Niewygodni - Rigamonti Magdalena - ebook + książka

Niewygodni ebook

Rigamonti Magdalena

4,6

Opis

Porażające, uniwersalne w wymowie i odważne. Rozmowy z ludźmi, którzy przeszli przez piekło wojny i nie boją się mówić na głos tego, co bywa manipulowane lub niedopowiedziane. „Niewygodni” autorstwa Magdaleny Rigamonti – jednej z najbardziej znanych i nagradzanych polskich dziennikarek – to zapis szesnastu świadectw tych, którzy musieli zmierzyć się z powojennątraumą.

 

Żydówka ukrywana przez polską rodzinę. Polak niemieckiego pochodzenia, opowiadający o swojej fascynacji Hitlerem. Uratowani z Auschwitz na temat granic człowieczeństwa. Fotograf przyglądający się powstaniu przez swój obiektyw. Człowiek, który ujawnił prawdę o grobach katyńskich. Ukrywająca się przez dwa lata w norze o dziedziczonej traumie wojennej. Sybirak, który w akcie zemsty likwidował funkcjonariuszy NKWD. Uczestnik powstania warszawskiego o ciemnych stronach bohaterskiego zrywu.

 

Jak rozmawiać z ludźmi o przeżyciach wojennych i nie oceniać? Nie dostosowywać do swoich wyobrażeń o ofierze i wysłuchać choćby najbardziej trudnej do zrozumienia w czasach pokoju historii? W jaki sposób przyjąć czasem niewygodną prawdę o ludzkich losach oraz wyborach? Dziennikarka Magdalena Rigamonti od wielu lat przeprowadzała rozmowy z ludźmi, którzy przetrwali wojenną pożogę. Brali w niej czynny udział jako żołnierki i żołnierze lub ukrywali się przed oprawcami. Byli świadkami zbrodni, przetrwali obóz koncentracyjny bądź starali się po prostu przeżyć. Tak powstała książka „Niewygodni” – zapis szesnastu wstrząsających rozmów z tymi, którzy musieli zmierzyć się z powojenną traumą i prawdą o tym, co się wydarzyło.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS
czytnikach certyfikowanych
przez Legimi
czytnikach Kindle™
(dla wybranych pakietów)
Windows
10
Windows
Phone

Liczba stron: 251

Odsłuch ebooka (TTS) dostepny w abonamencie „ebooki+audiobooki bez limitu” w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS
Oceny
4,6 (78 ocen)
54
20
4
0
0
Więcej informacji
Więcej informacji
Legimi nie weryfikuje, czy opinie pochodzą od konsumentów, którzy nabyli lub czytali/słuchali daną pozycję, ale usuwa fałszywe opinie, jeśli je wykryje.
Sortuj według:
Szczeblewski

Nie oderwiesz się od lektury

Bardzo wartościowa rzecz.Konkretna i rzeczowa.Osobiste bezcenne relacje.W ostatnim momencie spisane.Próba odmitologizowania naszej smutnej i fałszywej wersji historii
20
AmeliaKotkowa

Nie oderwiesz się od lektury

Bardzo ciekawa i tragiczna.
00
BMLis

Nie oderwiesz się od lektury

Niezwykle poruszająca, ważna książka.
00
Kasiapanter

Nie oderwiesz się od lektury

czasami niewygodne spojrzenie na historię. gorąco polecam.
00
gossentin

Nie oderwiesz się od lektury

Bardzo ważne świadectwa uczestników wielu traumatycznych dla Polski i polskiej historii wydarzeń. Nazywam tego typu książki "literaturą traumy" i jak się okazuje po ostatnich strony, nie mylę się z tą nazwą bardziej. Dla każdego, kto chce być świadomy, co nosimy w sobie.
00

Popularność
He­len­ce i Bia­ni, moim cór­kom

Wszyst­kim

Że­by­śmy ni­g­dy nie do­świad­czy­li woj­ny

Sło­wo wstęp­ne

Oni od­cho­dzą. Jed­na po dru­giej, je­den po dru­gim. Tych, co pa­mi­ęta­ją woj­nę, jest co­raz mniej. Wal­czy­li, ucie­ka­li, byli wy­wo­że­ni, wi­ęzie­ni, tor­tu­ro­wa­ni, ukry­wa­li się. Ła­pię ich, roz­ma­wiam, żeby było czar­no na bia­łym, czym była dru­ga woj­na świa­to­wa, czym jest woj­na w ogó­le. I jesz­cze, żeby nikt nie ma­ni­pu­lo­wał hi­sto­rią i na­szym pa­trio­ty­zmem. 

Moje bab­cie i moi dziad­ko­wie prze­ży­li woj­nę. Nie zdąży­łam za­py­tać, co do­kład­nie prze­szli. Znam tyl­ko ja­kieś strzępy in­for­ma­cji. Pa­mi­ętam ich za­cho­wa­nia, ma­cha­nie ręką jed­ne­go dziad­ka, kie­dy py­ta­łam o ro­bo­ty w Niem­czech. O Wo­ły­niu jesz­cze wte­dy nic nie wie­dzia­łam. Wi­dzę dru­gie­go dziad­ka, jak sie­dzi za sto­łem i coś mówi o Sy­be­rii, a ja nie do­py­tu­ję, nie in­te­re­su­je mnie to. O jed­nej bab­ci wiem, że ciot­ka scho­wa­ła ją do łó­żka, kie­dy we­szli ru­scy. O dru­giej pra­wie nic. 

Może wła­śnie dla­te­go od lat zbie­ram wo­jen­ne prze­ży­cia in­nych. Py­tam, jak bar­dzo się bał pi­ęt­na­sto­let­ni chło­piec rzu­co­ny do wal­ki o Dwo­rzec Gda­ński w po­wsta­niu war­szaw­skim, a po­tem gdy był wi­ęzio­ny i dręczo­ny w nie­miec­kim obo­zie kon­cen­tra­cyj­nym Stut­thof. Słu­cham żo­łnier­ki, któ­ra nie chce być na­zy­wa­na żo­łnie­rzem wy­klętym. Pró­bu­ję zro­zu­mieć, dla­cze­go ktoś dał so­bie pra­wo do ze­msty na opraw­cach i me­to­dycz­nie ich mor­do­wał, a ktoś inny im wy­ba­czył. Chcę wie­dzieć, czym był ten przed­wo­jen­ny pa­trio­tyzm po zde­rze­niu z po­roz­szar­py­wa­ny­mi przez bom­by cia­ła­mi. Roz­ma­wiam o tym, co się dzie­je, kie­dy się nie pa­mi­ęta, kie­dy woj­na to bia­ła pla­ma albo kie­dy wo­jen­ne prze­ży­cia nie dają żyć i od­ci­ska­ją się na dzie­ciach, wnu­kach, a na­wet pra­wnu­kach. Na nas wszyst­kich się od­ci­ska­ją. Jesz­cze w nas sie­dzi tam­ta woj­na, a już obok w Ukra­inie trwa ko­lej­na. 

 War­sza­wa, li­piec 2022

Za­pra­sza­my do za­ku­pu pe­łnej wer­sji ksi­ążki

O au­tor­ce

Mag­da­le­na Ri­ga­mon­ti – jed­na z naj­bar­dziej zna­nych i bez­kom­pro­mi­so­wych pol­skich dzien­ni­ka­rek. Jej wy­wia­dy, któ­re uka­zy­wa­ły się w „Dzien­ni­ku Ga­ze­cie Praw­nej”, są często sze­ro­ko ko­men­to­wa­ne. Lau­re­at­ka naj­wa­żniej­szych pol­skich na­gród dzien­ni­kar­skich: Grand Press, Na­gro­dy im. Da­riu­sza Fi­ku­sa i Me­dia­to­ra. Au­tor­ka mi­ędzy in­ny­mi ksi­ążek: Bez znie­czu­le­nia. Jak po­wsta­je czło­wiek, Stra­ty. Żo­łnie­rze z Afga­ni­sta­nu, Do­ro­snąć do śmier­ci, a ta­kże Stos i Echo (czte­ry ostat­nie we wspó­łpra­cy z Mak­sy­mi­lia­nem Ri­ga­mon­tim) – na­gro­dzo­nej Pic­tu­res of the Year In­ter­na­tio­nal 2018. Na­le­ży do Press Club Pol­ska. 

Pro­jekt gra­ficz­ny okład­kiUla Pągow­ska
ZdjęciaMak­sy­mi­lian Ri­ga­mon­tiopróczs. 253 – fot. Ma­rek Za­wad­ka / NEW­SWE­EK POL­SKA / Re­por­ter
Re­dak­tor pro­wa­dzącaMo­ni­ka Koch
Re­dak­cjaAlek­san­dra Ku­bis Ka­cha Sza­niaw­ska
Ko­rek­taTe­re­sa Zie­li­ńska
Co­py­ri­ght © by Mag­da­le­na Ri­ga­mon­ti, 2022 Co­py­ri­ght © by Wiel­ka Li­te­ra Sp. z o.o., War­sza­wa 2022
ISBN 978-83-8032-774-0
Wiel­ka Li­te­ra Sp. z o.o. ul. Ko­sia­rzy 37/53 02-953 War­sza­wa
Kon­wer­sja: eLi­te­ra s.c.