Przedsiębiorstwa w obliczu wyzwań XXI wieku - Małgorzata Porada-Rochoń, Małgorzata Brojak-Trzaskowska, Dominika Kordela, Monika Tomczyk - ebook
Opis

Wielowątkowe studium funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach współczesnej gospodarki.

Publikacja podejmuje ważny temat, szczególnie w kontekście wyzwań, przed którymi stoją kierujący przedsiębiorstwami w XXI wieku. Autorki dokonały rozpoznania problemów i wyzwań pojawiających się przed przedsiębiorcami obecnie i w przyszłości. Ważnym zagadnieniem przedstawionym w monografii jest próba połączenia problematyki modeli biznesowych, finansowania i innowacji oraz zebrania tych szerokich i niełatwych zagadnień w powiązane ze sobą treści.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS
czytnikach certyfikowanych
przez Legimi
czytnikach Kindle™
(dla wybranych pakietów)
Windows
10
Windows
Phone

Liczba stron: 178

Odsłuch ebooka (TTS) dostepny w abonamencie „ebooki+audiobooki bez limitu” w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS

Popularność


Wstęp

Na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat dokonano analizy wielu pozycji literatury traktujących o przedsiębiorstwie i o specyfice jego funkcjonowania w XXI wieku. Każda z tych pozycji rozpatruje przedsiębiorstwo z innej perspektywy, uwypukla inne aspekty. Jest to wyrazem stale zmieniającego się otoczenia i kreacji nowych, bądź redefinicji istniejących, celów, podejść, paradygmatów funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Dokonujące się procesy globalizacyjne są skomplikowanie oraz wielostronne i obejmują wiele zjawisk i procesów oraz powiązań, a dynamiczne zmiany zachodzące w otoczeniu uwypuklają złożoność i mnogość ich występowania. Okres szczególnego wpływu otoczenia na funkcjonowanie przedsiębiorstw i jego możliwości rozwojowe przypada na kryzys i recesję. Wówczas w sposób szczególny, a ponadto globalny uwidacznia się destabilizujący wpływ otoczenia skutkujący znaczącym stopniem deterioracji kondycji finansowej przedsiębiorstw, ale także identyfikacją dysfunkcji w pozostałych obszarach zarządzania przedsiębiorstwem.

W niniejszej książce podjęto się przedstawienia wybranych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa w XXI wieku jako wyrazu adaptacji do wyzwań współczesnego otoczenia. Uwypuklono decyzje finansowe i nowoczesne podejście do finansowania przedsiębiorstw, procesy dostosowawcze i szerzej – modele biznesowe – oraz poświęcono uwagę roli wiedzy, a także innowacjom w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw.

W rozdziale pierwszym (autorstwa Małgorzaty Porady-Rochoń), scharakteryzowano specyfikę współczesnego otoczenia, wskazując rolę globalizacji w jego kreowaniu, a także jej pozytywnych i negatywnych skutków dla realizacji celów przedsiębiorstwa. Zwrócono uwagę, na konieczność zwiększenia jakości i częstotliwości analizy otoczenia, co powinno być wyrazem świadomego i odpowiedzialnego podejścia do zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. Biorąc pod uwagę rolę decyzji finansowych w procesie decyzyjnym, w tym w szczególności w okresie kryzysu czy recesji, uwagę skupiono na omówieniu determinant, które je kształtują. Moment identyfikacji, pomiaru i oceny skali dysfunkcji, zaburzeń i zagrożeń w przedsiębiorstwie warunkuje zakres działań w ramach procesów dostosowawczych/procesów restrukturyzacji niezbędnych do wdrożenia, w celu minimalizacji ryzyka niewypłacalności czy bankructwa. Mając na uwadze powyższe, przedstawiono również model procesu dostosowawczego przedsiębiorstw do specyfiki współczesnego otoczenia.

W rozdziale drugim (autorstwa Dominiki Kordeli) przedstawiono zmiany na rynku finansowym wynikające z rozwoju nowoczesnych technologii i tzw. ekonomii tłumu. W kontekście finansowania przedsiębiorstw dokonano systematyki pojęć, które weszły do języka finansów ze względu na zachodzące procesy innowacyjne. Przede wszystkim jednak wskazano na nowe możliwości finansowania podmiotów gospodarczych, a także na zalety i wady alternatywnych instrumentów finansowania.

Kolejne rozdziały poświęcono wybranym determinantom kształtowania konkurencyjności współczesnych przedsiębiorstw. Odpowiednio, przedmiot rozważań zawartych w trzecim rozdziale pracy (autorstwa Małgorzaty Brojak-Trzaskowskiej) dotyczy wiedzy odnoszącej się do kreacji pozycji konkurencyjnej podmiotów gospodarczych na rynkach międzynarodowych i rynku globalnym. O ile punkt wyjścia skoncentrowano na usystematyzowaniu podstawowych pojęć w zakresie stanowiącym przedmiot badań, o tyle zasadnicze syntetyczne rozważania poświecono wiedzy i zarządzaniu nią w procesie budowania potencjału konkurencyjnego organizacji gospodarczych.

W czwartym rozdziale pracy (autorstwa Małgorzaty Brojak-Trzaskowskiej) ujęto problematykę innowacji jako źródła przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw, przy czym narrację rozpoczęto od przybliżenia podstaw terminologicznych w zakresie innowacji, natomiast główne kwestie poznawcze zogniskowano wokół zarządzania innowacjami i znaczenia samej działalności innowacyjnej w procesach rozwoju przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem ponadnarodowej skali prowadzonej działalności gospodarczej.

Rozdział piąty (autorstwa Moniki Tomczyk) został poświęcony megatrendom gospodarczym i zmieniającym się przez nie modelom biznesowym. Przedsiębiorstwa w XXI wieku działają w kontekście szybko zmieniającego się otoczenia, kształtowanego przez cyfryzację, serwicyzację i globalizację. Prowadzi to do pojawienia się nowych graczy, współistnienia dużych struktur mikropodmiotów, transformacji łańcuchów wartości, zachowań konsumentów i ich oczekiwań. Zmiany te, z jednej strony oferują podmiotom szereg możliwości, ale z drugiej zmuszają podmioty do szybkiej reakcji, poszukiwania nowych modeli biznesowych i ich adaptowania do istniejących warunków. Innowacje coraz częściej są stymulowane przez czynniki nietechnologiczne, takie jak kreatywność, wzornictwo, nowe procesy organizacyjne i modele biznesowe. Przedsiębiorczość oparta na kulturze i kreatywności staje się podstawową cechą gospodarki postprzemysłowej. Aby zatem przedsiębiorstwo mogło odnaleźć się w tej rzeczywistości i być konkurencyjne, potrzebuje czegoś więcej niż tylko wydajnego procesu produkcyjnego, kontroli kosztów i dobrej bazy technologicznej. Organizacja taka potrzebuje silnej marki, zmotywowanych pracowników, produktów i usług, które spełniają oczekiwania klientów lub takie potrzeby tworzą i które budują wartość oraz doświadczenie.

Publikacja dedykowana jest zarówno teoretykom jak i praktykom, studentom, ale także przedsiębiorcom, chcącym zapoznać się z wybranymi aspektami funkcjonowania przedsiębiorstwa we współczesnym kreującym zmiany i nowe wyzwania otoczeniu.

W imieniu zespołu autorskiegoMałgorzata Porada-Rochoń

Bibliografia

6 stylów zarządzania według Daniela Golemana [2017], http://weblog.infopraca.pl/2010/10/6-stylow-zarzadzania-wedlug-daniela-golemana (dostęp: 04.11.2017).

Adamkiewicz-Drwiłło H.G. [2002], Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa, Warszawa.

Adamska A., Dąbrowski T. [2016], Do investors appreciate information about Corporate Social Responsibility? Evidence from the Polish equity market, „Inzinerine Ekonomika – Engineering Economics”, nr 27(4).

Amit R., Zott Ch. [2012], Creating value through business model innovation, „MIT Sloan Management Review”, nr 53(3), http://sloanreview.mit.edu/article/creating-value-through-business-model-innovation/ (dostęp: 09.10.2017).

Apicella C.L., Carré J.M., Dreber A. [2015], Testosterone and economic risk taking: a review, „Adaptive Human Behavior and Physiology”, nr 1(3).

Arogyaswamy K., Barker III V.L., Yasi-Ardekani M. [1995], Firm turnarounds: An integrativie two-stage model, „Journal of Management Studies”, t. 32. z.4.

Baddeley M. [2013], Behavioural Economics and Finance, Londyn.

Bal-Woźniak T. [2012], Innowacyjność w ujęciu podmiotowym. Uwarunkowania instytucjonalne, Warszawa.

Barberis J. [2014], The rise offinTech: Getting Hong Kong to lead the digital financial transition in APAC, Fintech Report, Fintech HK.

