English for Business and Politics - Dagmara Świda - ebook
Opis

Podręcznik, którego celem jest zapoznanie Czytelników ze słownictwem gospodarki, biznesu I polityki z uwzględnieniem aktualnej terminologii. Wyrabia sprawność czytania tekstów z tego zakresu oraz rozumienia ich ze słuchu, ułatwia nabycie umiejętności referowania informacji i przedstawiania własnych opinii w formach ustnej i pisemnej.
Zawiera słowniczki terminologiczne, diagramy i wykresy przedstawiające graficznie najważniejsze połączenia wyrazowe oraz ćwiczenia i teksty utrwalające słownictwo i konstrukcje gramatyczne.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS
czytnikach certyfikowanych
przez Legimi
czytnikach Kindle™
(dla wybranych pakietów)
Windows
10
Windows
Phone

Liczba stron: 429

Odsłuch ebooka (TTS) dostepny w abonamencie „ebooki+audiobooki bez limitu” w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS

Popularność

Podobne


Dagmara Świda

English For Business and Politics

Nowe wydanie klasycznego i popularnego podręcznika do nauki języka angielskiego

Redakcja

Anna Żółcińska

Projekt okładki

Radosław Krawczyk

Koncepcja graficzna

Wladzimier Michnievič

Skład

STUDIO MAGENTA, Nadzieja Michnievič

© Copyright 1997 by Poltext sp. z o.o.

Wydanie zaktualizowane Warszawa 2014

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci zabronione. Wykonywanie kopii metodą elektroniczną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym, optycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Niniejsza publikacja została elektronicznie zabezpieczona przed nieautoryzowanym kopiowaniem, dystrybucją i użytkowaniem. Usuwanie, omijanie lub zmiana zabezpieczeń stanowi naruszenie prawa.

Poltext sp. z o.o.

02-230 Warszawa, ul. Jutrzenki 118

tel.: 22 632-64-20

e-mail: [email protected]

internet: www.poltext.pl

ISBN 978-83-7561-362-9 (format e-pub)

ISBN 978-83-7561-366-7 (format mobi)

ISBN 978-83-7561-413-8 (format pdf)

Opracowanie wersji elektronicznej:

Karolina Kaiser

WSTĘP

Drogi Czytelniku, książka, którą trzymasz w ręku, to klasyczny już podręcznik do nauki angielskiego. Jest to książka kultowa, na której wychowały się szerokie rzesze polskich biznesmenów, przedsiębiorców i polityków. Książka uczy precyzyjnego rozumienia i stosowania słownictwa ekonomicznego w języku angielskim i zawiera teksty oparte na wiadomościach gazetowych, proste słowniczki terminologiczne, diagramy, mapy oraz wykresy przedstawiające najważniejsze połączenia wyrazowe. Zawiera także ćwiczenia, które pozwalają efektywnie utrwalić specyficzne słownictwo i struktury gramatyczne. Zachęca do referowania aktualnych informacji, przedstawiania własnych opinii w formie pisemnej i ustnej.

Przekazujemy Państwu zaktualizowaną wersję tego klasyka. Zaktualizowany został kontekst historyczny opisywanych wydarzeń, pozostawiając słynną „metodologię Świdy” nienaruszoną.

Książka przeznaczona jest dla studentów uczelni i szkół pomaturalnych kształcących ludzi biznesu, finansistów, menedżerów, ekonomistów, dyplomatów i dziennikarzy, a także dla profesjonalistów uprawiających te zawody. Z książki skorzystają zarówno osoby uczęszczające na kursy angielskiego, jak i osoby uczące się samodzielnie. Po przerobieniu podręcznika osoby te będą mogły bez trudu czytać angielskojęzyczną prasę biznesową oraz ze zrozumieniem śledzić bieg wydarzeń w świecie biznesu za pośrednictwem radia, telewizji i internetu.

Serdecznie dziękuję Panu redaktorowi Markowi Rostockiemu za inicjatywę aktualizacji książki oraz Pani redaktor Annie Żółcińskiej za cenne uwagi w procesie korekty.

Aktualizacja kultowej książki mojej śp. Mamy była dla mnie zaszczytem.

Olgierd Świda

kwiecień 2014

WPROWADZENIE

Na świecie język angielski stał się podstawą komunikowania się między ludźmi w związku z:

globalizacją rynków i konkurencji;

rozwojem organizacji międzynarodowych;

globalizacją mediów informacji i komunikacji.

W Polsce rośnie świadomość znaczenia, jakie ma bardzo dobra znajomość języka angielskiego w związku ze wspomnianymi tendencjami ogólnoświatowymi oraz:

obecnością w naszym kraju zagranicznych korporacji i ponadnarodowych grup kapitałowo-przemysłowych;

dążeniem Polski do odgrywania znaczącej roli w organizacjach międzynarodowych.

Erę informacyjną charakteryzuje szybki przepływ nieograniczonych ilości informacji, które są przekazywane w każdej dziedzinie za pomocą jednoznacznego kodu językowego. Operowanie terminologią stosowaną w danej specjalności stało się podstawą globalizujących się kontaktów zawodowych.

Celem podręcznika jest zapoznanie Czytelników ze słownictwem z zakresu gospodarki i polityki z uwzględnieniem najbardziej aktualnych zagadnień. Książka przygotowuje do czytania ze zrozumieniem tekstów dotyczących tej tematyki oraz rozumienia wypowiedzi np. na konferencjach, w radiu i telewizji satelitarnej. Umożliwia też nabycie umiejętności referowania informacji i przedstawiania własnych opinii w formie ustnej i pisemnej oraz prowadzenia rozmów na tematy profesjonalne.

English for Business and Politics jest podręcznikiem przeznaczonym dla studentów szkół wyższych i pomaturalnych kształcących przyszłych ekonomistów, finansistów, biznesmenów, dyplomatów, dziennikarzy, specjalistów z zakresu zarządzania i innych pokrewnych dziedzin. Książka może być stosowana już na średnim poziomie nauczania „języka ogólnego”, a także może służyć do samodzielnej nauki tym wszystkim, którzy interesują się tą tematyką.

Teksty oparto na materiałach dobranych z prasy codziennej i specjalistycznej. Są one odpowiednio adaptowane do potrzeb dydaktycznych i zawierają kluczową dla wybranej tematyki leksykę, połączenia wyrazowe i konstrukcje syntaktyczne. Każdy tekst jest zaopatrzony w słowniczek obejmujący również najnowsze terminy i pojęcia z zakresu praktyki gospodarczej.

Graficzna organizacja słownictwa specjalistycznego jest nowością w podręcznikach przeznaczonych do nauczania języka fachowego. Mapy i diagramy ilustrują w sposób syntetyczny użycie kluczowych słów we właściwych połączeniach wyrazowych. Umożliwia to ich szybkie zapamiętywanie i prawidłowe stosowanie.

Ćwiczenia utrwalają terminologię i połączenia wyrazowe, pomagając przezwyciężyć interferencję języka ojczystego, oraz pozwalają na opanowanie standardów obowiązujących w języku angielskim. Oprócz tego:

tematy dla ustnych prezentacji, pisemnych referatów i dyskusji stymulują samodzielne wypowiedzi związane z tematyką poszczególnych lekcji i rozdziałów;

teksty przeznaczone do tłumaczenia na język angielski pobudzają twórczą pracę studenta i umożliwiają wykazanie się umiejętnością właściwego doboru opanowanych już zasobów leksykalnych i poprawnością stylistyczną;

na podstawie przemówień, które znajdują się w książce, studenci uczą się pisania oficjalnych wystąpień;

odpowiednie przykłady umożliwiają przygotowanie profilu i prezentacji firmy;

komentowanie wykresów jest ćwiczone według podanych wskazówek;

liczne ćwiczenia nawiązują do struktur gramatycznych, które pojawiły się w tekstach (książka nie zawiera jednak systematycznego kursu gramatyki);

w książce zamieszczono zestaw zwrotów stosowanych przy pisaniu rekomendacji.

Za konsultację i materiały serdecznie dziękuję pani profesor Eufemii Teichmann (SGH), pani profesor Hannie Ulatowskiej (University of Texas), panu profesorowi Władysławowi L. Jaworskiemu (SGH), panu Jimowi Dembowskiemu Ph.D., panu Janowi C. Faryaszewskiemu, Master of International Management, pani Sylvii Zack Ph.D., panu mgr. Adamowi Dujczyńskiemu, panom dr. Ryszardowi Adamowiczowi (SGH) i dr. Stanisławowi Wesołowskiemu oraz dyplomatom – panu ambasadorowi Bogusławowi Zakrzewskiemu i panu Wojciechowi Piątkowskiemu.

Uwaga. Pisownia jest podana według reguł obowiązujących w British English. Należy zaznaczyć, że w pisowni brytyjskiej coraz powszechniej końcówki „-se” i „-sation” przyjmują formę amerykańską, np. realize, realization zamiast realise, realisation.

1 Diplomatic Visits

Unit 1: The US President Invites King Mohammed of Morocco

Morocco’s King Mohammed VI will visit Washington on a state visit on March 15 at the invitation of the US President. The two leaders will discuss ways of strengthening bilateral relations and expanding cooperation between the United States and Morocco. It will be the first meeting between the two leaders.

On his arrival in Washington the King will review a military guard of honour. In his talks with the President he is expected to touch on the situation in the Middle East and particularly Morocco’s role in the peace process in this region. A US spokesman has pointed out that they will discuss all major issues of international concern. Radio Rabat reports that the role of Islamic countries in world affairs is likely to be another chief topic.

The King, accompanied by his wife and his foreign minister, will visit New York in order to attend a session at the United Nations before flying back to Rabat.

Vocabulary

a state visit

wizyta państwowa

on a state visit

z wizytą państwową

at the invitation of sb

na czyjeś zaproszenie

to strengthen bilateral relations

wzmocnić dwustronne stosunki

to expand cooperation between …

rozszerzać współpracę między …

on arrival

zaraz po przybyciu

to review a military guard of honour

dokonać przeglądu kompanii honorowej

to touch on sth

poruszyć (problem)

the Middle East

Bliski Wschód

spokesman

rzecznik

to point out

zaznaczyć, podkreślić

a major issue

ważny problem, sprawa do załatwienia

concern

tu: sprawa wzbudzająca zaniepokojenie

world affairs

sprawy/problemy światowe

to be likely to …

jest prawdopodobne, że …, prawdopodobnie

chief topic

główny/ważny temat

accompanied by sb

w towarzystwie

Unit 2: Foreign Visits of the Polish President

The Polish President is scheduled to visit Germany this week on his first official foreign trip since his election in November. The itinerary includes a Berlin meeting with Germany’s President Joachim Gauck. The talk are expected to focus on expanding economic cooperation between Poland and Germany and on other issues of bilateral concern. Later this month the President will hold talks with the NATO leadership during a two-day visit to Brussels, and is likely to pay an official visit to the United States next year. He has also received an invitation to Moscow from the Russian President but no date has been set for the visit so far.

Vocabulary

to be scheduled to do sth

mieć coś do zrobienia zgodnie z planem (według planu)

an official trip

oficjalna podróż

itinerary

plan podróży, marszruta

to focus on sth

koncentrować się na …

to hold talks with sb

przeprowadzić rozmowy z kimś

leadership

dowództwo

a two-day visit

dwudniowa wizyta („two-day” jest przymiotnikiem określającym rzeczownik „visit” i dlatego „day” nie przyjmuje końcówki liczby mnogiej)

to pay a visit

złożyć wizytę

to receive an invitation from sb

otrzymać zaproszenie od kogoś

to set a date for …

ustalić datę

Unit 3: The Hungarian President Visits Italy

Rome. The President of Hungary, Mr Arpad Göncz, who was elected head of state in 1990, arrived here on four-day visit to Italy and the Vatican. At the start of his visit, President Göncz met the Italian President and is scheduled to hold talks with the prime minister later in the day. He is due to meet Italian business leaders on the second day of his stay in Italy.

After the meeting with prime minister Dini the two leaders made no public statement. A press release issued by the premier’s office said they had agreed to strengthen the already close ties between their countries and touched on some important international events. Sources quoted by the press said that Göncz and Dini had discussed security issues as well as Hungary’s request to enter the EU. Hungary along with some other Eastern and Central European countries would like to join the European Union and NATO as soon as possible. According to an Italian news agency Hungary is one of the countries with the biggest chance of joining these organizations but the process of integration will take time.

The Hungarian President, Mr Arpad Göncz, is due to meet Pope John Paul, who visited Hungary in 1996, at the Vatican on Thursday.

Unit 4: Great Expectations for Expanded Relations

Seoul, March 1996. Mr John Major, the British prime minister, is paying an official visit to South Korea and there are great expectations for the expansion of mutual relations. The press gives a wide coverage of the visit stressing that the summit talks between Great Britain and Korea mark the beginning of a new era of strengthening economic, political and cultural relations between the two nations.

According to the press the British premier has improved the image of Britain in the eyes of the Koreans. First, he pledged cooperation with regard to technology transfer to Korea. Some hi-tech joint projects are the key point of the negotiations between the Korean government and British manufacturers. Then, he issued a warning to North Korea that it must comply with the Nuclear Non-Proliferation Treaty and accept site inspections by the International Atomic Energy Agency, and further promised to support a nuclear-free Korean peninsula. Finally, at a banquet given in his honour, the prime minister personally handed over to president Kim an ancient Korean manuscript that had been kept at the library of the British Museum since 1867.

Premier John Major is the first British prime minister to pay a visit to South Korea since 1986. He is scheduled to leave for London on Saturday.

Speech by the Prime Minister of the Republic of Korea at a reception he hosted in honour of the visiting prime minister of the United Kingdom

Mr Prime Minister, Excellencies, Ladies and Gentlemen,

We are honoured to receive the visit by the Prime Minister of the United Kingdom. It is a landmark development in our bilateral relations. They will go on expanding, growing from strength to strength and benefiting both peoples, adding to their prosperity and friendship.

The Korean people are very happy that an important item of their national heritage has been presented by the Prime Minister on the occasion of this visit. We appreciate this friendly gesture very much indeed.

Now I request you to join me in to the toast to the health and well-being of Her Majesty the Queen!

Reply by the Prime Minister of the United Kingdom

Mr Prime Minister, Excellencies, Ladies and Gentlemen,

May I thank on behalf of the delegation of the United Kingdom and myself for the kind and friendly words just addressed to us and for the hospitable reception given to us by the Korean people. The sumptuous banquet, with which we are now honoured, is good evidence of our amicable relations.

I fully share your view, Excellency, and also trust that our relations in all fields will continue to develop and enrich, in the process, the nations of both our traditionally friendly countries.

May I wish the brave and hard-working Korean people new successes in their sustained endeavour to place their ancient state among the most advanced nations of the planet.

Please drink with me the toast to the health and well-being of the President of the Republic of Korea.

Vocabulary

to pay visit to …

złożyć wizytę

expectations for sth

oczekiwanie, nadzieja na coś

mutual relations

wzajemne stosunki

the press gives a wide coverage of …

prasa szeroko komentuje …

summit talks

rozmowy na szczycie

to mark the beginning of sth

oznaczają początek czegoś

to improve the image of …

poprawić wizerunek

firtst … then … and further … finally

najpierw … potem … i dalej … w końcu (przy wyliczaniu)

to pledge sth

zobowiązać się do czegoś (uroczyście)

with regard to sth

odnośnie do czegoś

high-tech (high technology)

zaawansowana technologia

joint project

wspólne przedsięwzięcie

to issue a warning

tu: wystosować ostrzeżenie, ostrzec

to comply with

zastosować się do czegoś

the Nuclear Non-Proliferation Treaty

Układ o Nierozprzestrzenianiu Broni Jądrowej

site inspection

inspekcja terenu, miejsca

at a banquet given in his honour

na bankiecie wydanym na jego cześć

to hand sth over

przekazać coś

sb is the first (second) to do sth

zrobił to jako pierwszy (drugi)

to leave for …

wyjechać do …

to host a reception

wydać przyjęcie

to be honoured

być zaszczyconym

landmark development

przełomowe wydarzenie

to benefit sb

przynieść komuś korzyść

national heritage

dziedzictwo narodowe

to appreciate sth

tu: wysoko sobie cenić

well-being

pomyślność

to request

poprosić

on behalf of …

w czyimś imieniu

to address

tu: skierować

to give a hospitable/warm reception to sb

przyjąć kogoś gościnnie/ciepło

evidence

tu: znak, oznaka, dowód

hospitable

gościnny

sumptuous

wystawny, wspaniały

amicable

przyjazny, przyjacielski

to share sb’s view

podzielać czyjś pogląd

endeavour

wysiłek

Exercises

1. Answer the following questions.

Who is paying an official visit to South Korea?What does South Korea hope for?What coverage does the press give of this visit?Why are these summit talks important?How has the British prime minister improved the image of Britain in the eyes of the Koreans?What did he pledge?What projects are the key point of negotiations between the Korean government and British manufacturers?What must North Korea comply with?What must this country accept?What happened at a banquet given in the prime minister’s honour?When is he scheduled to leave for London?

2. Translate the above given speeches into Polish in writing. Use your dictionary.

3. Fill in the missing words.

The Polish foreign trade minister is p… an unofficial v… to Syria. There are great e… for the expansion of m… relations. The Polish press gives w… c… to the talks stressing that they m… the beginning of a new e… of economic contacts between the two countries. The Polish minister has i… the i… of Poland pledging cooperation with r… to the export of modern machines and technology for the Syrian industry. The t… of modern technology is the k… p… of n… between the Syrian government and Polish manufacturers. A b… was given in his h… . He is scheduled to l… f… Warsaw on Friday night.

4. Look up the text and complete this fork.

Begin with:The prime minister improved Britain’s image in the eyes of the Koreans.

First, he

Then,

Further,

Finally,

5. You have read or heard about an official visit.

Begin with the below given expressions to quote your sources.

According to the press

The BBC/the PAP reported that

The spokesperson pointed out that

Sources quoted by the press said that

A press release issued today says that

6. A map of words, expressions and phrases connected with “VISIT”.

Use them when writing an account of an official visit.

7. Translate the following sentences into English.

Królowa Anglii złożyła dwudniową wizytę w Polsce 25 i 26 marca 1996 r.Prezydent wydał w pałacu bankiet na cześć królowej.Rozmowy na szczycie mają się odbyć we Francji pod koniec miesiąca.Negocjacje między naszym rządem a producentem pociągów TGV odbyły się w Paryżu w ubiegłym tygodniu.Premier spotka się zgodnie z planem z czołowymi ludźmi interesu w drugim dniu pobytu w Wielkiej Brytanii.Sprawy międzynarodowe i rozszerzenie dwustronnej współpracy były kluczowymi punktami rozmów w Warszawie.Sprawa integracji z Unią Europejską ma być dyskutowana na następnym spotkaniu na szczycie.Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej przeprowadziła już (carry out) inspekcje na terenie elektrowni atomowej w Iraku (nuclear power plant).Wczoraj Agencja wystosowała ostrzeżenie wobec Pakistanu i podkreśliła, że Pakistan musi się zastosować do postanowień Układu o Nierozprzestrzenianiu Broni Jądrowej.

8. Imagine you are a TV reporter covering the British prime minister’s three-day visit to South Korea. Prepare three short reports for the evening TV news on the events of each day of the visit. Invent and add some details. Present the reports in class.

9. Present your point of view.

Nuclear energy – hope or hazard?What may happen if some nations do not comply with the Non-Proliferation Nuclear Treaty?Write the speech you would deliver at a banquet in Seoul if you were Polish premier visiting the Republic of Korea.

Oral Test

Practise until you can say these sentences in English. Make sure you remember!

Prezydent Rurytanii przybędzie do Polski z wizytą państwową. Przyjedzie na zaproszenie polskiego prezydenta. Będzie mu towarzyszył minister spraw zagranicznych. Polska i Rurytania wzmocnią dwustronne stosunki. Rozszerzą współpracę. Zaraz po przybyciu prezydent dokona przeglądu kompanii honorowej. Obaj prezydenci omówią rolę Polski w procesie pokojowym. Poruszą ważne problemy, które budzą zaniepokojenie na świecie. Rola UE w sprawach światowych będzie jednym z głównych tematów. Prezydent weźmie udział w sesji parlamentu.(Zgodnie z planem) Prezydent odwiedzi Włochy. Będzie to oficjalna podróż zagraniczna. Plan podróży obejmuje jednodniowy pobyt w Rzymie i spotkanie z prezydentem Włoch. Rozmowy będą się koncentrowały na współpracy gospodarczej. Później prezydent złoży dwudniową wizytę w Brukseli. Odbędzie rozmowy z dowództwem NATO. Otrzymał zaproszenie od prezydenta Stanów Zjednoczonych. Otrzymał zaproszenie z Waszyngtonu. Data wizyty będzie wkrótce ustalona.Pan Ross został wybrany głową państwa. Przybył z wizytą państwową do Francji. Ma według planu odbyć rozmowy z premierem Francji. W drugim dniu pobytu spotka się z prezydentem. Najprawdopodobniej złoży publiczne oświadczenie po rozmowach. Premier wyda oświadczenie dla prasy. Obaj przywódcy zgodzili się wzmocnić bliskie już więzi między obu krajami. Omówili sprawy bezpieczeństwa. Rurytania chce przystąpić do UE wraz z kilkoma innymi krajami.Prasa szeroko komentuje jego wizytę. Rozmowy na szczycie oznaczają początek nowej ery w dwustronnej współpracy. Oba kraje rozszerzą wzajemne stosunki gospodarcze. Rząd francuski zobowiązał się do współpracy odnośnie do wspólnych przedsięwzięć. Kluczowym punktem negocjacji jest transfer technologii. Francja musi się zastosować do Układu o Nierozprzestrzenianiu Broni Jądrowej. Pan Ross jest pierwszym prezydentem Rurytanii, który składa wizytę we Francji. Jutro ma wyjechać do Rurytanii.

2 Economic and Political Relations

Unit 5: The Polish President Tours South America

Rio de Janeiro, February 1995. The Polish President begins a six-day tour of South America on Sunday in order to boost trade with this region. He plans to visit Brazil, Argentina, Uruguay and Chile as these countries are potentially very important economic partners for Poland. It will be a historic trip, the first visit by Poland’s head of state to Latin America. The President will be trying to improve Poland’s economic ties with Chile and Brazil, damaged by past problems over politics and debt.

The tour starts with a three-day stay in Rio de Janeiro and Brasilia. On Tuesday night the President flies to Argentina for one full day and will spend a day each in Uruguay and Chile. He will also meet briefly with Paraguay’s vice-president on the border of Paraguay and Brazil.

The President will be accompanied by businesspeople and senior officials from ministries of industry, transport, foreign trade and finance. Two economic accords are to be signed in each South American state: on mutual protection of investment and on avoidance of double taxation. The delegation will also start talks on new economic contracts.

The contracts to be negotiated in Brazil will concern cooperation in shipbuilding and the purchase of iron ore from that country. Poland exports mainly coal and sulphur to Brazil while it imports animal feed, iron ore, tobacco and textiles. Trade with Brazil reached a peak of $700 million in 1981 but decreased in 1990 as Poland defaulted on paying its $3 billion debt. Business has been expanding since 1992, when the two countries reached agreement on debt rescheduling.

Poland hopes to restore economic relations with Chile, broken off in 1973 when General Pinochet seized power. Poland’s trade with Chile amounted to only $15 million last year, while that with Brazil, the country’s most important partner in the region, totalled $253 million.

Vocabulary

to tour a country/continent

odbywać podróż po jakimś kraju/kontynencie

a tour of a country

objazd/podróż po kraju

to boost trade with …

pobudzać handel, zwiększać wymianę handlową z …

to improve economic ties/relations

poprawiać więzi/stosunki/kontakty gospodarcze z …

to damage ties/relations with …

zniszczyć więzi/stosunki/kontakty z …

problems over …

problemy związane z …

on the border (of)

na granicy

senior official

wysoki rangą urzędnik

foreign trade

handel zagraniczny

to sign an economic accord on sth

podpisać porozumienie gospodarcze dotyczące czegoś

mutual protection of investment

wzajemna ochrona inwestycji

avoidance of double taxation

unikanie podwójnego opodatkowania

talks on …

rozmowy dotyczące …

to negotiate an economic contract

negocjować kontrakt ekonomiczny

cooperation in …

współpraca w dziedzinie/zakresie …

shipbuilding

budownictwo okrętowe

the purchase of sth

zakup czegoś

sulphur

siarka

animal feed

karma dla zwierząt

iron ore

ruda żelaza

to reach the peak of …

osiągnąć szczytowy poziom/punkt

to decrease

zmniejszać się/obniżać

$3 billion debt (a 3 billion dollar debt)

dług wynoszący 3 mld dolarów

to default on paying a debt

nie zapłacić długu

business expands

interesy (handel) rozwijają się

to reach agreement on sth

osiągnąć porozumienie odnośnie do czegoś

debt rescheduling

zmiana terminu spłaty długu (dotyczy zarówno kapitału, jak i odsetek; chodzi o stworzenie dogodniejszych warunków dla dłużnika)

to restore relations/ties with …

przywrócić stosunki/kontakty/więzi z …

to break off relations/ties with …

zerwać stosunki/kontakty/więzi z …

to seize power

zagarnąć władzę

trade with

wymiana handlowa z …

amount to …

wynosić (o kwotach, liczbach)

while

tu: natomiast, podczas gdy

to total

wynosić ogółem

Unit 6: Economic Community Set Up by African States

West African leaders have signed today a treaty establishing the Economic Community of West African States. The treaty provides for a wider integration on the African continent and marks the birth of a new era of solidarity in Africa. The economic accord will standardize tariffs and trade procedures among the fifteen French and English-speaking African states.

About 200 dignitaries, including ambassadors and special envoys of international organizations, cheered as eleven heads of state and four prime ministers initialled with gold pens the 65-clause treaty at the end of a two-day summit meeting. Two copies of the new economic charter, written in English and French, were passed round and signed by delegates seated at a round table.

The signatories pledged to make the new regional economic community a dynamic and effective institution and called for an early ratification and implementation of its treaty. The African leaders reaffirmed their belief in multilateral cooperation in the fields of industry, transport, telecommunication, agriculture, natural resources, commerce, and in monetary, financial and cultural matters.

Vocabulary

to set up

założyć, utworzyć

to establish

założyć, utworzyć

a treaty/agreement provides for …

traktat/porozumienie/układ przewiduje …

economic accord

ugoda gospodarcza

to standardize tariffs

ujednolicić taryfy celne

trade procedures

procedura stosowana w handlu

envoy

wysłannik, poseł

to initial

parafować

clause

tu: punkt traktatu

charter

karta

signatory

sygnatariusz

ratification

ratyfikacja

to ratify

ratyfikować

implementation

wprowadzenie w życie, realizacja, wdrożenie

to implement sth

realizować coś, wprowadzać w życie, wdrożyć

to reaffirm

jeszcze raz zapewnić

belief in sth

wiara w coś

multilateral

wielostronny

Exercises

1. Answer the following questions.

What treaty did the African leaders sign?What does the treaty provide for?Why will economic cooperation among West African states expand thanks to the treaty?When was the 65-clause treaty initialled?In what languages was the new charter written?What was the procedure for signing the treaty?How were the delegates seated?When do the signatories want the accord to be ratified and implemented?What did they pledge and reaffirm at the ceremony?What fields do they intend to cooperate in?

2. Complete the following collocations.

A treaty e… a regional economic c… in Central Europe was signed last year. The treaty p… f… a wider i… of this region and m… the birth of a new e… of economic cooperation. The a… standardizes t… and trade p… . The treaty was i… at the end of a s… meeting. The copy of the c… was passed r… and signed by delegates s… at the round table. The signatories p… to make the new community a d… and e… institution and reaffirmed their b… in m… cooperation. They c… f… an early r… and i… of the treaty.

3. Join the following sentences according to the example. Use a participle to describe the subject.

Example: (a) The treaty establishes the Economic Community of African States. (b) The treaty has been recently signed in Lagos. The treaty establishing the Economic Community of African States has been recently signed in Lagos.

(a) The economic accord standardizes tariffs in Europe. (b) The economic accord has been recently signed.(a) The Treaty of Rome set up the European Economic Community. (b) The Treaty of Rome was signed by representatives of 6 countries.(a) The Treaty of Rome provided for a wider integration of West European countries. (b) The Treaty was signed in 1957.(a) The Polish-Hungarian agreement increases bilateral trade. (b) This agreement was signed last year.(a) The contract provides for the purchase of iron ore from Brazil. (b) The contract was negotiated during the President’s visit.(a) The prime minister seeks Italian support for his country’s EU bid. (b) He visited Rome last month.(a) The agreement established diplomatic relations between the USA and Vietnam. (b) The agreement followed long negotiations.(a) The press gives wide coverage of this event.

Ethiopia’s Coffee Production and Processing Agency has 80,000 tons of coffee for export, some of which is already on its way to foreign markets. Ethiopia is undertaking a major campaign to boost coffee output and has advised domestic consumers to drink less coffee to make more available for export.

state visit wizyta państwowa on a state visit z wizytą państwową at the invitation of sb na czyjeś zaproszenie to strengthen bilateral relations wzmocnić dwustronne stosunki to expand cooperation between … rozszerzać współpracę między … on arrival zaraz po przybyciu to review a military guard of honour dokonać przeglądu kompanii honorowej to touch on sth poruszyć (problem) the Middle East Bliski Wschód spokesman rzecznik to point out zaznaczyć, podkreślić a major issue ważny problem, sprawa do załatwienia concern tu: sprawa wzbudzająca zaniepokojenie world affairs sprawy/problemy światowe to be likely to … jest prawdopodobne, że …, prawdopodobnie chief topic główny/ważny temat accompanied by sb w towarzystwie

to be scheduled to do sth mieć coś do zrobienia zgodnie z planem (według planu) an official trip oficjalna podróż itinerary plan podróży, marszruta to focus on sth koncentrować się na … to hold talks with sb przeprowadzić rozmowy z kimś leadership dowództwo a two-day visit dwudniowa wizyta („two-day” jest przymiotnikiem określającym rzeczownik „visit” i dlatego „day” nie przyjmuje końcówki liczby mnogiej) to pay a visit złożyć wizytę to receive an invitation from sb otrzymać zaproszenie od kogoś to set a date for … ustalić datę