Angielski. Przyimki i wyrażenia z przyimkami. Wersja mobilna - Anna Treger - ebook

Angielski. Przyimki i wyrażenia z przyimkami. Wersja mobilna ebook

Anna Treger

4,0

Opis

Często mylisz angielskie przyimki? Próbujesz na siłę tłumaczyć je na polski? Szukasz naprędce polskich odpowiedników? Nie jesteś w stanie zapamiętać zwrotów z przyimkami? NIEZBĘDNIK Lingo jest właśnie dla Ciebie.

Nowa seria NIEZBĘDNIKÓW Lingo przeznaczona jest dla wszystkich uczących się angielskiego i pragnących w szybki sposób opanować zagadnienia niezbędne do posługiwania się językiem obcym na każdym poziomie zaawansowania. Przygotowana została przez specjalistów-filologów, przy współpracy praktyków-nauczycieli i native speakerów.

Bez dobrej znajomości angielskich przyimków oraz wyrażeń z przyimkami nie sposób używać języka angielskiego na co dzień w mowie i piśmie, ani zdać Matury z angielskiego bądź egzaminów językowych, takich jak First Certificate in English czy Certificate in Advanced English.

Książka zawiera:

• Słownik kontekstowy.

• Niezbędne wyrażenia i przykłady zastosowań.

• Komentarz gramatyczny.

• Quiz, test i ćwiczenia.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS
czytnikach certyfikowanych
przez Legimi
czytnikach Kindle™
(dla wybranych pakietów)
Windows
10
Windows
Phone

Liczba stron: 93

Odsłuch ebooka (TTS) dostepny w abonamencie „ebooki+audiobooki bez limitu” w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS

Popularność
Anna Treger

NiezbędnikANGIELSKIPrzyimki i wyrażenia z przyimkami

Konsultacja językowa: dr Alisa Mitchel Masiejczyk

Redaktor serii: Marek Jannasz

Redakcja i korekta: Paweł Pokora

Projekt okładki serii: Marcin Rojek, 2-arts.com

Projekt makiety i opracowanie graficzne: Studio 27

Zdjęcie na okładce: Andres Rodriguez / Fotolia

Opracowanie wersji elektronicznej oraz konwersja:

© Copyright by Wydawnictwo Lingo sp. j., Warszawa 2013

ISBN 978-83-60287-36-1

ISBN epub 978-83-7892-011-3

ISBN mobi 978-83-7892-012-0

www.jezykinieobce.pl

Wstęp

„Angielskie niezbędniki” to nowa seria Wydawnictwa Lingo przeznaczona dla wszystkich uczących się angielskiego i pragnących w szybki sposób opanować niezbędne do prawidłowego posługiwania się językiem kompetencje gramatyczne i leksykalne. Poszczególne pozycje omawiają w sposób praktyczny i wyczerpujący wybrane zagadnienia, które nastręczają zwykle wiele problemów użytkownikom języka angielskiego. Jednocześnie ich opanowania znacznie ułatwia naukę języka, jak również posługiwanie się nim w życiu codziennym.

Niniejsza pozycja z serii „angielskich niezbędników” stawia sobie za cel zaznajomienie czytelników, których językiem ojczystym jest polszczyzna ze znaczeniem i rolą składniową angielskich przyimków.

Przyimek to nieodmienna i niesamodzielna część mowy tworząca wyrażenia z grupą rzeczownika. Przyimki odgrywają w języku angielskim podobną rolę, co w języku polskim: wyznaczają stosunki między poszczególnymi częściami zdania, głównie pomiędzy orzeczeniem a dopełnieniem.

Nie możemy w sposób mechaniczny utożsamiać znaczenia przyimków z ich polskimi odpowiednikami. Dany przyimek angielski może w różnych kontekstach mieć rozmaite polskie odpowiedniki i na odwrót, dany przyimek polski ma w różnych kontekstach odmienne odpowiedniki angielskie.

at 7 o'clock o siódmej

at the weekend w weekend

at the door przy drzwiach

at the beginning na początku

on the table na stole

at the corner na rogu

in the sky na niebie

Książka przeznaczona jest dla uczniów, maturzystów, studentów, osób przygotowujących się do egzaminów językowych, a także wszystkich chcących utrwalić i poszerzyć znajomość angielskich przyimków.

Książka składa się z dziesięciu rozdziałów w tym testu sprawdzającego, zestawu ćwiczeń, klucza do ćwiczeń, quizu i syntetycznego słowniczka przyimków wraz z wyrażeniami.

Zasadniczą część książki stanowią rozdziały 2 - 6. Każdy z nich obejmuje wstępną charakterystykę zagadnień, część teoretyczną przedstawiającą odpowiednie reguły, zilustrowaną przykładami wraz z ich tłumaczeniem na polski.

W utrwaleniu i urozmaiceniu nauki pomaga zestaw ćwiczeń z kluczem. Ponadto niezbędnik otwiera test umożliwiający zorientowanie się uczącemu, co sprawia mu największe trudności. Pod koniec książki znajduje się quiz będący ciekawą formą sprawdzenia zdobytej wiedzy.

Znajdujący się na końcu rozdział „Przyimki w pigułce - słowniczek kontekstowy” może być traktowany jako podręczna pomoc umożliwiająca uzyskanie odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące posługiwania się przyimkami w języku angielskim, szybki przegląd najważniejszych zagadnień omawianych w niezbędniku i co za tym idzie stosunkowo łatwe dokonywanie odświeżających powtórek zawartego w książce materiału.

„Angielskie niezbędniki” stanowią kontynuację, a zarazem praktyczne uzupełnienie serii repetytoriów językowych Wydawnictwa Lingo (więcej informacji na www.wydawnictwolingo.pl). Rozwinięcie zagadnień poruszanych w tej książce czytelnicy znajdą m.in. w pozycjach takich jak „Angielski. Gramatyka. Repetytorium”, „Angielski. Repetytorium leksykalne”, „Angielski. Phrasal verbs. Słownik z ćwiczeniami”.

Autorka

1 Sprawdź się

Rozwiąż test i sprawdź swoją wiedzę.

Ten test pomoże Ci ocenić, na czym należy się skoncentrować w nauce zagadnień przedstawionych w tej książce. Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymujesz punkt. Podlicz punkty i sprawdź wynik testu. W okrągłych nawiasach są numery paragrafów omawiające dane zagadnienie.

1.The exhibition was held ......... 10 July. (4.1.)

a)inb)onc)at

2.Where have you been? I haven't seen you ......... 3 weeks. (4.1.)

a)duringb)sincec)in

3.......... recently I had never tried a diet (4.1.)

a)Sinceb)Untilc)For

4.She will be back ......... next Monday. (4.1.)

a)untilb)onc)by

5.It's been almost a year ......... I got married. (4.1.)

a)fromb)untilc)since

6.On Sundays I lie in ......... 10 o'clock. (4.1.)

a)tob)atc)until

7.Their house is properly air conditioned ......... the summer months. (4.1.)

a)throughb)duringc)at

8.Let's discuss your project ................ coffee. (4.1.)

a)overb)atc)during

9.My birthday is a month ......... now. (4.1)

a)byb)fromc)at

10.Greg lives ......... Hamilton Street. (4.2.)

a)atb)onc)in

11.Who is the man ......... the photograph? (4.2)

a)atb)onc)in

12.No alcoholic beverages may be brought .........the stadium. (4.2.)

a)onb)insidec)through

13.The woman took a seat ......... the front of the bus, right behind the driver. (4.2.)

a)atb)onc)in

14.The man hurried down the steps and got ......... the car. (4.3.)

a)intob)onc)at

15.Kris ran ......... the stairs two at a time to the office above. (4.3.)

a)upb)downc)to

16.I arrived ......... the airport well before my flight. (4.3.)

a)tob)atc)on

17.It's important to lay the rail ......... the bridge. It will help to reduce congestion. (4.3.)

a)acrossb)onc)over

18.My bedroom window faces ......... the back yard. (4.3.)

a)onb)towardsc)to

19.Amy put down her glass and walked ......... the door. (4.3.)

a)towardsb)forc)across

20.We saw an abundance of rushes ......... the river. (4.3.)

a)alongb)acrossc)through

21.Whisk the eggs ......... a fork until blended. (4.5.)

a)byb)inc)with

22.I am ......... a hurry, so please be quick. (4.5.)

a)atb)onc)in

23.Many people are afraid of planes, so they prefer travelling ......... land. (4.5.)

a)byb)alongc)on

24.A purchase order is valid only if it is confirmed ......... writing. (4.5.)

a)withb)inc)by

25.We will play the match, the weather ............... . (4.6.)

a)notwithstandingb)in spite ofc)despite

26.......... all of his efforts, he failed to improve. (4.6.)

a)Byb)Fromc)Despite

27.He took a painkiller ......... soothe the pain in his leg. (4.7.)

a)forb)toc)from

28.Paul is on the phone ......... you. (4.7.)

a)forb)toc)with

29.I was amazed how quickly he recovered ......... his surgery. ( 5.1.)

a)tob)ofc)from

30.I am tired ......... your constant complaining. (5.2.)

a)ofb)aboutc)by

30-25 – Wynik bardzo dobry. Warto jednak utrwalić wiadomości.

24-20 – Dobra znajomość przyimków. Wymaga jednakże pogłębienia.

19-15 – Wiedza na poziomie zadawalającym. Należy popracować nad jej uzupełnieniem.

Poniżej 15 – Trzeba wziąć się solidnie do pracy.

2 Charakterystyka przyimków pod względem budowy

W języku angielskim występują przyimki proste i

przyimki złożone.

Przyimki proste to:at, in, on, of, with, for, above, off

Przyimki złożone można podzielić na dwie grupy:

a) złożenia typu:

aboard – na pokładzie (statku, samolotu)

along – wzdłuż, po

alongside – przy, obok

inside – w, wewnątrz

into – w

onto – w kierunku, na

outside – na zewnątrz

throughout – po, przez

underneath – pod

within – w, wewnątrz

b) złożenia kilku wyrazów:

according to – według

ahead of – przed

apart from – oprócz

as far as – o ile

as of – począwszy od konkretnej chwili, daty

as regards – co się tyczy, co do

aside from – oprócz, poza

by means of – za pomocą

in addition to – oprócz, ponadto

in case of – w przypadku (czegoś)

in front of – przed

in place of – zamiast

in spite of – pomimo

instead of – zamiast

on account of – z uwagi na, ze względu na

on behalf of – w imieniu

out of – z

outside of – na zewnątrz

prior to – przed czymś, wcześniej od

pursuant to – zgodnie z, stosownie do

subsequent to – wynikający z czegoś, następujący po czymś

with regard to – odnośnie

with respect to – w odniesieniu

Niektóre przyimki mają postać identyczną z formą

ing

czasownika, z której etymologicznie się wywodzą:

concerning – dotyczący, odnoszący się

considering – zważywszy, ze względu

excluding – z wyjątkiem, wyłączając

failing – z braku (czegoś)

following – po

including – wliczając, łącznie z

pending – podczas, w trakcie

regarding – jeśli chodzi o, odnośnie

Niektóre wyrazy mogą pełnić zarówno funkcję przyimka, jak i innych części mowy.

I have been teaching since 2000. (przyimek) Uczę od 2000 roku.

Since you have asked, I will tell you. (spójnik) Skoro pytasz, to ci powiem.

It is a present for my parents. (przyimek) To jest prezent dla moich rodziców.

Time to go home, for I have been here for too long. (spójnik) Czas iść do domu, bo za bardzo się zasiedziałem. (dosł. zbyt długo tu byłem)

Her hair is like silk. (przyimek) Jej włosy są jak jedwab.

How do you like it? (czasownik) Jak to ci się podoba?

The fish is off. (przymiotnik) Ryba zepsuła się.

The boy fell off the bike. (przyimek) Chłopiec spadł z roweru.

3 Miejsce przyimka w zdaniu

Przyimki występują zazwyczaj przed rzeczownikami, grupami rzeczownikowymi i zaimkami.

at work w pracy

with a knife nożem

for my parents dla moich rodziców

about me o mnie

W niektórych sytuacjach możemy umieścić przyimek na końcu zdania. Tak postępujemy zwłaszcza w czterech następujących przypadkach:

Pytania „wh”

What are you driving at? Do czego zmierzasz?

Who are you going with? Z kim idziesz?

Zdania przydawkowe

This is the film I told you about. To jest ten film, o którym ci opowiadałem.

She is the woman I want to spend my life with. Ona jest tą kobietą, z którą chcę spędzić życie.

Strona bierna

It is good that their house has been done up. To dobrze, że ich dom był odremontowany.

I hate being laughed at. Nie znoszę, kiedy śmieją się ze mnie.

Wyrażenia bezokolicznikowe

She is difficult to work with. Ciężko jest z nią pracować.

I need somebody to talk to. Potrzebuję kogoś, by porozmawiać.

8 Klucz do ćwiczeń

Sprawdź się

Powrót

1. b

2. c

3. b

4. c

5. c

6. c

7. b

8. a

9. b

10. b

11. c

12. b

13. c

14. a

15. a

16. b

17. a

18. b

19. a

20. a

21. c

22. c

23. a

24. b

25. a

26. c

27. b

28. a

29. c

30. a