Ocena wypłacalności zakładu ubezpieczeń a system informacyjny rachunkowości - Lament Marzanna - ebook + książka

Ocena wypłacalności zakładu ubezpieczeń a system informacyjny rachunkowości ebook

Lament Marzanna

0,0
77,00 zł

Opis

Bezpieczeństwo finansowe rynku ubezpieczeniowego realizowane jest poprzez czuwanie nad wypłacalnością zakładów ubezpieczeń, co przejawia się w zdolności do wypłaty odszkodowań i świadczeń, a także w zapewnieniu odpowiednich środków na ich wypłatę w przypadku ogłoszenia upadło­ści zakładu ubezpieczeń. Realizacja tych zadań odbywa się poprzez funkcjonowanie na rynku ubezpieczeniowym instytucji nadzoru ubezpieczeniowe­go oraz funduszy gwarancyjnych. Istotnym elementem, który w znacznym stopniu warunkuje efektywność (skuteczność) oceny wypłacalności jest sys­tem informacyjny rachunkowości.

Celem opracowania jest zbadanie relacji pomiędzy oceną wypłacalności zakładu ubezpieczeń a systemem informacyjnym rachunkowości.

Ocena wypłacalności zakładów ubezpieczeń zarówno wg założeń Solvency I, jak według założeń Solvency II realizowana jest głównie na podstawie danych generowanych przez system informacyjny rachunkowości, dlatego ważne jest, aby system ten posiadał określone atrybuty, stanowiące waru­nek wstępny jego użyteczności, a także, aby rachunkowość i sprawozdawczość finansowa zakładów ubezpieczeń została dopasowana do potrzeb oceny wypłacalności, głównie w obszarze wyceny aktywów i pasywów oraz układu i treści sprawozdania finansowego.

Odpowiedni system informacyjny rachunkowości stanowi istotny element wsparcia dla procesu oceny wypłacalności zakładów ubezpieczeń poprzez generowanie wiarygodnych informacji finansowych, zgodność z metodyką oceny wypłacalności, a także zapewnienie odpowiednich mechanizmów kontrolnych, pozwalających wykryć potencjalne nieprawidłowości, co potwierdza występowanie silnych powiązań potrzeb informacyjnych w zakresie oceny wypłacalności z cechami systemu informacyjnego rachunkowości.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF