Ochrona zdrowia psychicznego w prawie administracyjnym - Lech J. Żukowski - ebook

Ochrona zdrowia psychicznego w prawie administracyjnym ebook

Lech J. Żukowski

0,0
189,00 zł

Opis

Ochrona zdrowia psychicznego realizowana jest na dwóch poziomach: pierwszy zakłada szeroką ochronę zdrowia psychicznego o charakterze prewencyjnym, natomiast drugi – ochronę praw osób z zaburzeniami psychicznymi. W niniejszej publikacji poruszono problematykę związaną z ochroną zdrowia psychicznego uregulowaną w normach prawnoadministracyjnych i zapewnianą przez organy administracji rządowej i samorządowej oraz inne powołane instytucje.

W książce analizując dorobek doktryny, wyselekcjonowane źródła prawa administracyjnego oraz orzecznictwo, kompleksowo omówiono następujące zagadnienia:

  • problematykę wartości w prawie administracyjnym a zdrowie psychiczne – zwrócono m.in. uwagę na spór o wartości w prawie, problemy pojawiające się w zakresie terminologii prawa administracyjnego;
  • przedmiot ochrony ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, która jest jedynym aktem odnoszącym się bezpośrednio do ochrony zdrowia psychicznego – wyjaśniono pojęcie zdrowia psychicznego, ukazano zdrowie psychiczne jako jedno z dóbr osobistych, a także prawa osób zaburzonych psychicznie w regulacjach ustawy;
  • zdrowie psychiczne jako przedmiot wybranych regulacji prawa administracyjnego – odniesiono się m.in. do: ustawy o zdrowiu publicznym, Narodowego Programu Ochrony Zdrowia, Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego;
  • profilaktyczne formy ochrony zdrowia psychicznego, do których zaliczane są: reglamentacja środków psychoaktywnych, normy o charakterze zakazowym dotyczące środków psychoaktywnych, działalność informacyjna, wychowawcza i edukacyjna, akty planowania w profilaktyce zdrowia psychicznego;
  • podstawowe formy ochrony praw osób zaburzonych psychicznie w regulacjach prawnoadministracyjnych, którymi są: prawo do renty i dodatków z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, prawo do renty socjalnej, prawo do świadczeń rodzinnych, prawo do rehabilitacji zawodowej i społecznej, prawo do zatrudnienia socjalnego;
  • formy ochrony praw osób zaburzonych psychicznie w pomocy społecznej – dokonano analizy świadczeń pieniężnych i niepieniężnych (w tym np.: specjalistyczne poradnictwo i interwencja kryzysowa, usługi w ośrodkach wsparcia dla osób zaburzonych psychicznie, pobyt w domu pomocy społecznej).

Lektura monografii pozwoli na pogłębienie wiedzy z zakresu prawa administracyjnego związanego z ochroną zdrowia psychicznego, kierowane jest do szerokiego kręgu osób – zarówno praktyków, jak i teoretyków prawa.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF