Penny rysuje przyjaciółkę - Shepard Sara - ebook
NOWOŚĆ

Penny rysuje przyjaciółkę ebook

Shepard Sara

4,3

Opis

 

Bycie dzieckiem to prawdziwe wyzwanie! Czasem trudno stawić mu czoła… Penny radzi sobie, jak może. Jej przygody wzruszą i zabawią wszystkich fanów „Dziennika cwaniaczka” i nie tylko ich! Gwarantujemy – pokochacie tę dziewczynkę!

 

 

 

Penny Lowry, początkująca piątoklasistka i rysowniczka, jest wrażliwa i empatyczna, dlatego wiele spraw bardzo ją martwi: dlaczego jej najlepsza przyjaciółka Violet przestała ją lubić i zaprzyjaźnia się z Riley, która jest niemiła dla innych dzieci? Jaki sekret skrywa mama? Co będzie, jeśli Penny zgubi się na zakupach?
Pytań – oraz zmartwień – ma dużo więcej, bo radzenie sobie z nowymi sytuacjami nie jest jej najmocniejszą stroną. Na szczęście znalazła na nie sposób: swoje przygody opisuje i ilustruje w listach do ukochanego psa Cosmo.

 

Poza tym wydaje się, że w nowym roku na horyzoncie czekają na nią także pozytywy, takie jak powrót na zajęcia ukochanego kółka plastycznego czy spotkanie z panią Hines, szkolną naUCZUcielką.
Jak poradzi sobie Penny? Czy pogodzi się z Violet? A może znajdzie nowych przyjaciół?

 

 

 

Przezabawna, pisana z czułością, bogato ilustrowana książka o przyjaźni i rodzinie oraz o tym, że warto otaczać się ludźmi, którzy nas akceptują. Nie zapominając o zwierzętach!

 

 

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS
czytnikach certyfikowanych
przez Legimi
czytnikach Kindle™
(dla wybranych pakietów)
Windows
10
Windows
Phone

Liczba stron: 107

Odsłuch ebooka (TTS) dostepny w abonamencie „ebooki+audiobooki bez limitu” w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS
Oceny
4,3 (9 ocen)
5
2
2
0
0
Więcej informacji
Więcej informacji
Legimi nie weryfikuje, czy opinie pochodzą od konsumentów, którzy nabyli lub czytali/słuchali daną pozycję, ale usuwa fałszywe opinie, jeśli je wykryje.
Sortuj według:
aga_piekarska
(edytowany)

Nie oderwiesz się od lektury

lubiłam zwrot akcji. genialne!
00
sturmgrenadier

Nie oderwiesz się od lektury

Mega hiper diper książka
00

Popularność
Ty­tuł ory­gi­nału: Penny Draws a Best Friend
Co­py­ri­ght © 2023 by Sara She­pard and Al­loy En­ter­ta­in­ment LLC Pro­du­ced by Al­loy En­ter­ta­in­ment LLC
Co­py­ri­ght © for the Po­lish trans­la­tion by Ewa Pa­ter-Pod­górna Co­py­ri­ght © for the Po­lish edi­tion by Po­rad­nia K, 2024
Opieka re­dak­cyjna: MAŁ­GO­RZATA WRÓ­BLEW­SKA
Re­dak­cja: PAU­LINA ZA­BO­REK
Ko­rekta: SAN­DRA PO­PŁAW­SKA, KA­TA­RZYNA SARNA
Ilu­stra­cja na okładce: © 2023 by Sara She­pard
Pro­jekt okładki: MA­RIKKA TA­MURA
Ad­ap­ta­cja okładki: Stu­dio Dwa Ma­sła
Wy­da­nie I
ISBN 978-83-67784-29-0
Wy­daw­nic­two Po­rad­nia K Sp. z o.o. Pre­zes: Jo­anna Ba­żyń­ska 00-544 War­szawa, ul. Wil­cza 25 lok. 6 e-mail: po­rad­niak@po­rad­niak.pl
Po­znaj na­sze inne książki. Za­pra­szamy do księ­garni:www.po­rad­niak.plfa­ce­book.com/po­rad­niaklin­ke­din.com/com­pany.po­rad­niakin­sta­gram.com/po­rad­nia­_k_wy­daw­nic­twotik­tok.com@po­rad­nia_k
Kon­wer­sja: eLi­tera s.c.

Henry, Kri­stia­nie –ta książka jest dla Was!

DROGI CO­SMO

Pani Hi­nes, na­sza szkolna psy­cho­lożka, mówi, że naj­le­piej za­cząć od „Drogi Pa­mięt­niku!”, ale to strasz­nie dziew­czyń­ski tekst. Ow­szem, je­stem dziew­czyną, ale w tym wy­padku mam na my­śli kon­kretne dziew­czyny z mo­jej klasy. Te, które tań­czą jak po­pu­larne tik­to­kerki.

Tak, to o to­bie, Ri­ley Mil­ler.

Znamy się z Ri­ley wła­ści­wie od bo­basa – śpie­wa­ły­śmy „Koła au­to­busu kręcą się” na za­ję­ciach mu­zycz­nych dla dzi­dziu­siów, ale dziś ona na pewno by się do tego nie przy­znała.

W ze­szłym roku Ri­ley za­ło­żyła Klub Glutka. Cho­dzi o taką an­ty­stre­sową masę do ugnia­ta­nia, którą na­uczy­ciele po­zwa­lają przy­no­sić do szkoły. Glu­tek jest zwy­kle w me­ta­lo­wym opa­ko­wa­niu i ma za­bawną na­zwę typu „Sprytna pla­ste­lina” czy „Wo­jow­nik kre­atyw­no­ści”. Na prze­rwie Ri­ley ka­zała wszyst­kim usta­wić w rządku po­jem­niczki z ma­sami i oce­niała je pod ką­tem za­pa­chu.

Przy czym do Klubu Glutka nie mógł do­łą­czyć byle kto. Ri­ley do­pusz­czała do niego wy­łącz­nie swoje przy­ja­ciółki.

Wo­bec tego ja i moja naj­lep­sza przy­ja­ciółka, Vio­let Vance, za­ło­ży­ły­śmy kon­ku­ren­cyjny klub: Klub Błotka. Cho­dziło nam o błoto przy szkole. Kto by po­my­ślał, że to znaj­du­jące się na bo­isku do bejs­bola bę­dzie się róż­nić od tego spod zjeż­dżalni? Klub Błotka był otwarty dla wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych, ale osta­tecz­nie nie wy­star­to­wał. Za bar­dzo ab­sor­bo­wało mnie roz­my­śla­nie o ziemi gro­ma­dzą­cej się pod pa­znok­ciami. Pew­nie dla­tego tra­fi­łam w końcu do pani Hi­nes.

Spodo­bała mi się jej su­ge­stia, że­bym o tym do ko­goś na­pi­sała. Naj­pierw po­my­śla­łam o ma­mie, ale po­tem za­czę­łam się bać, że jak znaj­dzie ten pa­mięt­nik, to uzna, że chcę, żeby go czy­tała.

Po­tem stwier­dzi­łam, że będę pi­sać do Vio­let. W kla­sie czę­sto wy­mie­niamy li­ściki – głów­nie ry­sun­kowe. To taka „na­sza rzecz”. Po­my­śla­łam też, że mo­gła­bym na­pi­sać do mo­jego młod­szego brata Soczka, ale on nie po­trafi jesz­cze czy­tać, a zresztą na­wet gdyby po­tra­fił, to pew­nie miałby ochotę czy­tać wy­łącz­nie o mon­ster truc­kach.

I wtedy wpa­dłam na po­mysł. Prze­cież mogę pi­sać do psa. Nie umie mó­wić i praw­do­po­dob­nie nie umie czy­tać. Zda­rza mu się zjeść pi­lot do te­le­wi­zora – kiedy to robi, nie mogę spać ze stresu.

Co­smo jest lo­jalny i ko­chany. Ni­gdy nie dałby mi od­czuć, że coś jest ze mną nie tak. Poza tym mój pies i ja bo­imy się po­dob­nych rze­czy. Bu­rzy. Fa­jer­wer­ków. Ba­lo­nów. Klau­nów. Co­smo mnie ro­zu­mie.

Więc po­sta­no­wione. Pi­szę do Co­smo.

Cie­szę się, że to mamy usta­lone.

Za­pra­szamy do za­kupu peł­nej wer­sji książki