Wydawca: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Kategoria: Specjalistyczne Język: polski Rok wydania: 2011

Notes Biblioteczny 1953-2008. Bibliografia zawartości ebook

oprac. Krystyna Kasprzyk

(0)

Ebooka przeczytasz na:

e-czytniku EPUB
tablecie EPUB
smartfonie EPUB
komputerze EPUB
Czytaj w chmurze®
w aplikacjach Legimi.
Dlaczego warto?
Czytaj i słuchaj w chmurze®
w aplikacjach Legimi.
Dlaczego warto?
Przeczytaj fragment ebooka

Opis ebooka Notes Biblioteczny 1953-2008. Bibliografia zawartości - oprac. Krystyna Kasprzyk

Po pięćdziesięciu pięciu latach nieprzerwanego ukazywania się, „Notes Biblioteczny” przestał być tradycyjnym, drukowanym czasopismem. Kolegium kierownicze Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, zadecydowało o wydawaniu biuletynu wyłącznie formie elektronicznej.

Bibliografia rejestruje artykuły, które ukazały się w „Biuletynie/Notesie” w trakcie wydawania drukowanej postaci pisma w latach 1953–2008. Całość materiału bibliograficznego ułożono, na podstawie kryterium treściowego, systematycznie w dziesięciu działach, podzielonych w zależności od ilości i różnorodności materiału bibliograficznego na poddziały pierwszego i drugiego stopnia. Inspiracją dla układu bibliografii był pierwszy podział strukturalny pisma […], rozbudowany wg potrzeb uporządkowania publikacji wykraczających swą tematyką poza granice pierwotnego podziału. W obrębie działów i poddziałów materiały uszeregowano w porządku chronologicznym wg lat publikacji, w obrębie poszczególnych lat zastosowano układ alfabetyczny, gdzie czynnikiem segregującym jest pierwsze słowo tytułu.

Zrąb główny uzupełniają: indeks autorów i indeks osobowo-przedmiotowy, wykaz tytułów czasopism, z których pochodzą przedruki artykułów lub/i ich fragmentów oraz tabele statystyczne: nr 1, Chronologiczny wykaz redaktorów wraz z okresem pracy w redakcji; nr 2, Zestawienie liczbowe autorów publikujących wg ich miejsca zatrudnienia; nr 3-6, Zestawienie wydanych numerów z wyszczególnieniem numerów podwójnych, wysokością nakładu, objętością i formatem.

Opinie o ebooku Notes Biblioteczny 1953-2008. Bibliografia zawartości - oprac. Krystyna Kasprzyk

Fragment ebooka Notes Biblioteczny 1953-2008. Bibliografia zawartości - oprac. Krystyna Kasprzyk


BiblioTheca
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
31
Prace Bibliograficzne nr 11

Notes
Biblioteczny
1953-2008

Bibliografia zawartości

opracowała
Krystyna Kasprzyk

Kraków 2011WSTĘP

Po pięćdziesięciu pięciu latach nieprzerwanego ukazywania się, „Notes Biblioteczny” przestaje być tradycyjnym, drukowanym czasopismem. Kolegium kierownicze Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, będące jednocześnie Zespołem Redakcyjnym [1], zadecydowało o wydawaniu biuletynu wyłącznie formie elektronicznej.

Decyzję tę podjęto kierując się wieloma przesłankami, poczynając od zupełnie prozaicznych (wzrastające koszty druku, trudności z kolportażem, opóźnienia edycji związane z przedłużającym się procesem „produkcji” kolejnych zeszytów) po kluczowe, wynikające z jego historycznej roli w środowisku. „Notes Biblioteczny” jako czasopismo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, w swej długiej tradycji zawsze podążało za zmieniającymi się standardami bibliotecznej pracy, ba! było w awangardzie zmian czy wręcz je inicjowało, na swoją regionalną miarę. Tak, miejmy nadzieję [2] stanie się i tym razem. W epoce prężnie rozwijających się bibliotek cyfrowych nastał czas na cyfrowe czasopisma fachowe.

Tytuł

Czasopismo czterokrotnie zmieniało tytuł. Zaczęło się ukazywać w marcu 1953 r. pod tytułem „Biuletyn Bibliograficzno-Informacyjny”. W latach 1955-1960 (od nr 1/15 do nr 3/68) zmieniło tytuł na „Biuletyn Informacyjno-Bibliograficzny”. Najdłużej, bo od roku 1960 do 1997 (od nr 4/69 do nr 2/188) ukazywało się pod tytułem „Biuletyn Informacyjno-Instrukcyjny”. W tym czasie incydentalnie numer specjalny 108 z 1976 r. ukazał się pod tytułem „Biuletyn Informacyjny”. W 1998 r. nastąpiła ostatnia zmiana tytułu i od nr 1/189 czasopismo ukazywało się jako „Notes Biblioteczny” [3]. Tytuł ten zachowany zostanie również dla wydania elektronicznego.

Wydawca

Wydawcą pisma do 1955 r. (nr 2/16) była Miejska Biblioteka Publiczna w Krakowie. W latach 1955-1958, po połączeniu bibliotek Miejskiej i Wojewódzkiej – Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Krakowie (od nr 2/17 do nr 9/45). Z początkiem roku 1958 wydawca powraca od poprzedniej nazwy [4] i przez kolejnych 35 lat jest nim Miejska Biblioteka Publiczna w Krakowie (od nr 1/46 do nr 2/174). W latach 1989-1995 (od nr 1/157 do nr 3-4/183-184) czasopismo wydawane było we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie [5]. W czerwcu 1993 r. następuje kolejna zmiana nazwy wydawcy i w latach 1993-2008 „Biuletyn/Notes” wydawany jest przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie [6].

Historia i zarys problematyki pisma

Historia czasopisma nierozerwalnie wiąże się z historią wydającej go biblioteki, a jego początki, prócz ciągłego poszukiwania odpowiedniego profilu, były odzwierciedleniem jej niełatwej ówcześnie sytuacji kadrowej i lokalowej.

Okres powojenny dla bibliotekarstwa publicznego w Krakowie był niezwykle trudny. Powołana do życia w 1945 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Krakowie [7], której spadkobierczynią jest obecna biblioteka wojewódzka, budowała swoje zręby od podstaw. Przez kilkanaście lat działała w warunkach prowizorycznych, w lokalach zastępczych, które nie umożliwiały organizacji podstawowych agend obsługi czytelnika. Zadania te spełniały organizowane na terenie miasta wypożyczalnie i punkty biblioteczne. Do końca 1950 r. MBP zorganizowała w Krakowie 10 filii i 44 punkty [8]. W tym czasie w Bibliotece Głównej uruchomiona została pierwsza i tylko jedna agenda – Czytelnia Naukowa z 30 miejscami dla czytelników [9]. W kolejnych latach sieć filii i punktów bibliotecznych nadal dynamicznie się rozwijała, a w Bibliotece Głównej w obrębie księgozbioru podstawowego Czytelni Naukowej zaczęto organizować warsztat informacyjno-bibliograficzny i udzielać informacji bibliotecznych i bibliograficznych. Wtedy to zrodziła się idea wydawania w Krakowie regionalnego czasopisma bibliotecznego [10].

Dla usprawnienia pracy informacyjnej i ściślejszej współpracy centrali z placówkami zaczęliśmy w marcu 1953 r. wydawać „Biuletyn Bibliograficzno-Informacyjny”. Ubogi był ten Biuletyn i mizerny miał wygląd zewnętrzny aż do 1957 roku, bo wydawany był systemem gospodarczym [11].

– tak początki „Biuletynu” wspomina dr Józef Korpała, ówczesny dyrektor biblioteki, pomysłodawca i założyciel pisma.

Całością spraw redakcyjnych zajmowała się Zdzisława Vogel, samodzielna pracownica ds. informacji w Czytelni Naukowej oraz Teresa Bieńkowska, kierowniczka Oddziału Przybytków.

Adresatami czasopisma mieli być przede wszystkim bibliotekarze. Zapotrzebowanie na literaturę fachową, która mogłaby stanowić pomoc w codziennej pracy, było ogromne. Brakowało podręczników i poradników, a ukazujące się już wprawdzie ogólnopolskie periodyki bibliotekarskie [12] nie zawsze były dostępne w małych, nowo organizowanych filiach i punktach bibliotecznych. Każda informacja płynąca z centrali do filii była bardzo cenna.

Podejmując wydawanie stałego Biuletynu… centrala MBP pragnie przyjść z pomocą zarówno bibliotekarzom pracującym w bibliotekach dzielnicowych i punktach bibliotecznych, jak i czytelnikom. Biuletyn będzie zawierał przegląd tych nowości, jakie zostały przydzielone bibliotekom w miesiącu poprzedzającym ukazanie się Biuletynu […]. Ponadto podawać się będzie krótkie informacje z życia i działalności Biblioteki [13].

Przytoczone założenia programowe nowego pisma, opublikowane w pierwszym zeszycie „Biuletynu” w marcu 1953 r., realizowane były przez kolejne dwa lata. Numery od 1 do 3/17 były de facto informatorami o nabytkach biblioteki. Wykazy nowości podawano w układzie wg działów „Przewodnika Bibliograficznego” i opatrywano adnotacjami treściowymi zaczerpniętymi z „Nowych Książek” lub innego źródła bibliograficznego. Już jednak od nr 2 obok nabytków zaczęła pojawiać się „Kronika biblioteki”, początkowo bardzo nieregularnie, w postaci kilkuzdaniowych notatek, później jako stała rubryka (od 1956 r.). Od nr 3 systematycznie zamieszczane były artykuły wstępne, najczęściej okolicznościowe, pisane przez dyrektora Józefa Korpałę lub ówczesną redaktorkę Zdzisławę Vogel.

Zapowiedzią pierwszej zmiany w profilu czasopisma było opublikowanie w 1955 r. w nr 4/18 tematycznego zestawienia bibliograficznego poświeconego Krakowowi. Przygotowano je w związku z obchodzonymi „Dniami Krakowa” w powołanym do życia Dziale Informacyjno-Bibliograficznym. Od tej pory „Biuletyn” zasadniczo zmienił swoje oblicze. Wykazy nabytków zastąpione zostały przez celowo dobrane artykuły informacyjno-zagadnieniowe, do których często dołączane były zestawienia bibliograficzne.

W pracy z bibliotekarzem i czytelnikiem nie poprzestajemy na służbie biernej, ale staramy się uprzedzać zapotrzebowania i w tym celu zaczęłyśmy umieszczać w Biuletynie bibliografie rocznicowe i omawiać aktualne tematy [14].

W latach 1955-1961 opublikowano ponad 100 takich materiałów, dostarczając czytelnikom obszerny i różnorodny serwis zestawień bibliograficznych tematycznych i rocznicowych, bibliografii osobowych i materiałów biograficznych mających na celu przybliżenie sławnych osób z kręgu historii, literatury, kultury i sztuki. Tematyce rocznicowej starano się, gdzie tylko było to możliwe, nadawać regionalny charakter, publikując artykuły dotyczące Krakowa i regionu. W kolejnych latach ten rodzaj publikacji rozwijał się nadal, przybierał różnorodne formy: od wykazów literatury na określone tematy po bibliografie adnotowane, scenariusze wystaw, pogadanki i mini-eseje omawiające aktualne tematy literackie, kulturalne czy społeczne. Był obecny w „Biuletynie”, choć mniej licznie, niemal do końca jego drukowanej postaci. Ostatnia bibliografia dotycząca nominacji do literackiej Nagrody NIKE ukazała się w 2004 r. w nr 2/202.

Od 1957 r., obok wspomnianych wyżej opracowań, coraz więcej miejsca na łamach pisma zaczęły zajmować publikacje instrukcyjne z zakresu pedagogiki bibliotecznej i pracy z czytelnikiem oraz informacje o kierunkach i efektach działalności biblioteki macierzystej i bibliotek publicznych w Krakowie i w „terenie”. Tematyka związana z pracą bibliotek, artykuły omawiające własne doświadczenia, materiały instrukcyjne i opisowe w latach kolejnych przeważały nad materiałami informacyjnobibliograficznymi. Nie bez wpływu na ten stan rzeczy miał fakt powołania w Bibliotece Głównej w połowie 1959 r. Działu Instrukcyjno-Metodycznego. Od 1961 r. dział ten przejął obowiązek redagowania pisma i przyczynił się do wzbogacenia jego treści. Coraz częściej zamieszczane były scenariusze montaży literackich, wieczorów bajek, propozycje konkursów czytelniczych, konspekty lekcji bibliotecznych. Dyskutowano na jego łamach o bieżących problemach pracy z czytelnikiem. Omawiano zagadnienia techniki bibliotecznej: gromadzenia, opracowania, konserwacji i udostępniania zbiorów. W każdym roku ukazywało się też kilkanaście artykułów na temat macierzystej placówki i innych bibliotek publicznych.

W 1960 r. w nr 3/68 po raz pierwszy opublikowane zostało sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Od tego czasu sprawozdania w opracowaniu dr. Józefa Korpały, a później jego następcy dr. Józefa Zająca, pojawiały się rokrocznie w pierwszym zeszycie „Biuletynu” przez kolejne 35 lat (do 1995 r.). Podobnie stałym elementem każdego rocznika czasopisma była Kronika MBP/WBP w Krakowie. W latach 1979-1996 publikowano także Kronikę WBP w Tarnowie, a od 1993 r. również MBP w Tarnowie. Kroniki te, obok sprawozdań, stanowią najpełniejszą dokumentację pracy bibliotek.

