Francuski. Rozmówki ze słowniczkiem.Wersja mobilna - Ewa Gwiazdecka - ebook
Opis

Rozmówki LINGO z serii Powiedz to! odznaczają się aktualną i sprawdzoną w praktyce zawartością oraz wygodnym formatem. Ponadto rozmówki wzbogacone zostały o przykładowe dialogi od rozmów o pogodzie do wysyłania e-maili, tablice z najczęściej poszukiwanymi słowami i informacjami, zarys gramatyki oraz słowniczek.

Rozmówki Powiedz to! pomogą Ci kiedy:

• podróżujesz po Francji,

• zwiedzasz zabytki, jedziesz na narty,

• szukasz pracy,

• rezerwujesz hotel,

• robisz zakupy,

• korzystasz z Internetu,

• potrzebujesz pomocy w nagłym wypadku.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS
czytnikach certyfikowanych
przez Legimi
czytnikach Kindle™
(dla wybranych pakietów)
Windows
10
Windows
Phone

Liczba stron: 111

Odsłuch ebooka (TTS) dostepny w abonamencie „ebooki+audiobooki bez limitu” w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS

Popularność


Ewa Gwiazdecka Eric Stachurski

Powiedz to!FRANCUSKI

Rozmówki ze słowniczkiem

Konsultacja językowa: Angélique Matynia

Projekt okładki serii: Marcin Rojek, 2-arts.com

Projekt makiety i opracowanie graficzne: Studio 27

Zdjęcie na okładce: Theta

Redakcja: Paweł Pokora

Opracowanie wersji elektronicznej oraz konwersja:

© Copyright by Wydawnictwo Lingo sp. j., Warszawa 2013

ISBN: 978-83-60287-31-6

ISBN epub: 978-83-7892-027-4

ISBN mobi: 978-83-7892-028-1

www.jezykinieobce.pl

FRANCUSKI Rozmówki polsko-francuskie

Wstęp

Śmiało! „Powiedz to!”

Publikacja Wydawnictwa Lingo z serii „Powiedz to!” ułatwi Ci porozumiewanie się w języku francuskim w każdych okolicznościach. Korzysta się z niej bardzo prosto, a jej zawartość jest w stu procentach aktualna, nowoczesna i sprawdzona w praktyce. Część główna to rozmówki podzielone na dwanaście rozdziałów tematycznych.

Każdy z dwunastu rozdziałów rozmówek dzieli się na trzy części.

Powiedz to

– zawiera to, co najważniejsze w rozmówkach, czyli wybór najpotrzebniejszych zwrotów. Ułożone są one w porządku rzeczowy m – wystarczy znaleźć ten, który pasuje do Twojej sytuacji i już wiesz, co powiedzieć. Przyjdzie Ci to tym łatwiej, że wszystkie zwroty zostały nagrane na płycie CD (dotyczy wersji z dołączoną płytą).

Porozmawiaj

– to krótkie, z życia wzięte dialogi, ilustrujące przykładowe użycie zwrotów i wyrażeń zawartych w części „Powiedz to”. Tak mówią współcześni Francuzi, bez obaw możesz po nich powtarzać.

Słówka

– to starannie wybrane, najczęściej używane i najważniejsze dla danego tematu słownictwo. W celu ułatwienia szybkiego znalezienia potrzebnego słówka zostały one umieszczone na końcu każdego z rozdziałów tematycznych w porządku alfabetycznym.

Z życzeniami samych miłych konwersacji

Zespół autorów i redaktorów Lingo

wraz z zaprzyjaźnionymi Francuzkami i Francuzami

1. Najważniejsze zwroty Expressions de base

1.1 Powiedz to

Dzień dobry!

Bonjour !

Dobry wieczór!

Bonsoir !

Dobranoc! (przy pożeganiu)

Bonsoir !

Dobranoc (do osoby, która idzie spać)

Bonne nuit !

Cześć!

Salut !

Do jutra!

A demain !

Do zobaczenia wkrótce!

A bientôt !

Będziemy w kontakcie.

On reste en contact.

Przepraszam!

Excusez-moi / pardon !

Przepraszam pana/panią (w pytaniach o drogę, czas…)

Excusez-moi Monsieur / Madame...

Dziękuję.

Merci.

Nie ma za co.

De rien.

Proszę…

S’il vous plaît...

Proszę o…

Je voudrais …

Bardzo mi przykro.

Je suis désolé.

Szkoda.

Dommage.

Nic nie szkodzi.

Ça ne fait rien.

Bardzo dobrze.

Très bien.

To bardzo uprzejme/miłe z pana/pani strony.

C’est très gentil de votre part.

Jest pan/pani bardzo uprzejmy/uprzejma.

Vous êtes très aimable / serviable.

Gratulacje!

Félicitations !

Panie i Panowie!

Mesdames et Messieurs !

Proszę pana!

S’il vous plaît Monsieur !

Proszę pani (do panny)!

S’il vous plaît Mademoiselle !

Proszę pani (do mężatki)!

S’il vous plaît Madame !

Czy może mi pan/pani pomóc?

Pourriez-vous m’aider ?

Gdzie znajduje się polska ambasada?

Où est l’ambassade de Pologne ?

Zgubiłem/am się.

Je me suis perdu(e).

Zgubiłem/am dokumenty.

J’ai perdu mes papiers.

Jak dojechać do tego hotelu?

Comment aller à cet hôtel ?

Gdzie mogę znaleźć…?

Où puis-je trouver … ?

Czy dobrze idę do…?

Est-ce que je suis sur la bonne route pour aller à ... ?

Szukam…

Je cherche…

Dokąd pan/pani idzie?

Où allez-vous ?

Idę do…

Je vais à…

Proszę pójść prosto.

Allez tout droit.

Proszę skręcić w prawo/w lewo.

Tournez à droite / à gauche.

Przepraszam, gdzie jest toaleta?

Excusez-moi, où sont les toilettes ?

Trzeba zejść po schodach.

Il faut descendre l’escalier.

Gdzie jesteś?

Où es-tu ?

Czy mówi pan/pani po francusku/po angielsku/po polsku?

Vous parlez francais / anglais / polonais ?

Trochę.

Un (petit) peu.

Niewiele.

Pas beaucoup.

Wcale.

Pas du tout.

Nie mówię po francusku.

Je ne parle pas français.

Przepraszam, nie rozumiem.

Excusez-moi mais je ne comprends pas.

Nie zrozumiałem.

Je n’ai pas compris.

Co to znaczy?

Qu’est-ce que ça veut dire ?

Czy może pan/pani powtórzyć?

Vous pouvez répéter ?

Proszę mówić wolniej.

Parlez moins vite, s’il vous plaît.

Jakiej jest pan/pani narodowości?

Vous venez d’où ? Quelle est votre nationalité ?

Skąd jesteś?

D’où viens-tu ?

Jestem Polakiem/Polką.

Je suis Polonais / Polonaise.

Pochodzę z Polski.

Je viens de Pologne.

Gdzie pan/pani mieszka?

Où habitez-vous ?

Gdzie mieszkasz?

T’habites où ?

Mieszkam w Krakowie/w Warszawie.

J’habite à Cracovie / à Varsovie

Miejsce zamieszkania.

Lieu de résidence.

Nazywam się…

Je m’appelle…

Masz na imię ?

Comment vous appelez-vous ?Quel est ton prénom ?

Jak się nazywasz?

Comment tu t’appelles ?

Czy może pan/pani przeliterować nazwisko?

Vous pourriez épeler votre nom ?

Chciałbym panu/pani przedstawić pana/panią/pannę Dupont.

J’aimerais vous présenter Monsieur / Madame / Mademoiselle Dupont.

Miło mi pana/panią poznać.

Enchanté de faire votre connaissance.

Jak się państwo miewają?

Comment allez-vous ?

Bardzo dobrze, a pan/pani?

Très bien, et vous ?

Jak się masz?

Comment vas-tu ? / Ça va ?

W porządku, a ty?

Ça va bien, et toi ?

Jaki jest pana/pani zawód?

Quel est votre métier ?

Gdzie pracujesz?

Tu travailles où ?

Przepraszam, która godzina?

Excusez-moi, quelle heure est-il ?

Czy mogę zapalić papierosa?

Est-ce que je peux fumer ?

Czy tu można palić?

On peut fumer ici ?

Jestem głodny/a.

J’ai faim.

Jestem zmęczony/a.

Je suis fatigué(e).

Chce mi się pić.

J’ai soif.

Chciałabym wrócić do hotelu.

Je voudrais retourner à l’hôtel.

Chciałbym/chciałabym odpocząć.

Je voudrais me reposer.

Chciałbym/chciałabym coś zjeść.

Je voudrais manger quelque chose.

Czym mogę służyć?

Puis-je vous aider ? Qu’est-ce que je peux faire pour vous ?

Co pan/pani myśli o…

Que pensez-vous de … 

Słyszał pan/słyszała pani o…?

Vous avez entendu parler de ...?

Tak.

Oui.

Nie.

Non.

Nie wiem.

Je ne sais pas.

Być może.

Peut-être.

Zgoda.

D’accord.

Masz rację.

T’as raison.

To nie moja wina.

Ce n’est / C’est pas ma faute.

Co?

Quoi ?

Co to jest?

Qu’est-ce que c’est ?

Kto?

Qui ?

Kto to jest?

Qui est-ce ?

Gdzie?

Où ?

Kiedy?

Quand ?

Dlaczego?

Pourquoi ?

Jak?

Comment ?

Ile?

Combien ?

Skąd?

D’où … ?

Dokąd?

Où… ?

Chciałbym/chciałabym…

Je voudrais / J’aimerais...

1.2 Porozmawiaj

– Je cherche cette adresse…

Szukam tego adresu...

– Ce n’est pas loin, vous pouvez y aller à pied.

To niedaleko, może pan pójść na piechotę.

– Par où dois-je y aller ?

Jak mam iść?

– Tout droit jusqu’à la grande rue et à gauche.

Prosto, aż do tej dużej ulicy, a potem w lewo.

– Merci.

Dziękuję.

– De rien / Il n’y a pas de quoi / Je vous en prie.

Nie ma za co.

– Viens, on va se boire un verre ?

Chodź, napijemy się po szklaneczce?

– Où tu veux aller ?

A gdzie chcesz iść?

– Dans le bar d’en face, ils ont un vin pas mal du tout.

W barze naprzeciwko mają niezłe wino.

– Je suis fatiguée, j’aimerais retourner à l’hôtel.

Jestem zmęczona, chciałabym wrócić do hotelu.

– Si on mangeait quelque chose en ville ?

Może zjemy coś na mieście?

– T’as raison, cherchons un restaurant.

Masz rację, poszukajmy jakiejś miłej restauracji.

1.3 Słówka

adres

adresse (f)

aleja

allée (f)

ambasada

ambassade (f)

blisko

près (de)

daleko

loin (de)

data urodzenia

date (f) de naissance

dokumenty

papiers (m) d’identité / pièces (f) d’identité

imię

prénom (m)

iść na piechotę

aller à pied

jechać

aller

jeść

manger

kierunek

direction (f)

lewo/na lewo

gauche (f)/ à gauche / sur la gauche

literować

épeler

mapa

carte (f)

miejsce zamieszkania

lieu (m) de résidence

mówić

parler

nazwisko

nom (m)

nie

non

nie wiem

je ne sais pas

odpoczywać

se reposer

palić

fumer

paszport

passeport (m)

pić

boire

podróż

voyage (m)

południe

midi (m)

poznawać

faire connaissance

północ

nord (m)

pracować

travailler

prawo/na prawo

droite (f)/ à droite / sur la droite

prosto

tout droit / en face

przedstawiać

présenter

skręcać

tourner

tak

oui

toaleta

toilettes (f)

ulica

rue (f)

urlop

congé (m)

wakacje

vacances (f)

wiek

âge (m)

wschód

est (m)

wyjazd

départ (m)

wyjeżdżać

partir

zachód

ouest (m)

zawód

métier (m)

zgubić się

se perdre

2. Podróż i zwiedzanie Voyages et visites

2.1 Powiedz to

Samolotem

En avion

Jak dojechać na lotnisko?

Comment aller à l’aéroport ?

Jak mogę dostać się do centrum miasta?

Comment puis-je me rendre dans le centre ville ?

Chciałabym/chciałbym zarezerwować bilet.

Je voudrais réserver un billet.

Czy mogę zmienić rezerwację?

Est-ce que je peux changer ma réservation ?

Mam bilet elektroniczny.

J’ai un billet électronique.

Chciałabym/chciałbym lecieć w klasie biznes.

J’aimerais voler en classe business.

Ile kosztuje bilet tam i z powrotem do…?

Combien coûte le billet aller-retour ?

Czy to lot bezpośredni?

Est-ce que le vol est direct ?

Poproszę o miejsce przy oknie.

Je voudrais une place près des hublots.

Przy którym stanowisku jest odprawa do…?

L’enregistrement pour …. se fait à quel guichet ?

Ma pan/pani nadbagaż.

Vous avez un surpoids de bagage.

Odprawa rozpoczyna się na dwie godziny przed odlotem.

L’enregistrement commence deux heures avant le décollage.

Lot jest odwołany z powodu strajku.

Le vol est annulé en raison d’une grève.

Samolot wystartuje z opóźnieniem.

Le décollage est retardé.

Proszę przygotować paszport lub dowód osobisty.

Veuillez préparer votre passeport ou bien votre carte d’identité.

Wizę można uzyskać na lotnisku.

Le visa peut être délivré à l’aéroport.

Jak długo trwa lot?

Combien (de temps) dure le vol ?

Proszę zapiąć pasy!

Veuillez attacher vos ceintures !

Czy samolot z Paryża już wylądował?

Le vol pour Paris a-t-il déjà atterri ?

Czy ma pan/pani coś do oclenia?

Est-ce que vous avez quelque chose à déclarer ?

Proszę otworzyć walizkę.

Veuillez ouvrir votre valise.

Proszę zgłosić się do biura bagażu zaginionego.

Présentez-vous au bureau des bagages perdus.

Pociągiem

En train

Jak mogę dostać się na dworzec?

Comment dois-je faire pour me rendre à la gare (ferroviaire) ?

Z którego dworca odjeżdżają pociągi na wschód Francji?

De quelle gare partent les trains pour l’Est de la France.

Z którego peronu odjeżdża pociąg do…?

Le train part de quel quai ?

Pociąg jest opóźniony o 15 min.

Le train a 15 minutes de retard.

Pociąg do Nancy stoi na peronie 14.

Le train pour Nancy est au quai n° 14.

Kiedy planuje pan/pani wyjazd?

Vous pensez partir quand ?

Ma pan/pani przesiadkę w…

Vous avez un changement à…

Pociąg jest objęty całkowitą rezerwacją miejsc.

Tout le train est avec réservation.

Czy są zniżki dla studentów/dla emerytów/dla małych dzieci?

Est-ce qu’il y a des réductions (pour les) étudiants / pour les retraités / pour les jeunes enfants ?

Gdzie znajduje się wagon restauracyjny?

Où est le wagon / la voiture-restaurant ?

Czy mogę otworzyć okno?

Puis-je / Est-ce que je peux ouvrir la fenêtre ?

Czy mogę zamknąć okno?

Puis-je / Est-ce que je peux fermer la fenêtre ?

Czy to miejsce jest wolne?

La place est libre ?

Szukam przechowalni bagażu.

Je cherche la consigne à bagages.

Samochodem lub autobusem

En voiture ou en bus

Kiedy odjeżdża najbliższy autobus do…?

A quelle heure part le prochain bus pour…?

Gdzie jest dworzec autobusowy?

Où est la gare d’autobus ?

Gdzie muszę wysiąść?

Où est-ce que je dois descendre ?

Proszę się zatrzymać!

Arrêtez-vous, s’il vous plaît !

Chciałbym/chciałbym wynająć samochód na tydzień.

J’aimerais louer une voiture pour une semaine.

Poproszę o samochód z automatyczną skrzynią biegów.

Je voudrais une voiture avec une boîte automatique.

Gdzie jest stacja benzynowa?

Où est la station essence / service ?

Chciałbym/chciałabym kupić mapę samochodową.

Je voudrais acheter une carte de la route / autoroutière.

Do pełna proszę!

Le plein, s’il vous plaît.

Spotkajmy się na parkingu przy zjeździe z autostrady.

Retrouvons-nous sur le parking près de la sortie d’autoroute.

Nie mogę znaleźć wjazdu na autostradę.

Je ne trouve pas l’entrée de l’autoroute.

Czy ten odcinek autostrady jest płatny?

Est-ce que cette portion d’autoroute est payante ?

Gdzie pobiera się opłatę za przejazd autostradą?

Où est le péage ? / Où est la gare de péage ? 

Jaka jest dozwolona prędkość na autostradzie?

Quelle est la vitesse autorisée sur autoroute ?

Zwolnij!

Ralentis !

Zwiedzanie

En visite touristique

Gdzie jest informacja turystyczna ?

Où se trouve le syndicat d’initiative ?

Poproszę o plan metra.

Je voudrais un plan du métro, s’il vous plaît.

Gdzie jest najbliższa stacja metra?

Où est la station / l’entrée de métro la plus proche ?

Czy dojadę tam autobusem?

Est-ce que le bus y va ? Est-ce que je peux y aller en bus ?

Gdzie jest postój taksówek?

Où est la station de taxi ?

Na stronach internetowych jest interaktywny plan połączeń komunikacji miejskiej.

Sur le Net, il y a un plan interactif des transports en commun de la ville.

Czy mają państwo przewodnika mówiącego po polsku?

Est-ce que vous avez un guide qui parle polonais ?

Jak dojechać do Wersalu?

Comment aller à Versailles ?

Przepraszam, na której stacji muszę wysiąść, żeby dostać się do Bazyliki Serca Jezusowego?

Excusez-moi, à quelle station je dois descendre pour aller à la Basilique du Sacré Cœur  ?

Gdzie jest Panteon?

Où se trouve le Panthéon ?

Spotkajmy się w Ogrodzie Luksemburskim.

Retrouvons-nous au Jardin du Luxembourg.

Chciałabym wjechać na Wieżę Eiffla.

J’aimerais monter en haut de la Tour Eiffel. 

W jakich godzinach otwarte są muzea?

Les musées sont ouverts de quelle heure à quelle heure ?

Ile kosztuje wstęp?

Combien coûte l’entrée ?

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca wstęp jest wolny.

L’entrée est gratuite le premier dimanche de chaque mois.

Luwr jest zamknięty we wtorki.

Le Louvre est fermé tous les mardis.

Co można zobaczyć w Dzielnicy Łacińskiej?

Qu’est-ce qu’il y a à voir au Quartier Latin ?

Jak długo trwa zwiedzanie?

La visite dure combien de temps ?

Chciałbym/chciałabym popłynąć statkiem po Sekwanie.

J’aimerais descendre la Seine en bateau.

Czy mogę zamówić jednodniową wycieczkę po Paryżu?

Est-ce qu’il y a des excursions journalières dans Paris ?

Co to za budynek?

C’est quoi comme bâtiment ?

Kiedy wybudowano ten zamek?

Quand ce château a-t-il été construit ?

Z którego wieku pochodzi ten kościół?

Cette église est de quel siècle ?

Chyba się zgubiliśmy.

Je crois qu’on s’est perdu.

Czy może nam pan/pani pokazać na mapie gdzie jesteśmy?

Vous pourriez nous montrer où nous sommes sur la carte ?

2.2 Porozmawiaj

– Deux billets pour Toulouse pour demain, s’il vous plaît.

Poproszę dwa bilety do Tuluzy na jutro.

– En première ou seconde classe ? Nous avons des promotions intéressantes sur les premières classes.

W pierwszej czy w drugiej klasie? Mamy ciekawe promocje na bilety w pierwszej klasie.

– Dans ce cas, en première. Un billet avec réduction moins de 26 ans et un normal.

W takim razie, pierwsza klasa, jeden ze zniżką dla osób poniżej 26. roku życia, a drugi normalny.

– Comment aller au centre de Paris depuis l’aéroport ?

Jak dojechać z lotniska do centrum Paryża?

– Le plus rapide, c’est d’y aller avec le RER mais vous pouvez y aller en bus ou en taxi.

Najszybciej dostanie się pani RER, ale można też dojechać autobusem lub taksówką.

– Où peut-on acheter un billet pour le RER ?

Gdzie kupię bilety na RER?

– Dans la station de métro, à la caisse ; il y a aussi des distributeurs automatiques.

Przy stacji jest kasa, są też automaty biletowe.

– Et où est la station de taxi ?

A gdzie jest postój taksówek?

– Juste à côté de la sortie du terminal.

Zaraz przy wyjściu z terminalu.

– Votre billet et une pièce d’identité, s’il vous plaît.

Poproszę bilet i dokument.

– J’ai un billet électronique.

Mam wydruk biletu elektronicznego.

– Vous n’avez qu’un bagage ?

Ma pan tylko jeden bagaż?

– Oui, j’aimerais le prendre en cabine avec moi.

Tak, chciałbym go zabrać do kabiny samolotu.

– Je suis désolé mais cette valise est trop grande pour passer en bagage à main.

Przykro mi, ale ta walizka jest za duża na bagaż podręczny.

– Oh... dommage !

Szkoda!

– Voici votre carte d’embarquement. Bon voyage !

Oto pańska karta pokładowa. Szczęśliwej podróży!

– Excusez-moi, vous pouvez me montrer où se trouve l’Arc de Triomphe sur le plan ?

Przepraszam, czy może mi pan pokazać na planie, gdzie znajduje się Łuk Triumfalny?

– C’est tout près, vous êtes ici / là.

To całkiem niedaleko, teraz jesteśmy w tym miejscu.

– Merci Monsieur, je vais finir à pied.

Dziękuję panu, dalej pójdę na piechotę.

– Tu viens avec moi au Louvre ?

Wybierzesz się ze mną do Luwru?

– Volontiers. On y va en bus ou en métro ?

Chętnie. Pojedziemy autobusem czy metrem?

– L’arrêt de bus est à côté de ton hôtel.

Przystanek autobusu jest koło twojego hotelu.

– Dans ce cas-là, retrouvons-nous après le déjeuner.

W takim razie spotkajmy się zaraz po śniadaniu.

2.3 Słówka

Podróż

Les voyages

autobus

autobus (m) / bus (m)

autokar

autocar (m) / car (m)

autostop

faire du stop (m) / de l’auto-stop

autostrada

autoroute (f)

bagaż podręczny

bagage (m) à main (f)

benzyna

essence (f)

benzyna bezołowiowa

essence (f) sans plomb

bilet normalny/ulgowy

billet (m) normal / réduit

biuro podróży

agence (f) de voyages

bramka

porte (f)

dowód rejestracyjny

carte (f) d’immatriculation / carte grise

droga krajowa

route (f) nationale

dworzec autobusowy

gare (f) d’autobus

dworzec kolejowy

gare ferroviaire

karta pokładowa

carte (f) d’embarquement

kontrola bezpieczeństwa

contrôle (m) de sécurité

kontroler

contrôleur (m)

korek

bouchon (m) / embouteillage (m) / ralentissement (m)

kuszetka

couchette (f)

lądowanie

atterrissage (m)

lotnisko

aéroport (m) / aérogare (m)

mandat

amende (f) / procès (m) verbal de contravention / contravention (f)

metro

métro (m)

objazd

déviation / bifurcation (f)

obwodnica

route (f) périphérique / rocade (f)

odloty

départs (m)

odprawa

enregistrement (m)

peron

quai (m)

plac

place (f)

pociąg

train (m)

pociąg dużej prędkości

TGV (train à grande vitesse)

podróż

voyage (m)

podróżować

voyager

port

port (m)

prawo jazdy

permis (m) de conduire

prom

ferry (m)

przechowalnia bagażu

consigne (f) à bagages

przedział

compartiment (m)

przyjemnego pobytu w…

bon séjour à...

przyloty

arrivées (f)

przystanek

arrêt (m)

punkt opłaty za autostradę

péage / gare de péage

rondo

rond point (m)

rower

vélo (m)

rozkład jazdy/lotów

horaires (m) de circulation / des vols (m)

samochód

voiture (f) / automobile (f)

samolot

avion (m)

skrzyżowanie

croisement (m) / carrefour (m) / intersection (f)

stacja metra

station(f) de métro

start (samolotu)

décollage (m)

statek

bateau (m)

szczęsliwej podróży!

bon voyage !

ulga (zniżka)

réduction (f)

ulica

rue (f)

wypadek

accident (m)

zjazd/wjazd na autostradę

entrée (f) / sortie (f) d’autoroute

Zwiedzanie

Les visites touristiques

architektura

architecture (f)

arcydzieło

chef-d’œuvre (m)

barokowy

baroque

bilet (wstępu)

billet (m) d’entrée

bilet grupowy

billet de groupe

bitwa

bataille (f)

budynek

bâtiment (m)

centrum miasta

centre (m) ville

ciekawy/wart obejrzenia

(c’est) intéressant / (ça) vaut le coût d’y aller / (ça) vaut le coup d’oeil

cmentarz

cimetière (m)

dzielnica

quartier (m)

dzieło

œuvre (f)

epoka

époque (f)

gotycki

gothique

grób

tombe (f)

kanał

canal (m)

katedra

cathédrale (f)

klasztor

cloître (m)

kościół

église (f)

legenda

légende (f)

malarz

peintre (m)

most

pont (m)

muzeum

musée (m)

nowoczesny

moderne

odbudowany

reconstruit / restauré

oglądać

regarder / voir

pałac

palais (m)

pamiątka

souvenir (m)

park narodowy

parc (m) national

pomnik

monument (m)

przedmieście

faubourg (m)

przewodnik

guide (m)

punkt widokowy

point (m) de vue géodésique

renesans

renaissance (f)

rokoko

rococo

romański

roman

ruiny

ruine (f)

rzeźbiarz

sculpteur (m)

sławny

célèbre

starożytny

antique

styl

style (m)

średniowieczny

médiéval

wycieczka

excursion (f)

wystawa

exposition (f)

zabytek

monument (m)

zamek

château (m)

zburzony

dévasté / rasé

zwiedzać

visiter

3. Zakwaterowanie L’hébergement

3.1 Powiedz to

Przyjazd

l’arrivée

Chciałbym/chciałabym zarezerwować pokój z łazienką.

Je voudrais réserver une chambre avec salle de bain.

Pokój jednoosobowy z prysznicem.

Une chambre simple avec douche.

Szukam pokoju dwuosobowego.

Je cherche une chambre double.

Czy śniadanie jest wliczone w cenę pokoju?

Le petit déjeuner est-il compris dans le prix de la chambre ?

Ile kosztuje pokój z całodziennym wyżywieniem?

Combien coûte une chambre en pension complète pour une journée ?

Czy są zniżki posezonowe?

Est-ce qu’il y a des réductions d’arrière saison / en basse saisson ?/ des prix hors saison ?

Czy hotel dysponuje parkingiem?

L’hôtel a-t-il un parking privé ?

Nie mamy wolnych pokoi.

Nous n’avons plus de chambre libre / à disposition./ l’hôtel est complet.

Poproszę o pokój z widokiem na morze.

Veuillez me donner une chambre avec vue sur la mer.

O której godzinie zaczyna się doba hotelowa?

A quelle heure commence la journée d’hôtel ?

Zarezerwowałam pokój na nazwisko…

J’ai fait une réservation au nom de…

Robiłam rezerwację przez Internet.

J’ai réservé par internet.

Proszę wypełnić ten formularz.

Veuillez remplir ce formulaire.

Pański pokój jest na trzecim piętrze.

Votre chambre se trouve au troisième (étage).

Łazienka jest w korytarzu.

La salle de bain est dans le couloir / sur le pallier.

Gdzie jest winda?

Où est l’ascenseur ?

Czy pokój jest klimatyzowany?

La chambre est climatisée ?

Czy życzy pan/pani sobie obejrzeć pokój?

Voulez-vous visiter votre chambre ?

Proszę zanieść bagaże do pokoju.

Veuillez porter mes bagages dans ma chambre.

Czy mogę wynająć mieszkanie na tydzień?

Vous pouvez me louer l’appartement pour une semaine ?

Gdzie tu jest hostel?

Où est l’auberge de jeunesse ?

Szukam pola namiotowego.

Je cherche le camping.

Czy są stanowiska dla kamperów?

Est-ce qu’il y a des emplacements pour les campeurs ?

Czy mogę tu rozbić namiot?

Est-ce que je peux planter ma tente ici ?

Pobyt

Le séjour

O której godzinie jest śniadanie?

A quelle heure le petit déjeuner est-il servi ?

Poproszę o śniadanie do pokoju.

Je voudrais prendre mon petit déjeuner dans ma chambre.

Proszę nie sprzątać.

Veuillez ne pas faire le ménage / nettoyer.

Proszę nie przeszkadzać.

Ne pas déranger.

Czy mogłaby pani zamówić dla nas taksówkę?

Vous pourriez nous appeler un taxi ?

Proszę o klucz do pokoju 30.

Je voudrais la clef de la chambre numéro 30, s’il vous plaît.

Proszę mnie obudzić o 6.00.

Veuillez me réveiller à 6 heures.

Czy ktoś o mnie pytał?

Est-ce que quelqu’un a demandé après moi ?

Czy ktoś do mnie dzwonił?

Est-ce que j’ai eu des communications téléphoniques ?

Czy ktoś zostawił wiadomość?

Est-ce que quelqu’un a laissé un message ?

Wyjazd

Le départ

Wyjeżdżam jutro rano.

Je pars demain matin.

Proszę przygotować rachunek.

Veuillez me préparer la facture.

Chciałabym przedłużyć pobyt o trzy dni.

Je voudrais prolonger mon séjour de 3 jours.

Chciałabym uregulować rachunek.

Je désire régler / payer ma note.

Proszę to dopisać do rachunku.

Veuillez le rajouter sur mon compte.

Do której godziny muszę opuścić pokój?

A quelle heure dois-je libérer la chambre ?

Poproszę o taksówkę na lotnisko.

Pouvez-vous m’appeler un taxi pour aller à l’aéroport ?

Usługi dodatkowe

Les services complémentaires

Czy akceptują państwo zwierzęta?

Est-ce que vous acceptez les animaux ?

Czy jest dostęp do Internetu?

Y a-t-il un accès internet ?

Czy można wypożyczyć żelazko?

Est-ce qu’on peut emprunter un fer à repasser ?

Poproszę o ręcznik kąpielowy.

Je voudrais une serviette de bain.

Gdzie mogę wynająć samochód?

Où puis-je louer une voiture ?

Reklamacje

Les réclamations

Chciałabym złożyć reklamację.

J’aimerais faire une réclamation.

Obsługa jest nieprofesjonalna.

Le service n’est pas professionnel.

W moim pokoju zepsuła się toaleta.

Les toilettes de ma chambre sont hors service.

W łazience nie ma suszarki.

Il n’y a pas de sèche cheveux dans ma salle de bain.

Cieknie kran.

Le robinet fuit.

Klimatyzacja nie działa.

La climatisation est en panne.

Zepsuł się kaloryfer.

Le radiateur est tombé en panne.

Nie ma ciepłej wody.

Il n’y a pas d’eau chaude.

W pokoju obok jest za głośno.

La chambre d’à côté est trop bruyante.

Proszę o inny pokój.

Je voudrais changer de chambre.

3.2 Porozmawiaj

– Je cherche un logement pas trop cher dans le centre ville.

Szukam taniego zakwaterowania w centrum miasta.

– Essaie de louer une chambre chez un particulier.

Spróbuj wynająć pokój w mieszkaniu prywatnym.

– Est-ce que tu connais une agence qui s’en occupe ?

Czy znasz biuro, które się tym zajmuje?

– Non, mais j’ai vu des petites annonces sur internet.

Nie, ale widziałam ogłoszenia w Internecie.

– Bonjour, combien coûte une chambre pour deux personnes ?

Dzień dobry, ile kosztuje pokój dla dwóch osób?

– En pension complète ?

Z pełnym wyżywieniem?

– Non, juste le petit déjeuner.

Nie, tylko ze śniadaniem.

– Entre 60 et 70 euros. Nous avons des rabais en arrière saison.

Od 60 do 70 euro. Mamy posezonowe obniżki.

– Bonsoir, je m’appelle Kowalewski, j’ai fait une réservation chez vous. 

Dobry wieczór, moje nazwisko Kowalewski, miałem u państwa rezerwację.

– Exact, une chambre simple avec salle de bain. Veuillez remplir le formulaire.

Zgadza się, pokój jednoosobowy z łazienką. Proszę wypełnić ten formularz.

– Est-ce que le petit déjeuner est compris ?

Czy śniadanie jest wliczone w cenę pokoju?

– Oui, il est servi de 7 à 10 heures.

Tak, podajemy je od 7.00 do 10.00.

– Je voyage avec mon chat ; est-ce que je peux le prendre avec moi dans la chambre ?

Podróżuję z kotem. Czy zwierzę może zostać ze mną w pokoju?

– Oui, nous acceptons les animaux mais il y a un supplément.

Tak, akceptujemy zwierzęta, ale pobieramy dodatkową opłatę.

– Bonjour, je pars demain, vous pouvez me faire/ préparer la note.

Dzień dobry, wyjeżdżam jutro rano, proszę o przygotowanie rachunku.

– Vous avez utilisé le bar ou le téléphone ?

Korzystała pani z lodówki i telefonu?

– Seulement le téléphone.

Tylko z telefonu.

3.3 Słówka

apartament

suite (f)

basen

piscine (f)

drogi

cher / onéreux

formularz

formulaire / fiche (f)

gniazdko elektryczne

prise (f) électrique

hostel

auberge (f)

jadalnia

salle (f) à manger

kamper

campeur (m)

klimatyzacja

climatisation (f)

klucz

clef (f)

koc

couverture (f)

kolacja

dîner (m)

kołdra

couette (f)

korytarz

couloir (m)

kran

robinet (m)

kuchnia

cuisine (f)

kwatera prywatna

chambre (f) d’hôte / gîte (m) privé

legitymacja studencka

carte (f)d’étudiant

lodówka

réfrigérateur (m) / frigidaire (m) / frigo (m)

łazienka

salle (f) de bain

łóżko pojedyncze/podwójne

lit (m) pour une personne / lit double

namiot

tente (f)

nocleg

nuitée (f)

obiad

repas (m)

ogrzewanie

chauffage (m)

parking podziemny

parking (m) souterrain

pełne wyżywienie

pension (f) complète

pensjonat

pension (f)

poduszka

coussin (m)

pokój dwuosobowy

chambre (f) double

pokój jednoosobowy

chambre (f) simple

pole namiotowe

camping (m)

pościel

drap (m)

prąd elektryczny

électricité (f) / courant (m)électrique

prysznic

douche (f)

przyjazd

arrivée (f)

przyjeżdżać

arriver

rachunek

addition (f) / note (f) / facture (f)

recepcja

réception (f) / accueil (m)

rezerwacja

réservation (f)

ręcznik

serviette (f)

rozbić namiot

planter une tente

schronisko młodzieżowe

auberge (f) de jeunesse

stołówka

cantine (f)

suszarka do włosów

sèche cheveux (m)

śniadanie

petit déjeuner (m)

tani

bon marché

umywalka

lavabo (m) / évier (m)

winda

ascenseur (m)

woda ciepła

eau (f) chaude

woda pitna

eau (f) potable

woda zimna

eau (f) froide

wyjazd

départ (m)

wyjeżdżać

partir / quitter

wypełniać (o formularzu)

remplir

zniżka

réduction (f) / rabais (m)

żelazko

fer à repasser (m)

FRANCUSKI Słowniczek francusko-polski

Jak korzystać ze słowniczka?

Przy rzeczownikach i przymiotnikach podawany jest rodzaj - męski oznaczany francuskim skrótem m., lub żeński oznaczany literą f:

livre (m) – książka

table (f) – stół

Jeśli forma podstawowa rzeczownika występuje w liczbie mnogiej, jest to zaznaczone obok rodzaju:

vacances (f.pl) – wakacje

Przy przymiotnikach, których rodzaj żeński różni się od męskiego, forma żeńska jest podawana po /, lecz tylko przy słowie francuskim.

petit/e – mały

Przy rzeczownikach i przymiotnikach o jednej końcówce zaznaczane są oba rodzaje:

rouge (m,f) – czerwony

interprète (m,f) - tłumacz

Przy czasownikach regularnych podawana jest grupa I lub II, np.

finir (II)- kończyć

A

à – w, do

à cause de – z powodu

à côté de – obok

à pied – na piechotę

à vrai dire – prawdę mówiąc

accident (m) – wypadek

accrochage (m) – stłuczka

acheter (I) – kupować

acteur/trice – aktor/ka

addition (f) – rachunek

adorer (I) – uwielbiać

adresse (f) – adres

âge (m) – wiek

agresser (I) – napaść

aider (I) – pomagać

aimer (I) – lubić, kochać

allemand/e – niemiecki, też: Niemiec

aller – iść; jechać

alors – więc

amateur (m) – amator, wielbiciel

ami (m) – przyjaciel

amie – przyjaciółka

amitié (f) – przyjaźń

année (f) – rok

anniversaire (m) – urodziny

apparemment – najwyraźniej

appartenir à  – należeć do

appeler (I) – zadzwonić

s’appeler (I) – nazywać się

applaudir (II) – bić brawo, oklaskiwać

apprendre – uczyć się

après – później, potem

après-demain – pojutrze

après-midi – po południu

argent (m) – pieniądze; srebro

arracher (I) – wyrwać

arrêter (I) – zatrzymać

arrivée (f) – przybycie, przyjazd, przylot

arriver (I) – przybywać

s’asseoir – siadać

assis/e – siedzący

assurance (f) – ubezpieczenie

attendre – czekać

s’attendre à – spodziewać się

attraper (I) – złapać

au courant – na bieżąco, zorientowany w sytuacji

aucun/e – żaden

aujourd’hui – dzisiaj

ausculter (I) – osłuchać

aussi – też

automne (m) – jesień

avant (de) – przed

avant-hier – przedwczoraj

avec – z

avenue (f) – aleja

avion (m) – samolot

avoir – mieć

avoir horreur de – nie cierpieć, nienawidzić

avouer (I) – przyznać, wyznać

B

bagage (m) – bagaż

baignoire (f) – wanna

bain (m) – kąpiel

banque (f) – bank

baptême (m) – chrzciny

barbe (f) – broda

bateau (m) – statek

bavard/e – gadatliwy

beau/belle – piękny

beaucoup – dużo

beau-père (m) – teść

beige (m,f) – beżowy

belge (m,f) – belgijski, Belg

belle-mère (f) – teściowa

belle-sœur (f) – bratowa

bêtise (f) – głupstwo

bien – dobrze

bien que – chociaż

bien sûr – oczywiście

bienvenue – witaj

bière (f) – piwo

bizarre (m,f) – dziwny

blanc/che – biały

blessé/e – ranny

bleu/e – niebieski

bleu/e marine – granatowy

boire – pić

bonjour – dzień dobry

bonsoir – dobty wieczór

bottes (f.pl) – botki, kozaczki

bouche (f)  – usta

bouger (I) – ruszać się

bouquiner (I) – czytać książki

boutique (f) – sklep z ubraniami, butik

C

ça, cela – to

cabine (f) d’essayage – przymierzalnia

café (m) – kawa; kawiarnia

cafétéria (f)  – kafeteria

caisse (f) – kasa

calme (m) – spokój

calmement – spokojnie

capable de – zdolny do

carrefour (m) – skrzyżowanie

carte (f) d’identité – dowód osobisty

casser (I) – zniszczyć, złamać

centre (m) commercial – centrum handlowe

cesser (I) – przerwać

chambre (f) – pokój

changer (I) – zmienić

chanson (f) – piosenka

chanter (I) – śpiewać

château (m) – zamek

chauffeur (m) – kierowca

chaussettes (f.pl) – skarpetki

chaussures (f.pl) – buty

chauve (m,f) – łysy

chemise (f) – koszula

chèque (m) – czek

chéquier (m) – książeczka czekowa

chercher (I) – szukać

cheval (m) – koń

chez – u, do (osoby)

chocolat (m) – czekolada

choisir (II) – wybierać

chouette (m,f) – świetny

circonstances (f.pl) – okoliczności

clair/e – jasny

classique (m,f) – klasyczny

clé (f) – klucz

cœur (m) – serce

collant (m) – rajstopy

collision (f) – stłuczka, kolizja

combien – ile

comédien/ne – aktor/ka

commander (I) – zamówić

comme – jako, jako że

commencer (I) – zaczynać

comment – jak

commissariat (m) – komisariat

comprendre – rozumieć

compte (m) – konto

compte rendu (m) – sprawozdanie

compter (I) – liczyć, policzyć

conduire – prowadzić

confirmer (I) – potwierdzić

connaître – znać

considérer (I) qch comme... – uważać coś za...

construire – budować

contemporain/e – współczesny

convoquer (I) – zwołać

copain – kolega, kumpel

costume (m) – garnitur męski

(se) coucher (I) – kłaść się spać

couleur (f) – kolor

coupable (m,f) – winny

courageux/euse – odważny

courbatures (f.pl) – ból mięśni, zakwasy

court/e – krótki

cousin/e – kuzyn/ka

coûter (I) – kosztować

croire – wierzyć, sądzić

croiser (I) – mijać (pojazd jadący z naprzeciwka)

cuir (m) – skóra

cuisine (f) – kuchnia

curieux/euse – ciekawy

curiosité (f) – ciekawość

D

d’abord – najpierw

dans – w

danser (I) – tańczyć

(se) dépêcher (I) – śpieszyć się

(se) déplacer – przemieszczać się

de retour – z powrotem

de temps en temps – od czasu do czasu

(se) détendre – relaksować się, odprężać się

décidément – zdecydowanie

dégât (m) – szkoda

déjeuner (I) – jeść obiad / lunch

délicieux/euse – pyszny

demain – jutro

demander (I) – prosić, pytać

départ (m) – wyjazd, odlot

dépenser (I) – wydawać

dernier/ère – ostatni

descendre – schodzić, wysiadać

désert (m) – pustynia

désirer (I) – życzyć sobie, pożądać

dessert (m) – deser

détester (I) – nie cierpieć, nienawidzić

devant – przed

devoir – musieć

d’habitude – zazwyczaj

difficile (m,f) – trudny

dimanche – niedziela

dîner (I) – jeść kolację

dîner (m) – kolacja

dire – powiedzieć, mówić

disparaître – zniknąć

disponible – do dyspozycji

(se) disputer (I) – kłócić się

distribuer (I) – rozdawać

divorcé/e – rozwiedziony

domaine (m) – dziedzina, domena

dommage (m) – szkoda

donc – więc

donner (I) – dawać

dormir – spać

dos (m) – plecy

doubler (I) – wyprzedzać

doucement – spokojnie, powoli; delikatnie; cicho

douche (f) – prysznic

doute (f) – wątpliwość

douter (I) – wątpić

doux/ce – łagodny, delikatny

draguer (I) – podrywać (kogoś)

droit (m) – prawo

droit/e – prawy

drôle (m,f) – śmieszny

du côté de – od strony, w pobliżu

dur/e – ciężki, trudny

durer (I) – trwać

E

eau (f) – woda

écouter (I) – słuchać

écrire – pisać

écru/e – w kolorze kości słoniowej

effectivement – rzeczywiście, istotnie

efficace (m.f) – skuteczny

effort (m) – wysiłek

embouteillage (m) – korek [na drodze]

emploi (m) – praca, zatrudnienie

employé (m) – pracownik, zatrudniony

en – w, na; z (czegoś zrobiony)

en face de – naprzeciwko

en fait – w rzeczywistości, tak naprawdę

encore – jeszcze

endommagé – uszkodzony

énervé/e – zdenerwowany

enregistrement (m) – odprawa; nagranie

enregistrer (I) – zarejestrować; nadać [bagaż]

ensemble – razem

ensuite – następnie

entendre – słyszeć

entracte (m) – przerwa, antrakt

entrée (f) – przystawka

entreprise (f)  – firma, przedsiębiorstwo

entrer (I) – wejść

envie (f) – ochota

environ – około

envisager – rozpatrzyć, rozważyć

envoyer (I) – wysłać

épeler (I)– przeliterować

escroquer (I) – oszukać

espace (m) – przestrzeń

essayer (I) – próbować; przymierzyć

est-ce que – czy

et – i 

étage (m) – piętro

été (m) – lato

étonné/e – zdziwiony

étranger/ère – obcy, cudzoziemiec, zagraniczny

être – być

étudiant/e  – student

Europe (f) – Europa

européen/ne – europejski

évident/e – oczywisty, ewidentny

extraordinaire (m,f) – niezwykły, nadzwyczajny

F

facile (m,f) – łatwy

faim (f) – głód

faire – robić

faire rire – śmieszyć

faire un four – zrobić klapę

faire un tabac – odnieść duży sukces

falloir → il faut – trzeba

famille (f) – rodzina

femme (f) – kobieta, także: żona

fermer (I) – zamykać

fêter (I) – świętować, uczcić

fêtes (f.pl) – święta

fiancé/e – narzeczony

(se) fiancer (I) – zaręczyć się

fièvre (f) – gorączka

fille (f) – córka

fils (m) – syn

fils/fille unique – jedynak/jedynaczka

finir (II) – kończyć

fixer (I) – ustalić

folie (f) – szaleństwo

foncé/e – ciemny

formation (f) – wykształcenie

frais/îche – świeży

frère (m) – brat

furieux/euse – wściekły

G

garantie (f) – gwarancja

garantir (II) – gwarantować

gare (f) – dworzec

garer (I) – parkować

gauche (m,f) – lewy

généraliste (m) – internista

généreux/euse – hojny

génial/e – genialny, świetny (potocznie)

gendre (m) – zięć

genre (m) – gatunek, rodzaj

gentil/le – miły

gorge (f) – gardło

goût (m) – smak

goûter (I) – próbować

gouvernement (m) – rząd

grâce à – dzięki (czemuś)

grand/e – duży, wielki

grand-mère (f) – babcia

grand-père (m) – dziadek

grands-parents (m.pl) – dziadkowie

grave (m,f) – poważny (np. o wypadku)

gris/e– szary

gros/se – gruby

H

s’habiller (I) – ubierać się

habiter (I) – mieszkać

s’habituer à (I) – przyzwyczajać się do

heure (f) – godzina

heureux/euse – szczęśliwy

hier – wczoraj

hiver (m) – zima

hôpital (m) – szpital

hôtel (m) – hotel

I

ici – tutaj

idée (f) – pomysł

il y a  – jest, znajduje się

imaginer (I) – wyobrażać sobie

imprimante (f) – drukarka

imprimer (I) – drukować

informaticien/ne (m) – informatyk

innocent/e – niewinny

instant (m) – chwila

intéressant/e – ciekawy, interesujący

s’inquiéter (I) – niepokoić się

s’intéresser à (I) – interesować się

interprète (m, f) – tłumacz

intersection (f) – skrzyżowanie

invitation (f) – zaproszenie

inviter (I) – zapraszać

irremplaçable (m,f) – niezastąpiony

J

jamais – nigdy

jaune (m,f) – żółty

jean (m) – dżinsy

jeu (m) – gra, zabawa

jeudi – czwartek

jeune (m,f) – młody

joie (f) – radość

jouer (I) – grać, bawić się

journaliste (m,f) – dziennikarz

joyeux/euse – radosny

jupe (f) – spódnica

juste – tylko

justement – właśnie

K

kaki (m,f) – khaki

kayak (m) – kajak

L

là-bas – tam (przy pokazywaniu)

laine (f) – wełna

laisser (I) – zostawić

(se) laver (I) – myć (się)

le plus vite possible – najszybciej, jak to możliwe

léger/ère – lekki

légume (m) – warzywo

(se) lever (I) – wstawać

liberté (f) – wolność

libre – wolny

lire – czytać

lit (m) – łóżko

livre (m) – książka

location (f) – wynajem

loin de – niedaleko od

long/ue  – długi

longtemps – długo

louer (I) – wynająć

lourd/e – ciężki

lundi – poniedziałek

lunettes (f.pl) – okulary

M

madame (f) – pani

magasin (m) – sklep

maigre (m,f) – chudy

main (f) – ręka.

maintenant – teraz

mais – ale

maison (f) – dom

mal – źle

malentendu (m) – nieporozumienie

malheureusement – niestety

manger (I) – jeść

manque (m) – brak

manquer (I) – brakować

marché (m) – targ

marcher (I) – chodzić

mardi – wtorek

mari (m) – mąż

mariage (m) – ślub

marié/e – żonaty (zamężna)

(se) marier (I) – ożenić się, wyjść za, pobrać się

marron (m,f) – brązowy

matin (m) – rano

médecin (m) – lekarz

même – nawet

merci – dziękuję

mercredi – środa

mérite (m) – zasługa

mériter (I) – zasługować

metteur (m) en scène – reżyser

mettre – kłaść, położyć

midi – południe

mignon/ne – „słodki”, uroczy

mince (m,f) – szczupły

minuit – północ

mise (m) en scène – reżyseria

moi – ja

mois (m) – miesiąc

monsieur (m) – pan

monter (I) – wchodzić, wsiadać

montrer (I) – pokazać

morceau (m) – kawałek

moustache (f) – wąsy

moyen (m) – środek, forma

moyen/ne – średni

mystérieux/euse – tajemniczy

N

nager (I) – pływać

naissance (f) – narodziny

naître – rodzić się

natation (f) – pływanie

nation (f) – naród

nationalité (f) – narodowość, obywatelstwo

naturel/le – naturalny

nausée (f) – mdłości

ne ... plus – już nie

neveu (m) – bratanek, siostrzeniec

nièce (f) – bratanica, siostrzenica

noir/e – czarny

nom (m) – nazwisko

non – nie

normal/e – normalny, zwyczajny

normalement – zazwyczaj

nouveau/elle – nowy

nouvelle (f) – nowina, wiadomość

nuit (f) – noc

O

occasion (f)  – okazja

œil (m) – oko

oncle (m) – wuj

opéra (m) – opera

opérer (I) – operować, także: działać

orange (f) – pomarańcza

orange (m,f) – pomarańczowy

ordinateur (m) – komputer

ou – lub

où – gdzie

ouvrir – otwierać

P

pantalon (m) – spodnie

par – przez

par cœur – na pamięć

par contre – natomiast

parce que – ponieważ, bo

pare-choc (m) – zderzak

parents (m.pl) – rodzice

parfait/e - doskonały

parfois – czasami

parler (I) – mówić

partir – wyjeżdżać

partout – wszędzie

passer (I) – przejść; spędzić [czas]

patience (f) – cierpliwość

patient/e – cierpliwy; pacjent

pause (f) – przerwa

pauvre (m,f) – biedny

payer (I) – płacić

pendant – podczas

pendre – powiesić

penser (I) – myśleć, sądzić

perdre – zgubić, stracić

père (m) – ojciec

période (f) d’essai – okres próbny

personne – nikt

personne (f) – osoba

petit déjeuner (m) – śniadanie

petite-fille (f) – wnuczka

petit-fils (m) – wnuk

petits-enfants (m.pl) – wnuki

peut-être – (być) może

pharmacie (f) – apteka

photo (f) – zdjęcie

photocopier (I) – kserować

pick-pocket (m) – kieszonkowiec

pièce (f) d’identité – dokument tożsamości

pièce (f) de théâtre – sztuka teatralna

piscine (f) – basen

place (f) – miejsce; plac

(se) plaindre de – skarżyć się na

plaisir (m) – przyjemność

plat (m) – danie

pleurer (I) – płakać

plutôt – raczej

poisson (m) – ryba

poli/e – grzeczny

poliment – grzecznie

pomme (f) de terre – ziemniak

porte (f) – drzwi

porter (I) – nosić

portière (f) – drzwi samochodu

possible (m,f) – możliwy

potin (m) – plotka

poulet (m) – kurczak

pour – dla; aby, żeby

pourboire (m) – napiwek

pourquoi – dlaczego

pourtant – a jednak, mimo to

pouvoir – móc

préférer (I) – woleć

premièrement – po pierwsze

prendre – brać, wziąć

prénom (m) – imię

préparer (I) – przygotować

présenter (I) – przedstawiać

presque – prawie

prêt/e à – gotowy do/na

prévoir – przewidzieć

printemps (m) – wiosna

priorité (f) – pierwszeństwo

prix (m) – cena

proches (m.pl) – bliscy

profiter de (I) – korzystać z

proposer (I) – proponować

provençal/e – prowansalski, z Prowansji

public (m) – publiczność

publier (I) – wydać, opublikować

puce (f) – pchła

puces (f.pl) – targ staroci, pchli targ

puis – później

puisque – jako że

pull (m) – sweter

Q

qualité (f) – jakość

quand – kiedy

quantité (f) – ilość

quand même – jednak, mimo wszystko

quel/le – jaki, który

quelqu’un – ktoś

quelque chose – coś

quelquefois – czasami

quelqu’un – ktoś

question (f) – pytanie

R

raconter (I) – opowiadać

(se) rappeler (I)  – przypominać (sobie)

rarement – rzadko

rater (I) – przegapić, spóźnić się na coś, stracić

ravi/e – zachwycony

récemment – niedawno

recevoir – dostać, otrzymać

recommander (I) – polecać

reculer (I) – cofać się

récupérer (I) – odzyskać

réduction (f) – zniżka

réduire – zmniejszać, obniżać

regarder (I) – oglądać

regretter (I) – żałować

régulièrement – regularnie

(se) relaxer (I) – zrelaksować się

remplir (II) – wypełnić

rencontrer (I) – spotykać

rendez-vous (m) – spotkanie

repas (m) – posiłek

répéter (I) – powtórzyć

répondre  – odpowiedzieć

repos (m) – odpoczynek

(se) reposer (I) – odpoczywać

réserver (I) – (za)rezerwować

respirer (I) – oddychać

responsabilité (f) – odpowiedzialność

responsable de – odpowiedzialny za

ressembler à (I)  – być podobnym do

restaurant (m) – restauracja

rester (I) – zostać, przebywać

retard (m) – spóźnienie

retenir – powstrzymać

réunion (f) – zebranie

réveil (m) – budzik

(se) réveiller (I) – budzić (się)

rêver de (I) – marzyć o

rez-de-chausée (m) – parter

rhume (m) – katar

rien – nic

rire – śmiać się

rire (m) – śmiech

robe (f) – sukienka

roman (m) – powieść

rose (m,f) – różowy

rose (f) – róża

rouge (m,f) – czerwony

rouler (I) – jechać

rue (f) – ulica

S

sac (m) – torba

sac (m) à main – torebka

sain/e – zdrowy

salut (m) – cześć

samedi (m) – sobota

santé (f) – zdrowie

satisfait/e – usatysfakcjonowany/-a

savoir – wiedzieć, umieć

savoureux/euse – wyśmienity

(se) sentir – czuć się

séjour (m) – pobyt

semaine (f) – tydzień

sérieux/euse – poważny

serveur (m) – kelner

service (m) – usługa

seul/e – sam

seulement – tylko

si – jeśli

signer (I) – podpisać

s’il vous plaît – poproszę

sinon – jeśli nie

site (m) internet – strona internetowa

ski (m) – narty

sœur (f) – siostra

soir (m) – wieczór

soirée (f) – wieczór

sortir – wychodzić, wyjść

souhaiter (I) – życzyć, życzyć sobie

souvent – często

spectacle (m) – przedstawienie

spectateur (m) – widz

stage (m) – staż, praktyka

stagiaire (m,f) – stażysta, praktykant

stationner (I) – stać, być zaparkowanym

Suisse (f) – Szwajcaria

suisse (m,f) – szwajcarski, też: Szwajcar

Suissesse (f) – Szwajcarka

suivre qqn – iść za kimś

sur – na

sûr/e – pewny

surmené/e – przepracowany

surtout – zwłaszcza

suspect/e – podejrzany

sympa[thique] (m,f) – sympatyczny

T

table (f) – stół

taille (f) – rozmiar, wzrost

tailleur (m) – kostium

tante (f) – ciotka

tard – późno

téléphoner à (I) – dzwonić do

témoin (m) – świadek

temps (m) – czas

tenter (I) – kusić

terminer (I) – kończyć

tête (f) – głowa

thé (m) – herbata

théoriquement – teoretycznie

toi – ty

tomate (f) – pomidor

tôt – wcześnie

toujours – zawsze, ciągle, nadal

tourner (I) – skręcić

tousser (I) – kasłać

tout – wszystko

tout à fait – dokładnie

tout de suite – natychmiast, od razu

tout le monde – wszyscy

toux (f) – kaszel

traduction (f) – tłumaczenie

traduire – tłumaczyć

trait (m) – cecha

travail (m) – praca

travailler (I) – pracować

très – bardzo

trinquer (I) – wznieść toast

trouver (I) – znaleźć

U

un peu – trochę

unique (m,f) – jedyny, wyjątkowy

université (f) – uniwersytet

V

vacances (f.pl) – wakacje

valider (I) – skasować np. bilet

valise (f) – walizka

vélo (m) – rower

vendredi – piątek

venir – przyjść, pochodzić z

ventre (m) – brzuch.

verre (m) – kieliszek, szklanka

vers – około

vert/e – zielony

vertiges (m.pl) – zawroty głowy

veste (f)  – marynarka, żakiet

vêtement (m) – ubranie

vie (f) – życie

vieux/vieille – stary/a

vin (m) – wino

virement (m) – przelew

visiter (I) – zwiedzać

vite – szybko

vitesse (f) – prędkość

vive (m,f) – żywy, jaskrawy

vivre – żyć, mieszkać

voici – oto

voir – widzieć

voiture (f) – samochód

vol (m) – lot; kradzież

voler (I) – ukraść; latać

voleur (m) – złodziej

volontiers – chętnie

vouloir – chcieć

voyage (m) – podróż

voyager (I) – podróżować

vrai/e – prawdziwy

vraiment – naprawdę

Y

yeux (m.pl) – oczy