Podstawy prawa cywilnego - Adrian Ciepał - ebook

Podstawy prawa cywilnego ebook

Adrian Ciepał

0,0
10,80 zł

lub
Opis

Książka zawiera zagadnienia, z którymi studenci administracji publicznej spotykają się na studiach. Opisane jest w niej szczegółowo Prawo cywilne. Książka posiada również przykładowe pytania oraz wyjaśnienia dotyczące konkretnej tematyki z podanego powyżej przedmiotu. Książka zapewne przyda się nie tylko studentom, ale również osobom chcącym pogłębić swoją wiedzę z zakresu prawa cywilnego.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
MOBI

Liczba stron: 23
Adrian Ciepał

Podstawy prawa cywilnego

© Adrian Ciepał, 2020

Książka zawiera zagadnienia, z którymi studenci administracji publicznej spotykają się na studiach.

Opisane jest w niej szczegółowo Prawo cywilne.

Książka posiada również przykładowe pytania oraz wyjaśnienia dotyczące konkretnej tematyki z podanego powyżej przedmiotu.

Książka zapewne przyda się nie tylko studentom, ale również osobom chcącym pogłębić swoją wiedzę z zakresu prawa cywilnego.

ISBN 978-83-8189-781-5

Książka powstała w inteligentnym systemie wydawniczym Ridero

Adrian Ciepał

Wadowice

24. 02. 2020 r.

Prawo Cywilne

Pojęcie i systematyka prawa cywilnego

Prawo cywilne — reguluje stosunki cywilnoprawne miedzy osobami fizycznymi.

Systematyka prawa cywilnego polega na tym, że prawo cywilne obejmuje:

1 Część ogólną, księga 1

2 Prawa bezwzględne — prawo rzeczowe( księga 2)

3 Prawa względne –zobowiązania(księga 3)

4 Prawo spadkowe(księga 4)

5 Prawo rodzinne i opiekuńcze(kodeks cywilny i rodzinny)

6 Prawo własności intelektualnej

7 Prawo handlowe (kodeks spółek handlowych)

Ochrona posiadania

Bezwzględny zakaz naruszania posiadania bez względu na to, czy jest w dobrej czy w złej wierze, samoistne czy zależne, prawne czy bezprawne, wadliwe czy niewadliwe. Ochrona posiadania przybiera dwojaką postać:

1 Ochrona własna.

— Obrona konieczna.

— Dozwolona samopomoc.

2 Ochrona sądowa.

— Roszczenia o przywrócenie posiadania.

Metody ustalania szkody

1 Metoda różnicowa

Ustalenie szkody następuje poprzez porównane stanu majątkowego, który istniał przed szkodą, oraz stanu jaki powstał w wyniku zdarzenia ją wyrządzającego. Bierze się pod uwagę stan rzeczy z daty ustalenia odszkodowania (najczęściej data wyroku sądowego).

a) Strata rzeczywista.

b) Utracone korzyści.

2 Metoda miernika wartości — aktualnie utraciła naznaczeniu. Niemniej w dalszym ciągu występują różne mierniki wartości rzeczy — np. wartość z upodobania, wartość ze względu na szczególny sposób życia. Jednak przy ustalaniu odszkodowania odnosimy się do wartości rynkowej rzeczy.

Indywidualizacja i ewidencja osób fizycznych

Występowanie człowieka w stosunkach społecznych, w tym także cywilnoprawnych, wymaga zindywidualizowania podmiotu, wskazania cech wyróżniających go z pośród innych osób. Cechami indywidualizującymi człowieka są w szczególności:

a) Imię i nazwisko — rodzice wybierają imię dziecka i zgłaszają ten fakt w U.S.C., nazwisko zależne jest od pochodzenia człowieka, od określonych rodziców, urodzenia w małżeństwie (itp. zależy od tego, jakie oświadczenie małżonkowie złożyli przed kierownikiem U.S.C. zawierając związek małżeński), nazwisko może składać się najwyżej z dwóch członów.

b) Stan cywilny — stwierdza się na podstawie akt sporządzonych w księgach stanu cywilnego. Rozumienie stanu cywilnego może być dwojakie, stan ten oznacza pozostawanie osoby w związku małżeńskim, w szerszym ujęciu określa pozycje osoby fizycznej w rodzinie, określając np. pokrewieństwo, a także indywidualizując, osobę tak jak imię, nazwisko, płeć oraz wiek. Dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby jest dowód osobisty.

c) Płeć — opiera się na dychotomicznym rozróżnieniu płci męskiej i żeńskiej, zmiana płci jest możliwa poprzez sprostowanie aktu urodzenia.

d) Zamieszkanie — miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której ta osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu, a więc faktyczne przebywanie i zamiar stałego pobytu.

Zasadą w polskim prawie jest zasada jednego domicylu tzn. jednego miejsca zamieszkania, miejscem zamieszkania osoby pozostającej pod opieka jest miejsce zamieszkania opiekuna. Dziecko pozostające pod władzą rodzicielską ma miejsce zamieszkania w miejscu zamieszkania rodziców, albo tego z rodziców, któremu władza rodzicielska przysługuje, jeśli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom to miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce, gdzie dziecko stale przebywa.

Małżonkowie — mogą mieć różne miejsca zamieszkania, zawarcie związku małżeńskiego nie stwarza obowiązku wspólnego miejsca zamieszkania.

Grupa umów nazwanych