then I ______ (2) the porthole door and ______ (3) my load. It ______ (4) loading and unloading your laundry easy. Then I ______ (5) the correct money into the slot to start the machine. That’s all. Short and simple.

(After some time)

B: Now, the washing is do ne. I ______ (6) for the d oor to unlock, ______ (7) the machine and I ______ (8) the laundry. Next ______ (9) moving it to the dryer.

A: Thanks a lot. I hope I won’t have to take my clothes to the dry-cleaner next time.

Klucz do ćwiczeń

2. Present Continuous

Tworzenie czasu Present Continuous

Forma twierdząca

Podmiot

Am/Are/Is

Czasownik + ing

I

am

sleeping

You

are

He She It

is

We You They

are

Forma pytająca

Am/Are/Is

Podmiot

Czasownik + ing

Am

I

sleeping?

Are

you

Is

he she it

Are

we you they

Krótka odpowiedź

Yes

Podmiot

Am/Are/Is

Yes,

I

am

I/we/you/they

are

/he/she/it

is

Krótka odpowiedź

No

Podmiot

Am/Are/Is + not

No,

I

am not

we/you/they

aren't

he/she/it

isn't

Forma przecząca

Podmiot

Am/Are/Is

Not

Czasownik + ing

I

am

not

sleeping

You

are

He She It

is

We You They

are

Forma ściągnięta

nie istnieje

You

aren't

sleeping

He She It

isn't

We You They

aren't

Zastosowanie

Czas Present Continuous stosujemy przede wszystkim, kiedy mówimy o czynnościach, które trwają w chwili mówienia.

He is repairing a washing machine now. On teraz naprawia pralkę.

We are packing our suitcases. Pakujemy nasze walizki.

I am stirring sugar into my coffee. Mieszam cukier w kawie.

Czasem Present Continuous posługujemy się opisując czynności, które odbywają się 

w szeroko rozumianej chwili „teraz”.

He is working as a freelance photographer these days. Teraz pracuje jako niezrzeszony fotograf.

I am preparing for my driving test now. Obecnie przygotowuję się do egzaminu z prawa jazdy.

Adam is filling in for Katy this week. Adam zastępuje Katy w tym tygodniu.

Jeżeli nie użyjemy odpowiedniego wyrażenia (np. at present, these days), bądź jeśli kontekst nie jest wyraźny, powyższe zdania mogą oznaczać, że czynności te dzieją się w chwili obecnej.

What are you doing now? Co robisz?

I am preparing for my driving test. Przygotowuję się do egzaminu z prawa jazdy.

Do you have a driving licence? Masz prawo jazdy?

No, but I am preparing for my driving test. Nie, ale przygotowuję się do egzaminu z prawa jazdy.

Czas Present Continuous można również stosować z przysłówkami

always, constantly, continually

w sytuacjach, kiedy mówimy o czynnościach powtarzających się z mniejszą lub większą częstotliwością, co do których wyrażamy naszą przyganę, negatywny stosunek, zniecierpliwienie, względnie zazdrość, np.

Philip is continually complaining. Philip stale narzeka.

Daniel is always telling naughty jokes. Daniel zawsze opowiada nieprzyzwoite dowcipy.

Zoe is always getting what she wants. Zoe zawsze dostaje to, co chce.

My boss is constantly criticising me. Mój szef ciągle mnie krytykuje.

Present Continuous używa się także:

Mając na myśli takie zamierzenia i plany na przyszłość, co do których podjęto już pewne działania realizacyjne.

I am meeting Simon tomorrow. Jutro spotykam się z Simonem.

They are getting married in August. Pobierają się w sierpniu.

We are flying to Madrid next week. Lecimy do Madrytu w przyszłym tygodniu.

Dla uniknięcia dwuznaczności należy w tego typu zdaniach użyć określenia czasu, ponieważ jego brak może wypaczyć wypowiedź.

I am leaving on Monday. Wyjeżdżam w poniedziałek.

I am leaving. Wyjeżdżam (teraz).

Kiedy mówimy o czynnościach mających charakter tymczasowy.

Kelly is working as a trainee teacher. Kelly pracuje jako praktykantka w szkole.

I am living in Moscow now. Obecnie mieszkam w Moskwie.

Andrew is working overtime this week. Andrew pracuje w tym tygodniu w godzinach nadliczbowych.

Do wyrażenia trendów albo tendencji.

Television is becoming more interactive. Telewizja staje się bardziej interaktywna.

The universe is expanding. Wszechświat rozszerza się.

The world's population is ageing. Populacja starzeje się.

Uwaga!

Pewne grupy czasowników zwykle nie