Metody i techniki pobudzania kreatywności w organizacji i zarządzaniu - Anna Kosieradzka, Iwona Głażewska, Urszula Kąkol - ebook

Metody i techniki pobudzania kreatywności w organizacji i zarządzaniu ebook

Anna Kosieradzka, Iwona Głażewska, Urszula Kąkol, Anna Krupa, Justyna Smagowicz, Ewa Stanisławiak, Tomasz Szopiński, Józef Szopiński

4,0

Opis

Każde działanie techniczne, organizatorskie i menedżerskie powstaje z myślą o określonym praktycznym zastosowaniu. Zamierzeniem jest osiągnięcie rezultatów spełniających oczekiwania pragmatyczne oraz wymagania skuteczności i efektywności. Adresat rozwiązania bardzo często ma ambicję, aby to, co otrzyma, było niepospolite, inne niż znane mu podobne rozwiązania. I to oczekiwanie nie musi mieć racjonalnych podstaw, bywa, że jest ambicją czystą. Z kolei autor rozwiązania często ma podobną ambicję, nie chce powielać pomysłów już znanych, szuka satysfakcji zawodowej. Obie postawy są silniejsze niż racjonalność gospodarcza. Są motorem postaw twórczych.

Z drugiej strony ambicje twórcze w miarę praktykowania zawodu zostają przytłumione rutyną. Naturalnie innowacyjni są ludzie młodzi ? z wiekiem zdolność ta maleje. Ale nie musi to być proces nieodwracalny niczym starzenie się fizyczne. Kreatywność może być zachowana przez całą karierę zawodową.

Książka wspiera tego typu podejście do życia zawodowego inżyniera, organizatora i menedżera, jako zawodów polegających na twórczym rozwiązywaniu bieżących problemów. Zachowania ich mogą być sprawne na poziomie rutyny, ale i głęboko odkrywcze, niekonwencjonalne. Raz skomplikowane i budzące podziw harmonią współdziałania ogromnej liczby elementów jak statek kosmiczny. Innym razem imponujące ascetyczną prostotą funkcjonalności jak wynalazek koła. Dla ludzi zafascynowanych techniką jako wyrafinowanym praktycznym zastosowaniem wiedzy naukowej dzieło techniczne jest równie wielkim dziełem sztuki jak obiekty, które oglądamy w muzeach i na wystawach artystycznych, a konstruktor/wynalazca kreatorem równym malarzom czy pisarzom.

Chcieliśmy też przekazać tę ważną myśl, że twórczy może być każdy z nas w swojej aktywności zawodowej i że istnieje rozległy katalog metod pobudzania kreatywności, które można dobierać do różnych warunków – pracy indywidualnej lub zespołowej, projektowej lub wdrożeniowej, technicznej lub organizatorskiej.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS
czytnikach certyfikowanych
przez Legimi
Windows
10
Windows
Phone

Liczba stron: 411

Odsłuch ebooka (TTS) dostepny w abonamencie „ebooki+audiobooki bez limitu” w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS
Oceny
4,0 (2 oceny)
1
0
1
0
0

Popularność
© edu-Libri s.c. 2013

Redakcja merytoryczna i korekta: edu-Libri

Projekt okładki i stron tytułowych: GRAFOS

Recenzent: prof. dr hab. inż. Michał Trocki

Wydawnictwo edu-Libri

ul. Zalesie 15, 30-384 Kraków

e-mail: [email protected]

Skład i łamanie: GRAFOS

Druk i oprawa: Sowa Sp. z o.o. Warszawa

ISBN (druk) 978-83-63804-03-9

ISBN e-book (PDF) 978-83-63804-04-6

ISBN e-book (epub) 978-83-63804-05-3

ISBN e-book (mobi) 978-83-63804-06-0

Wstęp

Pomysł na tę książkę wziął się stąd, że w praktykowanym od ponad 50 lat na Politechnice Warszawskiej kształceniu inżynierów organizatorów produkcji jako przyszłych menedżerów polskiego przemysłu kwestie innowacyjności w podejściu do organizacji produkcji oraz kwestie nieszablonowego myślenia studenta – i w perspektywie absolwenta – zawsze były traktowane jako podstawowe wartości. Dodatkowo, w ramach wprowadzanego w Polsce od roku 2009 programu SEIPA kształcenia w zakresie przedsiębiorczości, w środowisku dydaktyków Politechniki Warszawskiej toczono dyskusje, na ile zawód inżyniera w swej istocie jest oparty na umiejętnościach kreacyjnych. Opowiadamy się zdecydowanie za poglądem, że inżynier musi być twórczy, jeśli naprawdę jest inżynierem. Jest to twórczość oczywiście ograniczana swoistymi cechami tworzywa, którym posługuje się inżynier, a podobnie i organizator oraz menedżer. Te ograniczenia stwarzają pozór dyscypliny i uporządkowania jakoby będących w sprzeczności z atrybutami swobodnego twórczego działania. Ale czyż rzeźbiarz, bez wątpienia przez każdego uznawany za artystę i twórcę, nie musi godzić się z ograniczeniami wykorzystywanej materii i narzędzi, jakimi dysponuje?

Twórcze podejście inżyniera/organizatora/menedżera jest w dużym stopniu pochodną wrodzonego talentu i zawodowej pasji, z której pochodzi „głód wiedzy”. Dodatkowo ten naturalny potencjał zawodowo-twórczy można rozwijać, umacniać, regulować. Wiedza dydaktyczna o tym jest bardzo rozbudowana. Uznaliśmy więc, że należy ją ująć w jednym nowoczesnym podręczniku, którego adresatami są nie tylko studenci Politechniki i w ogóle nie tylko studenci. Staraliśmy się, aby treść książki była dobrze osadzona w podstawach teoretycznych fascynującego przecież problemu − jak w człowieku rodzi się dzieło unikatowe. Temu poświecone są trzy pierwsze rozdziały książki. Część dalsza ma już charakter poradnikowy, szczególnie mocno związany z działaniami organizatorskimi w przemyśle. Ale nasze doświadczenie pokazuje, że także podmioty innych sektorów gospodarki potrzebują analogicznego potencjału twórczego swych czołowych pracowników, zwłaszcza menedżerów. Spektrum odbiorców tej książki wydaje się więc szerokie.

* * *

W rozdziale pierwszym dr hab. Józef Szopiński, profesor psychologii w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, po pierwsze przedstawia, jak nauka dekomponuje zagadnienie twórczości, widząc w niej także odtwórczość, przedsiębiorczość, kreatywność, innowacyjność. Po drugie zaś, przedstawia wyniki badań nad postawami twórczymi menedżerów, które przeprowadził na kilkusetosobowej populacji.

W rozdziale drugim dr Ewa Stanisławiak z Wydziału Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, zgodnie ze swoją specjalizacją psychologii rozwoju człowieka oraz psychologii społecznej, a także zgodnie z ostatnimi badaniami nad pamięcią autobiograficzną, porusza problem trudnych wyzwań, jakim powinien sprostać pracownik, który sam jest zdeterminowany, aby – zarówno w celu pobudzania rozwoju zawodowego, jak i czerpania satysfakcji z wykonywanej pracy – świadomie kształtować i rozwijać swe umiejętności twórcze.

W rozdziale trzecim prof. Józef Szopiński prezentuje studium przypadku dotyczące pracy zespołowej jako sposobu pobudzania indywidualnej kreatywności, a zarazem prowadzące do innowacyjności na poziomie całej organizacji.

W rozdziale czwartym dr Tomasz Szopiński, ekonomista z Wydziału Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, podejmuje problem skomplikowanych relacji między twórczym potencjałem jednostki a kulturą organizacji, która powinna umiejętnie wykorzystywać go w swojej bieżącej działalności, budowaniu tożsamości biznesowej, metodach zarządzania, a nawet formach organizacyjnych.

W rozdziale piątym dr inż. Anna Kosieradzka, prodziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej, przedstawia metody i techniki stosowane w rozwiązywaniu problemów w organizowaniu i zarządzaniu, wskazując, w jakich formach i w jakim stopniu indywidualna kreatywność warunkuje ich skuteczność, sprawność, efektywność czy produktywność.

W rozdziałach szóstym i siódmym zespół autorów z Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej, kierowany przez dr inż. Annę Kosieradzką, w składzie: mgr inż. Urszula Kąkol, mba mgr inż. Anna Krupa oraz mgr inż. Justyna Smagowicz, na bazie swych wieloletnich eksperymentów i wdrożeń przemysłowych omawia najważniejsze z metod pobudzania kreatywności, jakie warto sugerować każdemu inżynierowi i każdemu menedżerowi, aby spośród nich mógł wybierać te, które w danym bieżącym kontekście projektowym lub decyzyjnym wzmogą jego potencjał innowacyjny.

W rozdziale ósmym mgr inż. Iwona Głażewska z Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej, bazując na bogatym doświadczeniu doradczym, przedstawia sens, wartości i korzyści wynikające z pracy menedżerskiej w skali całej organizacji, podkreślając aspekt strategiczny kreatywności organizatorskiej i zarządczej, której ramy można wyznaczać zgodnie z długofalowymi celami organizacji, ukierunkowanymi na tworzenie wartości dla interesariuszy organizacji.

W rozdziale dziewiątym dr inż. Anna Kosieradzka podsumowuje rozważania z rozdziałów poprzednich i przybliża, jak można dobierać oraz wykorzystywać metody i techniki pobudzania kreatywności w zespołowym rozwiązywaniu problemów, wykorzystując wzorce i doświadczenia związane z wdrażaniem koncepcji kaizen w różnych, nie tylko japońskich przedsiębiorstwach.

Współautorzy pragną podkreślić rolę, jaką odegrał w tworzeniu tego opracowania jego spiritus movens – dr inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, pracownik naukowy Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej i konsultant biznesu, w przeszłości menedżer szeregu firm. Był pomysłodawcą tego projektu, brał udział w obmyślaniu struktury książki, koordynował prace i motywował autorów, a także doradzał, bazując na swoim bogatym doświadczeniu zawodowym, jakie aspekty i w jaki sposób prezentowane, mogą być interesujące dla potencjalnego Czytelnika.

Kończąc ten wstęp, życzymy Czytelnikom odnalezienia w sobie tych wszystkich wartości, które kojarzymy z ludźmi otwartymi na wiedzę, pomysłowymi, nieszablonowymi, a więc kreatywnymi.

Autorzy