Niezbędnik angielski. Czasowniki - Anna Treger - ebook

Niezbędnik angielski. Czasowniki ebook

Anna Treger

2,0

Opis

Chcesz poznać angielskie czasowniki na każdą okazję? Słyszałeś, ile znaczeń mogą mieć takie proste słówka jak get, take, make, fix czy have? Chciałbyś szybko nauczyć się je stosować w praktyce? A może zdarza Ci się mylić look z watch lub lend z borrow? NIEZBĘDNIK Lingo jest właśnie dla Ciebie.

Bez umiejętności stosowania angielskich czasowników zależnie od kontekstu nie sposób używać języka angielskiego na co dzień. Ich znajomość jest niezbędna na maturze z angielskiego bądź egzaminach językowych, takich jak First Certificate in English czy Certificate in Advanced English.

Nowa seria NIEZBĘDNIKÓW Lingo przeznaczona jest dla wszystkich uczących się angielskiego i pragnących w szybki sposób opanować zagadnienia niezbędne do posługiwania się językiem obcym na każdym poziomie zaawansowania. Przygotowana została przez specjalistów-filologów, przy współpracy praktyków-nauczycieli i native speakerów.

Książka zawiera:

• Najbardziej przydatne i niezbędne czasowniki angielskie.

• Czasowniki na każdą okazję.

• Zdradliwe czasowniki.

• Zwroty i wyrażenia z najpopularniejszymi czasownikami.

• Kontekstowe tłumaczenia czasowników.

• Przykłady i objaśnienia konsultowane z native speakerem.

• Quiz, test i ćwiczenia.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS
czytnikach certyfikowanych
przez Legimi
czytnikach Kindle™
(dla wybranych pakietów)
Windows
10
Windows
Phone

Liczba stron: 109

Odsłuch ebooka (TTS) dostepny w abonamencie „ebooki+audiobooki bez limitu” w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS

Popularność
Anna Treger

NiezbędnikANGIELSKICzasowniki

Repetytorium

Konsultacja merytoryczna: Alisa Mitchel Masiejczyk

Redaktor serii: Marek Jannasz

Redakcja i korekta: Paweł Pokora

Projekt okładki serii: Marcin Rojek, Marcin Rojek, 2-arts.com

Projekt makiety i opracowanie graficzne: Studio 27

Zdjęcie na okładce: © Suprijono Suharjoto / Fotolia.com

Opracowanie wersji elektronicznej oraz konwersja:

© Copyright by Wydawnictwo Lingo sp. j., Warszawa 2013

ISBN: 978-83-60287-94-1

ISBN epub: 978-83-7892-009-0

ISBN mobi: 978-83-7892-010-6

www.jezykinieobce.pl

Wstęp

„Angielskie niezbędniki” to nowa seria Wydawnictwa Lingo przeznaczona dla wszystkich uczących się angielskiego i pragnących w szybki sposób opanować konieczne do prawidłowego posługiwania się językiem umiejętności gramatyczne i leksykalne. Poszczególne pozycje omawiają w sposób praktyczny i wyczerpujący wybrane zagadnienia, które nastręczają zwykle wiele problemów użytkownikom języka angielskiego. Jednocześnie ich opanowania znacznie ułatwia naukę języka, jak również posługiwanie się nim w życiu codziennym.

Niniejsza pozycja z serii „angielskich niezbędników” przeznaczona jest dla uczniów, maturzystów, studentów, osób przygotowujących się do egzaminów językowych, a także wszystkich chcących utrwalić i poszerzyć znajomość czasowników angielskich. Składa się z sześciu rozdziałów, w tym testu sprawdzającego, quizu, zestawu ćwiczeń oraz klucza do ćwiczeń.

Zasadniczą część książki stanowią rozdziały drugi i trzeci. W rozdziale drugim: „Czasowniki na każdą okazję” zostały zaprezentowane czasowniki, za pomocą których mogą być formułowane wypowiedzi obejmujące bardzo rozległe spektrum znaczeniowe. Wiesz, ile znaczeń mogą mieć takie proste słówka jak get, take, make, fix czy have? Chciałbyś szybko nauczyć się je stosować w praktyce? Ten rozdział przeznaczony jest właśnie dla Ciebie.

W rozdziale trzecim, „Zdradliwe czasowniki”, przedstawione są pary lub zespoły czasowników mogących być przyczyną kłopotów językowych spowodowanych przez zwodniczą niejednokrotnie bliskość znaczeniową. Zwodniczą, gdyż nie we wszystkich okolicznościach wyrazy te można swobodnie zastępować jeden drugim. Aby sprawnie się nimi posługiwać, trzeba poświęcić nieco uwagi na dokładniejsze poznanie ich właściwości znaczeniowych i stylistycznych. Zdarza Ci się mylić look z watch lub lend z borrow. W tym rozdziale znajdziesz rozwiązanie sowich kłopotów ze zdradliwymi czasownikami.

Książka „Niezbędnik angielski. Czasowniki” stanowi kontynuację, a zarazem praktyczne uzupełnienie serii repetytoriów językowych Wydawnictwa Lingo.

(więcej informacji na: www.wydawnictwolingo.pl).

Autorka

1 Sprawdź się

Rozwiąż test i sprawdź swoją wiedzę.

Test pomoże Ci ocenić na czym należy się skoncentrować w nauce zagadnień przedstawionych w tej książce. Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymujesz punkt. Podlicz punkty i sprawdź wynik testu.

1.It's November and the days are .................. shorter and colder.

a)gettingb)makingc)doing

2.The phone's ringing. Could you .................. it?

a)takeb)havec)get

3.The boy was expelled from school for .................. drugs.

a)makingb)doingc)fixing

4.The car was .................. more than 120 kph when it crashed into a tree.

a)gettingb)makingc)doing

5.I don't .................. sugar in my coffee, just cream.

a)haveb)takec)get

6.It would be lovely if you could .................. it to my barbecue party.

a)makeb)getc)see

7.His parents attend counselling to .................. their marriage.

a)getb)fixc)have

8.Matthew shaves his head because he's .................. bald.

a)comingb)doingc)going

9.The bill .................. to about £40 per person.

a)cameb)madec)got

10.Could you .................. that the children are in bed by 9 o'clock?

a)dob)havec)see

11.I won't .................. you going to school dressed like a tramp.

a)seeb)havec)make

12.Greg has .................. a good job fixing the tap.

a)madeb)done

13.He misspelled three words in the paragraph and had to .................. the sentence again.

a)dob)make

14.Beth finally admitted to .................. a mistake.

a)doingb)making

15.They .................. that home is where the heart is.

a)tellb)sayc)talk

16.Let's .................. politics.

a)talkb)sayc)speak

17.Could you .................. us a little bit about yourself?

a)sayb)talkc)tell

18.Why don't you .................. with us? It might be fun.

a)makeb)getc)come

19.She .................. hobbling towards the place where I stood.

a)cameb)wentc)got

20.Go to the shed and .................. some firewood, please.

a)takeb)bringc) fetch

21. Mike .................. us to a restaurant for lunch.

a)tookb)fetchedc)brought

22.She .................. the picture on the table before him.

a)layb)laidc)lain

23.I couldn't sleep, so I .................. awake all night.

a)lainb)laidc)lay

24.Suddenly we .................. a strange noise coming from the basement.

a)heardb)listened

25.Don't shout. I can .................. you perfectly.

a)hearb)listen

26.Now .................. to me, I won't tolerate any disrespect.

a)hearb)listen

27.Last night we went to .................. a film.

a)seeb)watchc)looked

28.We sat down at the table by the window and .................. people walking by.

a)lookedb)sawc)watched

29.You shouldn't .................. money from a friend.

a)borrowb)lend

30.Jack .................. money to play poker.

a)lentb)borrowed

31.Please .................. me to make an appointment with my hairdresser.

a)recallb)recallc)remind

32.Do I have to .................. you about your promise?

a)rememberb)remindc)recall

33.I can't .................. where I put my car keys.

a)remindb)recallc)remember

34.The man .................. his hand to wave goodbye.

a)raisedb)rosec)risen

35.Inflation .................. by 1,5% last month.

a)raisedb)risenc)rose

36.My doctor .................. me that everything was going well.

a)assuredb)ensured

37.She .................. that her children lack nothing.

a)ensuresb)reassuresc)assures

38.My feet .................. from dancing in high heels all night.

a)harmb)painc)hurt

39.It .................. me to see hungry children.

a)hurtsb)painsc)aches

40.Three people were .................. during a gas explosion last night.

a)injuredb)woundedc)harmed

41.He .................. a white Porsche 911 Turbo Cabriolet.

a)ridesb)drives

42.My parents don't .................. me have my own car.

a)allowb)letc)permit

43.I .................. one of my socks.

a)fixedb)repairedc)mended

44.We .................. a car for a week and did some sightseeing in the city.

a)hiredb)rented

45.Jerry .................. a flat in central Warsaw.

a)rentedb)hired

46.This dress doesn't ..................you, you need to lose weight.

a)suitb)fitc)match

47.Will next Monday .................. you for an appointment? Yes, that's fine.

a)fitb)matchc)suit

48.This blouse doesn't .................. your skirt.

a)suitb)matchc)fit

49.My father .................. me to read.

a)learntb)taught

50.He .................. to swim when he was just five years old.

a)taughtb)learnt

43-50 – Wynik bardzo dobry. Warto jednak utrwalić wiadomości.

34-42 – Dobra znajomość czasowników. Wymaga jednak pogłębienia.

25-33

6 Klucz do ćwiczeń

Sprawdź się

Powrót

1. a

2. c

3. b

4. c

5. b

6. a

7. b

8. c

9. a

10. c

11. b

12. b

13. a

14. b

15. b

16. a

17. c

18. c

19. a

20. c

21. a

22. b

23. c

24. a

25. a

26. b

27. a

28. c

29. a

30. b

31. c

32. b

33. c

34. a

35. c

36. a

37. a

38. c

39. b

40. a

41. b

42. b

43. c

44. a

45. a

46. b

47. c

48. b

49. b

50. b