Opis

Książka przedstawia pełny cykl działań związanych z przygotowaniem przedsiębiorstwa do prowadzenia eksportu, wyborem strategii wejścia na rynki zagraniczne, analizą tych rynków, tworzeniem sieci dystrybucji, promowaniem swojej oferty wśród nabywców zagranicznych, kreowaniem wizerunku marki za granicą, wchodzeniem w stosunki handlowe z przedsiębiorstwami zagranicznymi, negocjowaniem warunków współpracy oraz zawieraniem kontraktów oraz ich realizacją.
Autor udziela wielu praktycznych wskazówek, jak unikać zbytniego ryzyka, wykorzystywać różne formy zabezpieczeń czy transferować ryzyko na ubezpieczycieli oraz banki.

***

Dr Wojciech Budzyński jest wykładowcą w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, prowadzi liczne szkolenia dla praktyków, a w przeszłości zarządzał filiami zagranicznymi kilku polskich firm. Wojciech Budzyński od 25 lat zajmuje się praktycznie i naukowo problematyką negocjowania i zawierania umów handlowych; prowadzi z tego zakresu wykłady w SGH oraz szkolenia dla biznesu, jest aktywnym doradcą firm. Doświadczenie zdobywał jako dyrektor dużego przedsiębiorstwa handlowego, szef dwóch jego oddziałów za granicą, doradca Ministra Gospodarki, starszy ekspert Banku Światowego. Jest autorem 38 książek, wydanych w kraju i za granicą.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS
czytnikach certyfikowanych
przez Legimi
czytnikach Kindle™
(dla wybranych pakietów)

Liczba stron: 237

Odsłuch ebooka (TTS) dostepny w abonamencie „ebooki+audiobooki bez limitu” w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS

Popularność


Kierownictwo naukowe serii

prof. zw. dr hab. Jan D. Antoszkiewicz

prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki

Seria rekomendowana przez

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa

Recenzja

Prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki

Redakcja

Iwona Kaczmarska

Projekt okładki

Studio KARANDASZ

Skład i grafika komputerowa

Protext

Opracowanie wersji elektronicznej:

Copyright © 2016 by Poltext Sp. z o.o.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci zabronione. Wykonywanie kopii metodą elektroniczną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym, optycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Niniejsza publikacja została elektronicznie zabezpieczona przed nieautoryzowanym kopiowaniem, dystrybucją i użytkowaniem. Usuwanie, omijanie lub zmiana zabezpieczeń stanowi naruszenie prawa.

Warszawa 2019

Poltext Sp. z o.o.

www.poltext.pl

[email protected]

ISBN 978-83-8175-034-9 (format epub)

ISBN 978-83-8175-035-6 (format mobi)

Wprowadzenie

Eksport odgrywa we współczesnej gospodarce szczególną rolę. Żaden kraj nie jest obecnie samowystarczalny. Zapotrzebowanie na surowce, komponenty, maszyny i urządzenia, a także nowe technologie pokrywane jest z rosnącego importu. Warunkiem importu jest jednak prowadzenie konkurencyjnej działalności eksportowej. Wraz ze wzrostem przedsiębiorstw, rynek krajowy staje się barierą ich rozwoju i wręcz konieczne staje się poszukiwanie nabywców na rynkach zagranicznych.

Nie tylko wymiana handlowa, ale także związana z nią współpraca w zakresie kooperacji produkcyjnej z partnerami zagranicznymi staje się dla eksporterów źródłem nowych technologii i doświadczeń w zakresie najnowszych rozwiązań organizacyjnych, marketingowych i technologicznych, co w konsekwencji prowadzi do ich specjalizacji w skali wykraczającej poza granice własnego kraju. Specjalizacja produkcji oraz eksport poszukiwanych na rynkach zagranicznych produktów pozwala nie tylko na rozwój przedsiębiorstwa, ale także na czerpanie przez cały kraj korzyści z międzynarodowego podziału pracy i na pokonanie barier wzrostu i ograniczeń w zakresie potencjału produkcyjnego.

Internacjonalizacja przedsiębiorstw powoduje znaczącą zmianę ich podejścia do rynku i klientów. Postrzegają one rynek jako ogół potencjalnych klientów, niezależnie od ich narodowości czy uwarunkowań kulturowych. Takie podejście wymaga właściwego zarządzania przedsiębiorstwem eksportującym. Konsekwencją jest kształcenie właściwej kadry, nabywanie umiejętności w zakresie negocjacji międzynarodowych, języków obcych, prawa międzynarodowego, zwyczajów panujących na poszczególnych rynkach, rozwiązań transportowo-logistycznych czy też dochodzenia sporów w warunkach odmiennej kultury narodowej i prawnej.

W książce starano się przybliżyć Czytelnikowi pełny cykl działań związanych z przygotowaniem przedsiębiorstwa do prowadzenia eksportu, wyborem strategii wejścia na rynki zagraniczne, analizą tych rynków, tworzeniem sieci dystrybucji, promowaniem swojej oferty wśród nabywców zagranicznych czy kreowaniem wizerunku marki za granicą. Tego typu działania są niezbędne przy eksporcie dóbr konsumpcyjnych. Eksporterzy wielu dóbr zaopatrzeniowych i inwestycyjnych stają się też w coraz większym stopniu zainteresowani eksportem pod swoją własną marką, kreowaną na rynku przemysłowym.

Kolejna grupa zagadnień szczegółowo omówiona w książce dotyczy wejścia w stosunki handlowe z przedsiębiorstwami zagranicznymi, negocjowania warunków współpracy, formułowania konkretnych zapisów umownych (klauzul umowy) oraz zawierania kontraktów zagranicznych i ich realizacji.

Na każdym etapie takich działań pojawiają się uwarunkowania kulturowe, związane ze specyfiką rynków zagranicznych, stąd odniesiono się także do tych kwestii. Do kluczowych decyzji eksportera należą także decyzje w zakresie ograniczenia ryzyk związanych z prowadzeniem eksportu. Czytelnik znajdzie więc w książce szereg praktycznych wskazówek, jak unikać zbytniego ryzyka, jak wykorzystywać różne formy zabezpieczeń czy transferować ryzyko na ubezpieczycieli lub banki.

Współpracując z partnerami zagranicznymi w zakresie działalności eksportowej, zarządzający przedsiębiorstwem powinni liczyć się ponadto z możliwością reklamacji czy wręcz sporu z kontrahentem. Prowadzenie takiego sporu jest utrudnione ze względu na odmienny system prawny, inne zwyczaje handlowe i często odmienną kulturę narodową. W książce przedstawiono zatem szereg uwag dotyczących rozwiązywania tego typu sporów za granicą.

Ponadto omówione zostały najnowsze zbiory zwyczajów handlowych, np. zwyczaje w zakresie bazy dostawy − Incoterms 2010, Combiterms 2011 czy dotyczące akredytywy UCP 600. Starano się też wyjaśnić najnowsze instrumenty, pojawiające się na rynku, jak rachunek zastrzeżony czy bankowe zobowiązanie płatnicze (BPO), które ma w niedalekiej przyszłości zastąpić tak popularny sposób rozliczeń, jak akredytywa.

W załącznikach zamieszczono wyciąg z tekstu Konwencji NZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów oraz listę krajów, które tę konwencję ratyfikowały. Strony umowy niejednokrotnie nie zdają sobie sprawy z faktu, że konwencja ta ma zastosowanie do zawieranych umów i w sposób szczegółowy precyzuje ich prawa i obowiązki. Jako zobowiązanie międzynarodowe danego kraju ma pierwszeństwo zarówno przed ustawami, regulującymi kwestie eksportu, jak i przed wyraźną wolą stron w umowie.

Poszczególne terminy handlowe Incoterms 2010 zilustrowano szczegółowymi schematami, które posłużyły także do zaprezentowania różnych sposobów rozliczeń czy zabezpieczeń płatności. Czytelnik znajdzie w książce również schematy pokazujące poszczególne kroki, jakie powinny być podejmowane podczas negocjowania najważniejszych elementów kontraktu, takich jak baza dostawy czy zabezpieczenia płatności. W tym zakresie Czytelnikowi pomoże lektura najskuteczniejszych taktyk negocjacyjnych i uwagi dotyczące negocjowania kontraktów z kontrahentami z różnych kultur. Przemyślenia te pochodzą z osobistych doświadczeń autora, który prowadził negocjacje na wszystkich siedmiu kontynentach.

Prowadzenie eksportu wymaga specjalistycznej wiedzy w różnych obszarach, stąd zamiarem autora było stworzenie interdyscyplinarnej monografii w tym zakresie, która będzie pomocna w poszukiwaniu ważnych informacji na temat współpracy z partnerami zagranicznymi.

Książka Eksport w przedsiębiorstwie.Wejście na rynek i realizacja transakcji zagranicznej jest pierwszą z serii trzech publikacji autora, przedmiotem których są szczególnie istotne, pozafinansowe obszary działań handlowych przedsiębiorstwa. Kolejnymi pozycjami, które pojawią się niebawem na rynku będą: Zakupy w przedsiębiorstwie.Optymalizacja procedur i umów z dostawcami orazTransport w przedsiębiorstwie.Procedury, prawo, dokumenty i reklamacje. Stanowią one łącznie trylogię poświęconą niezbędnym umiejętnościom w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem jako całością czy poszczególnymi, ważnymi jego funkcjami. Stąd powinna ona zainteresować studentów kierunków zarządzania i marketingu, a w szczególności praktyków − menedżerów oraz logistyków i handlowców.