Gospodarka finasowa przedsiebiorstwa. Długoterminowe decyzje finansowe - Dominika Kordela, Maciej Pawłowski - ebook
Opis

„Autorzy opracowania w sposób oryginalny i ciekawy przedstawiają zagadnienia związane z problematyką kształtowania gospodarki finansowej przedsiębiorstwa, a w szczególności kwestie dotyczące długoterminowych decyzji finansowych podejmowanych przez jednostki gospodarcze. Postawiony w pracy problem badawczy jest niezwykle istotny dla całego sektora przedsiębiorstw, a tym samym dla gospodarki narodowej jako całości. Właściwie zaplanowana, a następnie konsekwentnie realizowana gospodarka finansowa przedsiębiorstwa jest bowiem warunkiem koniecznym pomyślnego rozwoju każdego podmiotu gospodarczego. Należy podkreślić, że przedmiotem pracy są nie tylko teoretyczne, ale również praktyczne aspekty związane z podejmowaniem długoterminowych decyzji finansowych”.

Z recenzji prof. dr hab. Janusza Ostaszewskiego

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS
czytnikach certyfikowanych
przez Legimi
czytnikach Kindle™
(dla wybranych pakietów)
Windows
10
Windows
Phone

Liczba stron: 199

Odsłuch ebooka (TTS) dostepny w abonamencie „ebooki+audiobooki bez limitu” w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS

Popularność


Bibliografia

Ahlers G.K.C., Cumming D., Günther C., Schweizer D. [2015], Signaling in Equity Crowdfunding, Entrepreneurship Theory and Practice, t. 39.

Antkiewicz S. [2002], Akcje i obligacje w finansowaniu przedsiębiorstw, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa.

Baker M., Wurgler J. [2002], Market Timing and Capital Structure, „The Journal of Finance”, t. LVIII, nr 1.

Barburski J. [2014], Kapitały własne jako podstawa bezpieczeństwa działalności gospodarczej na przykładzie przedsiębiorstw WIG20,„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 804, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 67, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.

Bartnik A. [1998], Obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa, Lege Artis Dom Wydawniczy, Kraków.

Bielawska A. [2000], Finanse przedsiębiorstwa. Teoria i Praktyka,Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.

Bielawska A. [2001], Podstawy finansów przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin.

Bielawska A. [2006], Finanse zagraniczne MSP. Wybrane problemy, WN PWN, Warszawa.

Bielawska A. [2007], Finansowanie procesu powstawania oraz rozwoju mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw, [w:] T. Łuczka (red.), Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkice o współczesnej przedsiębiorczości,Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.

Bielawska A., Pawłowski M. [2015], Rynek obligacji korporacyjnych w obliczu zmian legislacyjnych. Przegląd kluczowych rozwiązań w ustawie z dn. 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, [w:] J. Koleśnik (red.), Rynek kapitałowy, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace”, nr 3, tom 3 (23), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Bień W. [2008], Rynek papierów wartościowych, Difin, Warszawa.

Błach J. [2009], Ewolucja teorii struktury kapitału, „Finanse”, nr 1 (1), Warszawa,

Bradford S.C. [2012], Crowdfunding and the Federal Securities Laws, „Columbia Business Law Review”, nr 1.

Brzozowska K. [2008], Business Angels na rynku kapitałowym,CeDeWu, Warszawa.

Buk H., Chrobak G. [2015], Kapitał rezerwowy i jego rola w stabilizacji sytuacji finansowej spółek kapitałowych,[w:] A.J. Witosz, J. Wojtyła (red.), „Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 240, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.

Chojnacka E. [2012], Struktura kapitału spółek akcyjnych w Polsce w świetle teorii hierarchii źródeł finansowania, CeDeWu, Warszawa.

Choudhry M. [2004], Corporate Bonds and Structured Financial Products, Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford.

Churchill N.C., Lewis V.L. [1983], The five stage of small business growth, Harvard Business Review, May.

Cieślik R. [2016], Strumienie pieniężne w project finance oraz corporate finance, [w:] M. Postuła, R. Cieślik (red.), Projekty inwestycyjne. Finansowanie. Budżetowanie. Ocena efektywności, Difin, Warszawa.

Cusatis P., Thomas M. [2005], Hedging Instrument & Risk Management, The McGraw-Hill Companies Inc., New York.

Cwynar W., Patena W. [2010], Podręcznik do bankowości. Rynki, regulacje, usługi, Wolters Kluwer sp. z o.o., Warszawa.

Czekaj J. (red.) [2008], Rynki, instrumenty i instytucje finansowe,WN PWN, Warszawa.

Dębski W. [1997], Akcje, obligacje i ich wycena, Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Absolwent sp. z o.o., Łódź.

Dębski W. [2007], Rynek finansowy i jego mechanizmy,WN PWN, Warszawa.

Duliniec A. [1998], Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie,PWN, Warszawa.

Duliniec A. [2001], Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, WN PWN, Warszawa.

Duliniec A. [2011], Finansowanie przedsiębiorstwa. Strategie i instrumenty, PWE, Warszawa.

Duliniec A. [2015], Wybór źródeł finansowania a optymalna struktura kapitału w przedsiębiorstwie,„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 855, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 74 t. 2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.

Dziawgo D. [1998], Credit-rating, ryzyko i obligacje na rynku międzynarodowym, PWN, Warszawa.

Dziawgo D. [2004], Stowarzyszenia indywidualnych inwestorów i kluby inwestycyjne na rynku papierów wartościowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Dziawgo D. [2007], Rynek finansowy. Istota, instrumenty, funkcjonowanie, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.

Dziuba D.T. [2012] Rozwój systemów crowdfundingu – modele, oczekiwania i uwarunkowania, „Problemy Zarządzania”, t. 10, nr 3 (38).

Fabozzi F.J. [2000], Rynki obligacji. Analiza i strategie, Wydawnictwo Finansowe WIG-PRESS, Warszawa.

Golawska-Witkowska G., Rzeczycka A., Zalewski H. [2006], Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa,Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz.

Gompers P.A., Lerner J.L. [1999], The Venture Capital Cycle, University of Illinois at Urbana-Champaign’s Academy for Entrepreneurial Leadership Historical Research Reference in Entrepreneurship, https://ssrn.com/abstract=1496191 (data dostępu 30.09.2017).

Gradoń W. [2003], Obligacje w roli instrumentu rynku kapitałowego [w:] I. Pyka (red.), Rynek pieniężny i kapitałowy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.

Grasela M. [1999], Obligacje zamienne na akcje, Dom Wydawniczy Ostoja, Kraków.

Grzywacz J. [2007], Leasing w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.

Grzywacz J. [2008], Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.

Grzywacz J. [2012], Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.

Ickiewicz J. [2007], Zasilanie finansowe przedsiębiorstwa [w:] J. Szczepański, L. Szyszko (red), Finanse przedsiębiorstwa,PWE, Warszawa.

Iwaszczuk N., Szydło S. [2016] Ewolucja teorii stóp procentowych,„Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 259, Katowice.

Jabłoński B. [2014], Determinanty polityki dywidend,Studia Ekonomiczne, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 117.

Jajuga K. [2009], Podstawowe strategie inwestowania, KNF, Warszawa.

Jajuga K., Jajuga T. [2008], Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa,WN PWN, Warszawa.

Jajuga T., Słoński T. [1998], Finanse spółek: długoterminowe decyzje inwestycyjne i finansowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.

Janasz K., Janasz W., Wiśniewska J. [2007], Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa.

Jastrzębski J. [2009], Pojęcie papieru wartościowego wobec dematerializacji, Wolters Kluwer Polska sp. z o.o., Warszawa.

Jaworski J. [2010], Teoria i praktyka zarządzania finansami przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa.

Jensen M.C. [1968], The Performance of Mutual Funds in the Period 1945-1964, „Journal of Finance”, nr 23, s. 389–416.

Jensen M.C., Meckling W.H. [1976], Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure,„Journal of Financial Economics”, nr 3, s. 305–360.

Jerzemowska M. [1999], Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych,PWN, Warszawa.

Kaszubski R., Tupaj-Cholewa A. [2010], Prawo bankowe, Wolters Kluwer sp. z o.o., Warszawa.

Kirby E., Worner S. [2014], Crowd-funding: An Infant Industry Growing Fast,Staff Working Paper of the IOSCO Research Department, DWP3/2014.

Kołosowska B. [2013], Finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw ze źródeł pozabankowych, CeDeWu, Warszawa.

Kordela D. [2013], NewConnect – rynek giełdowy dla małych i średnich przedsiębiorstw,CeDeWu, Warszawa.

Kordela D. [2016], Crowdfunding w Polsce – koncepcja finansowania społecznościowego,[w:] Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju. Gospodarka-etyka-środowisko,„ Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 436, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,Wrocław.

Korol T. [2010], Systemy ostrzegania przedsiębiorstw przed ryzykiem upadłości, Wolters Kluwer Polska sp. z o.o., Warszawa–Kraków.

Kosowska M. [2009], Finansowanie kredytami i pożyczkami – szanse i zagrożenia, [w:] A. Bielawska (red.), Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, C.H. Beck, Warszawa.

Kozuń-Cieślak G. [2012], Liberalizacja rynków finansowych oraz rozwój światowego rynku kapitałowego – doświadczenia i prognozy,[w:] G. Kozuń-Cieślak (red.), Światowy rynek kapitału. Wybrane zagadnienia. Uwarunkowania, doświadczenia, perspektywy, Difin, Warszawa.

Kraus A., Litzenberger R.H. [1973], A State Preference Model of Optimal Financial Leverage, „Journal of Finance”, t. 28, nr 4, s. 911–922.

Kredyt bankowy jako źródło finansowania działalności przedsiębiorstw [2015], NBP, Rzeszów.

Kropiwnicki J. [2010], Ustawa o obligacjach. Komentarz, LexisNexis sp. z o.o., Warszawa.

Kudła J. [2011], Instrumenty finansowe i ich zastosowanie, Wydawnictwo Key Text, Warszawa.

Kulpaka P. [2007], Giełdy w gospodarce, PWE, Warszawa.

Lehmann P. [2007], Income Investing Today, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken.

Lemonnier M. [2011], Europejskie modele instrumentów finansowych, Wolters Kluwer Polska sp. z o.o., Warszawa.

Lewandowska L. [2011], Wybrane koncepcje finansowania innowacyjności, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, „ Zeszyty Naukowe”, nr 9, Kraków.

Lipiec-Warzecha L. [2010], Ustawa o obligacjach. Komentarz, Wolters Kluwer Polska sp. z o.o., Warszawa.

Luenberger D.G. [2003], Teoria inwestycji finansowych, WN PWN, Warszawa.

Łuczka T. [2001], Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie, WN PWN, Warszawa.

Łukasik G. (red.) [2004], Strategie finansowania przedsiębiorstw w sytuacjach ryzykownych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice.

Łukasik G. [2009], Podstawy nowoczesnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa, [w:] A. Bielawska (red.), Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, C.H. Beck, Warszawa.

Łukasik G. [2010], Strategie finansowania rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.

Łukasik G. [2016], Wpływ zmian na rynkach kapitałowych na wybory przedsiębiorstwa, [w:] G. Łukasik, J. Błach (red.), Strategie finansowe przedsiębiorstwa wobec zmian na rynku kapitałowym, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.

Mączyńska E. [1995], Kapitał, kapitalizacja,[w:] Pomykało W. (red.), Encyklopedia biznesu, Fundacja Innowacja, Warszawa.

Markowitz H.M. [1952], Portfolio Selection, „Journal of Finance”, s. 77–91.

Matejun M. [2011], Faza startowa jako strategiczny etap rozwoju przedsiębiorstwa,[w:] S. Lachiewicz, M. Matejun (red.), Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw,Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.

Michalak A. [2007], Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce, WN PWN, Warszawa.

Mishkin F.S. [2001], Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych,WN PWN, Warszawa.

Mobius M. [2012], Bonds: An Introduction to the Core Concepts, John Wiley & Sons, Pte.Ltd., Singapore.

Modigliani F., Miller M.H. [1958], The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment,„American Economic Review”, t. 48, nr 3, s. 261–297.

Modigliani F., Miller M.H. [1963], Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction,„American Economic Review”, t. 53, nr 3, s. 433–443.

MŚP pod lupą, Raport 2011, Europejski Program Modernizacji Polskich Firm.

Myres S.C. [1984], The Capital Structure Puzzle,„Journal of Financial Economics”, t. 5, nr 2, s. 147–175.

Niczyporuk P., Talecka A. [2011], Bankowość, Temida, Białystok.

Nogalski B., Falencikowski T. [2005], Aspekty epistemologiczne decyzji finansowych,[w:] D. Zarzecki (red.), Zarządzanie finansami. Biznes, bankowość i finanse na rynkach wschodzących,Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.

Ostaszewski J. (red.) [2001], Zarządzanie finansami w spółce akcyjnej, Difin, Warszawa.

Ostaszewski J. (red.) [2013], Finanse, Difin, Warszawa.

Ostaszewski J., Cicirko T., Kreczmańska-Gigol K., Russel P. [2009], Finanse spółki akcyjnej, Difin, Warszawa.

Ostrowska E. [2007], Rynek kapitałowy. Funkcjonowanie i metody oceny, PWE, Warszawa.

Ostrowska E. [2011], Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny,C.H. Beck, Warszawa.

Pawłowski M. [2015], Rynek obligacji korporacyjnych w Polsce. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, CeDeWu, Warszawa.

Pawłowski M., Pluskota P. [2017], Klienci korporacyjni, [w:] M. Klimontowicz (red.), Bankowość dla praktyków. Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E, Związek Banków Polskich, Warszawa.

Pieloch A. [2011], Wykup akcji własnych jako sposób obrony przed wrogim przejęciem na przykładzie spółek notowanych na giełdzie,Acta Universitatis Lodzensis, „Folia Oeconomica”, nr 256, Wydawnictwo UŁ, Łódź.

Podgórska M., Klimkowska J. [2005], Matematyka finansowa,WN PWN, Warszawa.

Pomykalska B., Pomykalski P. [2007], Analiza finansowa przedsiębiorstwa,WN PWN, Warszawa.

Porada-Rochoń M. [2013], Modele decyzji finansowych MŚP w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej w warunkach zaburzeń finansowych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.

Pruchnicka-Grabias I. (red.) [2008], Inwestycje alternatywne,CeDeWu, Warszawa.

Prusak B. [2012], Wskaźniki rynku kapitałowego – zastosowanie w wycenach przedsiębiorstw oraz w strategiach inwestycyjnych, CeDeWu, Warszawa.

Pyziak-Szefnicka M., Robaczyński W., Kawecka-Stępień M. [2012], Elementarny kurs prawa cywilnego, Wolters Kluwer sp. z o.o., Warszawa.

Quinn R., Cameron K. [1983], Organizational life-cycles and shifting criteria off effectiveness: some preliminary evidence,„Management Science”, nr 29, s. 33–51.

Raport o stanie sektora MSP w Polsce [2016], PARP, Warszawa.

Richard B., Lata J., Groce J., Walzer N., Harger B., Blanke A. [2014], Sustainable Funding for Early Stage Small Business in the State of Ingenuity: An Analysis of Business Readiness for Capitalization,A Report to the United States Economic Development Agency, Northern Illinois University, Center for Governmental Studies

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2012 r. [2014], NBP, Warszawa.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2015 r. [2016], NBP, Warszawa.

Scott M., Bruce R. [1987], Five stages of growth in small business, „Long Range Planning”, t. 20, nr 3.

Sharpe W.F. [1966], Mutual Fund Performance,„Journal of Business”, nr 39, s. 119–138.

Sierpińska M., Jachna T. [2004], Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych,WN PWN, Warszawa.

Sierpińska M., Jachna T. [2007], Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków, WN PWN, Warszawa.

Skowronek-Mielczarek A. [2007], Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, C.H. Beck, Warszawa.

Słoński T. [2012], Analiza wpływu wspomaganego długiem wykupu akcji (LBO) na wartość spółki, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

Sobolewski L. [1999], Obligacje i inne papiery wartościowe, C.H. Beck, Warszawa.

Solarz J.K. [2008], Zarządzanie ryzykiem systemu finansowego, WN PWN, Warszawa.

Sopoćko A. [2010], Rynkowe instrumenty finansowe, WN PWN, Warszawa.

Staniszewska A. [2012], Usługi leasingowe, [w:] M.S. Wiatr (red.), Bankowość korporacyjna, Difin, Warszawa.

Stradomski M. [2004], Zarządzanie strukturą zadłużenia przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.

Stradomski M. [2010], Finansowanie obce firm rodzinnych na rynku niedoskonałym, PWE, Warszawa.

Szczepankowski P. [2007], Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, WN PWN, Warszawa.

Szczęsny W. [2012], Finansowanie inwestycji, [w:] W. Szczęsny (red.), Finanse firmy. Jak zarządzać kapitałem, C.H. Beck, Warszawa.

Szyszko L.[2007], Teoretyczne i praktyczne podstawy funkcjonowania finansów przedsiębiorstwa, [w:] J. Szczepański, L. Szyszko (red), Finanse przedsiębiorstwa,PWE, Warszawa.

Treynor J.L. [1965], How to Rate Management of Investment Funds,„Howard Business Review”, nr 43, styczeń, luty, s. 63–75.

Turzyński M. [2009], Umowy leasingu w prawie bilansowym i podatkowym, Wolters Kluwer sp. z o.o., Warszawa-Kraków.

Utkin J. [2005], Obligacje i ich portfele, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.

Wasilczuk J.E. [2005], Wzrost małych i średnich przedsiębiorstw. Aspekty teoretyczne i badania empiryczne,Politechnika Gdańska, Gdańsk.

Węcławski J. [1997], Venture capital. Nowy instrument finansowania przedsiębiorstw,PWN, Warszawa.

Zarębski S. [2013], Alternatywne formy wypłat inwestorskich w polityce dywidend spółek niepublicznych,„Zarządzanie i Finanse”, nr 2 cz. 2, Gdańsk.

Zawadzka D. [2009], Struktura kapitału przedsiębiorstwa, [w:] Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa,A. Bielawska (red.),C.H. Beck, Warszawa.

Akty prawne

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037).

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 3 czerwca2005 r. o szczególnych uprawnieniach Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w spółkach kapitałowych o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego(Dz.U. z 2005 r. Nr 132, poz. 1108).

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538).

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539).

Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r., poz. 238).

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z. 1997 r. Nr 140, poz. 939).

Źródła internetowe

www.gpw.pl

www.psik.org.pl

www.investeurope.eu