Barker III V.L., Barr P.S. [2002], Linking top manager attributions to strategic reorientation in declining firms attempting turnarounds, „Journal of Business Research”, nr 55.

Barker III V.L. Duhaime I. [1997], Strategic change in the turnaround Process: theory and empirical evidence, „Strategic Management Journal”, t. 18.

Barr P.S, Stimpert J.L., Huff A.S. [1992], Cognitive change, strategic action, and organizational renewal, „Strategic Management Journal”, t. 13 (Special Summer Issue).

Belleflamme P., Lambert T., Schwienbacher A. [2010], Crowdfunding: An Industrial Organization Perspective, SSRN Working Paper, https://ssrn.com/abstract=2151179 (dostęp: 20.10.2017).

Bendyk E. [2006], Gospodarka doznań i przeżyć, „Polityka”, http://www.polityka.pl/spoleczenstwo/niezbednikinteligenta/200961,1,gospodarka-doznan-i-przezyc.read (dostęp: 10.11.2017).

Berłowski P. [2017], PR w przeddzień rewolucji, „Puls Biznesu”, 25 października.

Bhagat S., Moyen N, Suh I. [2005], Investment and internal funds of distressed firms, „Journal of Corporate Finance”, nr 11(3).

Białoń L., Otrębski T. [1993], Elementy polityki przemysłowej, Warszawa.

Bitkowska A. (red.) [2010], Procesy restrukturyzacji warunkiem poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa, Warszawa.

Bitkowska A. [2010], Przebieg procesu restrukturyzacji, [w:] A. Bitkowska (red.), Procesy restrukturyzacji przedsiębiorstw warunkiem poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw, Warszawa.

Błach J. [2011], Wykorzystanie innowacji finansowych w strategii finansowej przedsiębiorstwa, [w:] T. Famulska, J. Nowakowski (red.), Kontrowersje wokół finansów, Warszawa.

Bogdanienko J. [2004], Innowacje jako czynnik przewagi konkurencyjnej, [w:] J. Bogdanienko, M. Haffer, W. Popławski (red.), Innowacyjność przedsiębiorstw, Toruń.

Borowiecki R., Wysłocka E. [2012], Analiza ekonomiczna i ocena ekspercka w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw, Warszawa.

Botsman R. [2013], The Sharing Economy Lacks A Shared Definition, https://www.fastcompany.com/3022028/the-sharing-economy-lacks-a-shared-definition (dostęp: 20.10.2018).

Brojak-Trzaskowska M. [2012], Determinanty innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstw na przykładzie wybranych rodzajów usług, Szczecin.

Brojak-Trzaskowska M. [2014a], Procesy rozwojowe przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce, Warszawa.

Brojak-Trzaskowska M. [2014b], Zarządzanie innowacjami, [w:] J. Engelhardt (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem, Warszawa.

Brzóska J. [2009], Model biznesowy – współczesna forma modelu organizacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem, „Organizacja i Zarządzanie”, nr 2.

Byrski B. [1986], Procesy innowacyjne w przemyśle, Kraków.

Caputa W. [2010], Konkurencyjność przedsiębiorstwa w okresie globalizacji, [w:] W. Caputa (red.), Potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Warszawa.

Casadesus-Masanell R, Ricart J.E. [2011], Jak skonstruować zwycięski model biznesowy, Warszawa.

Charemza W., Diaz C., Markowa S. [2017], Quasi ex-ante inflation forecast uncertainty, prezentacja z konferencji „Global Economy and Governance”, 23–24 października, SGGW, Warszawa.

Chesbrough H., Rosenbloom R.S. [2002], The Role of the Business Model in Capturing Value from Innovation: Evidence from Xerox Corporation’s Technology Spinn-off Companie, „Industrial and Corporate Change”, nr 3.

Clayton M. [2011], Zarządzanie czasem. Jak efektywnie planować i realizować zadania, Warszawa.

Cleveland H. [1998], The Knowledge Executive Leadership in an Information Society, Nowy Jork.

Coates J.M., Gurnell M., Sarnyai Z. [2010], From molecule to market: steroid hormones and financial risk-taking, „Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences”, nr 365(1538).

Collins L., Sward L., Zhang B. [2013], The Rise of Future Finance. The UK Alternative Benchmarking Report, Londyn.

CRO – Firmenretter mit neuem Profil Bedeutung, Persönlichkeit und Rolle des Chief Restructuring Officer bei der unternehmerischen Restrukturierung 4/2015, https://www.rolandberger.com(dostęp: 20.11.2017).

Czechowska K. [2014], Wybrane uwarunkowania podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku nieruchomości – ujęcie behawioralne, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 36, t. 1

Czerwonka M., Ostaszewski J., Rzeszutek M., Walczak M. [2014], W poszukiwaniu mainstreamu w dyscyplinie finanse, [w:] J. Ostaszewski, E.Kosycarz (red.), Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i pożądane kierunki jej ewolucji, Warszawa.

Damodaran A. [2001], Corporate Finance. Theory and Practice, wyd. 2, Hoboken.

Daszyńska-Żygadło K., Ryszawska B., Słoński T., Zawadzki B.M. [2014], Investors’ Reactions for Sustainability Index Inclusion – Is CSR a Good News? [w:] I.D. Czechowska, R. Pastusiak (red.), Future of Finance. Przyszłość finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica”, nr 2(300).

Davenport T.H., Prusak L. [2000], Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know, Boston.

Dec P. [2017], Finasjalizacja a problem upadłości przedsiębiorstw, „Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa”, nr 2.

Dolińska M. [2004], Innowacje w organizacjach u progu XXI wieku, [w:] I.K. Hejduk (red.), Przedsiębiorstwo przyszłości fikcja i rzeczywistość, Warszawa.

Drucker P.F. [1994], Innovation and entrepreneurship. Practice and principles, Londyn.

Drucker P.F. [1995], Zarządzanie w czasach burzliwych, Warszawa.

Duczkowska-Piasecka M. (red.) [2012], Model biznesu w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Warszawa.

Duliniec A. [2011], Finansowanie przedsiębiorstwa. Strategie i instrumenty, Warszawa.

Dziuba D.T. [2012], Rozwój systemów crowdfundingu – modele, oczekiwania i uwarunkowania, „Problemy Zarządzania”, t. 10, nr 3(38).

Ekspansja międzynarodowa polskich przedsiębiorstw produkcyjnych. KPMG w Polsce, [2017], http://ekonom.ug.edu.pl/pp/download.php?OpenFile=20251 (dostęp: 16.11.2017).

Elger C.E., Schwarz F. [2009], Neurofinance. WieVertrauen, Angst und Gier Entscheidungtreffen, Monachium.

Erel I., Julio B., Kim W., Weisbach M.S. [2011], Macroeconomic Conditions and Capital Raising, „NBER Working Paper”, nr 16941, s. 1–43.

Fazlagić J. [2014], Innowacyjne zarządzanie wiedzą, Warszawa.

Filipiak B. [2016], Podejście procesowe w zarządzaniu finansami małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] M. Dylewski (red.), Finanse małych i średnich przedsiębiorstw. Innowacje, decyzje, procesy, Warszawa.

Flejterski S.[2007], Metodologia finansów, Warszawa.

Flejterski S. [2015], Ekonomia, finanse i zarządzanie w perspektywie metodologicznej i interdyscyplinarnej, [w:] Fiedor B. (red.), Nauki ekonomiczne. Stylizowane fakty a wyzwania współczesności, Warszawa.

Flejterski S., Wahl P. [2003], Ekonomia globalna. Synteza, Warszawa.

Franc-Dąbrowska J., Porada-Rochoń M., Zioło M., Babczuk A. [2015], Stabilizowanie finansów podmiotów sektora publicznego i prywatnego w warunkach zaburzeń finansowych, Warszawa.

Frydman C.D. [2012], Essays in neurofinance, Pasadena.

Gajdka J. [2013], Behawioralne finanse przedsiębiorstw. Podstawowe podejścia i koncepcje, Łódź.

Gawrońska-Nowak B., Walerysiak G. [2005], Decyzje Ekonomiczne. Ujęcie Ilościowe, Warszawa.

Godziszewski B. [2002], Koncepcje źródeł konkurencyjności, [w:] M.J. Stankiewicz (red.), Determinanty konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Sposoby i warunki umacniania konkurencyjności przedsiębiorstw w perspektywie globalizacji gospodarki, Toruń.

Grinyer P.H., Mayes D.G., McKiernan P. [1988], Sharpbenders:The secrets of unleashing corporate potential, Oxford.

Grudzewski M.W., Hejduk I.K. [2004], Systemy zarządzania wiedzą – nowy paradygmat czy wyzwanie? [w:] I.K. Hejduk (red.), Przedsiębiorstwo przyszłości; fikcja i rzeczywistość, Warszawa.

Gruszczyńska-Malec G., Rutkowska M. [2013], Strategie zarządzania wiedzą. Modele teoretyczne i empiryczne, Warszawa.

Haffer M. [2002], Polskie przedsiębiorstwa a wyzwania globalizacji, [w:] M.J. Stankiewicz (red.), Determinanty konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Sposoby i warunki umacniania konkurencyjności przedsiębiorstw w perspektywie globalizacji gospodarki, Toruń.

Hope J., Hope T. [1997], Competing in the Third Wale, Boston.

Howe J. [2006], The Rise of Crowdsoursing, „Wired Magazin”,6 stycznia.

Hornby A.S., Cowie A.P. [2000], Oxford advanced learner’s dictionary of current English, Oxford.

Jabłoński M. [2013], Kształtowanie modeli biznesu w procesie kreacji wartości przedsiębiorstw, Warszawa.

Jajuga K. [2010], Czy ukształtuje się nowy paradygmat finansów? [w:] W. Frąckowiak, J. Szambelańczyk (red.), Ku nowemu paradygmatowi nauk o finansach, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”, nr 144.

Jajuga K. [2017], Finanse spółek – niektóre wyzwania dla badań i dydaktyki, [w:] C. Zając (red.), Nauki ekonomiczne w XXI wieku – dylematy, wyzwania, perspektywy, Jubileusz 70-lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

Janasz W. [2012], Kreatywność i innowacyjność w organizacji, [w:] J. Wiśniewska, K. Janasz (red.), Innowacyjność organizacji w strategii inteligentnego i zrównoważonego rozwoju, Warszawa.

Janasz W., Łukasik W., Grabiec W., Gołębiowski M., Niewiński A. [1992], Chłonność innowacyjna przedsiębiorstw, Szczecin.

Janc A., Mikołajczak P., Waliszewski K. [2015], Europejska unia rynków kapitałowych. Perspektywa finansowania przedsiębiorstw w Polsce, Warszawa.

Jashapara A. [2013], Zarządzanie wiedzą, Warszawa.

Jasiński A.H. [2006], Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Warszawa.

Jinda P., Bahl S. [2016], The New Era of Finance: Neurofinanceand Investment Behavior, „International Journal of Research in Finance and Marketing” (IJRFM), t. 6, z. 7.

Johnson M., Christensen C., Kagermann H. [2009], Jak fundamentalnie zmienić model biznesowy, Warszawa.

Jonas A. [2002], Strategie konkurencji na rynku usług bankowych, Warszawa.

Kahneman D., Tversky A. [1979], Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk, „Econometrica”, t. 47, z. 2.

Karlik M. [2012], Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie, Warszawa.

Kaszowska J.A., Santos J.L. [2017], Rola percepcji ryzyka i niepewności w ocenie ryzyka systemowego. Podejście symulacyjne ABM, „Ekonomista”, nr 4.

KE Komisja Europejska [2015], Zrozumieć finansowanie społecznościowe. Przewodnik dla małych i średnich przedsiębiorstw, Ref. Ares (2015) 1989921 – 11/05/2015.

Kirby E., Worner S. [2014], Crowdfunding: An Infant Industry Growing Fast, Staff Working Paper of the IOSCO Research Department, DWP3.

Kleemann F., Voβ G., Rieder K. [2008], Un(der)paid Innovators: The Commercial Utilization of Consumer Work through Crowdsourcing, „Science, Technology and Innovation Studies”, nr 4(1).

Klimontowicz M., Harasim J. [2015], Tendencje rozwojowe na rynku alternatywnych instrumentów finansowych, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska – Sectio H, t. XLIX, nr 4.

Koh Sz., Durand R.B., Chang L.M. [2015], Financial distress: Lifecycle and corporate restructuring, „Journal of Corporate Finance”, t. 33, https://www.sciencedirect.com/science/journal/09291199 (dostęp: 09.2017).

Kordela D. [2016], Crowdfunding w Polsce – koncepcja finansowania społecznościowego, [w:] Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju. Gospodarka – etyka - środowisko „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 436.

Kowalczyk A., Nogalski B. [2007], Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, Warszawa.

Kowalewski M., Nowak A., Thurow A. [2011], Czy kultura może wzmacniać spójność społeczną, Szczecin.

Koźmiński A.K. [1978], Decyzje. Analiza systemowa organizacji, Warszawa.

Kurtyka M., Roth G. [2017], Zarządzanie zmianą. Od strategii do działania. Jak połączyć wizję, ludzi i organizację w służbie strategii, Warszawa.

Künstner T., Merle M.Le, Gmelin H., Dietsche C. [2013], Cyfrowa przyszłość kreatywnej Polski: Ekonomiczny wpływ internetu na sektor kreatywny w Polsce i Europie, Booz and Company Inc.

Leśniewski M. [2015], Konkurencyjność miękka przedsiębiorstw, Warszawa.

Lisikiewicz J., Jurek-Stępień S., Sosnowska A. [1990], Wyznaczniki rozwoju współczesnego przemysłu, Warszawa.

Lyck L. [2010], Experience economy as an Instrument to create economic profitability, http://www.oru.se/Extern/Institutioner/RHS/dokument/guestlecture (dostęp: 06.10.2017).

Łukasik G. [2013], Wpływ rozwoju rynku kapitałowego na wybory współczesnego przedsiębiorstwa, [w:] S. Owsiak, A. Pollok (red.), W poszukiwaniu nowego ładu ekonomicznego, Warszawa.

Mann M., Byun S.E. [2017], To retrench or invest? Turnaround strategies during a recessionary tim, „Journal of Business Research”, nr 80, www.Sciencedirect.com (dostęp: 20.11.2017).

Marcinkowska M. [2000], Kształtowanie wartości firmy, Warszawa.

Maśloch P. [2005], Globalizacja i jej wpływ na rozwój współczesnej cywilizacji, Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne, „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 1.

Matusiak K.B. [2011], Od przedsiębiorczości technologicznej do opartej na wiedzy (kreatywnej) – innowacyjna przedsiębiorczość ery postindustrialnej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 653.

Mazur R. [2010], Analiza otoczenia przedsiębiorstwa jako element zarządzania strategicznego, „Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis Oeconomica”, nr 282(60).

Mączyńska E. [2013], Anomia – jej przyczyny i ekonomiczne następstwa, http://www.pte.pl/pliki/2/12/maczynska_madrosc.pdf (dostęp: 07.11.2017).

Micu I., Micu A. [2016], Financial Technology (fintech ) and its implementation on the Romanian non-bankig capital market, „SEA – Practical Application of Science”, nr 11.

Mikuła B. [2007], Wprowadzenie do gospodarki i organizacji opartych na wiedzy, [w:] B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki (red.), Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, Warszawa.

Miles R.C. [1984], Basic Business Appraisal, Nowy Jork.

Mitręga-Nestrój K. [2013], The Sharing Economy and Collaborative Finance – Outline of the Problems, „Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 173.

Moffitt S. [2015], 14 Parts of Crowd Economy, http://crowdsourcingweek.com/14-parts-of-the-crowd- economy-landscape (dostęp: 20.11.2017.).

Morawski M. [2006], Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę, „E-mentor”, nr 4.

Moritz A., Block J. [2014], Crowdfunding und Crowdinvesting: State-of-the-Art der wirtschafts wissenschaftlichen Literatur, „ZfKE – Zeitschrift für KMU und Entrepreneurship”, t. 62.

Moszoro B, Gadomska-Lila K.[2013], Innowacyjny model biznesowy – kluczowe elementy, „Management and Business Administration. Central Europe”, t. 21, nr 1(120).

Musteen M., Liang X., Barker III V. [2011], Personality, perceptions and retrenchment decisions of managers on response to decline: Evidence from a decision – making study, „The Leadership Quarterly”, nr 22.

Nason R.S., Patel P.C. [2016], Is cash king? Market performance and cash during a recession, „Journal of Business Research”, nr 69(10).

Nekaj E.L. [2017], The Crowd Economy: from the crowd to businesses to the public administrations and multinational corporation, [w:] W. Vassalo (red.), Crowdfunding for Sustainable Entrepreneurship and Innovation, Derry Township.

Noga M. [2017], Neuroekonomia a ekonomia głównego nurtu, Warszawa.

Nogalski B., Marcinkiewicz H. [2004], Zarządzanie antykryzysowe przedsiębiorstwem, Warszawa.

Nonaka I. [1991], The Knowledge Creating Company, „Harvard Business Review”, listopad–grudzień.

Norek T. [2014], Efektywność procesów innowacyjnych realizowanych przez polskie przedsiębiorstwa sektora MSP. Rezultaty badań empirycznych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 386.

Norek T. [2017], Analysis of the efficiency of innovation projects supported by the EU funds, Enterpreneurs, [w:] A. Zbuchea (red.), Enterpreurship: challenges and opportunities in the 21st Century, Bukareszt.

Nowak J., Zarzecki D. [2012], Perspektywa finansowa restrukturyzacji z elementami prognozowania upadłości przedsiębiorstw, Warszawa.

Oliveira A. [2007], Decision-Making Theories and Models A Discussion of Rational and Psychological Decision-Making Theories and Models: The Search for a Cultural-Ethical Decision-Making Model, „EJBO Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies”, t. 12, nr 2.

Olko S. [2017], Zarządzanie wiedzą w klastrach i sieciach w przemysłach kreatywnych, Warszawa.

Ostaszewski J. (red.) [2013], Finanse, Warszawa.

Osterwalder A., Pigneur Y. [2010], Business Model Generation, Nowy Jork.

Osterwalder A., Pigneur Y. [2012], Tworzenie modeli biznesowych, Gliwice,

Oxford English Dictionary [2016], (dostęp: 30.09.2017) https://en.oxforddictionaries.com/definition/fintech (dostęp: 30.09.2017).

Pierścionek Z. [2003], Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Warszawa.

Pindado J., Rodrigues L., de la Torre Ch. [2008],How do insolvency codes affect a firm’s investment?„International Review of Law and Economics”, t. 28, z. 4.

Pine B.J., Gilmore J.H. [1999], The Experience Economy – Work Is Theatre & Every Business a Stage, Boston.

Pluskota P. [2013], Mikrofinanse w ograniczaniu niedoskonałości rynków kredytowych, Warszawa.

Pomykalski A. [2001], Zarządzanie innowacjami, Warszawa-Łódź.

Pomykalska B., Pomykalski P. [2007], Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Warszawa.

Porada-Rochoń M. [2013], Modele decyzji finansowych w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej w warunkach zaburzeń finansowych, Szczecin.

Porada-Rochoń M. [2015], Proces dostosowawczy jako imperatyw wobec wyzwań współczesnego otoczenia [w:] J. Franc-Dąbrowska i in., Stabilizowanie finansów podmiotu sektora publicznego i prywatnego w warunkach zaburzeń finansowych, Warszawa.

Porada-Rochoń M., Franc-Dąbrowska J., Suwala R. [2017], Eliminating the Effects of the Company Insolvency Risk: A Model Approach, „World Journal of Applied Economics”, nr 3(1).

Prus J. [2004], Funkcjonowanie małego i średniego przedsiębiorstwa, [w:] W. Pluta (red.), Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, Warszawa.

Rogers E.M. [2003], Diffusion of innovations, Nowy Jork.

Rutkowski A. [2000], Zarządzanie finansami, Warszawa.

Salejko-Szyszczak I. [2009], Konflikty jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstwa, [w:] M. Haffer, W. Karaszewski (red.), Czynniki wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów, Toruń.

Samul J. [3013], Kapitał intelektualny w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa: teoria a praktyka, „Ekonomia i Zarządzanie”, t. 1, nr 2.

Santos-Duissenberg D., Simplicio F. [2008], Creative Economy Report 2008, http://unctad.org/en/docs/ditc20082cer_en.pdf (dostęp: 02.02.2018).

Scheufell P. [2016], Taming the Beast: A Scientific Definition of Fintech, „Journal of Innovation Management JIM”, nr 4.

Schumpeter J.A. [1934], The theory of economic development, Boston.

Schumpeter J.A. [1960], Teoria rozwoju gospodarczego, Warszawa.

Schweizer L., Nienhaus A. [2017], Corporate distress and turnaround: integrating the literature and directing future research, „Business Research”, t. 10, z. 1.

Shim Y., Shin D.H. [2016], Analyzing China’s fintech industry from the perspective of actor-network theory, „Telecommunications Policy”, nr 40.

Seelig T. [2012], In Genius, Stanford.

Sikacz H. [2016], Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju. Gospodarka – etyka – środowisko. Wpływ csr na sytuację finansową przedsiębiorstw – przegląd badań, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 436.

Skidelsky R. [2003], The Mystery of Growth: Book Review, The Spirit of Capitalism: Nationalism and Economic Growth by Liah Greenfeld, Cambridge.

Skowronek-Mielczarek A. (red.) [2016], Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami w warunkach zrównoważonego rozwoju, Warszawa.

Skowroński A. [2005], Wpływ asymetrii informacji na decyzje finansowe przedsiębiorstw„Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, rok LXVII, z. 3.

Sołek-Borowska C. [2016], Istota i struktura otoczenia współczesnych małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] A. Skowronek- Mielczarek (red.), Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami w warunkach zrównoważonego rozwoju, Warszawa.

Soniewicki M. [2017], Zarządzanie wiedzą a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa międzynarodowego, Warszawa.

Song H., Zhao Ch., Zeng J. [2017], Can environmental management improve financial performance: An empirical study of A-shares listed companies in China, „Journal of Cleaner Production”, t. 141.

Sosnowska A. [2002], Pojęcie konkurencyjności przedsiębiorstw, [w:] K. Poznańska, A. Sosnowska (red.), Źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, Warszawa.

Spychalska-Wojtkiewicz M., Tomczyk M. [2018], Boosting innovative Entrepreneurial Ecosystem in Regions for young entrepreneurs regional perspective of entrepreneurship, „European Journal Management”.

Stanisławski S. [1983], Wielski Słownik angielsko-polski, Warszawa.

Stankiewicz M.J. [2005], Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności w warunkach globalizacji, Toruń.

Stankiewicz M.J. [2008], Istota i sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa, „Gospodarka Narodowa”, nr 7–8.

Stickdorn M., Schneider J. [2011], This is service design thinking, Amsterdam.

Stonehouse G., Hamill J., Cambell D., Purdie T. [2001], Globalizacja. Strategie i zarządzanie, Warszawa.

Świtalski W. [2005], Innowacje i konkurencyjność, Warszawa.

Tecker G., Bower C., Frankel J. [1999], ASAE’s new model of decision making, „Association Management”, nr 51.

The Challenge of Assessing the Creative Economy Towards Informed Policy-making, Creative Economy Recounted Nations 2008 http://unctad.org/fr/Docs/ditc20082cer_en.pdf (dostęp: 08.11.2017).

The role of banks, equity markets and institutional investors in long-term financing for growth and development,Report for G20 Leaders (2013), OECD, http://www.oecd.org/finance/privatpensions/G20reportLTFinancingForGrowthRussianPresidency2013.pdf (dostęp: 08.11.2017).

Towse R. [2011], Ekonomia kultury: kompendium, Warszawa.

Trahms C.A., Ndofor H.A., Sirmon D.G. [2013], Organizational decline and turnaround: a review and agenda for future research, „Journal of Management Studies”, nr 39(5).

Trajer J., Paszek A., Iwan S. [2012], Zarządzanie wiedzą, Warszawa.

UKIE [2012], UKIE Crowd Funding Report: A Proposal to Facilitate Crowd Funding in the UK.

Urbanek G. [2008], Kompetencje a wartość przedsiębiorstwa zasoby niematerialne w nowej gospodarce, Warszawa.

Urbanek-Papp G. [2014], Neuroekonomia jako interdyscyplinarne podejście do badania decyzji ekonomicznych, „Kultura i Polityka”, nr 15.

Vassalo W. [2017], Crowdfunding for Sustainable Entrepreneurship and Innovation, Derry Township.

Walczak M. [2014], Neuroekonomia – w drodze do mainstreamu, [w:] J. Ostaszewski, E. Kosycarz (red.), Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i pożądane kierunki jej ewolucji, Warszawa.

Wawrzyniak B. [1999], Odnawianie przedsiębiorstwa. Zarządzanie w kryzysie. Koncepcje, badania, propozycje, Warszawa.

Wawrzyniak W. [2002], Przedsiębiorstwo jako organizacja służąca otoczeniu, [w:] M. Romanowska, M. Trocki (red.), Przedsiębiorstwo partnerskie, Warszawa.

Webber R.A. [1996], Zasady zarządzania organizacjami, Warszawa.

Wedziuk S. [2017], Bez pieniędzy nie będzie naprawy, „Puls Biznesu”.

West M.A. [2000], Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji, Warszawa.

White M.J. [1989], The corporate bankruptcy decision, „Journal of Economic Perspectives”, nr 2.

Wilson K., Silva F. [2013], Policies for seed and early stage finance, Findings from the 2012 OECD Financing Questionnaire, OECD Science, Technology and Industry Papers no. 9, OECS Publishing http://dx.doi.org/10.1787/5k3xqsf00j33-en (dostęp: 08.11.2017).

Xie P., Zou C. [2013], The theory of internet finance, „China Economist”, nr 8(2).

Zielona Księga dotycząca rozwoju [2012], http://ec.europa.eu/culture/our-policydevelopment/doc/GreenPaper_creative_industries_pl.pdf (dostęp: 05.11.2017).

Zook Ch., Allen J. [2017] Mentalność założycielska jako podstawa sukcesu waszej firmy, Warszawa.

Żurek J. (red.) [2016], Przedsiębiorstwo. Drogi sukcesu rynkowego, Warszawa.