Opis

Sławne przysłowia i cytaty w języku angielskim  z tłumaczeniem na język polski na każdy dzień

Książka zawiera około 1000 wybranych myśli, powiedzeń oraz przysłów angielskich z tłumaczeniem na język polski. Ułożono je alfabetycznie i wzbogacono zabawnymi rysunkami. Ich lektura wzbogaci każdego, a angielski tekst posłuży tym, którzy znają ten język, a także, tym, którzy uczą się go, czy też pragną lepiej poznać anglosaską mentalność.

Kalendarz zawiera 366 stron na każdy dzień roku. 

Całość stanowi znakomity pomysł na prezent nie tylko dla dzieci czy młodzieży również dla każdego kto chce codziennie poznawać lub przypominać mądrości życiowe i dodatkowo uczyć się je po angielsku.

A proverb is a short sentence
based on a long experience.
Przysłowie to krótkie powiedzenie,
za którym stoi długie doświadczenie.

 

 

A chain is no stronger

than its weakest link.

Łańcuch jest tak mocny 

jak jego najsłabsze ogniwo

podstawka w kolorze białym. 

 

Alfred Palla, pisarz, historyk, biblista i podróżnik. 

Opublikował m.in.: „Skarby świątyni”, „Poznaj siebie i zrozum innych”, „Radość mimo trudności”, „Całun Turyński: wielka historia czy wielka mistyfikacja?”, „Mądrość starożytnych”, „Niewidzialna wojna o Twoje życie”, „Niezwykłe historie zwykłych ludzi”, "Sukces jest w twoich rękach" „Sekrety Biblii” oraz „Królestwo Saula, Dawida i Salomona”.

 

 do nabycia w księgarni Bogulandia (www.bogulandia.pl)

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS
czytnikach certyfikowanych
przez Legimi
czytnikach Kindle™
(dla wybranych pakietów)
Windows
10
Windows
Phone

Liczba stron: 85

Odsłuch ebooka (TTS) dostepny w abonamencie „ebooki+audiobooki bez limitu” w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS

Popularność


Redakcja: Jonatan KowalskiKorekta: Łukasz RomanowskiRysunki: Krzysztof WiśniewskiProjekt okładki: Radosław KrawczykSkład: Radosław KrawczykDruk i oprawa: TongrafOpracowanie e-wydania:

Copyright © 2018 by Alfred J. Palla, All rights reserved.

Copyright © 2018 for the Polish edition by Wydawnictwo Bogulandia, Warszawa 

All rights to the Polish edition reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. Książka, ani żadna jej część, nie może być  przedrukowywana ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowana czy powielana mechanicznie,  fotooptycznie, zapisywana elektronicznie lub magnetycznie, ani odczytywana w środkach publicznego  przekazu bez pisemnej zgody wydawcy.

Wydawnictwo Bogulandia, tel. 22 39 03 888, 603 072 828, [email protected], www.bogulandia.pl

Cytaty z Pisma Świętego pochodzą z Biblii Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań-Warszawa, wyd. IV, 1984) lub Biblii Warszawskiej, Towarzystwo Biblijne, Warszawa, wyd. VIII, 1990.

II wydanie

ISBN 978-83-63097-97-4

Dystrybucja na terenie całego świata

Książka do nabycia:

Księgarnia i Hurtownia wysyłkowa „Bogulandia”

ul. Ząbkowska 22/24/26 lok. 146, 03-735 Warszawa

[email protected]

www.bogulandia.pl

A proverb is a short sentence based on a long experience. 

Przysłowie to krótkie powiedzenie, za którym stoi długie doświadczenie.

1 stycznia

Ostatni wpis w pamiętniku Goliata: Dzisiaj mam się zmierzyć z jakimś małolatem Dawidem. Nie powinno to zająć dużo czasu.

2 stycznia

Absence of proof is not proof of absence.

Brak dowodu nie jest dowodem jego braku.

Absence sharpens love, presence strengthens it.

Rozłąka wyostrza miłość, obecność ją wzmacnia.

The absent party is still faulty.

Nieobecny jest zawsze winny.

3 stycznia

Actions speak louder than words.

Czyny przemawiają dobitniej niż słowa.

Activity may lead to evil but inactivity cannot lead to good.

Działanie może prowadzić do złego, ale jego brak nie może prowadzić do dobrego.

4 stycznia

Admission of wrongdoing is not an admission of weakness, but a sign of strength. 

Przyznanie się do winy nie jest oznaką słabości, lecz siły.

Adversity is a great schoolmaster.

Przeciwności są najlepszym nauczycielem.

5 stycznia

Adversity may be a blessing in disguise!

Przeciwności mogą być ukrytym błogosławieństwem!

After certain number of years, our faces become our biographies. 

Po latach nasze twarze stają się naszymi biografiami.

After dinner rest a while; after supper walk a mile.

Po obiedzie spocznij chwilę, po kolacji przejdź się milę.

6 stycznia

All are not thieves that dogs bark at.

Nie każdy złodziejem, na kogo psy szczekają.

All good has an end, save the goodness of God.

Wszystko to, co dobre ma koniec, wyjąwszy Bożą dobroć.

All fame is dangerous: good brings envy; bad - shame.

Wszelka sława jest niebezpieczna: dobra przynosi zawiść, a zła wstyd

7 stycznia

All fame is dangerous: good brings envy; bad - shame.

Wszelka sława jest niebezpieczna: dobra przynosi zawiść, a zła wstyd

All happiness is in the mind.

Szczęście zależy od nastawienia umysłu.

All married women are not wives.

Nie wszystkie mężatki są żonami.

8 stycznia

All that glitters is not gold.

Nie wszystko złoto, co się świeci.

All hard work brings a profit, but mere talk leads only to poverty. 

Każda mozolna praca przynosi zysk, lecz puste słowa powodują tylko straty.

– Przysłowia Salomona 14:23

All things are difficult before they are easy.

Wszystkie rzeczy są trudne, zanim stają się łatwe.

9 stycznia

All men think all men mortal but themselves.

Ludzie uważają wszystkich za śmiertelnych, z wyjątkiem siebie.

All’s well that ends well.

Wszystko dobre, co się dobrze kończy.

Always look on the bright side

Zawsze patrz na tą jaśniejszą stronę.

10 stycznia

The reason it took them forty years… to reach the Promised Land.

Przyczyna, dla której szli czterdzieści lat do Ziemi Obiecanej…

11 stycznia

Always put your best foot forward.

Zawsze stawiaj na swoją mocniejszą stronę.

An army of donkeys commanded by a lion is stronger than an army of lions commanded by a donkey 

Armia osłów dowodzonych przez lwa jest silniejsza niż armia lwów dowodzonych przez osła.

An art is better than a heritage.

Zawód jest lepszy niż spadek.

12 stycznia

Any woman can keep a secret, but she generally needs one other woman to help her. 

Każda kobieta potrafi dochować tajemnicy, ale zwykle potrzebuje do tego pomocy drugiej kobiety.

Anybody who brags about what he is going to do tomorrow, probably did the same thing yesterday. 

Każdy kto chwali się tym, co zamierza zrobić jutro, pewnie robił to samo wczoraj.

13 stycznia

Anything for a little peace and quiet.

Wszystko za nieco spokoju i ciszy.

Appearances are deceiving.

Pozory mylą.

An apple a day keeps a doctor away.

Zjedz jabłko dziennie, a lekarz omijać będzie cię sumiennie.

14 stycznia

– Of course nobody knows what God looks like.

I haven't fi nished drawing His picture yet.

– Oczywiście, że nikt nie wie, jak Bóg wygląda. Jeszcze nie skończyłem Go rysować.

15 stycznia

Ask and it will be given to you; seek and you will find; knock and the door will be opened to you. For everyone who asks receives; he who seeks finds; and to him who knocks, the door will be opened.

Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą.

– Ewangelia wg Łukasza (11:9-10)

16 stycznia

Ask enough people and you'll always find someone who advises you to do exactly what you planned to do in the first place. 

Zapytaj dość ludzi, a zawsze znajdziesz kogoś, kto poradzi ci dokładnie to, co sobie wcześniej zaplanowałeś.

As the baker, so the buns; as the father, so the sons.

Jaki piekarz, takie bułki, jaki ojciec, tacy synowie.

17 stycznia

Ask not what your country can do for you; ask what you can do for your country

Nie pytaj, co twój kraj może zrobić dla ciebie, ale co ty możesz zrobić dla swego kraju.

An ass will deny more in an hour than a hundred philosophers will prove in a year.

Osioł zaneguje więcej w godzinę niż stu mędrców udowodni w rok.

18 stycznia

As the people, so the proverb.

Jacy ludzie, takie przysłowia.

As the question, so the answer.

Jakie pytanie, taka odpowiedź.

As water reflects a face, so a man's heart reflects the man.

Jak woda odzwierciedla twarz, tak serce człowieka. – Przysłowia Salomona (27:19)

19 stycznia

An atheist is one point beyond the devil.

Ateista jest krok do tyłu za diabłem.

As great a pity to see a woman weep as to see a goose go barefoot.

Taki sam żal widzieć kobietę płaczącą, co gęś na bosaka człapiącą.

As you make your bed, so you must lie in it.

Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz.

20 stycznia

Avarice is the root of all evil.

Zawiść jest korzeniem wszelkiego zła.

Avoid evil and it will avoid you.

Unikaj złego, a zło będzie unikać ciebie.

A bad workman always blames his tools.

Kiepski pracownik zawsze wini swe narzędzia.

21 stycznia

Be careful what you wish for. You might get it.

Uważaj czego sobie życzysz, bo możesz to otrzymać.

Beads about the neck and the devil in the heart.

Na szyi różaniec, a w sercu diabeł.

Beauty is in the eye of the beholder.

Piękno jest w oczach patrzącego.

22 stycznia

Beauty is only skin deep, but ugly goes to the bone.

Piękno ma tylko grubość skóry; brzydota przenika do kości.

Beauty is worse than wine: it intoxicates both the holder and the beholder.

Piękno jest gorsze niż wino: upaja tak posiadacza jak patrzącego.

23 stycznia

Behind every great man, there is a great woman.

Za każdym wielkim mężczyzną, jest wielka kobieta.

Believe not all that you see nor half what you hear.

Nie wierz wszystkiemu temu, co widzisz, ani połowie tego, co słyszysz.

Best defense is offense.

Najlepszą obroną jest atak.

24 stycznia

Best is cheapest.

Najlepsze wychodzi najtaniej.

The best doctors are Dr Diet, Dr Quiet and Dr Merryman.

Najlepsi lekarze to dr Dieta, dr Spokój i dr Wesołek.

The best is yet to come.

Najlepsze dopiero przed nami.

25 stycznia

The best things in life are free.

Najlepsze rzeczy w życiu nic nie kosztują.

The best way to double your money is to fold it and put it in your pocket.

Najlepszym sposobem podwojenia pieniędzy jest złożenie ich na pół w kieszeni.

26 stycznia

Better the last smile than the first laughter.

Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni.

The best way to succeed in life is to act on the advice we give to others. 

Najlepszym sposobem na sukces w życiu jest zastosować rady, które dajemy innym.

27 stycznia

Better a blush in the face, than a spot in the heart.

Lepszy rumieniec na twarzy niż plama na sercu.

Better be happy than wise.

Lepiej być szczęśliwym niż mądrym.

Better a big fish in a little pond than a little fish in a big pond.

Lepsza duża ryba w małym stawie niż mała ryba w dużym stawie.

28 stycznia

Better a clout than a hole out.

Lepsza łata niż dziura na wylot.

Better a dollar earned than ten inherited.

Lepszy dolar zarobiony niż dziesięć odziedziczonych.

Better late than never.

Lepiej późno niż wcale.

29 stycznia

Thou shall not take the Lord's name in vain. 

Nie używaj imienia Pana Boga nadaremno.

– Księga Wyjścia (20:7)

30 stycznia

Better a fortune in a wife than with a wife.

Lepiej mieć fortunę w żonie niż od żony.

Better a little with righteousness than much gain with injustice.

Lepiej mieć mało, lecz uczciwie niż wiele, a nieuczciwie. - Przysłowia Salomona (16:8)

Better an open enemy than a false friend.

Lepszy jawny wróg niż fałszywy przyjaciel.

31 stycznia

Better safe than sorry.

Lepiej ostrożnie postępować niż później żałować

Better slip with the foot than with the tongue.

Lepiej, żeby pośliznęła się stopa niż język.

Better a thousand enemies outside the house than one inside.

Lepiej mieć tysiąc wrogów poza domem, niż jednego w domu.

Spis treści

Okładka

Strona tytułowa

Strona redakcyjna

1 stycznia

2 stycznia

3 stycznia

4 stycznia

5 stycznia

6 stycznia

7 stycznia

8 stycznia

9 stycznia

10 stycznia

11 stycznia

12 stycznia

13 stycznia

14 stycznia

15 stycznia

16 stycznia

17 stycznia

18 stycznia

19 stycznia

20 stycznia

21 stycznia

22 stycznia

23 stycznia

24 stycznia

25 stycznia

26 stycznia

27 stycznia

28 stycznia

29 stycznia

30 stycznia

31 stycznia