Ciężar dowodu w prawie pracy. Studium na tle prawnoporównawczym - Aneta Tyc - ebook

Ciężar dowodu w prawie pracy. Studium na tle prawnoporównawczym ebook

Aneta Tyc

0,0
129,00 zł

lub
Opis

Aneta Tyc doktor nauk prawnych; w latach 2012 2014 kierownik projektu w grancie Preludium przyznanym przez Narodowe Centrum Nauki na finansowanie badań naukowych, w latach 2013 2014 laureatka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego; odbyła pobyty naukowe m.in. na uniwersytetach: w Barcelonie, w Grenoble, w Genewie, w Turynie oraz w Amsterdamie; autorka 48 publikacji naukowych, 25 referatów w tym 11 na konferencjach za granicą (m.in. w Irlandii, Hiszpanii, Czechach, na Litwie, Słowacji i Ukrainie).

Monografia stanowi pionierskie ujęcie zagadnienia ciężaru dowodu w prawie pracy, przy wykorzystaniu nauki materialnego i procesowego prawa pracy oraz postępowania administracyjnego, postępowania cywilnego, teorii i filozofii prawa, historii prawa, jak również szeroko pojętego prawa europejskiego. Celem książki jest próba uporządkowania tej problematyki nie tylko z perspektywy polskiej regulacji prawnej i orzecznictwa, ale także w aspekcie rozwiązań francuskich, belgijskich, holenderskich, włoskich, hiszpańskich, niemieckich, szwajcarskich oraz rozwiązań przyjętych w prawie Unii Europejskiej i Międzynarodowej Organizacji Pracy.
W publikacji zaakcentowano kwestie budzące największe wątpliwości interpretacyjne, takie jak:
charakter prawny reguły ciężaru dowodu i umowy o ciężar dowodu,
sposoby przerzucania ciężaru dowodu,
rozkład oneris probandi w kontekście relacji klauzul generalnych: zasad współżycia społecznego i wypowiedzenia nieuzasadnionego,
ciężar dowodu w sprawach dotyczących wykorzystania zabezpieczeń wekslowych,
odmienne ukształtowanie ciężaru dowodu w przypadku roszczeń o podobnej naturze,
możliwość kwalifikowania interesu ekonomicznego jako obiektywnego kryterium uzasadniającego zróżnicowanie pracowników w świetle realizacji zasad równości i sprawiedliwości,
ciężar dowodu w administracyjnoprawnej sferze prawa pracy.
Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla prawników praktyków sędziów, adwokatów, radców prawnych, a także pracowników organów administracji publicznej. Będzie pomocnym źródłem dla pracodawców i pracowników działów kadr. Zainteresuje również przedstawicieli nauki.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
PDF