Angielski. Megatest. Wersja mobilna - Anna Treger - ebook

Angielski. Megatest. Wersja mobilna ebook

Anna Treger

3,0

Opis

Nie wiesz, jak zabrać się do powtórki z angielskiego? Na oślep wertujesz repetytoria? Nie możesz znaleźć w jednym miejscu wszystkich potrzebnych ćwiczeń? A może chcesz się sprawdzić? Przekonać się, w czym jesteś  dobry? MEGATEST Lingo jest właśnie dla Ciebie!

To pierwszy tak uniwersalny zestaw ćwiczeń, testów i quizów gramatyczno-leksykalnych dla uczniów, maturzystów, studentów, osób przygotowujących się do egzaminów językowych, a także wszystkich chcących utrwalić i poszerzyć znajomość języka angielskiego.

Książka zawiera:

• Ćwiczenia gramatyczne i leksykalne.

• Wszystkie najważniejsze zagadnienia gramatyczne.

• Słownictwo ze wszystkich tematów egzaminacyjnych.

• Quizy, testy, krzyżówki.

• Przykładowe arkusze egzaminacyjne.

• Materiał wymagany na egzaminach: matura, FCE, CAE.

• Klucz do wszystkich testów i ćwiczeń.

Megatest obejmuje poziomy A1, A2, i B1 oraz przygotowuje do B2 zgodnie z klasyfikacją Rady Europy.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS
czytnikach certyfikowanych
przez Legimi
czytnikach Kindle™
(dla wybranych pakietów)
Windows
10
Windows
Phone

Liczba stron: 454

Odsłuch ebooka (TTS) dostepny w abonamencie „ebooki+audiobooki bez limitu” w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS

Popularność
Anna Treger

ANGIELSKI

MEGATEST

Konsultacja merytoryczna: Alisa Mitchel Masiejczyk

Redaktor serii: Marek Jannasz

Redakcja i korekta: Paweł Pokora

Projekt okładki serii: Marcin Rojek, 2-arts.com

Projekt makiety i opracowanie graficzne: Studio 27

Zdjęcie na okładce: © asiln – Fotolia.com

Opracowanie wersji elektronicznej oraz konwersja:

© Copyright by Wydawnictwo Lingo sp. j., Warszawa 2013

ISBN 978-83-63165-56-7

ISBN epub 978-83-7892-004-5

ISBN mobi 978-83-7892-005-2

www.jezykinieobce.pl

Wstęp

„Megatest” jest zestawem ćwiczeń gramatyczno-leksykalnych dla uczniów, maturzystów, studentów, osób przygotowujących się do egzaminów językowych Cambridge (FCE i CAE), a także wszystkich chcących utrwalić i poszerzyć znajomość angielskiego, w tym również samodzielnie uczących się języka.

W części gramatycznej książka obejmuje swoim zakresem najistotniejsze kwestie m. in. czasy, mowę zależną i niezależną, zdania warunkowe, stronę bierną, czasowniki modalne, zdradliwe czasowniki, przyimki i wyrażenia przyimkowe, przedimki. W części po-święconej leksyce zastosowano podział tematyczny według takich ważnych zagadnień jak: wszechświat i ziemia, pogoda i warunki atmosferyczne, zwierzęta, roślinność, ciało ludzkie, wiek, osobowość, problemy zdrowotne, edukacja, kariera, technologia informatyczna, język, rozrywka, państwo i organizacje międzynarodowe i inne. Tematyka i słownictwo od-powiadają wymaganiom egzaminu maturalnego na rozszerzonym poziomie oraz wymaganiom egzaminacyjnym FCE i CAE.

Podręcznik składa się z dziesięciu rozdziałów, które obejmują zestaw ćwiczeń, quizów i testów podsumowujących każde zagadnienie oraz klucza do ćwiczeń. Jeden z rozdziałów poświęcony jest w całości przykładowym zadaniom egzaminacyjnym do FCE i CAE. Rozdział ten zawiera przykładowe zadania do Paper 3 czyli Use of English. Zadania zostały opracowane z zachowaniem struktury oraz poziomu trudności odpowiednio egzaminu FCE i CAE.

Niniejsza książka wykorzystuje fragmenty repetytoriów i niezbędników mojego autorstwa opublikowanych przez wydawnictwo Lingo, a także zawiera nowy, specjalnie opracowany materiał. Więcej informacji na temat repetytoriów i niezbędników językowych Lingo znajduje się na stronie na www.językinieobce.pl.

Z życzeniami samych udanych testów, powodzenia na egzaminach i satysfakcji z nauki języka

Autorka

1 Czasy

W języku polskim różnica pomiędzy czasem gramatycznym (tense) a czasem fizycznym (time) nie jest tak rozbudowana jak w angielszczyźnie, w której mamy np. kilka rodzajów gramatycznych czasu teraźniejszego. W sumie w podręcznikach wyróżnia się kilkanaście czasów gramatycznych. W języku polskim mamy tylko czas przeszły, teraźniejszy i przyszły, co w  zasadzie odpowiada podziałowi czasu rzeczywistego. To względne bogactwo czasów gramatycznych w  języku angielskim bierze się stąd, że pełnią m.in. takie role znaczeniowe, które w polszczyźnie mogą być oddawane przy pomocy innych środków nie występujących z  kolei w  angielskim, np. zastosowanie aspektu niedokonanego czasownika (czytać) albo aspektu dokonanego (przeczytać, wyczytać, doczytać), użycia czasowników jednokrotnych (grać, spać, chodzić) bądź wielokrotnych (grywać, sypiać, chadzać) lub zastosowanie innych wyrazów uszczegóławiających relacje czasowe.

Niniejsza część książki poświęcona czasom uwzględnia nawyki językowe czytelnika polskiego i wychodzi naprzeciw problemom, na jakie zwykle natrafiają Polacy uczący się posługiwania się czasami angielskimi.

1.1 Present Simple

Czas Present Simple nie jest w ścisłym znaczeniu czasem teraźniejszym, jest w pewnym sensie ponadczasowy i choć bywa używany jako czas teraźniejszy opisujący to, co dzieje się w  danym momencie (np. demonstracje kulinarne) albo nawet w miejsce czasu przyszłego, to jego główne zastosowanie polega na określeniu stanów, rutynowych czynności, nawyków i prawd uniwersalnych.

1 Czasowniki w nawiasach wstaw w Present Simple.

Klucz

He

.........

(work) as a web designer.

Their housekeeper

.........

(not do) do the laundry.

I never

.........

(read) recipe books.

She always

.........

(keep) people at a distance.

I

.........

(wake) up before the alarm

.........

(go) off.

His lawyer

………

(charge) a set fee per hour.

She always

………

(read) legal documents very carefully.

Tim

………

(like) his potatoes mashed with butter.

She

………

(not know) how to sew on buttons.

Sophie

………

(make) the most delicious cheesecake in the world.

Sparrows

………

(not migrate) to Africa for the winter.

My computer

………

(take) a long time to load.

Vegans

………

(eat) only plant food.

Red Bull

………

(give) you wings.

He

………

(collect) old envelopes and stamps.

2 Przekształć poniższe zdania na zdania przeczące.

Klucz

I experiment with my recipes.

He delivers newspapers to earn some extra money.

They eat vegetables and drink milk.

My grandmother knits sweaters for us.

My sister listens to all sorts of music.

We eat three meals a day.

My boss smokes Cuban cigars.

She wears funny round glasses.

My garden overlooks a magnificent waterfall.

I take sugar in my coffee.

My neighbours gossip about everyone they know.

We cater to birthday parties and wedding receptions.

They always fight over everything.

My friends throw parties to please themselves.

I get angry when people talk behind my back.

3 Ułóż pytania dotyczące podkreślonych części zdań.

Klucz

I usually drink

orange juice

for lunch.

She never

calls

before she comes over.

My boss often

gesticulates

while talking.

I read

boring articles

to send myself to sleep.

We seldom

go out

these days.

I study English

one to three hours

a day.

He always spreads butter

too thickly

on his bread.

They live in

a remote mountainous area

.

Polar bears eat

seals and other marine mammals

.

My brother wants to become a

driver

.

4Korzystając ze wskazówki umieszczonej w nawiasie, wpisz w wolne miejsce właściwy przysłówek częstotliwości. Czasami więcej niż jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Klucz

I

............

drink coffee with brown sugar. (at all times)

He

............

speaks before he thinks. (on most occasions)

She

............

wears her hair in a bun. (many times)

I

............

shop at Wal-Mart. (on some occasions)

He

............

writes book and film reviews. (not regularly or often)

We

............

watch the same film twice. (almost never)

They

............

eat between meals. (not at any time)

We go bowling

............

. (once on each day)

Do you

............

go bird watching? (at any time)

The meeting is held

............

. (the second, then the fourth, then the sixth year)

5 Uzupełnij dialog wstawiając w wolne miejsce właściwe słowo (jeśli trzeba, dostosuj formę czasownika) wybrane z ramki.

Klucz

wait, take out, select, make, open, insert, put in, come, switch off

A:Excuse me, can you show me how to use this washing machine?

B:Yes, of course. First, I............(1) the right programme for my wash, whether it’s a quick wash, slightly or heavily soiled. Then I............(2) the porthole door and............(3)my load. It............(4) loading and unloading your laundry easy. Then I............(5) the correct money into the slot to start the machine. That’s all. Short and simple.

(After some time)

B:Now, the washing is done. I............(6)for the door to unlock,............(7) the machine and I............(8)the laundry. Next............(9) moving it to the dryer.

A:Thanks a lot. I hope I won’t have to take my clothes to the dry-cleaner next time.

1.2 Present Continuous

Czas Present Continuous nie służy jedynie do opisywania czynności bądź sytuacji, które trwają w  chwili mówienia. Present Continuous opisuje także czynności, które są obecnie w toku, choć nie musza dziać się w chwili wypowiadania zdania. Present Continuous opisuje także – za pomocą przysłówków always, continually, constantly – czynności powtarzające się. Zdanie wyrażone w  taki sposób nie jest jednak neutralnym stwierdzeniem. Jest ono nacechowane emocjonalnie, wyraża dezaprobatę, zazdrość, zniecierpliwienie.

6 Czasowniki w nawiasach wstaw w Present Continuous, dokonując zmian w strukturze zdania.

Klucz

When you

............

(leave)?

What she

............

(try) to do?

Why you

............

(wear) this suit?

You

............

(do) anything tomorrow evening?

Whom you

............

(see) tonight?

Where you

............

(hurry) to at this hour?

Why you

............

(do) this to me?

What he

............

(get) at?

What she

............

(wait) for?

How he

............

(do) as a father?

7 Przekształć poniższe zdania na zdania przeczące.

Klucz

My parents are buying new furniture for their house.

I’m thinking about leaving my job.

We’re planning to move to the suburbs.

She is reading her old diary

.

Liz is dying her hair green and pink.

He is cutting a piece of bread.

The workers are striking over unfair labour practices.

We are redecorating our guest rooms.

The cat is licking its paws.

My neighbour is drilling holes in the wall.

8 Uzupełnij wolne miejsca danymi z kalendarza (planu spotkań) Rona McCave lub Hugh Dextera w czasie Present Continuous.

Klucz

Kalendarz Rona McCave

Monday 9 -12 have a business meeting

Tuesday 1 pm: see an important customer

15 - 16:30 have lunch with a sales manager

Wednesday attend a conference on food safety

Thursday -

Friday take a business trip to Poland

Kalendarz Hugh Dextera

Monday 12 - 17:30 attend vegetarian food fairs

Tuesday -

Wednesday 12 - 14:30 videoconference

Thursday day off – moving out to a new house

Friday -

Dexter:Hello. Is that Ron McCave?

McCave:Yes, speaking

D:Hello, this is Hugh Dexter. We met during a conference on food quality last month.

M:Oh, it’s you, Hugh. How are you?

D:I’m very well, thank you. I’m wondering if we could meet to discuss some of the things mentioned in the conference?

M:Yes, of course. What about tomorrow at 10 o’clock? No, I’m sorry. I’m busy all morning tomorrow – I............(1)a business meeting. Can we meet sometime

other than between 9 and 12?

D:No, tomorrow afternoon is no good – we............(2) . How about Tuesday afternoon?

M:Tuesday afternoon? I............(3)at 1 and from 15 to 16:30 I............(4).

No, Tuesday’s afternoon is no good. Could we possibly meet on Wednesday?

D:Yes, I’m free after 14:30.

M:Umm, Wednesday afternoon isn’t good, either. I............(5) . Thursday would be better for me. What are you doing on Thursday?

D:I’m taking a day off. I............(6) , but I’m available all day on Friday.

M:Ah, I............(7) . Perhaps we could meet sometime next week. Shall we say Tuesday?

9 Ułóż pytania dotyczące podkreślonych części zdań.

Klucz

She is reading a bedtime story to

her little son

.

I’m drinking

a gin and tonic

.

The child is

getting to sleep now

.

The teacher is explaining

the basics of algebra

.

We are shopping for a

sofa bed

.

Ted

is cleaning the bird cage.

Matthew is sailing for Barbuda

next month

.

Andy is translating a

faxed document

.

She is whisking the eggs

vigorously

.

They are basking in

the afternoon sun

.

10 Połącz zdania z kolumny A ze zdaniami z kolumny B.

Klucz

A

B

1

She is so unreliable.

a

He is always helping others.

2

Vince was born underlucky star.

b

She is always poking her nose into a other people’s business.

3

Jay never takes responsibility for his actions.

c

He is always getting what he wants.

4

Katy is so negativeall the time.

d

She is always criticising everyone and everything.

5

Winnie the Pooh isa very friendly bear.

e

She is constantly coming late.

6

She is a busybody.

f

He is always blaming someone else.

7

Paul is extremelyself-centred.

g

He is always talking about himself.

11 Czasowniki podane w nawiasach wstaw w czasie Present Continuous, dokonujac zmian w strukturze zdania, o ile zachodzi taka konieczność.

Klucz

A:Hi Martha, it is me. Listen, I(1)..................(head) for the party, but I may be a little late.

B:Where are you?

A:In a car. I(2)..................(talk) on the mobile. I(3)..................(have) a bit of bad luck. I(4)..................(sit) in a traffic jam.

B:Where are you stuck?

A:On the bridge. No accident, no road works just too much traffic and too many badly parked cars.

B:What the police(5)..................(do)? Can’t they do something to get the traffic moving again!

A:Like what?

B:Well, regulate the traffic flow and tow away those illegally parked cars.

A:Good idea. People park their cars anywhere and block the traffic. This area is a madhouse at weekends.

B:Yes, it is high time they did something. What’s that noise? What(6)..................(go) on?

A:Drivers(7)..................(honk) and(8)..................(cut) in front of other cars. This is just crazy!

B:The traffic(9)..................(clear)?

A:No, it is not. Listen, I don’t think I will make it to the party. This traffic jam just (10)..................(get) worse and worse.

1.3 Present Continuous i Present Simple

12 Dopasuj wyrażenia z kolumny B do wyrażeń z kolumny A.

Klucz

A

1 What languages does she speak?

2 What do you do?

3 Where do you work?

4 Where is Ron?

5 Who is doing the shopping?

6 Where are you working?

7 What language is she speaking?

8 What are you doing?

9 Who does the shopping?

10 Ron is very active, isn’t he?

B

a He is playing football.

b Me or my husband.

c Yes, he is. He plays football.

d English and Hungarian.

e I’m polishing my shoes.

f I can’t understand a word of it!

g In a cornfield this season.

h In a bike shop

i I’m a cook.

j Chris. Do you want him to buy you anything?

13 Czasowniki w nawiasach wstaw w czasie Present Continuous lub Present Simple, dokonując zmian w strukturze zdania, o ile trzeba.

Klucz

1. A:Are you busy?

B:No. I.........(watch) just TV. Come in, please.

2. A:Where is Mike?

B:In the kitchen. He.........(have) breakfast.

3. A:Dan………(throw) a party next Saturday.

B:He always………(party)!

4. A:It………(get) colder and colder.

B:Let’s stay at home until the weather………(improve).

5. A:You………(go) away this summer?

B:Yes, we………(go) to Madrid.

6. A:Who………(use) this room?

B:My son, when he………(come) home on holiday.

7. A:What is that smell?

B:Kate………(bake) bread.

8. A:How it………(go) at work these days?

B:I………(get) tired from working so much.

9. A:What he………(do) for a living?

B:He’s a driver.

10. A:Who………(do) your hair?

B:I………(do) it myself.

1.4 Past Simple

Past Simple stosujemy, aby odnieść się do czynności bądź sytuacji umiejscowionych w przeszłości. Mówiący unaocznia wydarzenia przeszłe i okoliczności ich zaistnienia, nie sugerując ich powiązania z teraźniejszością.

14 Każdy z ciągów wyrazów 1-10 przekształć w poprawne zdania, nadając występującym tam czasownikom formę Past Simple.

Klucz

1. The Smiths/sell/their house and/move/ to Vancouver.

2. I/go/to bed, but I/not sleep/ a wink.

3. Philip/study/law at Glasgow University.

4. How/you/make/your first million?

5. Abraham Lincoln/be born/in 1809.

6. My brother/set up in business/as a confectioner.

7. Martin/sue/the newspaper for libel, and he/win.

8. When/you/last/see/him?

9. Amy/join/the company in 2001.

10. I/want/to be an astronaut when I/be/a child.

15 Czasowniki w nawiasach wstaw w czasie Past Simple.

Klucz

I

.........

(look) out of the window and

.........

(see) a group of people gathered around a car.

The vase

.........

(fall) over and

.........

(break) into tiny pieces.

Katy

.........

(call) me within minutes of leaving the office.

Jack

.........

(pay) me what he

.........

(owe) me.

Sue

.........

(bite) her lip when she

.........

(hear) the story.

She

.........

(leave) all the lights on.

For her eighteenth birthday she

………..

(receive) a camera.

Tim

………

(grow) up in a family of eight.

Last Saturday I

………

(take) my children out shopping.

He

………

(pick) up the phone,

………

(listen), and

………

(run) out of the house.

William

………

(park) his car,

………

(get) out, and

………

(approach) the house.

She

………

(sit) on the edge of the bed and

………

(read) the letter again.

Greg

………

(take) off his reading glasses and

………

(wipe) them carefully.

I

………

(drop) out of school last year.

Let me see if he

………

(call) her before last week.

16 Ułóż pytania dotyczące podkreślonych części zdań.

Klucz

My exams went

very well

.

The child ate a

meal

with both parents.

Their arrived

at the station

early.

The police arrested

demonstrators

for blocking the runway.

Mr Olive studied economics at

the London School of Economics

.

The prime minister opened the industrial park

on Monday

.

They do

well

financially.

The phone rang

a few times

before I picked it up.

Emma

made a terrible mistake and there is no going back.

He lost the game because

the umpire was biased against him

.

17 Czasowniki podane w nawiasach wstaw w Past Simple.

Klucz

Jane: Have you read the article on the jungles of Peru in National Geographic?

Chris: No, I haven’t. I’m not really into the jungles of South America. Actually, I’m not into any jungles.

Jane:Oh, I(1).........(be) certain that you would show concern for the plight of many endangered animals there. After all, you once(2).........(belong) to OIPA.

Chris:Well, I(3).........(think) that this article was about trees rather than animals. Of course I will read it. Thanks for telling me.

Jane:What you(4).........(do) as a member of OIPA?

Chris:Well, we(5).........(learn) about animal welfare,(6).........(defend) their rights,(7).........(protest) against vivisection. Actually, I can’t recall much of what we(8).........(do). As I(9).........(say), that(10).........(be) many years ago.

1.5 Past Continuous

18 Ułóż pytania dotyczące podkreślonych części zdań.

Klucz

1. The actress was rehearsing her lines.

2. While Martha was locking the door, she heard a gunshot.

3. Tom was paying the bill when a man came up to the table.

4. David was repairing the gate all afternoon.

5. The children were playing in the garden.

6. Ann was trying to remove the stain, but she was unsuccessful.

7. It was raining all night in London.

8. The boys were pitching the tent in the yard.

9. The fans were cheering on their team.

10. The ducks were swimming in the pond.

1.6 Past Continuous i Past Simple

19 W wyrażeniach 1-12 wstaw czasowniki w odpowiedniej formie, aby powstały poprawnie zbudowane zdania.

Klucz

I/read/a book/when/the power/go down.

I was reading a book when the power went down.

1. While/the kettle/boil/she/take out a cup/from the cupboard.

........................................................................................................................................

2. The postman/arrive/while/we/pack/for a trip to Florida.

........................................................................................................................................

3. I/make/the bed/when/I hear/ a cat meowing.

........................................................................................................................................

4. She/ meet/her future husband/while/she/stay/in Helsinki.

........................................................................................................................................

5. Tim/chat/online/while/the child/play/with a toy.

........................................................................................................................................

6. Alice/cut her finger/while/she/chop/a carrot.

........................................................................................................................................

7. A doctor/examine/me/when/a patient/come in.

........................................................................................................................................

8. I/run/into a friend of mine/while/I/shop/at Safeway.

.....................................................................................................................

9. Dorothy/see/a car accident/while/she/queue/at the Main Post Office.

........................................................................................................................................

10. Jack/hear/a police siren/while/he/go to bed.

......................................................................................................................................

11. It/rain/when/we/leave/the restaurant.

......................................................................................................................................

12. What/you/do/on 2 September?

......................................................................................................................................

20 Czasowniki podane w nawiasach wstaw w czasie Past Continuous lub Past Simple.

Klucz

Tim

………

(park) the car when a police officer

………

(stop) him for driving without his headlights on.

A storm

………

(break) while Jim

………

(bird watch).

The miners

………

(demonstrate) while the prime minister

………

(open) a meeting.

The telephone

………

(ring) while I

………

(read).

I

………

(sprain) my ankle while I

………

(get) off the bus.

The gardener

………

(whistle) while he

………

(trim) the hedge.

While the police

………

(search) the house, they

………

(find) two kilos of heroin.

The ambulance

………

(arrive) while the fire brigade

………

(put) out the fire.

Mike

………

(burn) his hand while he

………

(poke) the fire.

I

………

(browse) the net when the lights

………

(go) out.

21 Czasowniki podane w nawiasach wstaw w czasie Past Continuous lub Past Simple.

Klucz

It(1)............(be) a fine day. The sun(2)............(shine) brightly, the birds (3)............(sing), and children(4)............(run) about. I(5)............ (take)Alfa – a big greyhound – and(6)............(go) for a walk in the forest. While we(7)............(walk) through the forest, a hare(8)............(jump) out from behind abush and(9)............(begin) to run. The second my dog(10)............(see) the hare, she(11)............(start) pulling the leash very hard, so we(12)............(walk) faster and faster. I(13)............(hold) onto the leash as tightly as I could. Then Alfa(14)............(break) loose and(15)............(start) to chase the hare at full speed. Every second she(16)..........(gain) on the animal. Finally, she(17)............(catch) up with it. Never having caught a hare before, Alfa(18)............(not know) what to do with it. She just(19)............(sniff) at it and(20)............(let) it run off.

1.7 When i While

Niektóre wypowiedzi takie jak: when he called, when she came zaczynają się słowem when, podczas gdy inne zaczynają się od while: while she was cooking, while he was eating. Kiedy wypowiadamy się o rzeczach przeszłych, po when następuje najczęściej czasownik w Past Simple natomiast while rozpoczyna zazwyczaj wyrażenie w Past Continuous.

22 W wolne miejsca wpisz when lub while.

Klucz

1. ............he was talking on the phone, I was typing a message.

2. He was painting the ceiling............the ladder fell backwards.

3. I was overtaking a van............I heard a loud thump.

4. The nurse was preparing the medicines............the patient woke up.

5. ............I was picking the fruit, a bee stung me on my finger.

6. We were complaining about the weather............the sun broke through the clouds.

7. We were watching a film............the screen went blank.

8. The President was giving a talk............a fire alarm went off.

9. I was taking a shower............the water stopped flowing.

10. ............she was packing the bags, I was looking for our passports.

23 Skoryguj zdania analogicznie do podanego niżej przykładu.

Klucz

While the players were warming up, someone threw a bottle on the field. (pose for pictures)

The players weren’t warming up when someone threw a bottle on the field. They were posing for pictures.

1. Aunt Clarissa burst into my room while I was napping. (tiptoe into my room)

2. While Kim was eating strawberries, Jim came home. (wash strawberries)

3. While I was putting on my running shoes, the lace broke. (take off shoes)

4. Brandon was running up the stairs when his keys fell out of his pocket. (run down the stairs)

5. We were watching a match when the lights went off. (watch a film)

6. When Chris walked into the office, the secretary was filling out some papers. (eat a cake)

7. Beth was peeling potatoes when she heard her husband opening the front door. (mash potatoes)

1.8 Present Perfect

Present Perfect obejmuje przedział czasu ciągnący się od przeszłości do teraźniejszości, jest niejako pomostem między przeszłością a teraźniejszością. Ma zastosowania częściowo zbieżne z zasięgiem użycia czasu teraźniejszego jak również przeszłego w języku polskim. Present Perfect nie występuje z takimi określeniami czasu jak: yesterday, last year, two days ago, last Monday, when I was a child, then.

24 Czasowniki podane w nawiasach wstaw w Present Perfect, dokonując zmian w strukturze zdania, o ile trzeba.

Klucz

Mr Johnson never

............

(travel) out of Nebraska.

A:

Who is the blonde next to him?

B:

I don’t know. I never

............

(see) her before.

A:

Is something wrong?

B:

I

............

(lose) my credit card.

A:

How well do you know Ted?

B:

We

............

(be) friends for over ten years.

You

............

(see) my shoes?

6.

A:

Where you

............

(be) ?

B:

In the library.

7.

A:

Where is Jim?

B:

He just

............

(leave).

How many times you

............

(try) to quit smoking?

What you

............

(do) with your hair?

She

............

(lose) seven kilos since the last time I saw her.

There ever

............

(be) any volcano activity in Poland?

I think I

............

(meet) my dream woman.

The band

............

(not be) particularly successful in Europe. They are famous in Canada, though.

I

............

(not sleep) well recently.

You ever

............

(skip) classes?

25 Ułóż zdanie o podobnym znaczeniu z wyróżnionym słowem.

Klucz

It’s ages since we last heard from you!

not

We

........................

ages.

When did you get married?

been

How long

........................

married?

Sue can’t drive a car.

learnt

Sue

........................

to drive a car.

I still don't know what I want to be when I grow up.

made

I

........................

up my mind

........................

when I grow up.

I don't know how it is to study abroad.

never

I

........................

abroad.

The art gallery bought an early painting by van Gogh two years ago.

had

The art gallery

........................

for two years.

Nick spent his childhood in Boston and he still lives there.

lived

Nick

........................

since his childhood.

Bob is still sleeping.

not

Bob

........................

awoken yet.

1.9For i Since

26 W wolne miejsca wstaw for lub since.

Klucz

We haven't heard from her

............

June.

I have been married

............

ten years.

He hasn't scored a goal

............

the opening of the season.

It has been so long

............

I last saw you.

Nick has owned a record shop

............

three years.

The building has been here

............

1974.

Jay hit the jackpot two years ago and

............

then he hasn’t worked at all.

I haven’t done the ironing

............

a very long time.

Beth hasn’t been on holidays

............

years.

Jim has had this annoying habit ever

............

I remember.

27Przekształć zdania według wzoru.

Klucz

Chad lost job in 2004.

Chad has been unemployed since 2004.

I smoked my last cigarette on May.

........................................................................................................................................

The last time I lost my temper was last week.

........................................................................................................................................

We stopped talking to each other over a year ago.

........................................................................................................................................

He last played a match in 2005.

......................................................................................... ...............................................

We travelled across Europe last summer.

........................................................................................................................................

I stopped using Windows a month ago.

........................................................................................................................................

Grace became a business unit manager in 2002.

........................................................................................................................................

The last time we were in Madrid was back in 1990.

........................................................................................................................................

1.10 Present Perfect i Past Simple

28 Czasowniki podane w nawiasach wstaw w Present Perfect lub Past Simple.

Klucz

Dear Katy

Just a short note to tell you we(1).............(return) to London safely. We(2)............(have) a wonderful stay in your house. I(3)............(travel) all over the world, and I can say that these two weeks in Rimini(4)............(be) my highlight. From the moment we(5)............(arrive) until we(6)............(leave), we(7)............(feel) very special.

Everyone(8)............(have) a fantastic time, and this(9)............(be) precisely how I had imagined it in my head. The setting(10)............(be) excellent. Close to the beach and within a walking distance to downtown and shopping. Thank you for excellent accommodation and delicious food – your home made waffles with maple syrup are the best I ever(11)............(have). Can I request you to send me a recipe?

Many thanks for everything. We look forward to our next trip to Italy!

Cheers,

Jane and Steve

29Które z pytań bądź uzupełnień (a, b) zdań 1-5 jest prawidłowe?

Klucz

He has worked as an accountant for 40 years.

a)

When is he going to retire?

b)

When did he retire?

I have analysed it

............

a)

but I don’t understand it.

b)

and I didn’t understand it.

The number I tried to reach

............

a)

has been disconnected.

b)

was unavailable.

He hasn’t signed the contract yet.

a)

He is still debating it.

b)

There were too many unanswered questions.

She went to Florida.

a)

Where did she stay?

b)

Where is she staying?

30 Czasowniki w nawiasach wstaw w czasie Present Perfect lub Past Simple, dokonując zmian w strukturze zdania, o ile trzeba.

Klucz

He just

………

(release) a new album.

Argentina

………

(win) the World Cup in 1986.

You

………

(be) here last week, right?

She

………

(teach) philosophy at Southwestern University for 10 years now.

He never

………

(vote) before, and he doesn’t intend to vote this time.

George

………

(not drink) alcohol before the accident.

Will

………

(live) in Worcester until quite recently.

I

………

(work) for Unilever almost all my life. I’m retiring next year.

Real Madrid

………

(defeat) Sevilla three times last year.

Whom Shakespeare

………

(marry)?

Smith

………

(park) the car,

………

(get) out, and

………

(lock) the door.

I’m sorry that I

………

(not write) for so long!

Grace

………

(love) to read science-fiction books when she

………

(live) in Liverpool.

Where is Jimmy? He

………

(leave) yesterday evening.

Harry

………

(not be) to a baseball game since he

………

(get) married.

31 Dopasuj wyrażenia z kolumny B do wyrażeń z kolumny A.

Klucz

A

1 I saw him

2 I have seen him

3 We know that Penderecki

4 We know that Chopin

5 How long have you lived here?

6 Have you ever seen "Cleopatra"?

7 Did you see "Cleopatra" while abroad?

8 How long did you live there?

9 My great grandfather

10 My son, who is eleven,

B

a Since 1990.

b From about 1990 to 1999.

c didn't like fishing.

d has composed some operas.

e has always liked fishing.

f recently.

g Yes, a couple of years ago.

h didn't compose any operas.

i No, never.

j two days ago.

1.11 Present Perfect Continuous

Present Perfect Continuous użyty bez dokładniejszego określenia czasowego wskazuje, że dana sytuacja zaszła niedawno, ostatnio, przed chwilą... Stosując Present Perfect Continuous w pytaniach sugerujemy, że można zobaczyć, poczuć, usłyszeć coś, co jest wynikiem jakiejś czynności. Jeśli zadamy np. pytanie „Have you been drinking?", dajemy do zrozumienia, że wyczuwamy woń alkoholu. Używając tego czasu niewłaściwie, można obrazić osobę, do której jest kierowane zapytanie.

32 Dopasuj wyrażenia z kolumny B do wyrażeń z kolumny A.

Klucz

A

Her eyes are swollen.

You are late again!

You look bored.

Why are you so scared?

Aren't you tired?

Beth seems to be very pleased.

Are you hungry?

The roads are wet.

Your hands are rough.

Tom is unwell.

B

Yes, I have been playing basketball.

I've been gardening all afternoon.

It's been raining the whole day.

She's been crying.

I've been watching a horror film.

I've been waiting for Adam to come.

Yes, she's been shopping and spending money all day.

Probably because he has been drinking.

Yes, I have been reading a dull article.

No, I have been slaving over a hot stoveall day.

1.12 Present Perfect Continuous i Present Perfect

33 Czasowniki w nawiasach wstaw w czasie Present Perfect Continuous lub Present Perfect, dokonując zmian w strukturze zdania, o ile zachodzi taka konieczność.

Klucz

1. Now look at what you.........(do)!

2. It.........(thunder) and.........(rain) all day.

3. Liz.........(horse ride) since the age of eight.

4. He has a massive hangover. He.........(drink) with friends all day.

5. How long you.........(be) a fan of country music?

6. Jim.........(jog) since April.

7. I.........(cook) dinner. Lay the table and I will serve the food.

8. Rob.........(see) a doctor recently.

9. I feel I.........(know) her all my life.

10. I.........(learn) a lot from the course.

11. You.........(complain) too much lately.

12. We.........(have) the house for two years.

13. Martha.........(feel) much better recently.

14. A woman.........(stand) outside our house since early in the morning.

15. My dog.........(lose) his hair lately.

34Połącz poniższe zdania w jedno, używając czasu Present Perfect Continuous lub Present Perfect i przyimków w nawiasach.

Klucz

The government began negotiations with the miners in June. Now, it is December. (for)

The government has been negotiating with the miners for half a year.

1. I’m weeding the garden. I started weeding at 10 o’clock. (since)

........................................................................................................................................

2. Helen is dancing professionally. She started dancing in 1997. (since)

........................................................................................................................................

3. We have a new coffee machine. We bought it two months ago. (for)

........................................................................................................................................

4. Roger went down to the shops at 2 o’clock. Now, it is 4:10. (for)

........................................................................................................................................

5. Lynn is about to start reading the fifth chapter of this book. She started reading at noon. (since)........................................................................................................................................

35 Podkreśl właściwy czas.

Klucz

Has Sue

arrived

/Has Sue

been arriving

?

My back hurts!

Have you been working/Have you worked

in the garden again?

Look! He

has bought/has been buying

a new sports car.

Why is Dorothy upset? She

has lost/has been losing

her keys.

Who

has been using/has used

my phone?

The professor

has been analysing/has analysed

the problem since morning. 

He's coming to conclusions.

We have called/have been calling the police several times this week.

It's the first time I

have talked/have been talking

in public about the accident.

Could you help him? He

has been trying/has tried

to repair the stove for hours.

Tom and Jill have

seen/have been seeing

a lot of each other recently.

Quiz

Rozwiąż quiz. Wybierz prawidłową odpowiedź i przejdź do następnego pytania

1Present Simple może odnosić się zarówno do teraźniejszości, jak i przyszłości.

a) Tak

b) Nie

Jeśli wybrałeś odpowiedź a, idź do 2.

Jeśli wybrałeś odpowiedź b, idź do 4.

2 Dobrze. Idź do 3.

3 Czasów Present Perfect i Present Perfect Continuous można używać wymiennie.

a) Tak

b) Nie

Jeśli wybrałeś odpowiedź a, idź do 5.

Jeśli wybrałeś odpowiedź b, idź do 7.

4 Źle. Present Simple obejmuje zarówno teraźniejszość (np. „I live in Scotland"), jak i przy

szłość (np. „My brother turns 18 tomorrow"). Wróć do 1.

5 Dobrze. Idź do 6.

6Present Continuous może odnosić się do chwili bieżącej albo do najbliższego otoczenia czasowego (bliższej i dalszej teraźniejszości).

a) Tak

b) Nie

Jeśli wybrałeś odpowiedź a, idź do 8.

Jeśli wybrałeś odpowiedź b, idź do 10.

7 Źle. W niektórych sytuacjach można używać Present Perfect i Present Perfect Continuous wymiennie, np. zdania: „She has worked here since 2000", „She has been working here since 2000" mają takie samo znaczenie (Ona pracuje tutaj od 2000 roku). Wróć do 3.

8 Dobrze. Idź do 9.

9 Które zdanie wyraża irytację? a) You are always complaining. b) You always complain.

Jeśli wybrałeś odpowiedź a, idź do 11.

Jeśli wybrałeś odpowiedź b, idź do 13.

10 Źle. Present Continuous nie tylko stosujemy, kiedy mowa o chwili obecnej, ale również o bliższej i dalszej teraźniejszości, np. „He is not reading books these days". Wróć do 6.

11 Dobrze. Idź do 12.

12 Która czynność niekoniecznie odbywa się w chwili mówienia?

a) Joanna is writing a new novel now.

b) Joanna is writing a new novel at the moment.

Jeśli wybrałeś odpowiedź a, idź do 14.

Jeśli wybrałeś odpowiedź b, idź do 16.

13 Źle. Irytację, dezaprobatę, zniecierpliwienie wyrażamy za pomocą Present Continuous. Wróć do 9.

14 Dobrze. Now w języku angielskim nie oznacza tylko najbliższego momentu czasowego. To zdanie może oznaczać, że Joanna jest obecnie (np. w tym miesiącu, roku) zajęta pisaniem nowej powieści, tzn. w chwili mówienia tego zdania, niekoniecznie musi nad nią pracować. Idź do 15.

15 W którym zdaniu Jan mieszka na stałe w Londynie?

a) John lives in London.

b) John is living in London.

Jeśli wybrałeś odpowiedź a, idź do 17.

Jeśli wybrałeś odpowiedź b, idź do 19.

16 Źle. Wróć do 12.

17 Dobrze. Idź do 18.

18 Które zdanie mówi o tym, że samochód został umyty?

a) Matthew has cleaned the car.

b) Matthew has been cleaning the car.

Jeśli wybrałeś odpowiedź a, idź do 20.

Jeśli wybrałeś odpowiedź b, idź do 22.

19 Źle. Present Continuous informuje nas m.in. o czynnościach tymczasowych, krótkotrwałych. Wróć do 15.

20 Dobrze. Present Perfect stosujemy m.in., kiedy jest mowa o teraźniejszych skutkach danej sytuacji/czynności. Idź do 21.

21 W Present Simple bardzo często używamy przysłówków częstotliwości. Które z zestawów a, b, c zawiera w każdym wierszu tylko synonimy?

a) seldom – from time to time – once in a blue moon

often – every now and then

occasionally – sporadically – rarely

b) once in a blue moon – often

frequently – sporadically

every now and then – occasionally

sometimes – from time to time

rarely – seldom

c) seldom – rarely – once in a blue moon

often – frequently

every now and then – occasionally – sporadically

sometimes – from time to time

Jeśli wybrałeś odpowiedź a, idź do 25.

Jeśli wybrałeś odpowiedź b, idź do 26.

Jeśli wybrałeś odpowiedź c, idź do 23.

22 Źle. To zdanie informuje, że Mateusz mył samochód aż do chwili wypowiadania zdania, choć możliwe jest, że nadal go myje. Wróć do 18.

23 Dobrze. Idź do 24.

24 Przyimki since i for stosujemy wymiennie.

a) Tak

b) Nie

Jeśli wybrałeś odpowiedź a, idź do 29. Jeśli wybrałeś odpowiedź b, idź do 27.

25 Źle. Wróć do 21.

26 Źle. Wróć do 21.

27 Dobra odpowiedź. Idź do 28.

28 Które zdanie daje do zrozumienia, że John Singleton nie napisze już żadnej książki?

a) John Singleton has written many legal thrillers.

b) John Singleton wrote many legal thrillers.

Jeśli wybrałeś odpowiedź a, idź do 32.

Jeśli wybrałeś odpowiedź b, idź do 30.

29 Zła odpowiedź. Since zaznacza moment rozpoczęcia czynności, a for określa długość czynności. Wróć do 24.

30 Dobrze. Idź do 31.

31 „Dave has phoned me this morning". O jakiej porze dnia relacjonuję, że Dave do mnie zadzwonił? a) między 8 – 12 b) między 12 – 19

Jeśli wybrałeś odpowiedź a, idź do 33.

Jeśli wybrałeś odpowiedź b, idź do 35.

32 Źle. Zastosowanie Present Perfect wskazuje na powiązanie przeszłości z teraźniejszością, sugeruje, że coś może być powtórzone w teraźniejszości. To zdanie daje do zrozumienia, że John Singleton jest czynny zawodowo i można spodziewać się jego kolejnych książek. Past Simple natomiast odnosi się do przeszłości i kwestie, które opisuje, są zamknięte. Zdanie: „John Singleton wrote many legal thrillers" może oznaczać, że autor nie pisze już książek, bo np. wycofał się z zawodu. Wróć do 28.

33 Dobrze. Idź do 34.

34 Które zdanie znaczy tyle co: „The floor is clean" ?

a) I have cleaned the floor.

b) I have been cleaning the floor.

c) I am cleaning the floor.

Jeśli wybrałeś odpowiedź a, idź do 36.

Jeśli wybrałeś odpowiedź b, idź do 38.

Jeśli wybrałeś odpowiedź c, idź do 39.

35 Źle. Użycie czasu Present Perfect (has phoned) wskazuje, że zdanie zostało wypowiedziane przed południem (między 8 a 12), this morning jest w tym przypadku określeniem czasu teraźniejszego. Po południu powiemy: „Dave phoned me this morning". Wróć do 31.

36 Dobrze. Idź do 37.

37 Które zdanie jest charakterystyczne dla demonstracji kulinarnej?

a) I put oats and milk in a saucepan. Next, I lower the heat and stir well.

b) I am putting oats and milk in a saucepan. Next, I am lowering the heat and stirring well.

Jeśli wybrałeś odpowiedź a, idź do 40.

Jeśli wybrałeś odpowiedź b, idź do 41.

38 Źle. To zdanie oznacza, że myję (od jakiegoś czasu) podłogę. Wróć do 34.

39 Źle. To zdanie oznacza, że w tym momencie myję podłogę. Wróć do 34.

40 Dobrze. Idź do 42.

41 Źle. Kiedy wyjaśniamy, jak należy coś wykonać, np. przyrządzić potrawę, przeprowadzić eksperyment, itp., używamy Present Simple, mimo że daną czynność wykonujemy w chwili obecnej. Wróć do 37.

42 Gratulacje! To koniec quizu.

1.13 Past Perfect

Czas Past Perfect jest czasem zaprzeszłym. Stosuje się go, aby zaznaczyć uprzedniość danej czynności lub sytuacji przeszłej względem innej czynności lub sytuacji przeszłej.

W przeciwieństwie do zdań w Present Perfect, zdania w Past Perfect mogą zawierać konkretne określenia czasu, np. in 1998, on Saturday, when he returned, before she got married. Opisując wydarzenie przeszłe o jasnej chronologiczne kolejności, używa się Past Simple, a nie Past Perfect. W szczególności, gdy w wypowiedzi pojawiają się przyimki before czy after które wyraźnie określają pierwszeństwo i następstwo czasowe, stosowanie PastPerfect nie jest konieczne.

36 Ułóż zdania zgodnie z wzorem:

Klucz

Philip never saw koala bears. He went to Australia. (before)

Philip had never seen koala bears before he went to Australia.

I returned from hospital. Then I resumed swimming. (as soon as)

As soon as I had returned from hospital, I resumed swimming.

1. I finished cleaning the house. Then my parents came home. (by the time)

........................................................................................................................................

2. The dentist drilled my tooth. Then he filled it. (before)

........................................................................................................................................

3. I visited Sydney and Canberra. Then I moved to Australia with my family. (after)

........................................................................................................................................

4. I didn't see a waterfall. Then I visited Zambia. (before)

........................................................................................................................................

5. Peggy was confused. She didn't understand what I was asking for. (because)

........................................................................................................................................

6. The foreman left the site. Then the workers went to a canteen. (as soon as)

........................................................................................................................................

7. The children did the maths. Then they went out to play. (when)

........................................................................................................................................

37 Używając wyróżnionego słowa, ułóż drugie zdanie o podobnym znaczeniu, co pierwsze.

Klucz

Last year I went to an auction. It was my first time there.

never

I

................................................

auction before.

Robert wanted to study history. His parents talked him out of it.

but

Robert

..............................................

his parents talked him out of it.

Lucy watered the houseplant. She got a phone call afterwards.

already

When

................................................

watered the houseplant.

I read most of the classic horror novels. I turned fifteen by the time.

had

By the time

................................................

classic horror novels.

That was the only time I wanted to come back to Europe.

never

I

................................................

Europe before.

Paul graduated from Oxford and then he joined the Labour Party.

until

Paul didn’t join

................................................

from Oxford.

I washed my hair before the alarm clock went off.

when

................................................

my hair.

Garry arrived at the airport at 5. The plane took off at 5:10.

by the time

The plane

................................................

at the airport.

1.14 Past Perfect i Past Simple

38 Czasowniki podane w nawiasach wstaw w Past Perfect bądź Past Simple, dokonując zmian w strukturze zdania, o ile zachodzi taka konieczność.

Klucz

1. As I......(become) fully awake, I......(realise) that it only......(be) a dream.

2. I never.........(drink) so much wine before I.........(go) to France.

3. He.........(have) dyslexia for years when it.........(be) diagnosed.

4. Brian.........(know) Berlin very well because he.........(visit) the city

several times.

5. He.........(not remember) where he.........(leave) the suitcase.

6. Before George.........(answer), I knew that he.........(lie) to me.

7. After you.........(be) fired, what you.........(do)?

8. Jeff ...... (work) as a technology consultant for two years before he ...... (get) this job.

9. When the meeting.........(end), we.........(pose) for photos.

10. It.........(be) obvious that she.........(make) her mind up long ago.

11. I wish I......(meet) him earlier.

12. By that time I.........(live) in Morocco for over 10 years.

13. When I......(open) the fridge, I......(see) that somebody......(eat) all pies.

14. I.........(hope) to find a summer job, but I.........(fail) in all interviews.

15. If only she.........(talk) to me sooner!

1.15 Past Perfect Continuous

Czas Past Perfect Continuous jest czasem zaprzeszłym z wyraźnie zaznaczonym aspektem trwania. Wyraża czynności lub sytuacje, które trwały przed innymi wydarzeniami lub sytuacjami w przeszłości albo wskazuje na przyczynę jakiegoś wydarzenia czy sytuacji.

39 Rozwiń wyrażenia umieszczone w nawiasie do zdania w Past Perfect Continuous według wzoru:

Klucz

My back was sore. (sit at the computer for hours)

My back was sore because I had been sitting at the computer for hours.

1. I passed the exam successfully. (study very hard)

2. Jacky was very tired. (clean all morning)

3. Sue got sunburnt. (lie in the sun too long)

4. The driver fell asleep at the wheel. (drive all day long)

5. Ron had a hangover. (drink the whole evening)

6. Her eyes were puffy. (cry the whole night)

7. Daniel came home hot and sweaty. (jog)

8. The roads were impassible. (snow heavily all night)

9. My hair was wet. (swim for half an hour)

10. Philip had dirt on his hands. (repair his car)

11. Pam's clothes were covered in paint. (paint the flat)

12. L ynn was promoted. (work hard)

13. We didn't hear him come in. (laugh out loud)

14. Tom was fired. (make private phone calls)

15. Mike had a stomach upset. (eat too much junk food)

40 A Napisz, używając czasu Past Perfect Continuous, co uczestnicy przyjęcia robili, zanim przybyła policja.

Klucz

They............for a few hours before the police arrived.

1. drink and eat noisily

........................................................................................................................................

2. dance wildly

........................................................................................................................................

3. play music at full volume

........................................................................................................................................

4. shout

........................................................................................................................................

5. fight

........................................................................................................................................

40 B Analogicznie, napisz, co robili policjanci przed interwencją.

Klucz

The policemen............for some time before they received a noise complaint.

patrol the area

........................................................................................................................................

issue parking tickets

........................................................................................................................................

watch out for drunk drivers

........................................................................................................................................

pick up truants

........................................................................................................................................

monitor traffic

........................................................................................................................................

1.16 Past Perfect Continuous i Past Simple

41 Czasowniki podane w nawiasach wstaw w Past Perfect Continuous bądź Past Simple.

Klucz

1. It.........(snow) for hours when we.........(leave) for St. Petersburg.

2. Mark.........(work) for Ford Motor Company for five years before he......... (be lay) off.

3. The police .........(investigate) the case for a year before it.........(go) to trial.

4. By 2000, I.........(live) in Boston for six years.

5. Amy was angry. She.........(wait) for them for an hour.

6. The streets were filled with puddles. It.........(rain) all morning.

7. By 6 o'clock, he.........(repair) the engine for two hours.

8. Elisabeth.........(lecture) at the university for two years before she......... (move) to Poland.

9. Susan ...... (go) down with flu. She ...... (feel) unwell for some time before that.

10. I.........(put) on weight because I.........(eat) too much rich food.

Quiz

Rozwiąż quiz Wybierz prawidłową odpowiedź i przejdź do następnego pytania

1 W języku angielskim są cztery czasy przeszłe.

a) Tak

b) Nie

Jeśli wybrałeś odpowiedź a, idź do 2. Jeśli wybrałeś odpowiedź b, idź do 4.

2 Dobrze. Idź do 3.

3 Czasu Past Perfect używamy, kiedy relacjonujemy zdarzenia, które następowały po sobie

w przeszłości.

a) Tak

b) Nie

Jeśli wybrałeś odpowiedź a, idź do 7. Jeśli wybrałeś odpowiedź b, idź do 5.

4 Źle. W języku angielskim używa się czterech czasów przeszłych: Past Simple, Past Continuous, Past Perfect i Past Perfect Continuous. Wróć do 1.

5 Dobra odpowiedź. Idź do 6.

6 Które zdanie jest uprzejmiejsze? a) I was wondering if you could help me. b) I wondered if you could help me.

Jeśli wybrałeś odpowiedź a, idź do 8. Jeśli wybrałeś odpowiedź b, idź do 10.

7 Zła odpowiedź. By opowiedzieć o zdarzeniach, które następowały jedne po drugich, stosujemy czas Past Simple. Wróć do 3.

8 Dobrze. Idź do 9.

9Past Simple stosujemy, gdy chcemy mówić o czynnościach lub stanach, które wydarzyły się w przeszłości bez wskazywania na ich powiązania z teraźniejszością, a tylko zwracając uwagę na dystans między chwilą obecną a minionymi zdarzeniami.

a) Tak

b) Nie

Jeśli wybrałeś odpowiedź a, idź do 11. Jeśli wybrałeś odpowiedź b, idź do 13.

10 Źle. Zdanie wyrażone w Past Continuous jest grzeczniejsze. Wróć do 6.

11 Dobrze. Idź do 12.

12 Używając czasu Past Continuous informujemy, że czynność została zakończona.

a) Tak

b) Nie

Jeśli wybrałeś odpowiedź a, idź do 16. Jeśli wybrałeś odpowiedź b, idź do 14.

13 Źle. Wróć do 9.

14 Dobra odpowiedź. Idź do 15.

15 Do jakiej chwili odnosi się zdanie: „I wish I had a dog"?

a) teraźniejszej

b) przeszłej

Jeśli wybrałeś odpowiedź a, idź do 17. Jeśli wybrałeś odpowiedź b, idź do 19.

16 Zła odpowiedź. Czasu Past Continuous używamy mówiąc o czynności, która odbywała się w określonym momencie w przeszłości i wówczas nie była ukończona, choć możliwe, że została zakończona później. Wróć do 12.

17 Dobrze. Idź do 18.

18 W którym zdaniu Krzyś miał już zdany egzamin z chemii?

a) On Monday Chris had his chemistry exam.

b) On Monday Chris had had his chemistry exam.

Jeśli wybrałeś odpowiedź a, idź do 22. Jeśli wybrałeś odpowiedź b, idź do 20.

19 Źle. Jeśli w wyrażeniu z I wish stosujemy Past Simple, odnosimy się do teraźniejszości. Wróć do 15.

20 Dobrze. Idź do 21.

21 Kóre zdanie informuje, że na Filipa czekał obiad?

a) When Philip arrived, Sue made dinner.

b) When Philip arrived, Sue had made dinner.

Jeśli wybrałeś odpowiedź a, idź do 25. Jeśli wybrałeś odpowiedź b, idź do 23.

22 Źle. W tym zdaniu mówi się, że Krzyś zdawał egzamin w poniedziałek. Natomiast w drugim zdaniu: „On Monday Chris had had his chemistry exam" stwierdza się, że był po egzaminie, a zatem egzamin odbył się przed poniedziałkiem. Idź do 18.

23 Dobrze. Idź do 24.

24 Który czas opisuje czynność, która się już skończyła, ale wciąż są widoczne jej skutki?

a) Past Perfect

b) Past Perfect Continuous

c) Past Continuous

Jeśli wybrałeś odpowiedź a, idź do 28. Jeśli wybrałeś odpowiedź b, idź do 26. Jeśli wybrałeś odpowiedź c, idź do 29.

25 Źle. To zdanie oznacza, że Zuza zrobiła obiad po przyjściu Filipa. Wróć do 21.

26 Dobrze. Idź do 27.

27 Którego czasu używamy mówiąc o faktach historycznych?

a) Past Simple

b) Past Perfect

Jeśli wybrałeś odpowiedź a, idź do 30. Jeśli wybrałeś odpowiedź b, idź do 31.

28 Źle. To czasu Past Perfect Continuous używamy, by zaznaczyć przyczynę jakiegoś wydarzenia/sytuacji, np. „I was very tired. I had been working very hard all day". Wróć do 24.

29 Źle. Wróć do 24.

30 Dobrze. Idź do 32.

31 Źle. To czasu Past Simple używamy mówiąc o faktach historycznych, np. „Maria Curie-Skłodowska and her husband discovered radium and polonium". Wróć do 27.

32 Gratulacje! To koniec quizu.

1.17 Future Simple

Ze wszystkich czasów przyszłych Future Simple jest podstawowy i najbardziej uniwersalny. Z powodu wielości znaczeń (Future Simple wyraża opinię, przypuszczenia, spontaniczną decyzję, obietnicę, kategoryczne polecenie, prośbę, brak chęci, itp.) nie zawsze jest oczywiste, które z nich mówiący miał na myśli. Nierzadko wypowiedzi w tym czasie możemy interpretować na różne sposoby.

Jak wszystkie inne formy czasu przyszłego, Future Simple nie może być użyty w zdaniach zaczynających się od wyrazów when, while, after, before, by the time, if, unless, provided. Reguła ta obowiązuje, wtedy gdy nie ma my zamiaru nadać wyrażeniu z will znaczenia „zechcieć", np. „I'll be grateful if you will kindly consider my request."

Jeśli masz za miar dać do zrozumienia, że ktoś nie zrobi czegoś w przyszłości nie dlatego, że nie chce, ale z powodu niezależnych okoliczności, unikaj czasu Future Simple (np. „I won't join you."). Aby nie sugerować odmowy lub niechęci, użyj czasu Future Continuous (np. „I won't be joining you.").

42 Zareaguj na opisane w zdaniach 1-13 sytuacje, wypowiadając swoje decyzje w czasie Future Simple według wzoru.

Klucz

The phone is ringing.

I will answer/pick it up/get it.

1. I don't understand it.

2. This is a very heavy box.

3. It's freezing in here.

4. I've got a splitting headache!

5. I'm in a hurry.

6. The garbage is full.

7. The dog needs to go out.

8. I'm so sleepy!

9. There isn't any bread.

10. Your room is a real mess.

11. The smoke alarm doesn't work.

12. The mail box is bulging with letters.

13. The grass is too tall.

43 Do każdego ze zdań 1-10 dopisz odpowiednie postanowienie.

Klucz

I drink too much coffee. I will cut back to one or two cups a day.

I have bad eating habits.

I can’t set the video.

I’m too fat.

I’m a heavy smoker.

I’m in the red.

I can’t speak a foreign language.

I’m too stressed.

I lack confidence.

I spend too much money.

I go out too often.

44 Zaneguj prognozy wyrażone w zdaniach 1-10, posługując się wyrażeniami zawartymi w nawiasach.

Klucz

The price of petrol will come down in two years’ time. (go up)

No, it won’t. It will go up.

The world’s population will come to an end by the end of the 21st century. (stop growing)

People will travel to exotic planets in sixty years’ time. (travel to the moon)

Distance learning will replace traditional methods of education in the future. (support traditional methods of education)

In the next sixty years, cars will run on hydrogen. (run on sugar cane)

People will live in underground buildings in thirty years’ time. (live in smaller houses)

People will eat pills instead of food in 2100. (eat convenience food)

In sixty years’ time, people will use sun to produce energy. (use biomass)

In fifteen years’ time, Warsaw will have five airports. (have two airports)

By the year 2070, people will have several careers. (have shorter careers)

The Arctic will be covered in palm trees in the future. (become warmer)

45 Zastąp wytłuszczone słowa odpowiednio wyrazami: will, won’t bądź shall. Jeśli trzeba, dodaj zaimek osobowy.

Klucz

Please stop fidgeting!

Jim refuses to go to a doctor.

When do you want me to arrive?

The director is ready to see you now.

Why don’t we go out tonight?

All payments ought to be made not later than May 31.

I promise to call you tomorrow.

46 Ułóż zdania wyrażające ostrzeżenia bądź groźby w Future Simple wykorzystując wska-zówki umieszczone w nawiasach.

Klucz

Your neighbour is listening to music at full volume. (turn the volume down/call the police)

Your employee is late for work again. (keep to the hours of work/fire you)

Your students are talking. (be quiet/punish you)

Your boss says no to your request for a pay rise. (give me a pay rise/quit)

Your child is doing poorly at school. (improve your grades/ deduct one pound each day from your pocket money)

Your camera doesn’t work. The seller doesn’t want to refund your money. (give me a refund/sue you)

Your flat mate doesn’t keep his room neat. (pick up your room/ throw away everything that I find on the floor)

Your brother doesn’t clean up the table after eating. (clean up the table/not allow you to eat with us)

Your little sister is lying to you. (tell the whole truth/lock you in your room until you confess)

Your landlord is continually disturbing you at night. (stop harassing me/report you)

1.18 Be Going To

Wyrażenia be going to używamy, by wyrazić intencję zrobienia czegoś w przyszłości. Zamierzona czynność jest z reguły przemyślana i należy się domyślać, że jakieś przygotowania zostały już podjęte. Be going to jest również używane, by wyrazić przewidywania wynikające z naocznych obserwacji dotyczących wydarzeń, zdaje się nieuchronnych.

Unikaj stosowania wyrażenia be going to z czasownikami ruchu, zwłaszcza come i go. W takich przypadkach użyj czasu Present Continuous.

Jeśli chcesz posłużyć się jakimś zdarzeniem w przyszłości jako wymówką, unikaj wyrażenia be going to (np. „I'm sorry, I can't see you tomorrow. I'm going to visit my uncle."). Stosując tę konstrukcję sprawiłbyś wrażenie, że nie zrobisz czegoś, kierując się subiektywnym wyborem.

Użyj czasu Present Continuous (np. „I'm sorry, I can't see you tomorrow. I'm visiting my uncle."), aby dać do zrozumienia, że przyczyną odmowy są wcześniej poczynione plany.

47 Na podstawie symptomów 1-10 wywnioskuj, co może się wydarzyć.

Klucz

There are black clouds in the sky.

It's going to rain.

1. The sun is coming out.

2. The ladder is unstable.

3. Simon is opening a bottle of wine.

4. The cyclist is ahead of his rivals.

5. He is leading in the polls for the presidential election.

6. I've missed the bus.

7. He hasn't studied for the exam.

8. Katy has been lying unprotected in the sun for too long.

9. My computer is infected.

10. Tim has poured himself another glass of whisky.

48 Ułóż pytania dotyczące podkreślonych części zdań.

Klucz

I'm going to tell you a

secret.

She is going to

break up

with her boyfriend.

Kim is going to eat

brown bread

from now on.

Jack is not going to say a

word about that

.

My brother

is going to get married.

Steve is going to settle down

one day

.

We’re going to get there

by the end of the week

.

His parents are going to

split up

in the near future.

Alice is going to open her office in

Brussels

.

Beth is going to spend the day

cleaning

.

49 Po krótkim zaprzeczeniu przekształć zdania (1-10) według poniżej podanego wzoru, dobierając odpowiednie uzupełnienie spośród wyrażeń (a-j).

Klucz

Tina Turner is going to come back on stage.

No, she is not. She is going to write an autobiography.

Starbucks is going to change its logo.

E-learning is going to replace traditional education.

David Beckham is going to play in a film.

Mike Tyson is going to move to India.

Maybach is going to launch a small family car.

Women ski jumping is going to become a Winter Olympic Games sport.

Britney Spears is going to take some time off from the music industry.

”The Bold and the Beautiful” is going to end soon.

Madonna is going to open her own casino.

Steven Spielberg is going to make a Bollywood film.

a) shoot a civil war epic about Abraham Lincoln

b) close its 700 stores this year

c) do another commercial

d) release a new album

e) introduce a new custom-built luxury vehicle

f) face another trial

g) give a world tour

h) grow in popularity

i) complement traditional education

j) be made in to a movie

1.19 Be Going To i Future Simple

50 Czasowniki podane w nawiasach wstaw w Future Simple bądź zastosuj zwrot be going to

Klucz

1. A: Where are you going on your honeymoon?

B: I don't know yet. Maybe we............(go) to India.

2. Watch out! You............(run) into that car.

3. Be careful! You............(spill) coffee on the carpet.

4. I............(be) a pianist when I grow up.

5. A: Why are you wearing the shoes at home?

B: I............(stretch) them.

6. A: I've left my pencil at home.

B: Don't worry. I............(lend) you mine.

7. Quick. We............(be) late!

8. I've made up my mind. I............(apply) to the University of Florida.

9. My head hurts. I'm coughing. I............(be) ill.

10. A: I think the company should launch a new PR campaign.

B: That's a good idea. I............(raise) it at the next meeting.

11. A: I've got an awful sore throat.

B: Oh, dear. I............(bring) you an aspirin.

12. A: Your hair needs a cut.

B: Oh really? I............(go) to the hairdresser's then.

13. A: Where are you going?

B:Home.

A:I............(give) you a ride.

1.20 Future Continuous

Future Continuous jest stosowany do wyrażenia przyszłych czynności lub sytuacji, które będą trwały w określonym momencie w przyszłości bądź do wyrażania wydarzeń, które nastąpią w przyszłości zgodne z ustaloną koleją rzeczy.

Jak wszystkie inne formy czasu przyszłego, Future Continuous nie może być użyty w zdaniach zaczynających się od wyrazów: when, while, after, before, by the time, if, unless, provided.

Czas ten również stosujemy, jeśli chcemy prosić o przysługę. Używając go, unikamy podejrzeń, że chcemy wpłynąć na zamiary osoby, do której jest kierowane zapytanie. Pamiętaj, jeśli chcesz dowiedzieć się o czyjeś zamierzenia na przyszłość, unikaj czasu Future Simple. Użycie tego czasu sugerowałoby, że skłaniamy kogoś do pewnej czynności. Użyj czasu Future Continuous, by dać do zrozumienia, że chcesz obiektywnie zapytać o czyjeś plany.

51 Czasowniki podane w nawiasach wstaw w Future Continuous, dokonując zmian w strukturze zdania, o ile trzeba.

Klucz

1. You............(prepare) any food for that occasion?

2. I............(check) in on 23 September.

3. Tim............(discuss) this issue with the chairman next week.

4. Tomorrow this time we............(lie) on the beach.

5. Don't call me at 6. I............(work) out in the gym.

6. I............(drive) to Berlin on Saturday.

7. You............(use) this typewriter?

8. This time next week Amy............(sit) by the pool.

9. What time you............(come) home?

10. Good luck. We............(keep) our fingers crossed for you.

52 Utwórz zdania w czasie Future Continuous wykorzystując wrażenia 1-7 z kolumny A i do każdego z nich dobierz odpowiednie zdanie z kolumny B.

Klucz

A

1 Tom/fly

2 I/wait for you

3 Peggy/watch

4 Jane/study

5 My parents/celebrate

6 Bob/tidy

7 Kate/ski

B

a his room before his friend come round.

b their 50anniversary in a few days.

c at the airport.

d TV all day tomorrow.

e in Austria for a week.

f in the library tonight.

g over the Atlantic on Monday.

1.21 Future Continuous i Future Simple

53 Czasowniki podane w nawiasach wstaw w Future Continuous albo Future Simple, dokonując zmian w strukturze zdania, o ile trzeba.

Klucz

A:Is it Tuesday tomorrow?

B:Yes, why?

A:Oh, I dislike Tuesdays. It is the worst day of the week for me.

B:Most people dislike Mondays. They have to wake up early after a 2-day break. Could you explain why tomorrow is going to be dreadful?

A:Because, as usual, I 1............(attend) a meeting of the Board, which is as boring as hell. I 2............(report) what our unit is doing and 3............(answer) questions afterwards. Just a complete waste of time.

B:Poor you. When you are in a meeting, I 4............(get) out of town. My days off start tomorrow.

A:That’s great! A few days off work 5............(do) you good.

B:I hope so. This 6............(be) my first holiday in four years.

A:So, while I’m discussing routine issues, you 7............(relax) and 8............(have) fun. That is not really fair.

B:But your days off 9............(be) here in no time. Next Sunday when I’m dealingwith millions of documents, you 10............(have) a great time with your family.

A:True. I wish it were Sunday. By the way, you 11............(drive) to the centre?

B:Yeah, do you want a lift?

A:Oh yes, please. I’m picking up my sister from the station. She 12............(arrive) in half an hour.

1.22 Future Continuous, Future Simple i Be Going To

54 Czasowniki podane w nawiasach wstaw w Future Continuous, Future Simple albo zastosuj zwrot be going to, dokonując zmian w strukturze zdania, o ile trzeba.

Klucz

1. You............(come) home? I just want to know.

2. When you arrive, I............(wait) for you.

3. Take the umbrella. It............(rain).

4. What would you like to drink? I............(have) green tea, please.

5. It's so hot in here. I............(faint).

6. You............(come) to my office at once?

7. You............(have) some more cake?

8. This time next week, we............(admire) the beauty of Dresden.

9. Tonight at 7 p.m., they............(give) a press conference.

10. Good luck. We............(be) in touch.

11. Good luck. We............(cheer) on you.

12. Dennis, you............(do) me a favour?

13. What do you need it for? I............(drill) a hole.

14. Do you have any plans for the long weekend?

Yes, we............(visit) our friends in Sweden.

15. In the afternoon I............(study) for my finals.

1.23 Future Perfect

Czas Future Perfect jest używany, by stwierdzić, że dana czynność będzie zakończona przed inną czynnością w przyszłości (bądź w pewnym momencie w przyszłości), a także że w pewnym momencie w przyszłości dany stan będzie trwał i to z zaznaczeniem od jak dawna.

Należy pamiętać, że używając czasu Future Perfect, mówimy o czynności dokonanej.

55 Czasowniki podane w nawiasach wstaw w czasie Future Perfect.

Klucz

1. By the time I complete my degree, I............(learn) two foreign languages.

2. Tom............(recover) by then.

3. I............(not learn) my lines until tomorrow.

4. Tony............(live) in Morocco for a decade by 2007.

5. We............(know) each other for two years next May.

6. By dinner time Rob............(finish) packing.

7. Mr Taylor............(pay) off his debts by the time he takes out a new loan.

8. Sue............(peel) all potatoes in two hours' time.

9. The plane............(land) by 7.

10. Paul............(finish) his apprenticeship by the end of the month.

11. I............(repair) the tap by 4 p.m.

12. Next year we............(be) married for seven years.

56 Napisz w czasie Future Perfect zaprzeczenie prognoz wyrażonych w poniższych zdaniach według wzoru.

Klucz

The world's population will have doubled by 2015. No, the world's population won't have doubled until 2060.

1. People will have constructed flying cars by 2050.

2. Scientists will have discovered a cure for Alzheimer's and Parkinson's by 2015.

3. People will have conquered the solar system by 2050.

4. The Earth's temperature will have risen by 8°C by the end of this decade.

5. The European Union will have accepted Turkey by 2014.

6. Warsaw will have had five underground lines built by 2020.

7. The polar ice cap will have melted by the end of the century.

8. Two-thirds of the world's plant species will have disappeared by 2020.

1.24 Future Perfect Continuous

Czasem Future Perfect Continuous