Pokora. Edycyjŏ ślōnskŏ - Szczepan Twardoch - ebook

Pokora. Edycyjŏ ślōnskŏ ebook

Szczepan Twardoch

0,0

Opis

Pożōndanie. Władza. Usuchliwość.

Co stracisz, kej walczysz ô godność?

Epicki rōman ô rewolucyji, wojnie i miyłości.

11 listopada 1918. Lojtnant Alois Pokora wychodzi ze lazarytu na ulice zrewoltowanego Berlina. Stary świat sie skōńczōł.

La Belle Époque umarła we ôkopach I światowyj wojny. Nowy świat sie rodzi we bōlach: na zachodnim frōńcie i w czasie rewolucyje, co sie przelywŏ bez pokōnane Niymcy.

Alois niy nŏleżoł do starego świata, niy nŏleży tyż do nowego. Syn ôd berkmana ze Gōrnego Ślōnska, bez cufal wyrwany ze proletariackij familije, wszyndy sie trefiŏ ze pogardōm i ôdsztuchniyńciym. Samotny i prześladowany, ôn wierzi ino we erotycznõ relacyjõ ze perwersyjnōm Agnes, co dōminuje. We świecie, co sie skōńczōł, nic niy ma prawe ale.

Pokora to szumny rōman ô miyłości, wojnie i rewolucyji. Epickŏ gyszichta ô Berlinie i Ślōnsku, ô Niymcach i Polŏkach, ô społecznych i etnicznych podziałach. Ô pożōndaniu, władzy, usuchliwości i cynie, co sie jã płaci we walce ô godność.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS
czytnikach certyfikowanych
przez Legimi
czytnikach Kindle™
(dla wybranych pakietów)
Windows
10
Windows
Phone

Liczba stron: 557

Odsłuch ebooka (TTS) dostepny w abonamencie „ebooki+audiobooki bez limitu” w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS
Oceny
0,0
0
0
0
0
0
Więcej informacji
Więcej informacji
Legimi nie weryfikuje, czy opinie pochodzą od konsumentów, którzy nabyli lub czytali/słuchali daną pozycję, ale usuwa fałszywe opinie, jeśli je wykryje.

Popularność




Opie­ka re­dak­cyj­na: EWE­LI­NA KO­RO­STY­ŃSKA
Re­dak­cja: ZBI­GNIEW KA­DŁU­BEK
Ko­rek­ta: KA­MIL CZA­IŃSKI
Pro­jekt okład­ki i stron ty­tu­ło­wych: RA­FAŁ KU­CHAR­CZUK
Na okład­ce wy­ko­rzy­sta­no re­pro­duk­cję ob­ra­zu Er­wi­na Sów­ki Po­stęp cy­wi­li­za­cyj­ny (1981). Ob­raz po­cho­dzi ze zbio­rów Mu­zeum Śląskie­go w Ka­to­wi­cach.
Re­dak­tor tech­nicz­ny: RO­BERT GĘBUŚ
© Co­py­ri­ght by Szcze­pan Twar­doch © Co­py­ri­ght for this edi­tion by Wy­daw­nic­two Li­te­rac­kie, 2022 © Co­py­ri­ght for the Si­le­sian trans­la­tion by Wy­daw­nic­two Li­te­rac­kie, 2022
Wy­da­nie pierw­sze
ISBN 978-83-08-07779-5
Wy­daw­nic­two Li­te­rac­kie Sp. z o.o. ul. Dłu­ga 1, 31-147 Kra­ków tel. (+48 12) 619 27 70 fax. (+48 12) 430 00 96 bez­płat­na li­nia te­le­fo­nicz­na: 800 42 10 40 e-mail: ksie­gar­nia@wy­daw­nic­two­li­te­rac­kie.pl Ksi­ęgar­nia in­ter­ne­to­wa: www.wy­daw­nic­two­li­te­rac­kie.pl
Kon­wer­sja: eLi­te­ra s.c.

Krzysz­to­fo­wi Łęc­ki­mu

PART 1

NIYM­CY MU­SZŌM UMRZIĆ,ŻE­BYCH­MY MO­GLI ŻYĆ

Ô two­jij twŏrzi my­ślã, kej na czŏr­nym nie­bie, jesz­cze ni­sko nad ho­ry­zōn­tym, bly­skŏ sie piyr­szŏ bio­łŏ gwi­ŏz­da. Miyn­kŏ for­ma dol­nyj szcze­ki, licz­ka, nos, usta, ôczy. Ty, Agnes. Ge­ōme­try­jŏ two­jich ry­sōw we mo­jij go­wie wy­pŏlōnŏ głym­bo­ko, głym­bij ani­że­li twŏrze ôd mo­jich ôj­cōw.

Gwi­ŏz­da szpli­tra roz­pa­dŏ sie we ka­ska­dach. Po chwi­li z da­le­ka nie­sie sie grōm. Jesz­cze niy czas, jesz­cze cze­kōmy, szep­tōm do cho­pōw, co ich miy­łu­jã, szep­tōm, kej grōm cich­nie, szep­tōm ku je­jich po­sta­ci­ōm przi­stro­jōnym ku­pla­mi ôd hel­mōw, le­d­wo wi­dzã je­jich for­my we za­lōnym mie­si­ōn­co­wym świa­tłym ôko­pie. Niy­do­brze, że mie­si­ōnc, że flan­dryj­ske nie­bo bez­chmōr­ne, wo­loł bych iś po ćmŏku we no­wie, ale niy jŏ ô tym sta­no­wiã. Niy sta­no­wiã hned ô ni­czym, niy je żech czło­wiek ino taj­lik wiel­ki­go ôr­ga­ni­zmu, mōj cug we mo­jij przi­dzie­lōnyj do szta­bu dy­wi­zy­je kōm­pa­ni­ji, dy­wi­zy­jŏ we ar­mi­ji, strza­łki an­gri­fu na szta­bo­wych kar­tach, frōnt, duge ly­ni­je zŏôpa­trzy­niŏ, niy ma mie ôkrōm pla­cu i funk­cy­je ôd tyj ma­szy­ne­ry­je, ôkrōm tego pla­cu i funk­cy­je niy ist­nie­jã.

Ô two­jich dłōniach, Agnes, my­ślã, kej sie dzi­wōm na fos­fo­ry­zu­jōn­ce waj­zry ôd zy­gar­ka we skōrzan­nyj ta­szy, pod­le wo­jyn­nyj mody przip­niyn­tyj pŏskym na ryn­kŏwie mōn­du­ro­wyj blu­zy, je trze­ciŏ dwa­dzi­ścia sie­dym. Trze­ciŏ dwa­dzi­ścia sie­dym, dwu­dzie­sty trze­ci pa­ździer­ni­ka, Agnes.

Jesz­cze niy czas. Jesz­cze niy czas, Ruhe, Män­ner, spo­koj­nie, lu­dzie, pa­dōm, i trwa­jōm bez ru­chu, na­piy­ńci jak łu­czy­ska go­to­we za­rŏz pu­ścić strza­łã. Sły­szã zym­by szczyn­kać je­gro­wi ô mia­nie Gu­sin­da, co klyn­czy kole mie. Spo­kōj, lu­dzie, spo­kōj.

Gwi­żdże nie­bo wy­so­ko nad nami i za­rŏz da­le­ko bly­ska­jōm nowe gwi­ŏz­dy i grzmi­ōm, a jŏ my­ślã ô two­jich dłōniach, ô tym, ja­keś mi po­da­ła pra­wõ dłōń do po­ca­łōn­ku, kejch cie ôstat­ni rŏz wi­dzioł, sześ mie­siyn­cy i trzi dni tymu na­zŏd. Niy miar­ko­wo­łch, iże mi podŏsz dłōń, sto­łch przi dźwiy­rzach, ôblyk żech ryn­ka­wicz­ki, tōż kej żeś jã wy­ci­ōn­gła ku mie, toch wzi­ōn te woj­sko­we ryn­ka­wicz­ki wart­ko ze włŏsnych dłōni zdziy­rać, za­sta­wiy­ła żeś mie jed­nym wejz­drzy­niym i żech spo­ko­pi­ōł, że nic niy chcesz, że­bych two­jã dłōń broł we swo­je, nic niy chcesz, że­bych jã pod­ni­ōs do ust. Niy unio­sła żeś dłōni wy­so­ko, je żeś moc ni­ższŏ ôdy mie, mu­sioł żech sie tōż skłōnić, splōt żech ryn­ce za ple­ca­mi i sło­żōł żech na two­jij dłōni po­ca­łōnek, za­rŏz kole zło­te­go rin­gu. Po­czuł żech twōj par­fim, do­piy­ro wtyn­czŏs. Wiym, co to za wōń, do­sta­ła żeś go ôdy mie pŏrã mie­siyn­cy tymu na­zŏd, wōń żeś wy­bra­ła sama, fran­cu­ski, przed­wo­jyn­ny, Ca­ron Nar­cis­se Noir, toć, per­ga­mut­ka i kwi­ŏt aplu­zi­ny, cy­wet i pi­żmo, i zan­da­lo­wy strōm, rzŏd­ko­ść we wo­jyn­nyj go­spo­dar­ce, zruj­no­woł moje fi­nan­ce na moc mie­siyn­cy. Te­rŏz żech ci doł za gy­szynk bro­szur­kã, znŏd żech jã we kab­zi ôd yn­glic­ki­go lojt­nan­ta, co we na­szym ata­le­rij­skim sztur­mie stra­ci­ōł gowã. Ô tym, że gowa ôd lojt­nan­ta durch le­ża­ła u jego stōp, durch we pla­ska­tym hel­mie, toch niy spōmi­noł. Bro­szur­ka no­siy­ła ty­tuł Pru­frock and Other Ob­se­rva­tions niy­znōme­go mi przōdzij po­ety ô mia­nie Eliot, we po­strzod­ku żech znŏd wiersz pod ty­tu­łym The Love Song of J. Al­fred Pru­frock, co mie fest tyk­nōł. Chcio­łch sie tym tyk­niy­ńciym ze to­bōm po­dzie­lić. Ksi­ōnżecz­kã żeś przi­jōnła bez sło­wa.

Niy cŏfła żeś dłōni ôd razu i ta­kech trwoł a war­ga­mi ty­koł two­jij skōry ze ciy­niym ôd wōni two­ji­go par­fi­mu. Bez pŏrã ôtwar­tych dźwiy­rzi yn­fi­la­dy wi­dzioł żech two­ji­go my­nża we hau­sro­ku i dōmo­wych la­ciach, usa­dzōne­go we ze­slu i ôstyn­ta­cyj­nie skry­te­go za płach­tōm „Der Obe­rschle­si­sche Wan­de­rer”, mu­sioł nŏs wi­dzieć i mu­sioł tyż udŏwać, iże niy wi­dzi. Po chwi­li ôder­wa­ła żeś dłōń ôd mo­jich war­gōw i prze­su­ny­ła żeś bez moje wosy, cho­byś szar­pa­ła ku­dła­te­go psa, i do­piy­ro wtyn­czŏs żech sie wy­pro­ści­ōł i wejz­drzoł na cie­bie. Pa­trza­ła żeś na mie ze uśmiy­chym, co w nim tkli­wo­ść sie miy­sza­ła ze urōn­ga­niym, a jŏ niy śmioł wy­lyź, Agnes, i wie­dzioł żech, że kej to zro­biã, kej cie stra­cã z ôczōw, to mo­żno stra­cã cie już na dyc­ki.

Cho­ci­ŏż ôn sam bōł, to wszy­sko, co było za dźwiy­rza­mi ôd two­ji­go pōmiysz­ka­niŏ, to była prōznia, pu­stŏ i ciym­nŏ. Wszy­sko, coch pra­gnōł, wszy­sko, coch śmioł pra­gnōńć, to pa­trzeć na two­jã twŏrz. Chcio­łch umrzić ze ôbra­zym two­jij twŏrzi przed ôcza­mi, Agnes, a tyś w kōńcu cie­pła ino dwa sło­wa, gło­sym na­rŏz ôstrym, pru­skim, cho­by znōmym mi za do­brze tōnym ôd unte­ro­fi­cy­ra, geh jetzt!, idź już! I ôdw­rōciy­ła żeś sie, a jŏch spo­ko­pi­ōł, jak na­rŏz ôświy­cōny: ôto sie do­kōna­ło, ôto mu­szã ôdy­jś, tōż ôdw­rōci­ōł żech sie tyż, ôtwar dźwiy­rze i wy­szoł we prōzniã siy­ni, we pust­kã uli­ce, we ćmã świa­ta, co ôn niy je ty, Agnes, i co w nim cie­bie niy ma.

Świa­ta, co w nim niy ma two­jij twŏrzi, Agnes, ani two­ji­go wejz­drzy­niŏ, ani tych noj­rzŏd­szych i noj­krōt­szych mōmyn­tōw, kej przi­zwŏlŏsz mi na se­kun­dã tyk­nōńć two­jij skōry, jak przed chwi­lōm.

Świa­ta, co w nim ôd szty­rech lŏt do­brze wiym, jaki je cyl mo­jij eg­zy­styn­cy­je, czy­mu i kōmu sużã, po piyr­szy rŏz w ży­ciu, ale już mi to niy przi­no­si ta­kij ulgi i ra­do­ści, jakõ mi przi­no­siy­ło kejś, na sa­mym po­czōnt­ku woj­ny.

Ciy­nżkoch ze­szoł po sło­dach, pōma­łu wy­szo­łch ze ajn­far­tu i sta­nōł na uli­cy, na­prze­ciw­ko Café Ka­iser­kro­ne, ści­ōng ryn­ka­wicz­kã i tyk­nōł ust, war­gōw, co chwi­lã tymu na­zŏd ca­ło­wa­ły two­jã dłōń. Niy było już na nich ani śla­du cie­bie. Wejz­drzo­łch na zy­ga­rek i pōmy­śloł żech, iże mu­szã wy­zwo­lić sie spod two­ji­go za­kly­ńciŏ, Agnes, cho­ci­ŏż wie­dzioł żech wtyn­czŏs, tak samo do­brze jak te­rŏz wiym, iże to niy­mo­żli­we. Mu­szã wy­zwo­lić sie spod two­ji­go za­kly­ńciŏ, Agnes, ale nic tego niy chcã.

Po­cze­ko­łch, aż prze­je­dzie bana, prze­szo­łch bez uli­cã, sied­nōł przi sto­li­ku na ze­wnōntrz, we zy­grōd­ce, kel­ner wart­ko pod­le­cioł na wi­dok po­lo­we­go, ôfi­cyr­ski­go mōn­du­ru i szlajf­ki Że­la­zne­go Krzi­ża dru­gij kla­sy, bo to bōł wtyn­czŏs in­k­szy świat, te sześ mie­siyn­cy tymu na­zŏd, in­k­szŏ era, wszy­sko sie jesz­cze niy roz­le­cia­ło, na Ślōn­sku aby lu­dzie jesz­cze niy plu­li, kej wi­dzie­li ôfi­cyr­ski mōn­dur, co po prŏw­dzie te­rŏz mie dzi­wi, bo po­wo­dy mie­li tedy tak samo do­bre do plu­ciŏ, jak ma­jōm te­rŏz.

Ôbsz­ta­lo­wo­łch piwo, wa­rzōny wuszt i kwa­tyr­kã go­rzo­łki, tak pra­wie, jak mōj fa­ter by zro­bi­ōł, przed woj­nōm, przi tych rzŏd­kich przi­le­ży­to­ściach, kej skłōmp­stwo mimo wszy­sko przi­zwŏla­ło mu uznać je­dzy­nie poza dōmym za uspra­wie­dli­wi­ōne.

Piwo, wuszt, kwa­tyr­ka go­rzo­łki. Jŏd żech bez ape­ti­tu, wuszt to bōł ôsz­kli­wy er­zac ze drōb­ki, po ro­ze­tniy­ńciu strze­wōw siwŏ masa wy­lo­ła sie na ta­lyrz i pōmy­ślo­łch coś, za co roz­strzy­la­li by mie, kej bych pe­dzioł to na głos: tak wy­glōn­dŏ na­szŏ nad­cho­dzōn­cŏ klyn­ska, tak wy­glōn­da­jōm bry­tyj­ske szran­ki. Klyn­ska, niy klyn­ska, jŏd żech, boch mioł głōd, jŏd żech a my­śloł ô ôjcu, wy­pi­ōłch piwo i go­rzo­łkã, aby piwo i go­rzo­łka sma­ko­wa­ły jesz­cze jak trza. Prōbo­wo­łch sie spōm­nieć, wie­la razy żech prze­cho­dzi­ōł sam, kole Café Ka­iser­kro­ne. Pŏrãnŏście lŏt tymu na­zŏd sto­li­ki tyj zy­grōd­ki sto­ły nad brze­gym rzycz­ki, po­tym rzycz­kã za­su­li, ale alej­ka durch sie na­zy­wŏ na jeji pa­mi­ōnt­kã Wil­de Klod­nitz, Dzi­kŏ Kłod­ni­ca. Cho­dzo­woł żech sam, kej żech bōł jesz­cze we gim­na­zy­ji i po­tym, ja­kech na­wiy­dzoł Gle­iwitz, dyc­ki ze my­ślōm ô cie­bie, Agnes.

Spōm­nioł żech sie nŏs przed woj­nōm sie­dzieć we tyj zy­grōd­ce ze mo­jim uni­we­rzy­tec­kim kam­ra­tym Dio­ni­zym Brau­nym-To­wia­ńskim, tyś przi­stōm­piy­ła dō nŏs spo­łym ze niy­ja­kim He­in­ri­chym Got­tro­pym, co kap­kã wcza­śnij za­miysz­koł u cie­bie na kwa­ty­rze, we mo­jij sta­ryj izbie, i już do cie­bie wtyn­czŏs zŏly­ci­ōł, ale jesz­cze ci sie niy ôświad­czōł. Mu­sia­ło sie pi­sać wie­rzã rok 1913, ôstat­niŏ je­siyń przed woj­nōm, niy­sko­ry, jesz­cze ale cie­pły pa­ździyr­nik, zje­dlich­my ôbi­ŏd, a po­tym prze­sie­dzie­lich­my sam co­łke po­po­łed­nie aże do śćmiyw­ku, piy­li sznaps, byli we­so­li i gło­śni. Pa­nie dzi­wa­ły sie na nŏs krzi­wo, że sie­dzisz we lar­mu­jōn­cym chop­skim tŏwa­rzi­stwie, iże sama pi­jesz, żeś ôbly­kła ma­trŏskõ blu­zã i kec­kã we fest szni­cie suf­fra­ge, co tego na uli­cach pro­win­cjōnal­nych Gle­iwitz sie niy wi­do­wa­ło, i to cie­szy­ło nŏs tak samo jak cie­bie, to na­sze épa­ter les bo­ur­ge­ois. Dio­ni­zy, ôpi­ty, we­szoł na sto­łek i de­kla­mo­woł po fran­cu­sku Chan­son d’au­tom­ne ôd Ver­la­ine’a, a zgor­szōnŏ fa­mi­li­jŏ ze dwōj­kōm ma­snych dzie­ci ôstyn­ta­cyj­nie wy­szła. By­lich­my tedy szczy­ńśli­wi, na­wet kej Got­trop za­wiyd cie do dōm, a Dio­ni­zy prōbo­woł mie na­mōwić, że­bych­my po­szu­ka­li ja­ki­go pufu, i moc bōł za­wie­dzi­ōny mo­jim twar­dym ôd­kŏza­niym, i ôsta­wi­ōł mie wtyn­czŏs, i stra­ci­ōł sie na resz­tã nocy, do dziś niy wiym kaj.

To bōł in­k­szy świat, a zaś we dniu, co w nim żech cie wi­dzioł po ôstat­ni rŏz, sześ mie­siyn­cy i trzi dni tymu na­zŏd, po zje­dzy­niu i wy­pi­ciu, wstoł żech, ôb­ci­ōng siwõ po­lo­wõ blu­zã, za­pŏlōłch cy­ga­ry­tã i po­szoł na gli­wic­ki ban­hŏf, żeby cu­gym wrōcić do pra­we­go świa­ta, i co­łki czas we go­wie grzmia­ły mi niy ka­nōny, niy gra­na­ty, co pyn­ka­ły ze hu­kym, ino two­je sło­wa, geh jetzt, geh!

Geh jetzt, sły­szã na­wet te­rŏz, geh jetzt, idź już, pōł roku, trzi dni i ôziym go­dzin niy­sko­rzij. Geh jetzt.

Ftoś tykŏ mo­ji­go ra­miy­nia.

Ôbrŏcōm sie, to Kie­sel. Już czas, szep­tŏ Kie­sel, już czas. Za­my­śly­li sie, ale już czas. Do­bry, ko­cha­ny Kie­sel.

Zy­ga­rek – trze­ciŏ trzi­dzi­ści. Już czas. Pa­trzã na waj­zry, jesz­cze piyt­nŏście se­kund, czu­jã mi sie strze­wa ści­skać, cho­ćby ftoś wy­kryn­coł szma­tã. Waj­zer ôd se­kund­ni­ka tykŏ dwa­nŏstyj, za­ci­skōm ôczy. Bojã sie, ôkrop­nie sie bojã, jak dyc­ki przed sztur­mym.

Los, Män­ner, los, los, lo­oooos!

Los, los, los, wy­krzi­ku­jã kōmyn­dã szep­tym, ci­cho, idy­my, lu­dzie, sły­szã te sło­wa pa­dać ze mo­jich ust, a prze­cã to tak cho­ćbych niy jŏ to gŏdoł. Los, los, los, pa­dōm fest ci­cho, żŏd­nych krzi­kōw, żŏd­nych gwizd­kōw.

Strach ôd­biy­rŏ mi ro­zum i dych, ale ru­szōmy, ru­sza­jōm, prze­ska­ku­jōm bru­stwer ôd ôko­pu, ru­szōmy, po­chy­ly­ni, ni­sko przi ziy­mi, na tle nie­ba, co ja­śnie­je, ku­ple ôd hel­mōw ôd mo­jich lu­dzi, nad ko­żdym pra­wym ra­miy­niym dwie rube kry­ski: lŏf ôd gwer­ka i szti­lek ôd ło­pa­ty, noj­wa­żniyj­szyj po gra­na­cie ôko­po­wyj brōni. Ru­sza­jōm ko­lōnōm, we pra­wych dłōniach gra­na­ty, szta­lo­we kap­sle już ôd­kryn­cōne, jŏ tyż mōm we pra­wyj dłōni gra­na­tã, we le­wyj pi­stōlã, we ser­cu i brzu­chu dyr­gŏ mi kula prze­ra­ży­niŏ, co sie niy stra­ci, pod­wie­la niy wrōcy­my, pod­wie­la niy we­znōm nŏs ze ôko­pōw na eta­pã, niy zlu­zu­jōm, niy przi­zwo­lōm bez chwi­lã nor­mal­nie dy­chać, pa­trzeć, my­śleć, żyć.

Idy­my na szpi­cy co­łkij kōm­pa­ni­je. Po­go­da nŏs mŏ rada, na ziy­mi niy ma za fest kli­ty, niy pa­da­ło, kro­czy­my pew­nie, niy kio­łz­dōmy sie we ma­ra­sie, niy brny­my. Idy­my. Za mnōm Kie­sel ze ku­gelsz­pri­cym. Za Kie­se­lym Ma­mok, Ku­bit­za i He­inz ze ma­szi­nyn­gwe­rym, moje spar­cie. Miy­łu­jã ko­żde­go wo­jŏka z mo­ji­go cugu, ba­rzij ani­że­li kejś bra­ci i sio­strã, ba­rzij gor­kōm miy­ło­ści­ōm, a te­rŏz idy­my i wiym prze­cã, iże niy wszy­scy z nŏs wrōcōm. Idã war­cij, wy­cho­dzã na czo­ło swo­ji­go cugu, Kie­sel za mnōm, Ku­bit­za i He­inz ôstŏwa­jōm ze za­dku.

Bojã sie. Idy­my. Kole nŏs ru­sza­jōm dal­sze cugi, idzie przi­giyn­tŏ przi ziy­mi co­łkŏ na­szŏ kōm­pa­ni­jŏ, niy­da­le­ko mie trzi ze­gniyn­te na pōł po­sta­cie, ôpŏsa­ne cho­by ka­me­le, wly­kōm za so­bōm mały mi­nyn­wer­fer. Da­lij na pra­wym krzi­dle kōm­pa­ni­jŏ gwar­dyj­skich To­ten­kopf-Pio­nie­re, przi­sła­nŏ na nasz ôd­ci­nek do­piy­ro wczo­rej, strasz­ne za­pra­wi­ōne we wal­ce cho­py ze tru­piy­mi czasz­ka­mi na­szy­ty­mi na le­wych ryn­kŏwach i gwar­dyj­ski­mi bel­ka­mi na kra­glach, a po­strzōd nich wo­jŏcy uzbro­jy­ni we noj­strasz­niyj­szy ryncz­ny ôry­nż, ja­kich wi­dzioł na frōńcie, szlau­chy ze lan­ca­mi, co cie­pi­ōm płōmiy­nie, fla­myn­wer­fry, na ple­cach ba­ni­ŏki ze pŏl­nym pły­nym.

Piyr­sze zŏsie­ki, na mojã kōmyn­dã cug przi­klyn­kŏ, Re­ich, Bonk i Se­ifert i bez mo­jij kōmyn­dy wie­dzōm, co ro­bić, Se­ifert ino dzi­wŏ sie bez ra­miã i szu­kŏ mo­jij zgo­dy, wart­ko przi­ki­wu­jã, wy­ci­ōn­ga­jōm zza pa­sōw no­ży­ce, tnōm po­łne kol­cōw zwo­je Sta­chel­draht, ôd­gar­nia­jōm, je prze­chōd. Za­sta­wi­ōm na­rŏz wszy­skich. Na ko­la­no, do ziy­mie. Szu­kōm ôczōw ôd Kie­se­la. Ska­zu­jã mu wzro­kym drōgã przed nami. Ro­zu­miy ôd razu, bez sło­wa. Miny? Miar­ku­je bez se­kun­dã, niy, niy ma min, kry­ńci go­wōm. Je­źli Kie­sel padŏ, że niy ma, to niy ma. Je­źli by sie kejś pōmy­lōł, to już by go sam niy było, a je sam już ôd szty­rech lŏt i żyje. Tōż je­źli Kie­sel padŏ, że niy ma, to niy ma. Dŏwōm znak, ru­szōmy da­lij. I szep­tym: los, los, los.

Idy­my. Nie­bo zaś pisz­czy i na ćma­wo­mo­drym tle nad ho­ry­zōn­tym przed nami wy­bu­cha­jōm na­stymp­ne pysz­ne bio­łe gwi­ŏz­dy, my ale we je­jich huku mil­czy­my.

Idy­my co­łkim ba­ta­li­jōnym, zmoc­ni­ōnym kōm­pa­ni­jōm tru­pich cza­sek, ale to niy je rich­tich an­grif, to niy ôfyn­sy­wa.

Ôd siyrp­nia sōm my we ôdw­ro­cie, te­rŏz ino baj­sōmy, jak be­sty­jŏ, co sie cŏfie, bo toch­my pra­wie sōm, zym­by i pa­zu­ry ôd wiel­kij be­sty­je. Be­he­mo­ta ôsa­czōne­go ôd fran­cu­skich, bry­tyj­skich, no­wo­ze­landz­kich, ame­ry­ka­ńskich i Bōg jesz­cze wiy ja­kich psōw. Ôsa­czōny Be­he­mot, niy­miec­ki drach, pra­wie kła­pie pasz­cze­kōm, to je tyn nasz ci­chy marsz, ale za nami strze­wa ôd be­sty­je żere strasz­ny rak, za­ci­ska­jōm sie tynt­ni­ce ôd ba­no­wych ly­ni­ji, krew, co sie roz­cho­dzi po cie­le, roz­no­si co­rŏz my­nij ôdżyw­czych sub­stan­cy­ji, ze­stōm­piŏ sie po­kar­mo­wy prze­wōd, ôr­ga­nizm, co mych­my sōm ôd nie­go taj­la, gni­je, a ôd nie­go, nasz, mōzg, ôgar­niŏ pōma­łu ci­che sza­ly­ństwo.

Pa­miyn­tōm jesz­cze, Agnes, słod­ki smak wio­syn­nyj ôfyn­sy­wy, kej pōł roku, trzi dni i ôziym go­dzin tymu na­zŏd na­wiy­dzi­ōł żech cie we Gle­iwitz w kwiet­niu, 6 Ba­ta­li­jōn Pi­jōniy­rōw, co w nim kōman­dy­ru­jã cu­gym, ciy­nżko wal­czōł pod La Bas­sée, na­szõ kōm­pa­ni­jŏ była zlu­zo­wa­nŏ, do­sta­lich­my urlŏpy i je­choł żech do cie­bie syty sy­to­ści­ōm be­sty­je, ôto ły­klich­my tyla, wie­la be­sty­jŏ niy po­ra­dziy­ła łyk­nōńć ôd tak dŏw­na, nasz frōnt do­szoł aże pod Mont­di­dier i ko­żdy ro­ze­rwa­ny gra­na­tōm, za­bi­ty szpli­trym, za­su­ty we bun­krze, ôko­pie, abo umar­ty ôd gri­py kam­rat to była cyna, co, tak mi sie jesz­cze, gu­pi­mu, tedy zdŏwa­ło, wert było za­pła­cić za to, iże nasz frōnt do­szoł aż tam. By­lich­my wtyn­czŏs syci tyż my, małe kōmōr­ki we wiel­kim cie­le ôd Be­he­mo­ta, bo po zdo­by­ciu yn­glic­kich ôko­pōw, wzi­ōn­lich­my wiel­kõ i piyk­nõ lisz­kã, tōż je­dlich­my pro­sto z dōzōw miyn­so, rōżo­wy, zŏf­ci­ty cor­ned beef, co go Tom­mies do­stŏwa­li bez­ma aże ze Ar­gyn­ty­ny, kej je­jich szi­fy pa­no­wa­ły na mo­rzach, i je­jich bio­ły miyn­ki chlyb, piy­lich­my je­jich wino i whi­sky, i kōn­dyn­so­wa­ne mly­ko, co nōm sma­ko­wa­ło niy­ôby­czaj­nie, jed­nak wy­po­łnia­ło nŏs tyż gorz­ko­ści­ōm na myśl ô na­szyj be­sty­ji tak wy­głod­nia­łyj, ôdet­niyn­tyj ôd świa­to­we­go han­dlu.

Je­cho­łch tōż do cie­bie wtyn­czŏs syty chwi­lo­wōm sy­to­ści­ōm dra­cha, po­ty­mech wrōci­ōł, a niy­sko­rzij ru­szy­li na nŏs ci po­rzōnd syci An­glo­zak­siŏ i cŏflich­my sie aż pod Schel­de, i dzi­siej idy­my bez zŏsie­ki, we ke­rōn­ku je­jich ôko­pōw, z blank in­k­szym sma­kym we ustach.

Bojã sie. Ale idy­my, idy­my na szpi­cy. Za nami nie­bo pōma­łu ja­śnie­je, cho­ci­ŏż do wscho­du słōńca jesz­cze da­le­ko, by­dzie wi­dać na­sze fi­gu­ry na tle ja­sne­go nie­ba, ale idy­my.

Kie­sel tykŏ mo­ji­go ra­miy­nia. Do­czkej­my, szep­tŏ mōj do­bry, niy­za­wod­ny feld­fe­bel Kie­sel. Dŏwōm znak, cug zaś przi­klyn­kŏ, wszy­scy we tym sa­mym mōmy­ńcie, jak wy­ćwi­czy­ni wier­ni we ko­ście­le we Pil­cho­wi­cach na znōmy im gest do­bre­go fa­rŏrza. Kie­sel ska­zu­je mi ke­rōnek, wi­dzã, je, bry­tyj­skŏ wa­cha, trzech wo­jŏkōw we pla­ska­tych hel­mach. Dŏwōm znać Kie­se­lo­wi, po­łzny­my ku nim, cug na mōj znak ôstŏwŏ za nami. Mōmy szczy­ńście, Yn­gli­cy na wa­sze dŏwa­jōm po­zōr niy na nŏs, ino we strōnã ru­chu trze­cij kōm­pa­ni­je na­sze­go ba­ta­li­jōnu, my za­cho­dzy­my ich ôd flan­ki. Kie­sel pytŏ mie niy­mo bez skŏza­nie wzro­kym na gra­na­ty. Niy zgŏdzōm sie tyż niy­mo, Kie­sel ro­zu­miy, cŏfiy­my sie, po­łza­niym, na­zŏd do cugu. Noj­cich­szym szep­tym mia­nu­jã trzech wo­jŏkōw, Ste­in­met­za, De­ven­te­ra i Gu­sin­dy, niy sōm kōn­ty­ńci, niy mu­szōm być, ro­bi­ōm, co dō nich nŏle­ży. Sy­mu­jōm hel­my, gwe­ry i ôd­pi­na­jōm ło­pa­ty i brōt­ta­sze, a spod pa­żōw mie­chy ze gra­na­ta­mi, ôsta­wia­jōm sie ino po jed­nyj gra­na­cie wra­żōnyj za pas, wy­ci­ōn­ga­jōm Gra­ben­dol­che, ôko­po­we noże, i po­łznōm we strōnã yn­glic­kij wa­chy. Jŏ za­tyn­czŏs roz­sta­wi­ōm swōj cug, do przi­go­dy, jak by chop­cōm sie niy uda­ło. Ku­bi­ca z He­in­zym rych­tu­jōm leki mi­nyn­wer­fer, lu­dzie za­sty­ga­jōm wle­piy­ni w ziy­miã, go­to­wi na mōj by­fel dać sie do bie­gu, ciep­nōńć gra­na­ty.

Je żech spo­koj­ny, ale strze­wa mōm skryn­cōne jak sznōrã. Czu­jã gōw­no mi przeć na zwiy­rŏcze, fest bych rŏd ôd­po­łzoł kōn­cek, ro­ze­pnōł ga­lŏty, ściep je i ulżōł sie, ale niy mogã. Mimo tego je żech spo­koj­ny i my­ślã ô two­jij świe­tli­styj twŏrzi, Agnes, ô two­jij świe­tli­sto­ści, coch jŏ je ôd nij ino niy­my sa­te­li­ta, co na­ôb­ko­ło nij krōnżã bez pōł swo­ji­go dwu­dzie­sto­sied­mio­la­to­we­go ży­wo­by­ciŏ, a to wcza­śniyj­sze pōł, bez cie­bie, to ani ży­wo­by­cie niy było. Tyś je moje ży­wo­by­cie, Agnes.

Bez wo­łnã ôd mōn­du­ro­wyj blu­zy ty­kōm me­da­li­je, co no­szã na kar­ku. Niy, niy do­sto­łch jij ôd cie­bie, ku­pi­ōł żech sie jã sōm, jesz­cze we 1914, u Lu­dwi­ga na Tar­no­wit­zer­stra­ße. Do po­strzod­kach wra­zi­ōł two­jã fo­to­gra­fi­jõ, po­zor­nie wy­ciyn­tõ, po­pro­si­ōł żech tyż ô kiść two­jich wo­sōw, te­goś mi ale ze śmiy­chym ôd­kŏza­ła. Fo­to­gra­fi­jõ tyż żech mu­sioł zdo­być wbrew two­ji­mu ôd­kŏza­niu, do cze­go ni­g­dy ci sie, Agnes, żech niy przi­znoł. I ma­łōm ta­jym­ni­cōm, co jã mōm przed to­bōm, ga­ńbiã sie jesz­cze ba­rzij ani­że­li tym, iżech zi­gno­ro­woł twōj kla­row­ny zŏkŏz. 

Ste­in­metz, De­ven­ter i Gu­sin­da sōm już przi wa­sze. Ty­kōm me­da­li­je ze two­jōm fo­to­gra­fi­jōm, chop­cy po­łznōm, jak dyc­ki po­łznōm i na­rŏz zry­wa­jōm sie, cie­pi­ōm sie ôd za­dku na Yn­gli­kōw, chy­ta­jōm za ran­ty je­jich hel­mōw, ci­ōn­gnōm, pod­no­szōm im gowy a ôd­słōnia­jōm ga­rła, dziu­bi­ōm i tnōm ôko­po­wy­mi no­ża­mi. Yn­gli­cy krzi­czōm, ale krzik to nic, krzik sie roz­ly­gŏ i ga­śnie, roz­pły­wŏ sie we gyn­stym luf­cie, co go niy tnie żŏdyn szus ani wy­buch ôd gra­na­ty.

Chop­cy wrŏca­jōm, De­ven­ter we uwi­jŏcz­ce zdōnżōł chab­nōńć mŏr­twy­mu Yn­gli­ko­wi ja­kõś feld­fla­szã, pa­trzã gro­źnie, ale niy kŏżã jij wy­ciep­nōńć, dziyn­ku­jã im we ci­szy, kle­piã po ple­cach, Gu­sin­dy, mo­ji­go roz­tōmiy­łe­go, szar­piã na­wet piesz­czo­tli­wie za ku­dła­te, ryże wosy. Chop­cy wart­ko za­kłŏda­jōm ôpo­rzōn­dzy­nie, sztal­hel­my, He­inz ze Ku­bit­zōm swi­ja­jōm ma­szi­nyn­gwer, cug ru­szŏ da­lij, zaś żeś mi przi­nio­sła szczy­ńście, Agnes.

Idy­my. Los, los, los, pōma­łu, ci­cho, ze­gniy­ńci, ni­sko przi ziy­mi.

Na­rŏz szarp­niy­ńcie, cia­ło re­agu­je na trzask szu­su war­cij ani­że­li świa­dōmo­ść i już leżã pla­ska­to we ma­ra­sie, bo przed nami za­szcze­koł le­wis. Ôd dŏw­na po­znŏwōm po trza­sku, je­źli strzy­lŏ le­wis, abo vic­kers, co pōma­łu sa­pie i roz­pyn­dzŏ sie spo­łym ze wzro­stym tym­pe­ra­tu­ry, abo chau­chat, co pōma­łu klu­pie, abo na­sze 08/15, abo jesz­cze coś in­k­sze­go, to je wa­żne, żeby ro­ze­znŏwać, je­źli sie chce żyć, a jŏ chcã żyć, bo chcã cie jesz­cze ôbŏczyć, Agnes.

Za­czy­nŏ sie strzy­la­ni­na, mōj gwer ôd­po­wia­dŏ ôgniym, ale go uci­szōm, niy ma po co strzy­lać, man­szaft, bez cze­ka­niŏ na by­fel, wko­pu­je sie w ziy­miã, ło­pat­ki drōm gli­nia­sty grōnt, pa­trzã na Kie­se­la, ôn ôd­ka­zu­je, ja, jŏ tyż tak miar­ku­jã. Za wie­luch­my już stra­ciy­li. Niy sztur­mu­jy­my. Po­cze­kōmy na To­tyn­kop­fy. Wy­sy­łōm na za­dek ma­łe­go ber­li­ni­ŏka Gu­sin­dy ze mel­dōn­kym, a my ôko­pu­jy­my sie po le­żōnc­ku, jŏ tak samo jak ko­żdy, ziy­mia spod klŏt­ki pier­sio­wyj przed sie­bie, tyla, żeby skryć po­stać, po­tym, je­źli styk­nie cza­su, to ko­pie sie głym­bij, i zaś głym­bij, niy­sko­rzij po­je­dyn­cze jamy łōn­czy sie we ôkop, ale to niy te­rŏz. Le­wis strzy­lŏ niy­cyl­nie, za krōt­ko, pod­wie­la sie wstrzy­li, to by­dy­my po­kry­ci, niy­wi­docz­ni. War­cij, Män­ner, war­cij, ko­pać, wo­łōm ino na to, żeby wie­dzie­li, żech je, że wa­chu­jã nad niy­mi. Gu­sin­da wrŏcŏ po chwi­li, kōman­dyr kōm­pa­ni­je kŏże sztur­mo­wać, tōż do­bre, by­dy­my sztur­mo­wać, ale po­cze­kej­my, aże pod na­sze krzi­dło po­dyj­dōm To­tyn­kop­fy. Przi­trzi­ma­li cie ôgniym po drōdze, Gu­sin­da, ro­zu­miysz? Bez to cze­kōmy. Ja­wohl, Herr Leut­nant. Ru­szy­lich­my do sztur­mu, ja­keś ino do­tar ze by­fe­lym, pra? Na­tür­lich, Herr Leut­nant. Kie­sel, idź, wejz­drzij, je­źli lu­dzie sōm do­brze ôko­pa­ni. Idzie, po­łznie wzduż na­szyj po­zy­cy­je.

Kie­sel je noj­wa­żniyj­szy czło­wiek we mo­jim cugu, wa­żniyj­szy na­wet ôdy mie, kōman­dy­ra. To jŏ dŏwōm by­fe­le, Kie­sel ale spra­wiŏ, iże moje by­fe­le przi­cho­dzōm do ży­ciŏ, skirz nie­go cug fun­gu­je jak jed­na ma­szy­ne­ry­jŏ, to ôn roz­strzi­gŏ kōn­flik­ty, to ôn wiy noj­le­pij, kery czło­wiek kaj wi­niyn su­żyć.

Miy­łu­jã go, jak ich wszy­skich, ale ône­go eks­tra, Man­szaft miy­łu­jã tak, jak bych miy­ło­woł włŏsne dzie­ci, kej bych ja­keś mioł, a ône­go zaś miy­łu­jã tak, jak bych miy­ło­woł ôd tych dzie­ci ro­dzi­ciel­kã. Je ze Ham­bur­ga, ôd nie­go mat­ka je pan­na, wiym, iże lu­dzie szep­ta­jōm miyn­dzy so­bōm, iże ôd nie­go ôj­ciec bōł fran­cu­ski ma­trŏz, a Kie­sel zaś do ar­mi­je uciyk sku­li stra­chu przed mo­rzym. Jak mu było dwa­nŏście, to tre­fi­ōł na po­kłŏd wie­lo­ryb­ni­ka, kaj swo­je ôd­ciyr­pioł i zniy­na­wi­dzi­ōł mo­rze nad wszy­sko na świe­cie, tōż kej skōńczōł sie­dym­nŏście lŏt, to sie zgło­si­ōł za fraj­wi­li­ka do woj­ska, bo ino za Fre­iwil­li­ge mōg li­czyć na to, że przi­zwo­lōm mu wy­brać, kaj by­dzie su­żōł. Ja­kim spōso­bym tre­fi­ōł do ślōn­skich sa­pe­rōw, toch niy py­toł. Ze stŏw­ki przi­dzie­ly­li by go na zi­cher do ma­ri­ny, a przi­ôbie­coł sie, iże już ni­g­dy wiyn­cyj na mo­rze ani niy wejz­drzi. Ôd­su­żōł tōż swo­je pŏrã lŏt przed woj­nōm i po­sta­no­wi­ōł ôstać przi woj­sku za ka­pi­tu­lan­ta, fa­cho­we­go wo­jŏka. Ja­kim cu­dym niy umiy­ni­ōł sie we to, co we na­szyj ar­mi­ji noj­gor­sze, we tym­pe­go pru­ski­go unte­ro­fi­cy­ra, feld­fe­bla, co sie skłŏdŏ ino ze ôkru­ciy­ństwa i gu­po­ty, a ta­kich dyć je wiynk­szo­ść? Tego niy wiym.

Mo­żno kejś, za fa­cho­we­go wo­jŏka we cza­sie po­ko­ju, ôn bōł pra­wie taki, mo­żno to do­piy­ro woj­na zro­biy­ła abo wy­ci­ōn­gła ś nie­go czło­wie­ka? Po­znoł żech Kie­se­la le­d­wo rok tymu na­zŏd, niy wiym, jaki bōł wcza­śnij. Tyn Kie­sel, co go znōm, je jed­nak czło­wiek. Ôd dŏw­na żŏdyn niy trŏpi sie u nŏs eg­ze­cyr­kōm abo re­gu­la­mi­na­mi mōn­du­ro­wy­mi, niy sōm my, jako 6. Ba­ta­li­jōn Pi­jōniy­rōw Ślōn­skich, ôfi­cjal­ni Sturm­trup­pen, a jed­nak wszy­scy u nŏs no­szōm ôwi­jŏcze za­miast wy­so­kich bōtōw, bo tak wy­god­nij. Kie­sel dbŏ ô to, żeby nowi wo­jŏcy ze do­po­łniyń na­szy­wa­li skōrzan­ne łŏty na ko­la­na i łok­cie, bo wiy, że niy­prze­tar­ty mōn­dur je wa­żniyj­szy ôd re­gu­la­mi­nu, Kie­sel dŏwŏ po­zōr na to, czy po­je­dli, czy tym­pi­ōm wszy. Kie­sel na­wet tuli, kej świy­ży re­krut pła­cze w nocy pod de­kōm i wołŏ mamy. A kej kery wyje ôd stra­chu, cie­pie gwer i chce uciy­kać, to Kie­sel by mōg go po­dać do re­por­tu i Bōg wiy, jak by sie to skōńczy­ło, ale Kie­sel za­miast tego pod­no­si gwer, ôd­sta­wiŏ go, ôdwo­dzi syn­ka, je­źli ino idzie go ôdwiyś, uspo­ko­jŏ, po­cie­szŏ, kŏr­mi, poji.

Sta­rŏ sie ô nich, cho­ćby ôn bōł je­jich ôj­ciec i mat­ka na­rŏz, jŏ miy­łu­jã ich wszy­skich ôd nie­go miy­ło­ści­ōm. Kie­sel pła­cze, kej umiy­ra­jōm, i pła­cze nad tymi, co przi­cho­dzōm nowi, żeby z nami umrzić. Dyk­tu­je im list­ki do ma­tek, do żōn i do dzio­uchōw, co bez­ma tam na nich cze­ka­jōm, i piyk­ne sōm te dyk­to­wa­ne list­ki ôd Kie­se­la, szczy­re, ale tak, żeby cyn­zu­ra niy mu­sia­ła nic skry­ślać, co pod­no­szōm na du­chu, ale niy ôszy­dli­we, i do tego bo­ga­te, bo Kie­sel, niy­miec­ki feld­fe­bel Kie­sel, fest rŏd czy­tŏ, i to niy ino Go­ethe­go abo Lön­sa, ale tyż Ril­ke­go, co go tak mŏsz rada, Agnes, pa­miyn­tōm tyn tōmik ze zie­lōnōm ôkła­dzi­nōm, co ś nim sie hned niy ro­ze­stŏwŏsz. Spodo­boł by ci sie Kie­sel, cy­ta­ty ze Ril­ke­go wpi­su­je syn­kōm we te list­ki, a mat­ki sie po­tym dzi­wi­ōm, że tyn gupi jak sztwŏr­tŏ mōn­ka, kōno­pia­ty bau­er­ski syn na­rŏz ze ôko­pōw wier­sze przi­sy­łŏ.

Kie­sel mŏ tyż mia­no, Jo­hann, ale sam ôn je Kie­sel. Rŏd pa­trzã na nie­go sie roz­lu­źniać, kej mych­my sōm na eta­pie, znoj­do­wać gib­ko jaki sznaps, noj­przōd dō mie, po­tym do man­sza­ftu i na­re­ście na kōńcu do sa­me­go sie­bie. Rŏd pa­trzã na nie­go czer­wiy­nieć na gym­bie nad po­łnōm feld­fla­szōm, przi ôgniu, i brać wbrew swo­jij niy­na­wi­ści do mo­rza nōcić De Ham­bor­ger Ve­er­ma­ster[1], a kej bie­re nōcić, to ke­ryś ze chop­cōw wart­ko znoj­du­je cyjã i po chwi­li Kie­sel, czer­wōny na gym­bie, wōn­sa­ty i piyk­ny co­łkim doś wōnt­pli­wym piyk­nym niy­miec­ki­go unte­ro­fi­cy­ra, grŏ i śpiy­wŏ, moc­nym gło­sym śpiy­wŏ tã ma­trŏskõ śpiyw­kã, zwrot­ki we Plat­t­deutsch[2], niy ro­zu­miã nic, i po­tym jesz­cze tyn fre­chow­nie yn­glic­ki, we kōn­te­kście na­szyj woj­ny i ôko­pōw, re­fryn, blow, boys, blow, for Ca­li­for­ni-oooo, the­re is plen­ty of gold, so I am told, on the banks of Sa­cra­ment-oooo, a man­szaft su­chŏ, jy, je­źli je co jeś, pije, je­źli je co pić, i czu­je to, cze­go niy ro­zu­miy żŏdyn, fto niy jŏd ze kam­ra­tym zupy ze jed­ne­go ko­tła, niy społ we kam­ra­ta wtu­lōny pod dwōma man­tla­mi we ôko­pie, bo tak cie­plij, niy żōł i niy umiy­roł spo­łym.

Taki je Kie­sel. The­re is plen­ty of gold, so I am told, on the banks od Sa­cra­men­to. Te­rŏz wrŏcŏ dō mie, klep­niy­ńciym we ple­ca dŏwŏ znać, że wszy­sko do­brze. Kej by tak we 1914 feld­fe­bel klep­nōł ôfi­cy­ra we ple­ca... Tam­te­go świa­ta już niy ma i cie­szy mie, że go niy ma, Agnes, ale niy wiym jesz­cze, jaki mŏ być świat nowy, a ja­kiś by­dzie, niy ma wōn­tōw.

Cze­kōmy. Tro­chãch je ze­szte­ro­wa­ny, je­źli kōman­dyr kōm­pa­ni­je niy przi­śle, żeby być zi­cher, jesz­cze jed­ne­go by­fe­la do sztur­mu, bydã mu­sioł ser­wać cug ôd razu i udŏwać, że Gu­sin­da pra­wie sam przed se­kun­dōm do­tar. Ôglōn­dōm sie, łōncz­ni­ka na szczy­ńście niy wi­dać.

Nie­bo za nami ja­sne ôd słōńca, co stŏwŏ.

Nie­bo przed nami ja­sne ôd bio­łych gwi­ŏzd szpli­trōw i czŏr­ne, ćma­wo­mo­dre nie­bo nad nami.

Zli­tuj sie nad nami, Boże, co go niy ma. Za­rŏz ru­szy­my, zli­tuj sie nad nami, Pa­nie, zli­tuj sie nady mnōm, Agnes, moja pani, świa­tło mo­ji­go ży­ciŏ.

I na­rŏz ze przod­ku, ze pra­wyj strōny, durch jesz­cze we ćmie si­ka­jōm płōmiy­nie, du­gie jyn­zo­ry ôgnia, co ka­pi­ōm, je­dyn po dru­gim, i le­wis już niy szcze­kŏ, za niy­mi ôdzy­wa­jōm sie ma­szi­nyn­gwe­ry, gu­che tōmp­niy­ńcia gra­na­tōw, tōż los, los, los, Män­ner! Niy ma już we świe­cie in­k­sze­go piyk­na i być niy może, niy ma piyk­na ôkrōm boju i du­gich jyn­zo­rōw płōmiy­ni, kej piysz­czōm skōrã bez spŏlōnõ wo­łnã ôd mōn­du­rōw.

Los, los, krzi­czã, te­rŏz już krzi­czã, i le­cy­my, gra­na­ty we ryn­kach, przed nami na­rŏz ôdzy­wŏ sie vic­kers, co sa­pie, i sły­szã miyn­ke chla­śniy­ńcia kul we cia­ła ôd mo­jich chop­cōw, cho­ćby ftoś cie­poł mo­kry­mi gru­da­mi ziy­mie, kryć sie, kryć!!! I zaś w ziy­miã, ko­piy­my, ko­piy­my, za da­le­ko na gra­na­tã, He­inz do­sto­ooł! – krzi­czy po pol­sku Ku­bit­za, wko­pu­jy­my sie, Ku­bit­za już strzy­lŏ ze ma­szi­no­we­go null-acht-fün­fzehn. Kie­sel leży przi mie, pa­trzi na mie ze py­ta­niym, wiym, że mu­szã coś po­sta­no­wić, dŏwōm sie jesz­cze dzie­siy­ńć se­kund, i wtyn­czŏs na­stymp­ny jyn­zōr ôgnia wy­si­ku­je ze szpri­ce To­tyn­kop­fōw ze strasz­nym szu­mym, co ôgu­szŏ i spa­dŏ stru­gōm na yn­glic­ki ôkop, vic­kers milk­nie, ze ôko­pu wy­ska­ku­jōm po­sta­cie Yn­gli­kōw we fla­mach. Je­dyn leci we na­szõ strōnã, żywŏ fa­kla, ryn­ce mŏ unie­si­ōne i ze tych rōnk uno­szōm sie płōmiy­nie, co upodŏb­niŏ go do ôgni­ste­go ôrła, leci i sły­chać wy­cie.

Gu­sin­da sy­mu­je ze ple­cōw gwer, bez by­fe­la, prze­la­do­wu­je, przi­ci­skŏ do ra­miy­nia. Niy chce, żeby Yn­glik ciyr­pioł. Gu­sin­da strzy­lŏ noj­le­pij ze co­łkij kōm­pa­ni­je, tōż skrōci mu te myn­czar­nie, na­wet za cynã niy­su­bor­dy­na­cy­je. Wtyn­czŏs jed­nak Kie­sel de­li­kat­nym, piesz­czo­tli­wym ge­stym kła­dzie mu dłōń na ko­kot­ku ôd gwe­ru, niy przi­zwŏlŏ.

Ôstŏw. Niych sie Yn­glik pŏli, pra­wi mōj do­bry, słod­ki Kie­sel, i mały ber­li­ni­ŏk Gu­sin­da niy strzy­lŏ. Yn­glik leci, po czym padŏ i gore jesz­cze bez chwi­lã, już spo­koj­ny.

Los, los, lo­oooos!

Sry­wōmy sie, le­cy­my, piyr­szy ôkop, Gra­na­ten! Szar­piy­my sznōr­ki we sztil­kach, cie­piy­my we ty­si­ōnc razy ćwi­czōnym ryt­mie, noj­przōd szty­ry, po­tym szty­ry, zaś szty­ry, se­ry­jŏ tōmp­niy­ńć, te­rŏz Kie­sel ze ku­gel­sprit­zym na przod­ku, piyr­szy, krōt­ke se­ry­je, los, los, los, noże, strzy­lōm trzi razy ze pi­stōle we ple­ca ôd Yn­gli­ka, co uciy­kŏ, za sztwŏr­tym ra­zym tre­fi­ōm, padŏ na gym­bã, prze­la­tu­jã pō nim, wdep­tu­jã go w ma­ras, los, los, los, Män­ner, gra­na­ty, tōmp­niy­ńcia, krōt­ke se­ry­je, dych, ser­ce dud­ni, pul­su­jōm skrōnie, kaj Kie­sel? Po­ka­zu­je, że na lewo, do­brze, los, los, los, ale wy­la­tu­je na mie Yn­glik, ze ba­jōne­tym na gwe­rze. Strzy­lōm rŏz, dru­gi, trze­ci, chy­bi­ōm za ko­żdym ra­zym, uchy­lōm sie we ôstat­nim mōmy­ńcie, niy­da­le­ko gu­che tōmp­niy­ńcia ôd gra­nat, po­je­dyn­cze szu­sy, zwŏlōmy sie spo­łym na dno ôd ôko­pu, przi­ci­skŏ mi gwer do kar­ku, chce dŏwić, za­pōm­nioł, że mōm pi­stōlã, wy­szar­pu­jã ryn­kã ze nul­lach­tōm spod sie­bie, przi­sta­wi­ōm mu do zie­ber, strzy­lōm, chcã strzy­lić jesz­cze rŏz, ale pi­stōla dru­gi rŏz już niy strzy­lŏ. Ście­pu­jã roz­dyr­ga­ne­go Yn­gli­ka ze sie­bie, ko­lan­ko ôd pi­stōle styr­czy, nul­lach­ta prōznŏ, niy ma cza­su zmiy­nić ma­ga­zyn­ka, cie­piã jã i pod­no­szã gwer ôd Yn­gli­ka, pod­no­szã i bijã, ba­jōnet wła­zi we cia­ło, drze ô zie­bra, i tam go ôsta­wi­ōm, styr­czy wbi­ty we cia­ło jak we ziy­miã. Pod­no­szã zma­ra­szōnõ, prōznõ pi­stōlã, ôciy­rōm z wiynk­sza ze ma­ra­su, prze­dmu­chu­jã lŏf, zmiy­ni­ōm ma­ga­zy­nek, nul­lach­ta sie niy za­tnie, niy ma sie co szte­ro­wać, wy­ci­ōn­gōm na­stymp­nõ gra­na­tã, kaj man­szaft, je, do­bre, kaj Kie­sel?

Dniy­je.

Kie­sel? Kie­sel? Man­szaft po­ka­zu­je, wrŏcōmy, dŏwōm w pra­wo, Kie­sel, je Kie­sel, sie­dzi na dnie ôd ôko­pu, ôpar­ty ô ścia­nã i jed­nōm ryn­kōm prōbu­je ôbjōńć ki­ku­ty ôd ôbōch nōg, co je mu urwa­ło, jed­nōm, bo dru­gŏ zwi­sŏ, trzi­mie sie ino na skōrze. Mina? – py­tōm ko­goś. Łap­ka?

Kie­sel mil­czy, mŏ szy­ro­ko ôtwar­te ôczy i usta, i blank bio­łõ gym­bã, z wōn­sōw spły­wŏ mu stru­żka krwie, cho­ćby ftoś ôd­kry­ńci­ōł ko­ko­tek, mōn­dur po­cha­ra­ta­ny szpli­tra­mi, mōj do­bry, mały Kie­sel, ham­bur­ger, co niy­na­wi­dzi­ōł mo­rza. Man­szaft sto­ji, mil­czy, wiym, że niy mo­gy­my sam tak stŏć, wiym tyż, że niy ma syn­su ci­ōn­gnōńć go na eta­pã, niy we tym szta­ńdzie. Kŏżã sie kryć, for­po­sta, przi­klyn­kōm przi Kie­se­lu, wy­ci­ōn­gōm pla­skōw­kã ze sznap­sym, przi­sta­wi­ōm mu do ust, niy gŏdōm nic, Kie­sel pije.

Niym­cy mu­szōm umrzić, pra­wi Kie­sel co­rŏz słab­szym gło­sym.

Was? – py­tōm. Niy ro­zu­miã.

Niym­cy mu­szōm umrzić, że­bych­my mo­gli żyć, po­wtŏrzŏ.

Deutsch­land muß ster­ben, da­mit wir le­ben kön­nen.

Ze ki­ku­tōw udōw si­ka­jōm szpri­ce krwie i w kōńcu, moc wart­ko słab­nōm i już niy ma Kie­se­la, ale szturm na nŏs niy po­cze­kŏ. Niym­cy mu­szōm umrzić, że­bych­my mo­gli żyć. Żeby żyć, Niym­cy mu­szōm żrać nŏs, na­sze cia­ła, żrać nŏs i srać nami we ôko­po­wy ma­ras. Jak dugo Niym­cy ży­jōm, to my niy prze­sta­ny­my umiy­rać.

Niym­cy mu­szōm umrzić, zgi­nōńć, star­te ma­jōm być ze po­wiyrch­nie ziy­mie. Na­rŏz to miar­ku­jã. Miar­ku­jã i za­rŏz ô tym za­pōmi­nōm, boch niy wi­niyn, niy mogã już ô tym my­śleć. Niy mōm zwŏle.

Pod­no­szã ku­gel­spritz, los, Män­ner. Los. Man­szaft pła­cze. Płacz­ki żło­bi­ōm ja­sne śla­dy na zma­ra­szōnych py­skach pod strze­cha­mi ôd hel­mōw, sta­re cho­py smar­ka­jōm we ôbwi­słe, po­żōłkłe ôd ta­ba­ku wōńsi­ska, man­szaft pła­cze po swo­jim ôjcu i do­bryj mat­ce, Kie­se­lu, ale idy­my da­lij, los, los, wtyn­czŏs wpa­dŏ na nŏs łōncz­nik ze kōm­pa­ni­je, ôdw­rōt, wrŏcōmy, sōm gy­fan­gne­ry, wrŏcōmy, wrŏcōmy, lu­dzie, ino Kie­sel już niy wrōci, niy wrōcōm tyż He­inz, Schu­bert, Gor­goń i Pi­su­la.

Wy­cŏfu­jy­my sie na­szym prze­cho­dym we zŏsie­kach, wart­ko, bie­żōmy, przi­giy­ńci, da­lij cŏfi­ōm sie dal­sze cugi, hel­my pōma­lo­wa­ne na kra­sia­te fle­ki ka­mu­fla­żu, wrŏcōmy, wtyn­czŏs nie­bo gwi­żdże, blank in­ak­szyj ani­że­li gwi­żdżōm na­sze szpli­try wy­so­ko nad go­wa­mi, tōż je gwizd, cie­piã sie na ziy­miã, ale pod­wie­la jij si­ōn­gōm, czu­ja pi­źniy­ńcie, cho­ćby ftoś wal­nōł we mōj szta­lo­wy helm piy­ńcio­ki­lo­gra­mo­wym pyr­li­kym, i niy czu­jã już nic, je ino ćma.

A we ćmie, Agnes, ja­śnie­je two­ja twŏrz i szy­dzōn­cy uśmiych i źwiyn­czōm two­je sło­wa.

Geh jetzt, Alo­is. Geh.

Za­pra­sza­my do za­ku­pu pe­łnej wer­sji ksi­ążki

PRZY­PI­SY

[1] (dia­lekt dol­no­niym.) Ham­bur­ski szty­ro­masz­to­wiec
[2] (niym.) we dia­lek­cie dol­no­niy­miec­kim