Terminarz rachunkowo - sprawozdawczy 2015 - Piotr Wieczorek - ebook

Terminarz rachunkowo - sprawozdawczy 2015 ebook

Piotr Wieczorek

0,0
67,61 zł

Opis

Publikacja stanowi kalendarium dla jednostek sektora finansów publicznych. Zawiera terminy „sztywne” wynikające z ustawy o finansach publicznych, dla których było możliwe ustalenie konkretnych dat w kalendarzu 2015 r. oraz dni wolne i dni ustawowo wolne od pracy z oznaczeniem dni tygodnia.

W kalendarium znajdują się również wszystkie terminy dotyczące:

 • sprawozdań finansowych (bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki),
 • sprawozdań budżetowych i z operacji finansowych,
 • sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym,
 • szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

i inne ważne terminy, w tym wynikające z aktów wykonawczych do ustawy o finansach publicznych.

W kalendarium znajdują się również inne terminy, które obligują jednostki sektora finansów publicznych do składania określonych dokumentów.

W publikacji znajdują się terminy wynikające łączenie z ponad 20 aktów prawnych m.in. z:

 1. ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 2. ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości
 3. ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
 4. ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
 5. ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
 6. ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach lokalnych
 7. ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 8. ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej
 9. ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 10. ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
 11. ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 12. ustawy z 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim
 13. rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
 14. rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z 3 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków, sposobu, trybu, kryteriów i terminów dokonywania oceny zgodności planowanych inwestycji ze strategiami rozwoju
 15. rozporządzenia Ministra Finansów z 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa po nowelizacji z 5 października 2014 r.
 16. rozporządzenia Ministra Finansów z 20 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach
 17. rozporządzenia Ministra Finansów z 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych po nowelizacji z 19 września 2014 r.
 18. rozporządzenia Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej
 19. rozporządzenia Ministra Finansów z 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych
 20. rozporządzenia Ministra Finansów z 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym
 21. rozporządzenia Ministra Finansów z 25 stycznia 2010 r. w sprawie trybu zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego
 22. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF