Marzenie Matyldy - Anna Czerwińska Rydel - ebook

Marzenie Matyldy ebook

Anna Czerwińska Rydel

5,0

Opis

"Marzenie Matyldy" - druga część historii o Matyldzie, niezwykłej dziewczynce grającej na skrzypcach - to książka o potrzebie miłości, bliskości i niezwykłej sile muzyki, dzięki której rzeczywistość nabiera zupełnie innego wymiaru.

To barwna, pisana lekkim stylem, pełna ciepła opowieść o problemach, z którymi spotyka się dziś wiele współczesnych dzieci. To wreszcie refleksyjna, ale i zabawna historia o najskrytszych dziecięcych marzeniach i dowód na to, że... "żeby coś się zdarzyło, żeby mogło się zdarzyć - trzeba marzyć!" (J. Kofta)

"Marzenie Matyldy" jest lekturą skłaniającą do zadumy nad tym, co w życiu najważniejsze, a z czego można zrezygnować. Jest książką mądrą, ciepłą i wzruszającą, a równocześnie pełną dobrego humoru i lekkości. Czytając ją, bezwiednie stajemy się sekundantami małej bohaterki i sami zaczynamy marzyć o szczęśliwym zakończeniu.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS
czytnikach certyfikowanych
przez Legimi
czytnikach Kindle™
(dla wybranych pakietów)
Windows
10
Windows
Phone

Liczba stron: 64

Odsłuch ebooka (TTS) dostepny w abonamencie „ebooki+audiobooki bez limitu” w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS
Oceny
5,0 (1 ocena)
1
0
0
0
0

Popularność
Opra­co­wa­nie pla­stycz­ne

Ar­tur No­wic­ki

Zdję­cie na okład­ce

An­drzej La­skow­ski

Re­dak­cja i ko­rek­ta

Ewa Ku­nic­ka

Skład i ła­ma­nie

Gra­ży­na Ol­szew­ska

© Co­py­ri­ght by Anna Czer­wiń­ska-Ry­del, 2008

© Co­py­ri­ght by Ber­nar­di­num, 2008

Wy­da­nie II

Wy­daw­nic­two „Ber­nar­di­num” Sp. z o.o.

ul. Bi­sku­pa Do­mi­ni­ka 11, 83-130 Pel­plin

tel. 58 536 17 57, fax 58 536 17 26

e-mail: ber­nar­di­[email protected]­nar­di­num.com.pl

www.ber­nar­di­num.com.pl

ISBN 978-83-7823-243-8

Skład wersji elektronicznej:

Virtualo Sp. z o.o.

Książ­ka ta po­wsta­ła z my­ślą o wszyst­kich

cho­rych dzie­ciach – Ma­rzy­cie­lach,

któ­rym Fun­da­cja Trze­ba Ma­rzyć po­ma­ga speł­niać ma­rze­nia.

Żeby coś się zda­rzy­ło,

Żeby mo­gło się zda­rzyć

I zja­wi­ła się mi­łość –

Trze­ba ma­rzyć.

Jo­nasz Ko­fta

Wstęp

ocha­ne Czy­tel­nicz­ki i dro­dzy Czy­tel­ni­cy!

Chcia­ła­bym po­dzię­ko­wać Wam za ogrom­nie cie­płe przy­ję­cie Ma­tyl­dy – sym­pa­tycz­nej dziew­czyn­ki z nie­sfor­ny­mi wło­sa­mi, któ­ra bar­dzo chcia­ła zna­leźć le­kar­stwo na sa­mot­ność i za­przy­jaź­nić się z… wła­sną mamą. Hi­sto­rię tę opi­sa­łam dla Was w książ­ce pt.: „Ta­jem­ni­ca Ma­tyl­dy”. Ode­bra­łam wie­le li­stów od Was i wiem, że spodo­bał Wam się kot Ga­wot, kot­ka Zwrot­ka, pani Ali­cja i cała przy­go­da Ma­tyl­dy ze skrzyp­ca­mi, któ­ra naj­pierw mu­sia­ła być wiel­ką ta­jem­ni­cą, ale po­tem, dzię­ki niej, mama Ma­tyl­dy zro­zu­mia­ła, co jest naj­waż­niej­sze.

Od tam­tej hi­sto­rii ze skrzyp­ca­mi i ko­ta­mi mi­nę­ły dwa lata. Ma­tyl­da jest star­sza, wło­sy jej uro­sły, gra co­raz le­piej na skrzyp­cach i nie musi już mieć ta­jem­nic przed mamą. Kot Ga­wot miesz­ka z nimi, a pani Ali­cja przy­go­to­wu­je swo­ją naj­zdol­niej­szą uczen­ni­cę na praw­dzi­wy kon­kurs skrzyp­co­wy. Ale jest coś, o czym Ma­tyl­da ma­rzy. Coś naj­waż­niej­sze­go w świe­cie. Czy speł­ni się jej ma­rze­nie? Za­pra­szam Was do prze­czy­ta­nia dru­giej czę­ści opo­wie­ści o Ma­tyl­dzie, jej ma­mie, pani Ali­cji, ko­cie Ga­wo­cie, kot­ce Zwrot­ce i… wie­lu in­nych, no­wych, cie­ka­wych, a nie­kie­dy za­baw­nych bo­ha­te­rach.

Po­słu­chaj­cie też pły­ty, na któ­rej jest dużo mu­zy­ki skrzyp­co­wej, for­te­pia­no­wej oraz pio­sen­ki na­pi­sa­ne spe­cjal­nie do hi­sto­rii o Ma­tyl­dzie.

Ży­czę mi­łej lek­tu­ry i po­zdra­wiam Was ser­decz­nie!

Wszyst­kim dzie­ciom, a tak­że do­ro­słym, któ­rzy chcie­li­by na­pi­sać do mnie, po­da­ję e-mail:anna.czer­wiń­ska­_ry­[email protected]­to­graf.pl

Tym, któ­rzy nie czy­ta­li książ­ki „Ta­jem­ni­ca Ma­tyl­dy”,

przed­sta­wiam jej bo­ha­te­rów. Oto ga­le­ria po­sta­ci,

czy­li:

KTO JEST KIM

W

„TA­JEM­NI­CY MA­TYL­DY”

Ma­tyl­da

Głów­na bo­ha­ter­ka książ­ki. Nie lubi płat­ków z mle­kiem na śnia­da­nie, w ta­jem­ni­cy przed mamą za­przy­jaź­nia się z czar­nym ko­tem i jego wła­ści­ciel­ką – pa­nią Ali­cją, któ­ra uczy dziew­czyn­kę grać na skrzyp­cach.

Mama

Jest ślicz­na – wy­so­ka, szczu­pła, ma dłu­uugie ja­sne wło­sy i pach­nie pięk­ny­mi per­fu­ma­mi. Dużo pra­cu­je i nie ma na nic cza­su.