Modlitewnik. Z Panem Bogiem przez życie - ks. Leszek Smoliński - ebook

Modlitewnik. Z Panem Bogiem przez życie ebook

Leszek Smoliński

5,0

Opis

Klasyczny, choć opracowany na nowo przez uznanego autora modlitewnik dla dorosłych katolików. Wzorowany na najlepszych przykładach i dostosowany do współczesnych czasów, choćby przez mocno akcentowany kult Bożego Miłosierdzia. Użytkownik znajdzie w nim wszystko, czego wymaga ta specyficzna publikacja – od modlitwy pacierzowej i małego katechizmu, przez przygotowania do sakramentów i najważniejsze nabożeństwa, po szeroki wybór litanii i modlitw w różnych potrzebach.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS
czytnikach certyfikowanych
przez Legimi
Windows
10
Windows
Phone

Liczba stron: 205

Odsłuch ebooka (TTS) dostepny w abonamencie „ebooki+audiobooki bez limitu” w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS

Popularność
+

Nasza modlitwa, jeśli jest odważna, pozwala nam otrzymać to, o co prosimy, ale najważniejszy jest Pan. Przyjmując łaskę, rozpoznajmy Tego, który ją daje: Pana.

- papież Franciszek -

Wśród wielu naturalnych potrzeb człowieka szczególne miejsce zajmuje modlitwa. Jest ona łaską, dzięki której człowiek wznosi pobożnie myśli do Boga Trójjedynej miłości. Modlitwa zakorzenia się w Objawieniu – Bóg mówi, a człowiek słucha i odpowiada. W takiej mierze, w jakiej człowiek słucha, staje się zdolny zadawać sobie pytania, widzieć, oceniać irozumieć rzeczywistość.

Modlić się można na różne sposoby: pojedynczo lub wspólnie, w myśli, po cichu, głośno, śpiewając. Jak bez wody schnie i ginie roślina, tak bez modlitwy niknie religijne i nadprzyrodzone życie w duszy człowieka. Dlatego Boski Zbawiciel przypominał często swoim uczniom, jak również przypomina każdemu z nas: „Módlcie się i czuwajcie, abyście nie ulegli pokusie”.

Świadectwo modlitwy ma przekładać się na konkretne działanie, na ideę „nowej ewangelizacji”. Aby nie była ona tylko pustym hasłem, bp Grzegorz Ryś, przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy KEP, zauważa: „Póki nie zejdziemy z poziomu imprezy na poziom modlitwy, rozmowy (a wkońcu i sakramentu), to ewangelizacji nie będzie”.

Niech zatem proponowany modlitewnik stanie się zachętą do pogłębienia i ożywienia relacji z Tym, o którym wiemy, że nas kocha, i pomoże tym, którzy z niego skorzystają, w stawaniu się „ludźmi modlitwy”.

ks. Leszek Smoliński

+

Modlitwa jest dobrym sposobem straty czasu w duchu miłosierdzia.

- papież Franciszek -

Aby modlitwa była miła Bogu,a dla nas pożyteczna...

... trzeba pamiętać o:

uwadze

i skupieniu ducha, aby rozmowa z Bogiem nie była wyłącznie mechanicznym poruszaniem warg;

pokorze

i czci, by stawać przed Panem jak ewangeliczny celnik, bo Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym daje łaskę;

wierze

we wszechmoc i ufności w miłosierdzie Boże;

poddaniu

się woli Boga, który wie, co dla nas najlepsze;

tym, by

prosić o przedmiot godziwy i pożyteczny do zbawienia;

wytrwałości, która każe

nam

się modlić, choćby Bóg przez dłuższy czas nie uczynił zadość naszym prośbom;

modlitwie

w imię Jezusa, jedynego pośrednika u Ojca.

Serdeczna

rozmowa z Bogiem chroni od grzechu, umacnia w dobrym, upodabnia do Boga, wyprasza łaski i pociechy Boże. Modlitwa jest czasem, który prowadzi do większej miłości; sprawia, że stajemy się zdolni bardziej kochać, a tym samym bliżsi wobec innych.

Znak krzyża

W imię Ojca † i Syna † i Ducha Świętego. † Amen.

Modlitwa Pańska

Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie. Ale nas zbaw ode złego. Amen.

Pozdrowienie anielskie

Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Skład apostolski

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał: wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Dziesięć przykazań Bożych

(Pwt 6,4-9)

Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem – Pan jedynie. Będziesz więc miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. Pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuję. Wpoisz je twoim synom, będziesz o nich mówił, przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. Przywiążesz je do twojej ręki jako znak. One ci będą ozdobą między oczami. Wypisz je na odrzwiach swojego domu i na twoich bramach.

Nie

będziesz miał cudzych bogów przede Mną.

Nie

będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.

Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

Czcij

ojca swego i matkę swoją.

Nie

zabijaj.

Nie

cudzołóż.

Nie

kradnij.

Nie

mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

Nie

pożądaj żony bliźniego twego.

10. Ani

żadnej rzeczy, która jego jest.

Dwa przykazania miłości

Będziesz miłował

Pana, Boga

swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą.

Będziesz miłował bliźniego

swego

jak siebie samego.

Pięć przykazań kościelnych

W

niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.

Przynajmniej

raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.

Przynajmniej

raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.

Zachowywać

nakazane

posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w Wielkim Poście powstrzymywać się od udziału w zabawach.

Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

Główne prawdy wiary

Jest

jeden Bóg.

Bóg

jest

Sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze.

trzy

Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

Syn

Boży stał się człowiekiem, umarł na krzyżu i zmartwychwstał dla naszego zbawienia.

Dusza

ludzka jest nieśmiertelna.

Łaska Boża

jest

do zbawienia koniecznie potrzebna.

Siedem sakramentów świętych

Chrzest.

Bierzmowanie.

Eucharystia.

Pokuta

i pojednanie.

Namaszczenie

chorych.

Kapłaństwo.

Małżeństwo.

Pięć warunków sakramentu pokuty

Rachunek

sumienia.

Żal

za

grzechy.

Mocne

postanowienie poprawy.

Szczera

spowiedź.

Zadośćuczynienie

Panu

Bogu i bliźniemu.

Ofiarowanie pacierza

Ofiaruję Ci, Panie Boże, ten pacierz, na cześć i chwałę Twoją, i na zbawienie duszy swojej, a proszę Cię, racz mi dać rozum, zdrowie, bojaźń Bożą, przyjaźń ludzką i swoje najświętsze błogosławieństwo. Rodzicom moim, krewnym, dobrodziejom i przyjaciołom racz błogosławić w zdrowiu, szczęściu i długim życiu. A dusze wiernych zmarłych niech odpoczywają w pokoju. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Boże, bądź miłościw mnie, grzesznemu.

Modlitwa do Anioła Stróża

Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój! Rano, wieczór, we dnie, w nocy bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy, ciała mojego, zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

Trzy cnoty Boskie

Wiara.

Nadzieja.

Miłość.

Akt wiary, nadziei, miłości i żalu

Akt wiary

Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny, prawdziwy. Wierzę, coś objawił, Boże, Twe słowo mylić nie może.

Akt nadziei

Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący i miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie.

Akt miłości

Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję. Nad wszystko, co jest stworzone, boś Ty dobro nieskończone.

Akt żalu

Ach, żałuję za me złości jedynie dla Twej miłości. Bądź miłościw mnie, grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

Cztery cnoty główne

Roztropność.

Sprawiedliwość.

Umiarkowanie.

Męstwo.

Najważniejsze dobre uczynki

Modlitwa.

Post.

Jałmużna.

Uczynki miłosierdzia względem ciała

Głodnych nakarmić.

Spragnionych

napoić.

Nagich

przyodziać.

Podróżnych w dom przyjąć.

Więźniów pocieszać.

Chorych

nawiedzać.

Umarłych pogrzebać.

Uczynki miłosierdzia względem duszy

Grzeszących upominać.

Nieumiejących pouczać.

Wątpiącym

dobrze

radzić.

Strapionych

pocieszać.

Krzywdy

cierpliwie znosić.

Urazy

chętnie darować.

Modlić się

za

żywych i umarłych.

Siedem darów Ducha Świętego

Mądrość.

Rozum.

Rada.

Męstwo.

Umiejętność.

Pobożność.

Bojaźń Boża.

Siedem grzechów głównych

Pycha.

Chciwość.

Nieczystość.

Zazdrość.

Nieumiarkowanie

w jedzeniu i piciu.

Gniew.

Lenistwo.

Osiem błogosławieństw

(Mt 5,3-10)

Błogosławieni

ubodzy

w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni, którzy się smucą,

albowiem

oni będą pocieszeni.

Błogosławieni

cisi, albowiem

oni na własność posiądą ziemię.

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

Błogosławieni miłosierni,

albowiem

oni miłosierdzia dostąpią.

Błogosławieni

czystego

serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój,

albowiem

oni będą nazwani synami Bożymi.

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie

dla

sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Złota reguła

(Mt 7,12)

Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!

Rady ewangeliczne

Ubóstwo.

Czystość.

Posłuszeństwo.

Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu

Grzeszyć, licząc

zuchwale

na miłosierdzie Boże.

Rozpaczać

albo

wątpić w łaskę Bożą.

Sprzeciwiać się

uznanej

prawdzie chrześcijańskiej.

Nie

życzyć lub zazdrościć bliźniemu łaski Bożej.

Mieć zatwardziałe

serce

wobec zbawiennych natchnień.

Umyślnie zaniedbywać pokutę aż

do

śmierci.

Grzechy wołające o pomstę do nieba

Rozmyślne zabójstwo.

Grzech

sodomski.

Uciskanie

ubogich, wdów i sierot.

Zatrzymanie

zapłaty należnej za pracę.

Grzechy cudze

Namawiać kogoś

do

grzechu.

Nakazywać grzech.

Zezwalać

na

grzech.

Pobudzać

do

grzechu.

Pochwalać

grzech

drugiego.

Milczeć,

gdy

ktoś grzeszy.

Nie

karać za grzech.

Pomagać

do

grzechu.

Usprawiedliwiać czyjś grzech.

Ostateczne rzeczy człowieka

Śmierć.

Sąd Boży.

Niebo

albo piekło.

Święta nakazane

Kodeks Prawa Kanonicznego mówi, że w niedziele oraz inne dni świąteczne nakazane wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy Świętej. Lista tych świąt została zmodyfikowana w 2003 roku (List Episkopatu Polski, 21.10.2003):

Świętej Bożej Rodzicielki Maryi –

Nowy

Rok –

1

stycznia

Objawienie Pańskie –

6

stycznia

Wniebowstąpienie Pańskie –

VII

Niedziela Wielkanocna

Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej –

Boże Ciało

(czwartek

po Uroczystości Trójcy Przenajświętszej)

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny –

Matki

Boskiej Zielnej

15

sierpnia

Wszystkich Świętych –

1

listopada

Boże Narodzenie –

25

grudnia

ABC Społecznej Krucjaty Miłości

Szanuj

każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata.

Myśl

dobrze

o wszystkich – nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym dostrzec coś dobrego.

Mów życzliwie o drugich – nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi. Jednocz sercem i słowem.

Rozmawiaj

z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj dobroć.

Przebaczaj

wszystko – wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągaj rękę do zgody.

Działaj

zawsze

na korzyść bliźniego. Czyń każdemu tak, jakbyś pragnął, aby tobie czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co ty jesteś winien innym.

Czynnie

współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pomocą, radą, pociechą, sercem.

Pracuj

rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak i ty korzystasz z pracy drugich.

Włącz się w społeczną pomoc bliźniemu. Otwórz swe serce dla ubogich i chorych. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec wokół siebie potrzebujących.

Módl się

za

wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.

Duchowa adopcja dziecka poczętego

„Duchowa adopcja dziecka poczętego zagrożonego zagładą” to podjęcie się modlitwy za dziecko, któremu grozi zabicie w łonie matki. Wyrażana jest osobistą modlitwą jednej osoby o ocalenie życia nieznanego dziecka wybranego przez Boga, dawcę życia. Trwa przez 9 miesięcy, okres wzrostu dziecka w łonie matki. Zobowiązanie adopcyjne poprzedza przyrzeczenie, które je utwierdza. Istota duchowej adopcji wynika z osobistego: modlitewnego i uczynkowego wstawiennictwa do Jezusa Chrystusa osoby adoptującej duchowo o pomoc w ratowaniu od zagłady zagrożonego aborcją dziecka.

Modlitwa codzienna

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

Modlitwa w intencji obrony życia

(do odmawiania po Koronce do Bożego miłosierdzia)

O Maryjo, jutrzenko nowego świata, Matko żyjących, Tobie zawierzamy sprawę życia: spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze dzieci, którym nie pozwala się przyjść na świat, ubogich, którzy zmagają się z trudnościami życia, mężczyzn i kobiet – ofiary nieludzkiej przemocy, starców i chorych zabitych przez obojętność albo fałszywą litość.

Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna potrafili otwarcie i z miłością głosić ludziom naszej epoki Ewangelię życia. Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej jako zawsze nowego daru, radość wysławiania jej jako zawsze nowego daru, radość wysławiania jej z wdzięcznością w całym życiu oraz odwagę czynnego i wytrwałego świadczenia o niej, aby mogli budować, wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli, cywilizację prawdy i miłości na cześć i chwałę Boga Stwórcy, który miłuje życie.

św. Jan Paweł II, EncyklikaEvangelium vitae, s.105.

Uwielbienie Trójcy Przenajświętszej

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Wyznanie wiary

Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy, i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych: a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił przez proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

Do Trójcy Przenajświętszej

O Boże mój, Trójco Święta, którą uwielbiam,

pomóż mi zapomnieć zupełnie o sobie samym(ej),

abym mógł (mogła) zamieszkać w Tobie

nieporuszony(a) i spokojny(a),

jakby dusza moja była w wieczności.

Oby nic nie zmąciło mego spokoju

i nie wyprowadziło mnie z Ciebie,

o mój wieczny Boże,

ale niech każda minuta pogrąża mnie

coraz głębiej w Twoje tajemnice.

Do Chrystusa ukrzyżowanego

Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana przed Twoim obliczem i z największą gorliwością ducha proszę Cię i błagam, abyś wszczepił w moje serce najżywsze uczucia wiary, nadziei i miłości oraz prawdziwą skruchę za moje grzechy i silną wolę poprawy.

Oto z sercem przepełnionym wielkim uczuciem i z boleścią oglądam w duchu Twoje pięć ran i myślą się w nich zatapiam, pamiętając o tym, dobry Jezu, co już prorok Dawid włożył w Twoje usta: „Przebodli ręce moje i nogi, policzyli wszystkie kości moje” (Ps 22,17).

Sekwencja do Ducha Świętego

Przybądź, Duchu Święty,

Ześlij z nieba wzięty

Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich,

Przyjdź, Dawco łask drogich,

Przyjdź, Światłości sumień.

O, najmilszy z gości,

Słodka serc radości,

Słodkie orzeźwienie.

W pracy Tyś ochłodą,

W skwarze żywą wodą,

W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza,

Serc wierzących wnętrza

Poddaj Twej potędze.

Bez Twojego tchnienia,

Cóż jest wśród stworzenia?

Jeno cierń i nędze.

Obmyj, co nieświęte,

Oschłym wlej zachętę,

Ulecz serca ranę.

Nagnij, co jest harde,

Rozgrzej serca twarde,

Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,

W Tobie ufającym,

Siedmiorakie dary.

Daj zasługę męstwa,

Daj wieniec zwycięstwa,

Daj szczęście bez miary.

Veni Creator Spiritus!

O Stworzycielu Duchu przyjdź,

Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg,

Niebieską łaskę zesłać racz

Sercom, co dziełem są Twych rąk.

Pocieszycielem jesteś zwan

I najwyższego Boga dar,

Tyś namaszczeniem naszych dusz,

Zdrój żywy, miłość, ognia żar.

Ty darzysz łaską siedemkroć,

Bo moc z prawicy Ojca masz,

Przez Ojca obiecany nam,

Mową wzbogacasz język nasz.

Światłem rozjaśnij naszą myśl,

W serca nam miłość świętą wlej

I wątłą słabość naszych ciał

Pokrzep stałością mocy swej.

Nieprzyjaciela odpędź w dal

I Twym pokojem obdarz wraz,

Niech w drodze za przewodem Twym

Miniemy zło, co kusi nas.

Daj nam przez Ciebie Ojca znać,

Daj, by i Syn poznany był,

I Ciebie, Jedno Tchnienie Dwóch,

Niech wyznajemy z wszystkich sił. Amen.

Codzienna modlitwa do Ducha Świętego

Duchu przenajświętszy, którego kocham z całej duszy mojej, uwielbiam Cię. Oświecaj mnie, wzmacniaj mnie, kieruj mną. Pokrzepiaj mnie, pocieszaj mnie.

Obiecuję poddać się wszystkiemu, co mnie spotka z Twej woli, i przyjąć wszystko, co pragniesz, aby mnie spotkało.

Duchu Przenajświętszy, obdarz świat pokojem.

Do Ducha Świętego

Duchu Święty, proszę Cię

o dar mądrości do lepszego poznawania

Ciebie i Twoich doskonałości Bożych;

o dar rozumu do lepszego zrozumienia

ducha tajemnic wiary świętej;

o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary;

o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował;

o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać;

o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu majestatowi z synowską miłością;

o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu,

który Ciebie, o Boże, obraża.

św. Jan Paweł II

Abym był dobry dzisiaj

Boże, dziękuję Ci za szczęśliwą noc, za to, że znowu obudziłem się do życia. Błogosław mi i pomóż, żeby to był dobry dzień. Proszę Cię, Boże, który jesteś Miłością, bym był podobny do Ciebie. Bym był dobry dzisiaj i zawsze. Bym był dobry zwłaszcza dla wszystkich w domu i w pracy. Strzeż mnie, żebym komuś krzywdy nie zrobił. Daj, żeby życie moje było radością dla mnie i dla wszystkich, z którymi mam kontakt przez cały dzień aż do wieczora. Amen.

Akt ofiarowania – rano

Uwielbiam Cię, o mój Boże, i kocham Cię z całego serca. Dziękuję Ci, żeś mnie stworzył, chrześcijaninem uczynił i tej nocy zachować raczył. Ofiaruję Ci swoje dzisiejsze uczynki. Spraw, aby wszystkie odbyły się według Twej woli i ku większej chwale Twojej. Zachowaj mnie od grzechu i od wszelkiego złego. Łaska Twoja niech będzie zawsze ze mną i z moimi najbliższymi. Amen.

Do św. Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwości złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Modlitwa codziennego ofiarowania

Boże, nasz Ojcze, ofiaruję Ci ten dzień: moje modlitwy, myśli, słowa, czyny i cierpienia. Ofiaruję Ci je w łączności z Synem Twoim, Jezusem Chrystusem, który w Eucharystii nieustannie składa się Tobie w ofierze dla zbawienia świata. Niech Duch Święty, który prowadził Jezusa, będzie dzisiaj moim przewodnikiem i moją siłą, bym mógł świadczyć o Twojej miłości. Wraz z Maryją, Matką Jezusa i Kościoła, proszę Cię szczególnie w tych intencjach, które Ojciec Święty poleca wszystkim wierzącym na ten miesiąc. Amen.

Prośby o uświęcenie dnia i pracy

Daj nam, Panie, by ten dzień był radosny, spokojny, bez grzechu, abyśmy dożyli wieczora i mogli Cię błogosławić z weselem w czystości serca. Niech blask Twego światła zajaśnieje nad nami i kieruje pracą naszych rąk. Wspomagaj łaskawie wszystkich, którzy powierzyli się naszym modlitwom, i napełnij wszelkimi dobrami ich dusze i ciała. Zajęcia nasze, prosimy Cię, Panie, natchnieniem uprzedzaj, pomocą wspieraj, aby wszelka nasza praca od Ciebie się zaczynała i z Tobą kończyła.

Boże mój, naucz mnie dobrze korzystać z czasu, który mi wyznaczyłeś, abym nic z niego nie tracił. Naucz mnie przewidywać bez udręki, wyciągać korzyści z popełnionych błędów, bez pogrążania się w ich rozpamiętywaniu. Naucz mnie łączyć pośpiech z rozwagą i statecznością, pogodę z dobrymi porywami, a zapał ze spokojem.

Przyjdź mi z pomocą, gdy rozpoczynam dzień, bo jestem człowiekiem słabym. Czuwaj nade mną, nad moim skupieniem, gdy pracuję, i sam dopełnij niedoskonałości w moich dziełach. Bądź ze mną zawsze – w pracy i odpoczynku, w radości i smutku, w powodzeniu i niepowodzeniu.

Tobie oddaję siebie i cały mój dzień, i całą moją noc. Zawsze należymy do siebie – Ty mój, a ja Twój, mój Stwórco i mój Zbawicielu!

Modlitwa kierowcy

O Panie, daj mi pewną rękę, dobre oko, doskonałą uwagę, bym nie pozostawił za sobą płaczącego człowieka. Ty jesteś Dawcą Życia – proszę Cię przeto, spraw, bym nie stał się przyczyną śmierci tych, którym Ty dałeś życie. Zachowaj, o Panie, wszystkich, którzy będą mi towarzyszyć, od jakichkolwiek nieszczęść i wypadków. Naucz mnie, bym kierował pojazdem dla dobra drugich i umiał opanować pokusę przekraczania granicy bezpieczeństwa szybkości. Spraw, aby piękno tego świata, który stworzyłeś, wraz z radością Twej łaski mogły mi towarzyszyć na wszystkich drogach moich. Amen.

Przed posiłkiem

Pobłogosław, Panie Boże, ten posiłek, który przygotowano z darów Twoich. Pobłogosław także naszą wspólnotę, abyśmy przy tym stole spotykali się w zgodzie i miłości. Niech będzie uwielbione święte imię Twoje. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Boże, dawco wszelkiego dobra, spraw, byśmy z godnością i umiarem spożywali Twoje dary. Niechaj ten posiłek będzie na Twoją chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pobłogosław, Panie Boże, dary Twoje i tych, którzy je przygotowali. Spraw łaskawie, by w rodzinie ludzkiej nie było głodnych i umierających z głodu, a nas naucz z wdzięcznością przyjmować Twoje dary. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Po posiłku

Dziękujemy Ci, Ojcze niebieski, za ten posiłek, który spożyliśmy dzięki Twojej dobroci. Nasyconych pokarmem doczesnym obdarz, Panie, głodem i pragnieniem dóbr wiecznych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze wszelkiego życia, dziękujemy Ci za dary, którymi podtrzymujesz nasze życie i siły. Spraw, byśmy przed śmiercią mogli przyjąć pokarm Ciała i Krwi Twojej, a tak posileni, wejść do życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dziękujemy Ci, wszechmogący Boże, za wszystko, co stworzyłeś dla nas i przygotowałeś rękami naszych sióstr i braci; błogosław im i obdarzaj ich opieką. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Akt ofiarowania – wieczorem

Uwielbiam Cię, o mój Boże, i kocham Cię z całego serca. Dziękuję Ci, żeś mnie stworzył, chrześcijaninem uczynił i w tym zachować raczył. Odpuść mi wszystkie grzechy przeze mnie dzisiaj popełnione, a jeśli uczyniłem coś dobrego, racz to przyjąć. Strzeż mnie tej nocy i zachowaj od niebezpieczeństw. Łaska Twoja niech będzie zawsze ze mną i z moimi najbliższymi. Amen.

Panie, pozostań z nami

Dzień się przechylił, już wieczór zapada. Pozostań z nami i z Twoim świętym Kościołem. Pozostań z nami pod wieczór dnia, pod wieczór naszego życia, pod wieczór świata. Pozostań z nami z Twoją łaską i dobrocią, z Twoim świętym słowem i sakramentami, z Twoją dla nas pociechą i błogosławieństwem. Pozostań z nami, gdy na nas nadchodzi noc zmartwień i pokus, noc ubóstwa i biedy, noc samotności i opuszczenia, noc choroby i cierpień, noc gorzkiej śmierci. Pozostań z nami i z osobami nam bardzo drogimi, z naszymi siostrami i braćmi, z małymi i dorosłymi, z tymi, co blisko i od nas daleko, ze zdrowymi i chorymi, z tymi, co się radują i co się smucą, z wszystkimi rozterkę serc przeżywającymi. Pozostań z nami i ze wszystkimi wierzącymi w Ciebie. Pozostań teraz i na wieki. Amen.

Akty strzeliste

Akty strzeliste to krótkie modlitwy, którymi wielokrotnie w ciągu dnia możemy wielbić Boga, prosić Go o przebaczenie grzechów czy inne potrzebne łaski.

- Akty uwielbienia -

Panie, Ty wiesz wszystko, Ty wiesz, że Cię kocham.

Uwielbiam Cię, Jezu, za Twe miłosierdzie.

O Jezu, uczyń mnie godnym wielbienia Ciebie.

Niech będzie uwielbione święte imię Jego!

Ojcze niebieski, bądź uwielbiony w moim Aniele Stróżu.

Niech na wieki będzie pochwalony i uwielbiony Przenajświętszy Sakrament!

Wielbię Ciebie w każdym momencie, o Żywy Chlebie nasz w tym Sakramencie!

- Akty przebłagalne -

Panie Jezu Chryste, synu Boga żywego, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

Boże, bądź miłościw mnie, grzesznemu.

Serce Jezusa włócznią przebite, zmiłuj się nad nami.

Jezu Miłosierny, wybaw mnie z jarzma grzechu!

Przebacz mi, Jezu, w miłosierdziu swoim.

Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie.

- Akty prośby i zawierzenia -

Jezu, ufam Tobie!

O Krwi i Wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie!

Jezu, każdy mój oddech poświęcam z miłością Tobie.

Serce Jezusa gorejące miłością ku nam, rozpal serca nasze miłością ku Tobie.

Daj mi tylko miłość ku Tobie i łaskę swoją, a dość będę bogaty i niczego więcej nie pragnę.

Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego.

Jezu, nadziejo duszy stęsknionej, wspomnij na mnie.

Codzienny rachunek sumienia

Dziękować Bogu, Panu naszemu, za otrzymane dobrodziejstwa.

Prosić o łaskę poznania grzechów i odrzucenia ich precz.

Żądać od duszy swojej zdania sprawy od godziny wstania aż do chwili obecnego rachunku. Czynić to, przechodząc godzinę po godzinie lub jedną porę dnia po drugiej najpierw co do myśli, potem co do słów, a wreszcie co do uczynków.

Prosić Pana, Boga naszego, o przebaczenie win.

Postanowić poprawę przy Jego łasce.

Ojcze nasz...

(por. św. Ignacy Loyola, Ćwiczenia duchowe, 43)

O dobrego męża (dobrą żonę)