Niezbędnik angielski. Czasowniki. Wersja mobilna - Anna Treger - ebook

Niezbędnik angielski. Czasowniki. Wersja mobilna ebook

Anna Treger

0,0

Opis

Chcesz poznać angielskie czasowniki na każdą okazję? Słyszałeś, ile znaczeń mogą mieć takie proste słówka jak get, take, make, fix czy have? Chciałbyś szybko nauczyć się je stosować w praktyce? A może zdarza Ci się mylić look z watch lub lend z borrow? NIEZBĘDNIK Lingo jest właśnie dla Ciebie.

Bez umiejętności stosowania angielskich czasowników zależnie od kontekstu nie sposób używać języka angielskiego na co dzień. Ich znajomość jest niezbędna na maturze z angielskiego bądź egzaminach językowych, takich jak First Certificate in English czy Certificate in Advanced English.

Nowa seria NIEZBĘDNIKÓW Lingo przeznaczona jest dla wszystkich uczących się angielskiego i pragnących w szybki sposób opanować zagadnienia niezbędne do posługiwania się językiem obcym na każdym poziomie zaawansowania. Przygotowana została przez specjalistów-filologów, przy współpracy praktyków-nauczycieli i native speakerów.

Książka zawiera:

  • Najbardziej przydatne i niezbędne czasowniki angielskie.
  • Czasowniki na każdą okazję.
  • Zdradliwe czasowniki.
  • Zwroty i wyrażenia z najpopularniejszymi czasownikami.
  • Kontekstowe tłumaczenia czasowników.
  • Przykłady i objaśnienia konsultowane z native speakerem.
  • Quiz, test i ćwiczenia.

Wersja mobilna na smarftony i tablety została wzbogacona m.in. o interaktywny spis treści, hipertekstowe linki przy każdym ćwiczeniu odsyłające do klucza do ćwiczeń. Udostępnia też cały zakres typowych funkcjonalności dla formatów mobilnych (wyszukiwanie, skalowalność, zakładki) zachowując istotne dla pozycji edukacyjnej zalety szaty graficznej książki papierowej.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS
czytnikach certyfikowanych
przez Legimi
czytnikach Kindle™
(dla wybranych pakietów)
Windows
10
Windows
Phone

Liczba stron: 109

Odsłuch ebooka (TTS) dostepny w abonamencie „ebooki+audiobooki bez limitu” w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS

Popularność
Anna Treger

NiezbędnikANGIELSKICzasowniki

Konsultacja merytoryczna: Alisa Mitchel Masiejczyk

Redaktor serii: Marek Jannasz

Redakcja i korekta: Paweł Pokora

Projekt okładki serii: Marcin Rojek, Marcin Rojek, 2-arts.com

Projekt makiety i opracowanie graficzne: Studio 27

Zdjęcie na okładce: © Suprijono Suharjoto / Fotolia.com

Opracowanie wersji elektronicznej oraz konwersja:

© Copyright by Wydawnictwo Lingo sp. j., Warszawa 2013

ISBN: 978-83-60287-94-1

ISBN epub: 978-83-7892-009-0

ISBN mobi: 978-83-7892-010-6

www.jezykinieobce.pl

Wstęp

„Angielskie niezbędniki” to nowa seria Wydawnictwa Lingo przeznaczona dla wszystkich uczących się angielskiego i pragnących w szybki sposób opanować konieczne do prawidłowego posługiwania się językiem umiejętności gramatyczne i leksykalne. Poszczególne pozycje omawiają w sposób praktyczny i wyczerpujący wybrane zagadnienia, które nastręczają zwykle wiele problemów użytkownikom języka angielskiego. Jednocześnie ich opanowania znacznie ułatwia naukę języka, jak również posługiwanie się nim w życiu codziennym.

Niniejsza pozycja z serii „angielskich niezbędników” przeznaczona jest dla uczniów, maturzystów, studentów, osób przygotowujących się do egzaminów językowych, a także wszystkich chcących utrwalić i poszerzyć znajomość czasowników angielskich. Składa się z sześciu rozdziałów, w tym testu sprawdzającego, quizu, zestawu ćwiczeń oraz klucza do ćwiczeń.

Zasadniczą część książki stanowią rozdziały drugi i trzeci. W rozdziale drugim: „Czasowniki na każdą okazję” zostały zaprezentowane czasowniki, za pomocą których mogą być formułowane wypowiedzi obejmujące bardzo rozległe spektrum znaczeniowe. Wiesz, ile znaczeń mogą mieć takie proste słówka jak get, take, make, fix czyhave? Chciałbyś szybko nauczyć się je stosować w praktyce? Ten rozdział przeznaczony jest właśnie dla Ciebie.

W rozdziale trzecim, „Zdradliwe czasowniki”, przedstawione są pary lub zespoły czasowników mogących być przyczyną kłopotów językowych spowodowanych przez zwodniczą niejednokrotnie bliskość znaczeniową. Zwodniczą, gdyż nie we wszystkich okolicznościach wyrazy te można swobodnie zastępować jeden drugim. Aby sprawnie się nimi posługiwać, trzeba poświęcić nieco uwagi na dokładniejsze poznanie ich właściwości znaczeniowych i stylistycznych. Zdarza Ci się mylić look z watch lublend z borrow. W tym rozdziale znajdziesz rozwiązanie sowich kłopotów ze zdradliwymi czasownikami.

Książka „Niezbędnik angielski. Czasowniki” stanowi kontynuację, a zarazem praktyczne uzupełnienie serii repetytoriów językowych Wydawnictwa Lingo.

(więcej informacji na: www.wydawnictwolingo.pl).

Autorka

1 Sprawdź się

Rozwiąż test i sprawdź swoją wiedzę.

Test pomoże Ci ocenić na czym należy się skoncentrować w nauce zagadnień przedstawionych w tej książce. Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymujesz punkt. Podlicz punkty i sprawdź wynik testu.

1.It's November and the days are .................. shorter and colder.

a)gettingb)makingc)doing

2.The phone's ringing. Could you .................. it?

a)takeb)havec)get

3.The boy was expelled from school for .................. drugs.

a)makingb)doingc)fixing

4.The car was .................. more than 120 kph when it crashed into a tree.

a)gettingb)makingc)doing

5.I don't .................. sugar in my coffee, just cream.

a)haveb)takec)get

6.It would be lovely if you could .................. it to my barbecue party.

a)makeb)getc)see

7.His parents attend counselling to .................. their marriage.

a)getb)fixc)have

8.Matthew shaves his head because he's .................. bald.

a)comingb)doingc)going

9.The bill .................. to about £40 per person.

a)cameb)madec)got

10.Could you .................. that the children are in bed by 9 o'clock?

a)dob)havec)see

11.I won't .................. you going to school dressed like a tramp.

a)seeb)havec)make

12.Greg has .................. a good job fixing the tap.

a)madeb)done

13.He misspelled three words in the paragraph and had to .................. the sentence again.

a)dob)make

14.Beth finally admitted to .................. a mistake.

a)doingb)making

15.They .................. that home is where the heart is.

a)tellb)sayc)talk

16.Let's .................. politics.

a)talkb)sayc)speak

17.Could you .................. us a little bit about yourself?

a)sayb)talkc)tell

18.Why don't you .................. with us? It might be fun.

a)makeb)getc)come

19.She .................. hobbling towards the place where I stood.

a)cameb)wentc)got

20.Go to the shed and .................. some firewood, please.

a)takeb)bringc) fetch

21. Mike .................. us to a restaurant for lunch.

a)tookb)fetchedc)brought

22.She .................. the picture on the table before him.

a)layb)laidc)lain

23.I couldn't sleep, so I .................. awake all night.

a)lainb)laidc)lay

24.Suddenly we .................. a strange noise coming from the basement.

a)heardb)listened

25.Don't shout. I can .................. you perfectly.

a)hearb)listen

26.Now .................. to me, I won't tolerate any disrespect.

a)hearb)listen

27.Last night we went to .................. a film.

a)seeb)watchc)looked

28.We sat down at the table by the window and .................. people walking by.

a)lookedb)sawc)watched

29.You shouldn't .................. money from a friend.

a)borrowb)lend

30.Jack .................. money to play poker.

a)lentb)borrowed

31.Please .................. me to make an appointment with my hairdresser.

a)recallb)recallc)remind

32.Do I have to .................. you about your promise?

a)rememberb)remindc)recall

33.I can't .................. where I put my car keys.

a)remindb)recallc)remember

34.The man .................. his hand to wave goodbye.

a)raisedb)rosec)risen

35.Inflation .................. by 1,5% last month.

a)raisedb)risenc)rose

36.My doctor .................. me that everything was going well.

a)assuredb)ensured

37.She .................. that her children lack nothing.

a)ensuresb)reassuresc)assures

38.My feet .................. from dancing in high heels all night.

a)harmb)painc)hurt

39.It .................. me to see hungry children.

a)hurtsb)painsc)aches

40.Three people were .................. during a gas explosion last night.

a)injuredb)woundedc)harmed

41.He .................. a white Porsche 911 Turbo Cabriolet.

a)ridesb)drives

42.My parents don't .................. me have my own car.

a)allowb)letc)permit

43.I .................. one of my socks.

a)fixedb)repairedc)mended

44.We .................. a car for a week and did some sightseeing in the city.

a)hiredb)rented

45.Jerry .................. a flat in central Warsaw.

a)rentedb)hired

46.This dress doesn't ..................you, you need to lose weight.

a)suitb)fitc)match

47.Will next Monday .................. you for an appointment? Yes, that's fine.

a)fitb)matchc)suit

48.This blouse doesn't .................. your skirt.

a)suitb)matchc)fit

49.My father .................. me to read.

a)learntb)taught

50.He .................. to swim when he was just five years old.

a)taughtb)learnt

43-50 – Wynik bardzo dobry. Warto jednak utrwalić wiadomości.

34-42 – Dobra znajomość czasowników. Wymaga jednak pogłębienia.

25-33 – Wiedza na poziomie zadawalającym. Należy popracować nad jej uzupełnieniem.

poniżej 24 – Trzeba się wziąć solidnie do pracy.

Klucz

2 Czasowniki na każdą okazję

Francuzi mawiają o jednym ze swych czasowników (faire – podstawowe znaczenie: robić, czynić), że za jego pomocą można powiedzieć wszystko: „Le verbe faire est un verbe à tout faire”. We wszystkich językach spotykamy czasowniki, które mogą służyć do wypowiadania bardzo szerokiego zakresu różnorodnych treści. Z podobnymi przypadkami mamy do czynienia w angielszczyźnie. Nazwaliśmy je czasownikami na każdą okazję (np. come, do, get, make,take). Poniżej będzie przedstawiony obszerny wybór ich rozmaitych, nieraz kolokwialnych zastosowań.

2.1 Get (podstawowe znaczenie: otrzymywać, dostawać)

Nawet w trakcie przygotowywania posiłku (while getting a meal) masz okazję (get a chance), by uczyć się angielskiego. Musisz tylko zrozumieć, jak ważna jest pozytywna motywacja. Nie możesz tego zrozumieć (can't you get it)?

otrzymywać, kupować, zarabiać

She got a letter from her son.

Otrzymała list od syna.

Where did you get that T-shirt?

Gdzie kupiłeś tę koszulkę?

As a nurse she gets about 35 thousand pounds a year.

Jako pielęgniarka zarabia rocznie około 35-ciu tysięcy funtów.

How much do you get a year? Ile zarabiasz na rok?

stawać się, robić się

It's getting

colder and colder. Robi się coraz zimniej.

The child soon got bored with his new toy.

Dziecko szybko się znudziło nową zabawką.

You get more nostalgic when you are older.

Im jesteś starszy, stajesz się bardziej nostalgiczny.

Mary has been sick, but she is getting better now.

Mary była chora, ale teraz wraca do zdrowia.

I was scared when I got lost in the forest.

Przestraszyłem się, kiedy zgubiłem się w lesie.

odczuwać coś, mieć jakieś wrażenie

I got the feeling that she was disappointed.

Miałem poczucie, że była rozczarowana.

Julia began to get the distinct impression that someone was following her.

Julia zaczęła odnosić silne wrażenie, że ktoś ją śledzi.

You might get a terrible shock when you see the price.

Możesz być w dużym szoku, kiedy zobaczysz cenę.

zachorować na coś, zarazić się, cierpieć na coś

I think I'm getting a cold.

Myślę, że bierze mnie przeziębienie.

Andrew got pneumonia two weeks ago and was put on antibiotics.

Andrew zachorował na zapalenie płuc dwa tygodnie temu i dostał antybiotyk.

The child got food poisoning from a yogurt that had been open too long.

Dziecko zatruło się jogurtem, który był zbyt długo otwarty.

odpowiedzieć na telefon, zareagować na pukanie do drzwi

The phone is ringing. I will get it.

Dzwoni telefon. Odbiorę.

Paul, can you get the door?

Paul, czy możesz otworzyć drzwi?

mieć możliwość, okazję zrobienia czegoś

I haven't got to visit New York yet.

Jeszcze nie miałem okazji zwiedzić Nowego Yorku.

I never get to see Paul these days. He is too busy.

Ostatnio nie mam okazji spotkać się z Paulem. Jest zbyt zajęty.

rozumieć

I don't get what you are trying to ask.

Nie rozumiem, o co chcesz zapytać.

I don't get what you mean.

Nie rozumiem, o co ci chodzi.

I don't think she got the joke.

Nie sądzę, by zrozumiała ten żart.

przygotowywać posiłek

She was in the kitchen, getting dinner ready for the family.

Była w kuchni i przygotowywała obiad dla rodziny.

Shall I get you a sandwich?

Zrobić ci kanapkę?

I get up early to fix breakfast for everyone.

Wstaję wcześnie, by przygotować śniadanie dla każdego.

zmuszać, przekonywać kogoś

In the end, she got him to see a doctor.

W końcu zmusiła go, by poszedł do lekarza.

I couldn't get her to go out for a drink with me.

Nie mogłem przekonać jej, by poszła ze mną na drinka.

trafić kogoś pociskiem albo przedmiotem rzuconym

The bullet got the soldier right in his chest.

Kula trafiła żołnierza w samą klatkę piersiową.

A stone got him in the back of the head.

Kamień uderzył go w tył głowy.

2.2 Do (podstawowe znaczenie: robić)

Nie lubisz zakuwać (you don't like swatting) jak mały dzięcioł? Ja też! (nor do I!) Nie znosisz nudnych czytanek i nużących ćwiczeń (you don't like boring texts and exercises)? Ani ja! (neither do I!) Masz szczerą chęć osiągnięcia sukcesu w nauce angielskiego? (Do youbadly want to do well in English) Ja również (so do I). Krótka rada – nie dajmy się oszukać (don't let yourself get done), szukajmy kompetentnych lektorów oraz dobrze pomyślanych i opracowanych podręczników.

Do używamy, by uniknąć powtórzenia czasownika głównego.

You know me better than I do.

Znasz mnie lepiej niż ja sam.

Colin knows more about music than Kate does.

Colin wie więcej o muzyce niż Kate.

I don't like maths. Nor/Neither do I.

Nie lubię matematyki. Ani ja.

Tom loves travelling. So do I.

Tom uwielbia podróżować. Ja też.

Who wrote it? I did.

Kto to napisał? Ja.

May I take this chair? Please do.

Czy mogę wziąć to krzesło? Proszę.

studiować

She did history at university.

Studiowała historię na uniwersytecie.

I did a French course in secondary school, but I forgot more than half of what I knew.

Uczyłem się francuskiego w szkole średniej, ale zapomniałem więcej niż połowę z tego, co umiałem.

pokonywać określoną odległość, jechać z określoną szybkością

We did

only 80 kilometres that day.

Tamtego dnia pokonaliśmy tylko 80 kilometrów.

Chris was doing 70 kph in a 50 kph zone.

Kris jechał siedemdziesiątką na odcinku o ograniczeniu do 50 kilometrów na godzinę.

According to the police report they were doing

more than 90 kilometres an hour. Według raportu policyjnego jechali ponad 90 kilometrów na godzinę.

He was fined for doing more than twice the speed limit.

Został ukarany za jazdę z prędkością dwukrotnie większą niż dozwolona.

zwiedzać

On our two-day visit to London, we did St. Paul's Cathedral, Buckingham Palace and Westminster Abbey.

Podczas naszej dwudniowej wizyty w Londynie zwiedziliśmy Katedrę św. Pawła, Pałac Buckingham i Westminster Abbey.

We're planning to do ten European capitals in one week.

Planujemy zwiedzić dziesięć europejskich stolic w tydzień.

rozwiązywać, znajdować odpowiedź na coś

In my free time I like doing crosswords.

W wolnym czasie lubię rozwiązywać krzyżówki.

He did the puzzle in no time.

Szybko rozwiązał zagadkę.

wystarczać