VAT w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa. Pytania i odpowiedzi - Jerzy Kuchmacz - ebook

VAT w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa. Pytania i odpowiedzi ebook

Jerzy Kuchmacz

0,0
129,00 zł

lub
Opis

Jerzy Kuchmacz pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz szkolenia z zakresu rachunkowości podatkowej, finansowej i zarządczej.

W książce, w uporządkowany sposób - poczynając od zagadnień elementarnych, aż po zaawansowane - zaprezentowano wszystkie najistotniejsze problemy funkcjonowania podatku od towarów i usług w systemie rachunkowości podatkowej i finansowej niemal każdego przedsiębiorstwa. Omówiono następujące zagadnienia:
elementy konstrukcji podatku,
podatek w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa zarówno prowadzącego, jak i nieprowadzącego księgi rachunkowe,
wewnątrzwspólnotowe nabycie i dostawa towarów,
import i eksport towarów,
podatek od towarów i usług w transakcjach dokonywanych z rolnikiem ryczałtowym.
Publikację przygotowano w formie pytań i odpowiedzi dotyczących funkcjonowania VAT w kontekście systemu rachunkowości przedsiębiorstwa. W treści każdej odpowiedzi zawarto odwołania do przepisów prawa podatkowego, a także do innych regulacji istotnych dla przedstawionych rozwiązań.
Opracowanie jest przeznaczone dla pracowników wszystkich szczebli służb finansowo-księgowych przedsiębiorstwa jako materiał pomocniczy do sporządzenia w przedsiębiorstwie regulaminu wewnętrznego w zakresie pomiaru, dokumentowania, księgowania oraz deklarowania podatku VAT. Będzie przydatne dla prowadzących szkolenia i kursy, a także słuchaczy kursów i szkoleń z zakresu rachunkowości podatkowej i finansowej przedsiębiorstw, właścicieli i pracowników biur rachunkowych oraz biur doradztwa podatkowego. Zainteresuje również nauczycieli akademickich i studentów uczelni ekonomicznych.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
PDF

Liczba stron: 283
zakupiono w sklepie:

Legimi

identyfikator transakcji:

4986621

znak wodny:

VAT W SYSTEMIE RACHUNKOWOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Jerzy Kuchmacz

Stan prawny na 15 stycznia 2016 r.
Wolters Kluwer

Wykaz skrótów

o.p.– ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.)

PK – polecenie księgowania

p.t.u. – podatek od towarów i usług (potocznie: VAT)

u.p.a. – ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 752 z późn. zm.)

u.p.d.o.f. – ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.)

u.p.d.o.p. – ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.)

u.p.t.u. – ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)

u.r. – ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.)

WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Wstęp

Znajomość funkcjonowania podatków w przedsiębiorstwach i instytucjach, w tym także w aspekcie rachunkowości, stanowi podstawowy zakres wiedzy księgowych, przedsiębiorców, zarządzających jednostkami gospodarczymi, a także studentów uczelni ekonomicznych. Rachunkowość podatkowa, obejmująca m.in. problematykę funkcjonowania podatku od towarów i usług, stanowi w każdym roku akademickim przedmiot nauczania dla szerokiej grupy studentów kilku kierunków.

Doświadczenia osób prowadzących szkolenia i kursy z zakresu rachunkowości podatkowej oraz nauczycieli kształcących w tym zakresie studentów, a także księgowych i przedsiębiorców poszerzających swoje kompetencje w ramach samokształcenia, wskazują przy tym na znaczną użyteczność analizowania praktycznych przykładów, rozwiązywania zadań i stawiania pytań w procesie nauczania i uczenia się rachunkowości, w tym rachunkowości podatkowej. Te formy (m.in. stawianie pytań oraz udzielanie odpowiedzi) stwarzają bowiem korzystne warunki dla zrozumienia praktycznych aspektów funkcjonowania podatków w przedsiębiorstwach.

Głównym celem tej publikacji jest prezentacja typowych problemów organizacji rachunkowości z tytułu podatku od towarów i usług oraz wskazywanie możliwych rozwiązań tych problemów.

Procedury realizowane w systemach rachunkowości przedsiębiorstw, w tym także w ich systemach rachunkowości podatkowej, rozpoczyna zwykle określenie wielkości ekonomicznych stanowiących przedmiot zainteresowania. W rachunkowości podatkowej są to przede wszystkim elementy konstrukcji podatku, takie jak m.in. podmiotowy i przedmiotowy zakres opodatkowania, podstawa opodatkowania, stawki podatkowe, odliczenia i wiele innych. Potem następuje wycena (pomiar wartości) mierzalnych wielkości ekonomicznych. Następnie wyniki dokonywanych pomiarów są dokumentowane i rejestrowane (księgowane) w odpowiednich urządzeniach ewidencyjnych. W końcu rezultaty pomiarów wielkości są prezentowane różnym użytkownikom informacji z systemów rachunkowości. W przypadku systemów rachunkowości podatkowej prezentacja odbywa się m.in. w formie deklaracji podatkowych przygotowywanych dla organów podatkowych oraz w formie raportów sporządzanych dla osób zarządzających podatkami w przedsiębiorstwach. W tej książce określony wyżej porządek działań systemów rachunkowości podatkowej przedsiębiorstw (określanie wielkości ekonomicznych, pomiar, dokumentowanie oraz rejestracja wyników dokonywanych pomiarów, a także ich prezentacja) zostanie zarysowany dla podatku od towarów i usług.

Oferowany skrypt przygotowano w formie pytań dotyczących funkcjonowania VAT w kontekście systemu rachunkowości przedsiębiorstwa. Po każdym pytaniu następuje odpowiedź. W treści każdej odpowiedzi zawarto odwołania do przepisów prawa podatkowego, a także do innych regulacji istotnych dla przedstawionych rozwiązań problemów opisywanych w zadaniach.

Zbiór uwzględnia stan prawny na dzień 15 stycznia 2016 r., ujęty w następujących aktach prawnych:

– ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. poz. 1054 z późn. zm.);

– ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.);

– ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.);

– ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.);

– ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 752 z późn. zm.);

– ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.);

– rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. poz. 1485);

– rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 914 z późn. zm.).