Promocja zdrowia dziś i perspektywy jej rozwoju w Europie - Jerzy B. Karski - ebook

Promocja zdrowia dziś i perspektywy jej rozwoju w Europie ebook

Jerzy B. Karski

0,0
50,00 zł

Opis

Rozwój promocji zdrowia jako integralnej części zdrowia publicznego poszedł w Europie tak daleko, iż wymaga on znacznie większej niż dotychczas uwagi. Podstawy promocji zdrowia zostały już wielokrotnie publikowane w różnych monografiach i artykułach, z tego względu w niniejszym opracowaniu przypomniano tylko podstawy i aktualne programy i promocji zdrowia opublikowane głównie przez Światową Organizację Zdrowia. Podano wiele bezpośrednich źródeł z których Czytelnik może dodatkowo korzystać.

Z końcem lat 80. Unia Europejska włączyła się intensywnie do prac nad rozwojem zdrowia publicznego rozumiejąc, iż rozwój gospodar­czy i społeczny jest uwarunkowany zdrowiem społeczeństwa. Tylko zdrowe społeczeństwo jest w stanie produkować dobra materialne i niematerialne, natomiast społeczeństwo chore - nie tylko, że nie jest zdolne do produkowania dóbr materialnych i niematerialnych, lub może produkować je w znacznym ograniczeniu. Takie społeczeństwo wymaga dodatkowych nakładów finansowych na diagnostykę, leczenie i rehabilitację. Ponadto pochłania finanse na koszty takie jak zapomogi i zasiłki wypłacane potrzebującym.

Z tego względu Unia Europejska zagłębiła się bardzo w problematykę zdrowotną społeczności europejskiej i wydała szereg dyrektyw i de­cyzji mających na uwadze poprawę zdrowia społeczności europejskiej. Przeznaczono na te cele znaczne sumy pokrywające koszty opra­cowań, wprowadzania i monitorowania prowadzanych zmian. Zdrowie stało się priorytetem w polityce społeczno-gospodarczej Unii Eu­ropejskiej. Państwa członkowskie mogą teraz korzystać z opracowań i budżetu przeznaczonego na poprawę zdrowia społeczeństwa wła­snego i ogółu Europejczyków.

W niniejszym opracowaniu zebrano zasadnicze tendencje, programy i projekty do aktualnej realizacji oraz do realizacji w latach następ­nych. Niektóre programy sięgają lat 2008-2012, czy też 2009-2015. Włączenie się poszczególnych państw członkowskich oraz organiza­cji rządowych i pozarządowych rokuje znaczny postęp w kierunku zwiększenia uwagi i nakładów na działalność na rzecz poprawy stanu zdrowia społeczeństwa europejskiego. Większość tego rodzaju programów wraz tłem zmian zachodzących we współczesnym społe­czeństwie stanowi zawartość niniejszej książki.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF