Nowe kierunki rozwoju lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem peryferyjnych ośrodków w metropoliach - Łuczyszyn Andrzej - ebook + książka

Nowe kierunki rozwoju lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem peryferyjnych ośrodków w metropoliach ebook

Łuczyszyn Andrzej

0,0
66,00 zł

Opis

Problematyka metropolii i ich znaczenia w gospodarce jest współcześnie szeroko dyskutowana zarówno w środowisku naukowym, jak i wśród prakty­ków. Osią debaty są niekorzystne zjawiska, generujące kluczowe problemy współczesnego społeczeństwa, m.in. narastanie dywergencji, nie tylko po­między poszczególnymi regionami i krajami, ale także wewnątrz regionów i innych złożonych jednostek przestrzennych. Przejawem tych procesów jest narastanie polaryzacji społeczeństw tych jednostek. Coraz powszechniejszy staje się pogląd, akceptowany również przez autora niniejszej publikacji, że głównej metody w budowaniu dobrobytu społecznego, wyrażającego się w zrównoważonym rozwoju społeczno-ekonomicznym (gospodarczym), trzeba upatrywać w upodmiotowieniu społeczności lokalnych i budowie społeczeństwa obywatelskiego, jak też należy poddać wnikliwej debacie pro­blem nowego paradygmatu w naukach ekonomicznych, zajmujących się problematyką rozwoju lokalnego i gospodarki przestrzennej.

W książce przedstawiono problematykę rozwoju lokalnego w czterech głównych aspektach, tj. roli, znaczenia, funkcjonowania i rozwoju jednostek lokal­nych położonych na obrzeżach obszaru metropolitalnego. Tempo zmian zachodzących w przestrzeni i jej poszczególnych jednostkach jest tak dynamicz­ne i różnowymiarowe, iż często nie są one w pełni identyfikowalne, co wynika z postępującej globalizacji, odciskającej swoje piętno nawet na najmniej­szych jednostkach przestrzennych, równocześnie podlegających wielu innym procesom, które powodują, że ich zachowanie jest często nieprzewidy­walne, w wielu przypadkach nieracjonalne, a czasami nawet nielogiczne. Dodatkowo autor opisuje dwa zjawiska charakterystyczne dla współczesnej przestrzeni, tj. peryferyzację i metropolizację.

Autor wpisuje się swoimi rozważaniami w określony nurt badań, realizowanych w gospodarce przestrzennej (szerzej ekonomice regionalnej), a wynika­jący z faktu, że obszary metropolitalne coraz bardziej stają się jądrem rynku światowego, a obszary peryferyjne coraz bardziej nabierają charakteru inte­rioru. Jest to obszar badawczy ważny dla funkcjonowania gospodarki, a jego poznanie może w sposób istotny pomóc w programowaniu rozwoju go­spodarczego, szczególnie w warunkach integrującej się gospodarczo Europy i globalizującej się gospodarki światowej.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF