Rozwój zintegrowany. Warunki, wymiary, wyzwania - Słodowa-Hełpa Małgorzata - ebook

Rozwój zintegrowany. Warunki, wymiary, wyzwania ebook

Słodowa-Hełpa Małgorzata

0,0
55,00 zł

Opis

W książce przenikają się dwie wzajemnie powiązane warstwy, poznawcza i aplikacyjna. Zgodnie z zapowiedzią w podtytule, jej przedmiotem są trzy składowe szeroko rozumianego mechanizmu rozwojowego - warunki - wymiary - wyzwania, „pomosty" między nimi i sprzężenia zwrotne.

Upowszechnieniu podejścia zintegrowanego oraz myślenia holistycznego powinna sprzyjać konfrontacja inspiracji teoretycznych z realnymi potrzebami i możliwościami stymulowania zintegrowanego rozwoju w Polsce w warunkach tendencji globalizacyjnych, funkcjonowania w strukturach zintegrowa­nej Europy i nieuchronnego przechodzenia do cywilizacji informacyjnej.

Książka adresowana jest do szerokiego grona czytelników, reprezentujących środowisko akademickie, czyli pracowników, studentów, doktorantów, za­równo kierunków ekonomicznych, jak i innych specjalności m.in. socjologii, politologii, europeistyki, oraz praktyków, w tym polityków, pracowników admi­nistracji publicznej, publicystów i wszystkich osób zainteresowanych poszukiwaniem odpowiedzi na ważne pytania związane z rozwiązywaniem współczesnych problemów w kontekście długofalowych wyzwań rozwojowych.

Dla praktyków powinna być najbardziej przydatną próbą spojrzenia na uwarunkowania i wymiary zintegrowanego rozwoju przez pryzmat wyzwań sto­jących przed Polską i jej regionami w przeddzień rozpoczęcia nowej perspektywy 2014-2020 oraz możliwości wykorzystania nowych instrumentów stymulowania takiego rozwoju.

Jeśli treść książki, w jakiejś mierze, przyczyni się do rozpoznania i przezwyciężenia dotychczasowych barier oraz dysfunkcji zarówno w sferze ba­dawczej, jak i aplikacyjnej oraz do zintensyfikowania debaty nad potrzebą zintegrowanego rozwoju, to oznaczać będzie, że cel publikacji został osiągnię­ty.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF