Angielski. Ważne konstrukcje bez tajemnic. Wersja mobilna - Anna Treger - ebook

Angielski. Ważne konstrukcje bez tajemnic. Wersja mobilna ebook

Anna Treger

5,0

Opis

Seria repetytoriów językowych Wydawnictwa Lingo przeznaczona jest dla wszystkich uczących się języka angielskiego, a zwłaszcza uczniów, studentów, maturzystów i osób przygotowujących się do egzaminów językowych.

Repetytoria przygotowane zostały przez uznanych specjalistów-filologów i praktyków-nauczycieli, przy współpracy native spkeakerów. Dzięki repetytorium Lingo ważne konstrukcje językowe okażą się łatwe do opanowania zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych.

W repetytorium "Angielski. Ważne konstrukcje bez tajemnic":

• Mowa zależna i niezależna.

• Zdania warunkowe.

• Strona bierna.

• Praktyczne omówienie najważniejszych konstrukcji.

• Ciekawe przykłady opatrzone polskim tłumaczeniem.

• Test sprawdzający wiedzę czytelnika na początku każdej części oraz ćwiczenia z kluczem.

• Repetytorium zgodne z wymaganiami na egzaminach: Nowa Matura, FCE, CAE

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS
czytnikach certyfikowanych
przez Legimi
czytnikach Kindle™
(dla wybranych pakietów)
Windows
10
Windows
Phone

Liczba stron: 181

Odsłuch ebooka (TTS) dostepny w abonamencie „ebooki+audiobooki bez limitu” w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS

Popularność
Anna Treger

RepetytoriumANGIELSKIWażne konstrukcje bez tajemnic

Konsultacja językowa: Alisa Mitchel Masiejczyk

Projekt okładki serii: Marcin Rojek, 2-arts.com

Projekt makiety i opracowanie graficzne: Studio 27

Zdjęcie na okładce: Wojciech Jannasz

Redakcja i korekta: Paweł Pokora

Opracowanie wersji elektronicznej oraz konwersja:

ISBN-10: 83-60287-16-3

ISBN-13: 978-83-60287-16-3

ISBN epub: 978-83-7892-023-6

ISBN mobi: 978-83-7892-024-3

© Copyright by Wydawnictwo Lingo sp. j., Warszawa 2013

www.WydawnictwoLingo.pl

Wstęp

Chyba każdy uczący się angielskiego chciałby szybko i sprawnie opanować bardziej skomplikowane konstrukcje składniowe, żeby móc swobodniej posługiwać się tym językiem. Nie jest to wcale takie trudne. Aby się o tym przekonać, sięgnij po repetytorium Lingo „Angielski. Trudne konstrukcje bez tajemnic”.

Książka jest skierowana do uczniów, maturzystów, studentów, osób przygotowujących się do egzaminów językowych, a także wszystkich, którzy chcą uporządkować i poszerzyć swoją wiedzę o wybranych trudniejszych konstrukcjach składniowych angielszczyzny. Uwzględnia materiał wymagany na nowej maturze oraz egzaminach takich jak First Certificate in English czy Certificate in Advanced English.

Opłaca się poświęcić nieco trudu nauce gramatyki – bez wątpienia zaowocuje to wyraźnym pogłębieniem biernej i czynnej znajomości angielskiego. Język to przebogate medium umożliwiające komunikację pomiędzy ludźmi. W trakcie jego rozwoju obok imponującego zasobu słownictwa ukształtowało się wiele konstrukcji gramatycznych pozwalających na sprawne przekazywanie informacji. W niniejszej publikacji proponujemy dokładniejsze zaznajomienie się z trzema ważnymi obszarami tematycznymi gramatyki angielskiej, które często nastręczają wiele problemów uczącym się języka angielskiego. Są to: mowa zależna i niezależna, zdania warunkowe, oraz strona bierna.

Każda z trzech części podręcznika składa się z krótkiego wprowadzenia, poszczególnych rozdziałów tematycznych oraz klucza do ćwiczeń pozwalającego sprawdzić poprawność odpowiedzi. Ponadto poprzedza ją krótki test sprawdzający, który pozwoli zorientować Ci się, jakim zagadnieniom musisz poświęcić więcej uwagi. Rozdziały obejmują wstępną charakterystykę problematyki, której są poświęcone, część merytoryczną prezentującą odpowiednie zasady gramatyczne zilustrowaną starannie dobranymi przykładami wraz z ich polskimi tłumaczeniami oraz zestaw ćwiczeń pozwalający opanować i utrwalić omawiane zagadnienia.

Książka stanowi obszerne rozszerzenie – przede wszystkim o urozmaicony zestaw ćwiczeń –repetytorium „Angielski. Gramatyka z ćwiczeniami” wydawnictwa

Lingo.

Ważne konstrukcje angielskie nie będą miały teraz dla Ciebie tajemnic!

Z życzeniami sukcesów

Autorka

1. Mowa zależna i niezależna

Sprawdź się

Wykonaj ćwiczenia i sprawdź swoją wiedzę. Pomogą Ci one ocenić, na czym należy się skoncentrować w nauce zagadnień przedstawionych w tym rozdziale.

1. Poniższe zdania zmień na mowę niezależną.

Klucz

1. She said that there weren't any tickets left. _________________________________________________________________

2. Lynn told me she didn't understand the instruction. _________________________________________________________________

3. He said that he had never planned to be a teacher. _________________________________________________________________

4. Chloe said that she had left her luggage on the train. _________________________________________________________________

5. Mr Bright said that he was moving to the suburbs. _________________________________________________________________

6. Bob told me that he was very upset by her remarks. _________________________________________________________________

7. He said that he had met her the day before. _________________________________________________________________

8. Jacky told me to put the key there. _________________________________________________________________

9. Mark said he would never give up. _________________________________________________________________

10. Andrew said thathis new book was coming out next month. _________________________________________________________________

11. Brian told me that he was sorry for his behaviour. _________________________________________________________________

12. Vince said that he used to smoke like a chimney. _________________________________________________________________

13. He said that the flyover was scheduled to be completed in May. _________________________________________________________________

14. The doctor told me that I needed to start exercising. _________________________________________________________________

15. She said that she wouldn't object. _________________________________________________________________

2. Uzupełnij poniższe zdania w mowie zależnej.

Klucz

1. "I will drop by tomorrow." He told ____________________________

2. "What have you done?" She asked ____________________________

3. "You're looking wonderful today." He said ____________________________

4. "Can I call you back?" He asked ____________________________

5. "This ring is beautiful." She said ____________________________

6. "I haven't got a clue." She said ____________________________

7. "I met Jack in a DIY store." He told ____________________________

8. "I didn't enjoy this performance." She said ____________________________

9. "We missed the bus by 10 minutes." He said ____________________________

10. "You have no reason to be angry." She said ____________________________

11. "OK. I will go first." He agreed ____________________________

12. "I won't tell yoursecret to anyone." She promised _______________________

13. "This is really bad." He said ____________________________

14. "I like it here." She said ____________________________

15. "Cut down on coffee." He advised ____________________________

Wprowadzenie

Komunikacja językowa nie może obejść się bez relacjonowania opinii, stwierdzeń, pytań, sugestii zasłyszanych czy odczytanych. W przypadku przywoływania czyichś słów w piśmie mamy zawsze możliwość wzięcia danej wypowiedzi w cudzysłów i poprzedzenia jej stosownym czasowniki em wprowadzającym takim jak

say

,

tell

(najczęściej spotykane) bądź np.:

inform

,

claim

,

argue

. Mamy wtedy do czynienia z mową niezależną (

direct speech

). Mowy niezależnej używa się przeważnie w języku pisanym, aby przytoczyć dokładnie czyjeś słowa. Występuje w dialogach w powieściach, nowelach i innych utworach literackich. Stosuje się ją w sytuacjach, w których ważna jest precyzja, np. w takich dziedzinach jak prawo czy polityka.

Philip said, "I am tired." Philip powiedział: „Jestem zmęczony”. 

"I will call you soon," Paul told me. „Wkrótce zadzwonię do ciebie” – powiedział Paul.

Beth said, "I didn't expect the truth to come out." Beth powiedziała: „Nie spodziewałam się, że prawda wyjdzie na jaw”.

George Bush said, "Dick Cheney and I will do e very thing we can to keep the peace." George Bush powiedział: „Dick Cheney i ja zrobimy wszystko, co możemy, aby utrzymać pokój”. 

Tony Blair said, "Sometimes the only chance for peace is a readiness for war." Tony Blair powiedział: „Czasami jedyna szansa na pokój, to gotowość do wojny”.

W przypadku wypowiedzi ustnej jesteśmy zdani raczej na mowę zależną (

reported/indirect speech

) – nie występuje tu przecież tak skuteczne narzędzie separacji przytaczanego wyrażenia jakim jest znak cudzysłowu:

Philip said that he was tired. Philip powiedział, że jest zmęczony. 

Paul told me that he would call me soon. Paul powiedział mi, że wkrótce do mnie zadzwoni.

Beth said that she hadn't expected the truth to come out. Beth powiedziała, że nie spodziewała się, że prawda wyjdzie na jaw.

George Bush said that he and Dick Cheney would do e very thing they could to keep the peace. George Bush powiedział, że Dick Cheney i on zrobią wszystko, co mogą, aby utrzymać pokój.

Tony Blair said that sometimes the only chance for peace is a readiness for war. Tony Blair powiedział, że czasami jedyna szansa na pokój to gotowość do wojny.

Relacjonując wypowiedzi w mowie zależnej należy zwracać uwagę na następstwo czasów. Zazwyczaj pociąga to za sobą zmianę czasów gramatycznych, określeń czasu i miejsca, zaimków osobowych i dzierżawczych. Musimy również podjąć decyzję czy przytoczyć czyjąś wypowiedź w pełnej rozciągłości, czy może ją skrócić albo zwięźle streścić w kilku słowach, np.:

"I would like to thank my husband, my parents and my friends for supportingme from the beginning," she said. „Chciałabym podziękować mojemu mężowi, moim rodzicom, moim przyjaciołom za wspieranie mnie od początku” – powiedziała.

She thanked every one for supporting her from the beginning. Podziękowała każdemu za wspieranie jej odpoczątku.

The Prime Minister said, "I've met governors, mayors, council members and commissionaires to discuss issues related to regionald evelopment." Premier powiedział: „Spotkałem się z gubernatorami, burmistrzami, członkami rady, oraz komisarzami, aby przedyskutować sprawy związane z rozwojem regionalnym”.

The Prime Minister said that he had met local government leaders to discuss issues related to regional development. Premier powiedział, że spotkał się z liderami samorządów lokalnych, aby przedyskutować sprawy związane z rozwojem regionalnym.

1.1 Interpunkcja w mowie niezależnej

W języku angielskim znaki cudzysłowu są zawsze na górze, natomiast w języku polskim pierwszy znak jest na dole, a drugi na górze.

Według polskiej interpunkcji kropkę stawia się po ostatnim znaku cudzysłowie, zaś w języku angielskim – przed.

Zwróćmy uwagę na interpunkcję: gdy zaczynamy od wyrażenia wprowadzającego relację.

W języku angielskim po frazie wprowadzającej stawiamy przecinek, natomiast w języku polskim dwukropek.

She said, "I trust you." Powiedziała: „Ufam ci”.

Jeżeli wyrażenie wprowadzające relację znajduje się po zdaniu przytoczonym, wedle angielskiej interpunkcji, przecinek stawiamy po zdaniu i przed drugim znakiem cudzysłowu, zgodnie z polskimi zasadami po znaku przytoczenia umieszczamy myślnik.

"I trust you," she said. „Ufam ci” – powiedziała.

1.2. Czasowniki wprowadzające

Say i tell to podstawowe czasowniki wprowadzające w mowie zależnej i niezależnej.

W mowie niezależnej

say

stosuje się bez dopełnienia lub – rzadziej – z dopełnieniem poprzedzonym słowem

to

, np.:

She said that … Powiedziała, że …

He said to me that … Powiedział mi, że …

Tell

wymaga użycia dopełnienia, np.:

He told me that … Powiedział mi, że …

Say

i

tell

można także użyć z bezokolicznikiem.

The doctor said to take a few days off. Lekarz powiedział, żeby wziąć parę dni wolnego. 

He told me to stay away from her. Powiedział mi, żebym się trzymał od niej z dala.

Czasownik

say

stosuje się nie tylko wtedy, kiedy relacjonujemy czyjąś wypowiedź, ale również gdy przekazujemy wiadomość zapisaną, np.:

The report says that over 850 million people are undernourished. Raport informuje, że ponad 850 milionów ludzi jest niedożywionych.

The label says that the shirt was made in China. Metka mówi, że koszula została wyprodukowana w Chinach.

The timetable says that the bus will arrive at 8:15. Rozkład jazdy informuje, że autobus przyjedzie o 8.15.

The letter says that Paul is staying in Miami. List informuje, że Paul przebywa w Miami.

W mowie niezależnej

say

wprowadza zdanie albo następuje po nim, np.:

She said, "I want to go home." Powiedziała: „Chcę iść do domu”.

"I want to go home," she said. „Chcę iść do domu” – powiedziała.

"I am sleepy," Greg said. „Jestem śpią cy” – powiedział Greg.

Tell

w mowie niezależnej występuje tylko w pozycji po zdaniu przytoczonym, np.:

"By all means," Beth told me. „Ależ oczywiście” – powiedziała mi Beth.

"Please, don't touch the exhibits," the curator told us. „Proszę nie dotykać eksponatów” – powiedział nam kustosz.

Do innych czasowników wprowadzających należą m.in.:

to admit (that) przyznać

to answer that odpowiadać

to argue that spierać się, argumentować

to assure + dopełnienie (that) zapewniać

to claim (that) przekonywać, twierdzić

to complain (that) narzekać

to deny (that) zaprzeczać

to exclaim that wykrzyknąć

to explain that tłumaczyć

to inform + dopełnienie (that) informować

to insist (that) nalegać

to moan (that) narzekać

to promise (that) obiecywać

to protest (that) protestować

to remind + dopełnienie (that) przypominać

to reply that odpowiadać

to mention (that) wspominać, wzmiankować

to grumble that narzekać

to speculate that spekulować

to warn + dopełnienie (that) ostrzegać

to convince + dopełnienie (that) przekonywać

to notify + dopełnienie + that informować

jak również wyrazy pierwotnie oznaczające głosy zwierząt (mogą zawierać element negatywnej oceny)

to snarl warknąć, burknąć, mówić opryskliwie

to roar ryknąć

to grunt burknąć, mruknąć

to bark warknąć

to growl warknąć, ryknąć

"I very much doubt it," she replied. „Bardzo w to wątpię” – odpowiedziała.

"I will get you out of this," he promised. „Wyciągnę cię z tego” – obiecał.

"Lord, is that the time!" she exclaimed. „Boże, to już ta godzina!” – wykrzyknęła.

"The court has rejected your request," he notified me. „Sąd odrzucił twoją prośbę” – powiadomił mnie.

"My phone bills are too high," she grumbled. „Moje rachunki telefoniczne są zbyt wysokie” – narzekała.

"I am guilty," he admitted. „Jestem winny” – przyznał.

"It is a non-governmental organisation," she explained. „To jest organizacja pozarządowa” – wytłumaczyła.

"It won't do any good," he protested. „To nie przyniesie niczego dobrego” – protestował.

"Hubba-hubba is an old-fashioned word," she argued. „Hubba-hubba jest przestarzałym słowem” – argumentowała.

"Get out of my way!" he barked. „Zejdź mi z drogi!” – warknął.

"Go to hell!" he roared. „Idź do diabła!” – ryknął.

Po większości powyższych czasowników spójnik that może być pominięty (that jest w nawiasie). W pozostałych przypadkach nie należy go pomijać. Przy niektórych czasownikach (np. assure) zostało zaznaczone dopełnienie. Oznacza to, że czasowniki te, podobnie jak tell, występują wyłącznie z dopełnieniem.

Aby przekazać ton wypowiedzi , czasownik wprowadzający należy uzupełnić odpowiednim przysłówkiem, np.:

she said angrily powiedziała gniewnie, ze złością

she said brutally powiedziała brutalnie

she said rudely powiedziała niegrzecznie

she said confidently powiedziała z przekonaniem

she said convincingly powiedziała przekonująco

she said decidedly powiedziała zdecydowanie

she said fiercely powiedziała gwałtownie

she said foolishly powiedziała głupio

she said harshly powiedziała szorstko

she said honestly powiedziała szczerze

she said intentionally powiedziała celowo

she said loudly powiedziała głośno

she said passionately powiedziała namiętnie, z pasją

she said patiently powiedziała cierpliwie

she said sarcastically powiedziała sarkastycznie

she said sharply powiedziała ostro

she said shyly powiedziała nieśmiało

she said sympathetically powiedziała współczująco

she said bitterly powiedziała gorzko

"Poor you," she said sympathetically. „Biedaku” – powiedziała współczująco.

"You always know better ," he said bitterly. „Ty zawsze wiesz lepiej” – powiedział gorzko.

"You will regret it," she said fiercely. „Pożałujesz tego” – powiedziała gwałtownie.

"Mind your own business," he said rudely. „Pilnuj swojego nosa” – powiedział niegrzecznie.

"How I love reading," she said passionately. „Jak ja lubię czytać” – powiedziała z pasją.

"I won't wait," he said decidedly. „Nie będę czekać” – powiedział zdecydowanie.

"Leave it to me, I will manage," she said confidently. „Zostaw to mnie, poradzę sobie” – powiedziała z przekonaniem.

"Don't be stupid," he said angrily. „Nie bądź głupi” – powiedział ze złością.

"Shut up, you half-wit," she said brutally „Zamknij się, ty półgłówku” – powiedziała brutalnie.

"This is for you," he said shyly. „To jest dla ciebie” – powiedział nie śmiało.

Uwaga:

Po mowie niezależnej może zajść inwersja przez zamianę miejsc podmiotu z orzeczeniem, jeżeli w zdaniu nie występuje przysłówek ani dopełnienie.

"Where did you get this?" asked my father. „Skąd to masz?” – zapytał mój ojciec. ale:

"Open the door this instant," my father said angrily „Natychmiast otwórz drzwi” – powiedział mój ojciec ze złością.

"Black is black and white is white," he told me. „Czarne jest czarne, a białe jest białe” – powiedział mi.

Ćwiczenia

1. Dopasuj poniższe czasowniki wprowadzające do zdań 1–10.

Klucz

Ask, promise, deny, exclaim (2x), whisper, explain, complain, admit, assure

Wzór: "What is this supposed to be?" he asked.

1. "Who's calling, please?"

2. "I am not a child!"

3. "Shh, not so loud."

4. "My left shoulder hurts terribly."

5. "Go away!"

6. "I will get you out of this."

7. "Yes, I cheated in the exam."

8. "I didn't say that."

9. "They will get here in time."

10. "Green tea cools the body."

2. Dopasuj nazwy z kolumny A do napisów informacyjnych z kolumny B.

Klucz

A

1. CV

2. diary

3. guidebook

4. invitation

5. label

6. notice

7. leaflet

8. prescription

9. receipt

10. recipe

B

a) It says that it should be taken on an empty stomach.

b) It says that people may register by phone.

c) It says that refunds won't be given after 25 days .

d) It says that it is a medium to full coverage.

e) It says that the meeting is at 4 o'clock.

f) It says that the course is available to graduate students.

g) It says that the floor is wet.

h) It says that the cake should be baked for 40 to 50 minutes.

i) It says that the palace was restored in 1800.

j) It says that the he has graduated from Oxford.

3. Znajdź i popraw błędy w poniższych zdania ch.

Klucz

1. He reminded to me that it was her birthday.

2. She replied me that she hadn't heard anything .

3. He assured that it would be easy.

4. The desk clerk informed that there were no rooms.

5. He admitted me that he offended them.

6. The teacherexplained us that Islam doesn't allow extra-marital relationships.

7. He promised that he would stop lying.

8. She complained that she was unfairly treated.

9. The landlord moaned that we used too much water.

10. She claimed that the telephone bill was paid the previous week.

4. Dopasuj do zdań w mowie niezależnej 1–5 ich odpowiedniki sformułowane w mowie niezależnej a–e.

Klucz

a)

1. "I will not trouble you." a) He promised to be punctual.

2. "I will be polite." b) He promised to be discreet.

3. "I will arrive on time." c) He promised not to demand payment.

4. "I won't charge any fee." d) He promised not to bother me.

5. "I won't tell anyone." e) He promised to behave himself.

b)

1. "I didn't tell them anything ."

2. "No, I told the truth."

3. "I didn't say that."

4. "I didn't take part in it."

5. "I didn't say who I am."

a) She denied that she had made such an utterance.

b) She denied that she had been involved in the operation.

c) She denied that he had been guilty of leaking the information to the media.

d) She denied that she had revealed her identity.

e) She denied that she had lied.

5. Znajdź w kolumie B właściwego mówcę dla zdań w kolumnie A.

Klucz

A

1. "The soil was not treated with fertilizers,"

2. "It suits your figure,"

3. "I need this report by noon,"

4. "Practise yourspelling,"

5. "I gave up on acting,"

6. "I will stand for election,"

7. "Please don't touch the exhibits,"

8. "Get undressed,"

B

a) the doctor told me.

b) the actor said.

c) the boss said.

d) the politician said.

e) the shop assistant told me.

f) the curator said.

g) the teacher told me.

h) the farmer said. 

1.3. Zmiany dotyczące czasów

Present Simple ➝ Past Simple

Present Continuous ➝ Past Continuous

Present Perfect ➝ Past Perfect

Present Perfect Continuous ➝ Past Perfect Continuous

Past Simple ➝ Past Perfect

Past Continuous ➝ Past Perfect Continuous

Past Perfect i Past Perfect Continuous ➝ pozostają bez zmian

Will w czasach przyszłych ➝ would

W zasadzie czas przeszły zamieniamy na za przeszły, ale przy wyraźnym umiejscowieniu wydarzenia w przeszłości czas może pozostać bez zmian. Zdanie:

"Sue earned her master's degree in May," she said. „Sue otrzymała tytuł magistra w maju” – powiedziała.

może być przekształcone namowę zależną na dwa sposoby:

She said that Sue earned/had earned her master's degree in May. Ona powiedziała, że Sue otrzymała tytuł magistra w maju.

Ale zdanie:

"I played bass guitar." „Grałem na gitarze basowej.”

musi zostać zmienione na:

He told me that he had played bass guitar. Powiedział mi, że grał na gitarze basowej.

W wypadku gdybyśmy pozostawili czas Simple Past w mowie zależnej (He told me thathe played bass guitar ), zdanie to mogłoby oznaczać, że on wciąż gra na gitarze basowej.

ale:

He told me that he played bass guitar when he was a child. Powiedział mi, że grał na gitarze basowej, kiedy był dzieckiem.

Również Past Continuous może pozostać bez zmian y w mowie zależnej, jeśli nie odnosi się do ukończonej czynności, np.:

"When I saw him he was painting the house." „Kiedy go zobaczyłam, on malował dom”.

She told me that when she saw him he was painting the house. Powiedziała mi, że kiedy go zobaczyła, on malował dom.

ale:

"I was considering resigning, but my husband talked me out of it." „Rozważałam odejście, ale mój mąż odwiódł mnie od tego”.

She told me that she had been consider ing resigning, but her husband had talked her out of it. Powiedziała mi, rozważała odejście, ale jej mąż odwiódł ją od tego.

Czasy Past Simple i Past Continuous występujące w zdaniach czasowych również nie ulegają zmian ie, np.:

"When Iwas living/livedin London…" „Kiedy mieszkałam w Londynie…”.

She said that when shewas living/livedin London… Powiedziała, że kiedy mieszkała w Londynie…

Czasownik główny w tych zdaniach zmienia się na czas za przeszły, choć może pozostać bez zmian, np.:

She said that when she was living/livedin London shegot interested/had gotinterestedin photography. Powiedziała, że kiedy mieszkała w Londynie, zainteresowała się fotografią.

Czas teraźniejszy w zasadzie zamieniamy na przeszły, ale w przypadku gdy relacjonowana wypowiedź jest nadal prawdziwa i aktualna, czas może pozostać bez zmian y, np.:

"I do aerobics," she told me. „Ćwiczę aerobik” – powiedziała mi.

She told me that she does aerobics. Powiedziała mi, że ćwiczy aerobik.

"I have never eaten sushi," he said. „Nigdy nie jadłem sushi” – powiedział.

He told me that he has never eaten sushi. Powiedział mi, że nigdy nie jadł sushi.

He said, "I always get what I want." Powiedział: „Zawsze dostaję to, czego chcę”.

He said that he always gets what he want s. Powiedział, że zawsze dostaje to, czego chce.

Czas może nie ulec zmianie w przypadku prawd uniwersalnych, czyichś zwyczajów lub nawyków, np.:

"Light travels at 186000 miles per second." „Światło porusza się z prędkością 186000 mil na sekundę”.

She said that light travels at 186000 miles per second. Powiedziała, że światło porusza się z prędkością 186000 mil na sekundę.

"The Sun orbits the Earth e very 24 hours," he said. „Słońce obiega Ziemię co 24 godziny” – powiedział.

He said that the Sun orbits the Earth e very 24 hours. Powiedział, że Słońce obiega Ziemię co 24 godziny.

"Bob always sleeps on his back." „Bob zawsze śpi na plecach”.

He said that Bob always sleeps on his back. On powiedział, że Bob zawsze śpi na plecach.

Czas przeszły po

wish

,

would sooner

,

would rather

,

it is (high) time

nie ulega zmian ie, np.:

She said, "It is time they stopped complaining." Powiedziała: „Czas, by przestali narzekać”.

She said that it was time they stopped complaining. Powiedziała, że czas by przestali narzekać.

"It is high time he got married." „Najwyższy czas, żeby się ożenił”.

She said that it was high time he got married. Powiedziała, że to najwyższy czas, żeby się ożenił.

"I wish I were slimmer." „Szkoda, że nie jestem szczuplejsza”.

She told me that she wished she were slimmer. Powiedziała mi, że szkoda, że nie jest szczuplejsza.

"I would rather you didn't tell anybody." „Wolałbym, żebyś nikomu nie mówił”.

He said that he would rather I didn't tell anybody. Powiedział, że wolałby, żebym nikomu nie mówił.

Ćwiczenia

6. Uzupełnij tabelkę.

Klucz

7. Wyraź poniżej podane zdania w mowie zależnej.

Klucz

1. "It is a gorgeous room," she said.

2. "You speak English very well," said Beth.

3. "I haven't talked to him yet," said Alice.

4. Bob said, "It looks frightening."

5. "She is a very talented lawyer," said Jim.

6. Philip said, "I am not trying to offend anyone."

7. "I am a babysitter,' said Amy.

8. "We will try again tomorrow," he said.

9. "I will wash the dishes", she said.

10. "I won't repeat them istake," said Tom.

11. Tim said, "She is very kind."

12. "It didn't happen like that," Mark said.

13. Katy said, "I will do whatever it takes."

14. "I won't say a word", Grace said.

15. "I have been trying to call you," said Greg.

8. Przekształć poniższe zdania na dwa sposoby według wzoru.

Klucz

"She is always honest." He said that she is always honest.He said that she was always honest.

1. "She loves mountains."

2. "He is always late."

3. "I have never heard about it."

4. "I hate Mon days ."

5. "She is getting better ."

6. "It will cost you a fortune."

7. "He is always blaming me for things I haven't done."

8. "I am sick and tired of it."

9. "He won't be missed."

10. "She doesn't want to be an accountant."

11. "My son believes in Santa Claus."

12. "Beth never gets angry about anything ."

13. "Mrs Right often borrows things from us."

14. "My sister is a very reasonable girl."

15. "They live in Twin Oaks."

9. Jack mówił ci wcześniej:

Klucz

1. I've never eaten Thai food.

2. Laura is only a friend.

3. Mr Jones is my next-door neighbour.

4. I cannot dance.

5. I love all animals.

6. I am going ona business trip tomorrow.

7. I hate spinach.

8. I am an only child.

9. I don't speak foreign languages.

10. I am a Tory.

Później jednak że powiedział co inne go. Wyraź swoje zdziwienie, zaczynając od wyrażenia:

"But you said/told me…"

Jack

1. "My sister is a lawyer."

2. "I will bake pasta shells with spinach."

3. "I've been dating Laura for six months."

4. "I wona dancing competition last week."

5. "Kaeng Kiow Wan Nua is my favourite dish."

6. "Let's meet tomorrow evening."

7. "How I hate ducks!"

8. "Mr Jones? I've never heard of him."

9. "Ich fahre nach Berlin."

10. "I identify myself with the political left."

You

"But you said/told me…".

Key

Sprawdź się

1.Powrót

1. She said, “There aren’t any tickets left.”

2. “I don’t understand the instruction,” Lynn told me.

3. He said, “I never planned to be a teacher.”

4. Chloe said, “I left my luggage on the train.”

5. Mr Bright said, “I am moving to the suburbs.”

6. “I am very upset by her remarks,” Bob told me.

7. He said, “I met her yesterday.”

8. “Put the key here,” Jacky told me.

9. Mark said, “I will never give up.”

10. Andrew said, “My new book is coming out this month.”

11. “I am sorry for my behaviour,” Brian told me.

12. Vince said, “I used to smoke like a chimney.”

13. He said, “The flyover is scheduled to be completed in May.”

14. “You need to start exercising,” the doctor told me.

15. She said, “I won’t object.”

2.Powrót

1. He told me that he would drop by the next day.

2. She asked me what I had done.

3. He said that I was looking wonderful that day.

4. He asked whether he could call me back.

5. She said that the ring was beautiful.

6. She said that she didn’t have a clue.

7. He told me that he had met Jack in a DIY store.

8. She said that she hadn’t enjoyed the performance.

9. He said that they had missed the bus by 10 minutes.

10. She said that I had no reason to be angry.

11. He agreed to go first.

12. She promised not to tell my secret to anyone.

13. He said that it was really bad.

14. She said that she liked it there.

15. He advised me to cut down on coffee.

Ćwiczenia

1.Powrót

1. “Who’s calling, please?” he asked.

2. “I am not a child!” she exclaimed.

3. “Shh, not so loud,” she whispered.

4. “My left shoulder hurts terribly,” he complained.

5. “Go away!” she exclaimed.

6. “I will get you out of this,” he promised.

7. “Yes, I cheated in the exam,” she admitted.

8. “I didn’t say that,” he denied.

9. “They will get here in time,” he assured me.

10. “Green tea cools the body,” she explained.

2.Powrót

1-j 2-e 3-i 4-b 5-d 6-g 7-f 8-a 9-c 10-h

3.Powrót

1. He reminded me that it was her birthday.

2. She replied that she hadn’t heard anything.

3. He assured me that it would be easy.

4. The desk clerk informed me that there were no rooms.

5. He admitted that he offended them.

6. The teacher explained that/to us that Islam doesn’t allow extra-marital relationships.

7. Zdanie poprawne

8. Zdanie poprawne

9. Zdanie poprawne

10. Zdanie poprawne

4.Powrót

a) 1-d 2-e 3-a 4-c 5-b

b) 1-c 2-e 3-a 4-b 5-d

5.Powrót

1-h 2-e 3-c 4-g 5-b 6-d 7-f 8-a

6.Powrót

Mowa niezależna

Present Simple

Present Continuous

Present Perfect

Present Perfect Continuous

Past Continuous

Past Perfect

Mowa zależna

Past Simple

Past Continuous

Past Perfect

Past Perfect Continuous

Past Perfect Continuous

bez zmian

7.Powrót

1. She said that it was a gorgeous room.

2. Beth said that I spoke English very well.

3. Alice said that she hadn’t talked to him yet.

4. Bob said that it looked frightening.

5. Jim said that she was a very talented lawyer.

6. Philip said that he was not trying to offend anyone.

7. Amy said that she was a babysitter.

8. He said that he would try the following day.

9. She said that she would wash the dishes.

10. Tom said that he wouldn’t repeat the mistake.

11. Tim said that she was very kind.

12. Mark said that it hadn’t happened like that.

13. Katy said that she would do whatever it takes.

14. Grace said that she wouldn’t say a word.

15. Greg said that he had been trying to call me.

8.Powrót

1. She said that she loves mountains/that she loved mountains.

2. She said that he is always late/was always late.

3. He said that he has never heard about it/had never heard about it.

4. She said that she hates Mondays/hated Mondays.

5. He said that she is getting better/was getting better.

6. She said that it will cost me a fortune/would cost me a fortune.

7. She said that he is always blaming her for things she didn’t do/was always blaming her for things she hadn’t done.

8. He said that he is sick and tired of it/was sick and tired of it.

9. She said that he won’t be missed/wouldn’t be missed.

10. He said that she doesn’t want to be an accountant/didn’t want to be an accountant.

11. She said that her son doesn’t believe in Santa Claus/ didn’t believe in Santa Claus.

12. He said that Beth never gets angry about anything/never got angry about anything.

13. She said that Mrs Right often borrows things from them/often borrowed things from them.

14. He said that his sister is a very reasonable girl/was a very reasonable girl.

15. She said that live in Twin Oaks/lived in Twin Oaks.

9.Powrót

2. But you said that you hate/hated spinach.

3. But you said that she is/was only a friend.

4. But you said that you cannot/couldn’t dance.

5. But you said that you have/had never eaten Thai food.

6. But you said that you are/were going on a business trip.

7. But you said that you love/loved all animals.

8. But you said that he is/was your next-door neighbour.

9. But you said that you don’t/didn’t speak foreign languages.

10. But you said that you are/were a Tory.