Uwłaszczenie użytkowników wieczystych w drodze decyzji administracyjnej - Elżbieta Klat-Górska - ebook

Uwłaszczenie użytkowników wieczystych w drodze decyzji administracyjnej ebook

Elżbieta Klat-Górska

0,0
84,51 zł

lub
Opis

Elżbieta Klat-Górska doktor nauk prawnych; adiunkt
w Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowe-
go Prywatnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Studiów Pody-
plomowych Prawa Gospodarki Nieruchomościami, wy-
kładowca na Studiach Podyplomowych Egzekucji Admi-
nistracyjnej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego; etatowy członek Samorzą-
dowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu; autor-
ka publikacji z zakresu prawa obrotu nieruchomościami
i prawa rolnego, a także prawa zagospodarowania prze-
strzennego.
??Książka zawiera kompleksową i przekrojową analizę
problematyki przekształcenia prawa użytkowania wieczy-
stego w prawo własności w trybie postępowania admini-
stracyjnego. Autorka odwołuje się do dorobku doktryny
oraz najnowszego orzecznictwa, w tym wyroków Trybuna-
łu Konstytucyjnego z uwzględnieniem wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 10 marca 2015 r. (K 29/13) mają-
cego ogromny wpływ na omawiane przepisy.
??W opracowaniu szczególną uwagę zwrócono na:
zasady uwłaszczenia użytkowników wieczystych,
poprawność proceduralną przy podejmowaniu roz-
strzygnięć w sprawach przekształcenia prawa użytko-
wania wieczystego w prawo własności, w tym na tryb
wydawania rozstrzygnięć ustalających opłaty z tytułu
przekształcenia,
tryb wydawania decyzji orzekających o zwrocie zwa-
loryzowanych boni? kat udzielonych od tego rodzaju
opłat.
??Publikacja przeznaczona jest dla organów administra-
cji publicznej: wójtów, burmistrzów, prezydentów miast,
a także starostów. Zainteresuje również radców prawnych
oraz notariuszy.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB