Handel emisjami w teorii i praktyce - Jolanta Baran, Agnieszka Janik, Adam Ryszko - ebook

Handel emisjami w teorii i praktyce ebook

Jolanta Baran, Agnieszka Janik, Adam Ryszko

0,0
61,00 zł

Opis

Książka przedstawia handel emisjami jako jeden z kluczowych instrumentów ochrony środowiska. autorzy proponują interesujące teoretyczno-empirycz­ne studium zastosowania mechanizmu rynkowego w skali globalnej, regionalnej (unijnej) i krajowej, wykorzystywanego w przeciwdziałaniu zmianom kli­matycznym.

Dobór omawianych zagadnień został ukierunkowany tak, aby przedstawiane informacje Czytelnik mógł zastosować w praktyce działalności gospodar­czej. w książce szczegółowo omówiono m.in.:
- teoretyczne i prawne podstawy funkcjonowania handlu emisjami,
- założenia międzynarodowego handlu emisjami,
- wybrane systemy i inicjatywy handlu emisjami na świecie,
- unijny system handlu uprawnieniami do emisji,
- najważniejsze elementy systemu handlu uprawnieniami do emisji w Polsce z punktu widzenia ich wpływu na działalność przedsiębiorstw,
- praktyczne aspekty funkcjonowania handlu emisjami wynikające z badań przeprowadzonych w przedsiębiorstwach uczestniczących w systemie han­dlu uprawnieniami do emisji w Polsce,
- rynkowe mechanizmy wspomagające osiągnięcie celów redukcyjnych emisji gazów cieplarnianych.

Kompleksowe ujęcie w publikacji najbardziej aktualnych zagadnień, pozwala zarekomendować ją praktykom - przedstawicielom przedsiębiorstw obję­tych obecnie i w przyszłości handlem emisjami, wykładowcom oraz studentom kierunków ekonomicznych, prawniczych i technicznych, a także szerokie­mu gronu pozostałych interesariuszy systemu handlu emisjami.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF