Pruthenia. Pismo poświęcone Prusom i ludom bałtyjskim, tom 9 - Zbiorowy - darmowy ebook

Pruthenia. Pismo poświęcone Prusom i ludom bałtyjskim, tom 9 ebook

Zbiorowy

0,0
0,00 zł

Opis

PRUTHENIA. Pismo poświęcone Prusom i ludom bałtyjskim
tom IX
Olsz­tyn 2014

Spis treści
Inhaltsverzeichnis
Contents

HISTORIA
GESCHICHTE
HISTORY

Wiesław Długokęcki,
Prusowie na Żuławach Fiszewskich od XIII do połowy XVI wieku. Zagadnienie akulturacji i asymilacji Prusów jako problem badawczy
Prußen auf dem Fischauer Werder vom 13. bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts
The Prussians in the Fischauer Fens from the 13th until the mid‑16th century

ARCHEOLOGIA
ARCHÄOLOGIE
ARCHAEOLOGY

Vladimir I. Kulakov,
Zespół dwóch złotych naszyjników/pierścieni z Młoteczna (Hammersdorf) i grzywny typu R300 w krajach nadbałtyckich
Ein Ensemble von von zwei goldenen Halsringen aus Hammersdorf/Młoteczno, Kr. Braunsberg und Barren Typus R300 in den baltischen Ländern
An assemblage of two gold torques from Mloteczno/Hammersdorf and a torq of the R300 type in the Baltic lands

Patrycja Piorun,
Elementy rzędu końskiego w kulturze sudowskiej
Elemente des Pferdegeschirrs in der Sudauer Kultur
Elements of horse equipment in the Sudovian culture

Łukasz Szczepański,
Stanowisko Ostróda‑Zajezierze, stan. 10. Nowe źródła do osadnictwa kultury kurhanów zachodniobałtyjskich w dolinie Drwęcy
Der archäologische Fundort Ostróda‑Zajezierze (Osterode‑Seegertswalde), Fundstelle 10. Neue Quellen zur Siedlungsgeschichte der westbaltischen Grabhügelkultur im Drewenz‑Tal
Ostróda‑Zajezierze Site 10. New Sources for the Settlement of the West Baltic Barrow Culture in the Drwęca River Valley

SPOŁECZEŃSTWO – KULTURA – JĘZYK
GESELLSCHAFT – KULTUR – SPRACHE
SOCIETY – CULTURE – LANGUAGE

Alicja Dobrosielska, Bogdan Radzicki,
A tribu ad civitatem. Paradygmat państwa w polskiej historiografii poświęconej Prusom
A tribu ad civitatem. Das Paradigma des Staates in der polnischen Historiographie der Prußen
A tribu ad civitatem. The Paradigm of a State in the Polish Historiography of the Old Prussians

Norbert Ostrowski,
Historia w świetle danych językowych – życie społeczne dawnych Bałtów
Geschichte im Licht der Sprachdaten – das Gesellschaftsleben der frühgeschichtlichen Balten
History in the light of linguistic sources – the social life of the ancient Balts
 
Joanna Katarzyna Sokal,
Autor i czas redakcji Iura Prutenorum
Der Verfasser und die Abfassungszeit der Iura Prutenorum
The author and date of the Iura Prutenorum

DYSKUSJE – POLEMKI – RECENZJE
DISKUSSIONEN – POLEMIKEN – BEWERTUNGEN
DISCUSSIONS – POLEMICS – REVIEWS

Grzegorz Białuński,
Cognati czy agnati? Przyczynek w sprawie rodu u pogańskich Prusów
Kognaten oder Agnaten? Ein Beitrag zur Frage der Familie bei den heidnischen Prußen
Cognati or agnati? A note on the family in pagan Prussia

Elżbieta Kowalczyk-Heymann (rec.),
Szkice z dziejów Barczewa, G. Białuński, R. Klimek, A. Kuzborska, Barczewo 2014, Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie, ss. 206

Seweryn Szczepański,
Świat bałtów – już nie taki tajemniczy? (na marginesie wystawy i książki: Svět tajemných Baltů)
Die Welt der Balten – schon nicht mehr so geheimnisvoll? (Anmerkungen zur Ausstellung und zum Buch: Svět tajemných Baltů)
The world of the Balts – no longer so mysterious? (a side note on the exhibition and book Svět tajemných Baltů)

KRONIKA
CHRONIK
CHRONICLE

Sławomir Wadyl,
Wspomnienie o Mieczysławie Haftce
Erinnerungen an Mieczysław Haftka
In memory of Mieczysław Haftka

Seweryn Szczepański,
Sprawozdanie z konferencji: Badania archeologiczne dawnej Pomezanii w latach 2012–2013
Konferenzbericht: Archäologische Forschungen im ehemaligen Pomesanien in den Jahren 2012—2013
Conference Report: Badania archeologiczne dawnej Pomezanii w latach 2012–2013 (Archaeological research of Pomesania in 2012‑2013)

Bogdan Radzicki,
Sprawozdanie z działalności TNP za rok 2014
Tätigkeitsbericht der Gesellschaft Pruthenia für das Jahr 2014
Report on activities Pruthenia Society for the year 2014


Noty o autorach
Annotationen über Autoren
Contributors

 

ISSN: 1897-0915

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF

Popularność