Zakres tematyczny czasopisma w tym czasie porządkował wprowadzony przez redakcję w 1968 r. (od nr 4/95) stały podział na działy: I. Problemy pracy czytelniczej; II. Zagadnienia informacji bibliograficznej i bibliotecznej; III. Z życia bibliotek; IV. Sylwetki bibliotekarzy; V. Kronika. Taka struktura czasopisma zachowała się do 1976 r. (do nr 109).

W połowie lat siedemdziesiątych MBP w Krakowie nawiązała kontakty zagraniczne. Dzięki nim na łamach „Biuletynu” coraz częściej zaczęły pojawiać się artykuły o bibliotekach w Lipsku, Paryżu, Pradze, Liége, Wielkim Tyrnowie, Berkshire. Były to przede wszystkim relacje z wzajemnych wizyt, ale także publikacje będące wynikiem współpracy, w tym również autorów zagranicznych.

Interesującą innowacją, zmierzającą do poszerzenia problematyki pisma o teoretyczne aspekty bibliotekarstwa i informacji naukowej, było uczynienie z „Biuletynu” miejsca debiutów naukowych studentów i młodych adeptów bibliotekoznawstwa. Począwszy od nr 114 z 1978 r., redakcja rozpoczęła publikowanie tekstów przygotowanych w ramach zajęć programowych na zaocznych studiach Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach następnych publikowano także fragmenty prac dyplomowych przygotowywanych już nie tylko na UJ, ale także w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Edukacji Narodowej w Krakowie i na Uniwersytecie Śląskim.

Z czasem „Biuletyn” zaczął gościć na swoich łamach uznanych autorów, doświadczonych pracowników naukowych i bibliotekarzy. Zaczęły pojawiać się artykuły i rozprawy teoretyczne poświęcone najnowszym tendencjom rozwoju bibliotekarstwa. Opracowania dotyczące historii bibliotek, ciekawych księgozbiorów, zagadnień prasoznawczych, czytelnictwa czy biblioterapii. Począwszy od lat dziewięćdziesiątych także artykuły dotyczące zarządzania i marketingu bibliotecznego, rozwoju usług bibliotecznych o nowe sektory, np. informację biznesową, czy wreszcie omawiające zagadnienia związane z automatyzacją procesów bibliotecznych i z dokumentami bibliotecznymi na nowych nośnikach. Niemało miejsca na łamach czasopisma w owym czasie poświęcono problemom organizacji sieci bibliotecznej w kontekście zmian w administracyjnym podziale kraju, tworzeniu bibliotek powiatowych, a także aspektom prawnym działalności bibliotecznej. Nowe tendencje w redagowaniu pisma ujawniły się wyraźnie od 1996 r., kiedy to otrzymuje ono również nowy tytuł i staje się „Notesem Bibliotecznym”. Po raz drugi wprowadzony zostaje podział strukturalny pisma na trzy stałe działy: I. Artykuły, II. Materiały informacyjne, III. Kronika, a w 1997 r. wprowadzony zostaje dział IV. Prawo a Biblioteka. Podział ten utrzymuje się do końca publikowania pisma w formie tradycyjnej, wyjąwszy cztery ostatnie zeszyty, które z założenia miały mieć charakter monograficzny, poświęcony konkretnemu zagadnieniu. W trzech z nich, z wyłączeniem ostatniego zeszytu (nr 1/209 z 2008 r.), zachowano w niezmienionej postaci jedynie dział III. Kronika.

Numery specjalne

Spośród 209 wydanych zeszytów „Biuletynu/Notesu”, 8 miało charakter numerów specjalnych. Zawierały one dokumentację większych i ważniejszych wystaw bibliotecznych i materiały z sesji naukowych:

– nr 3/94 z 1968 r. poświęcony był powojennemu dorobkowi poetyckiemu krakowskiego środowiska literackiego;

– nr 100 z 1971 r. zawierał materiały z sesji popularnonaukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu XXV-lecia Biblioteki;

– nr 102 z 1973 r. prezentował materiały wprowadzające do wystawy Kopernik w literaturze;

– nr 104 z 1973 r. był katalogiem wystawy poświęconej Krakowowi jako ośrodkowi nauki kultury i sztuki;

– nr 106 z 1974 r. zawierał wybór literatury o Krakowie i Ziemi Krakowskiej, opublikowanej w XXX-leciu PRL;

– nr 106 [!] z 1975 r. prezentował wyniki badań nad modelem biblioteki publicznej prowadzonych w Zakładzie Pedagogiki Dorosłych, Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego;

– nr 107 z 1975 r. powstał z okazji 100-lecia urodzin Władysława Orkana i zawierał dwuzakresową bibliografię osobową autora;

– nr 108 z 1975 r. zamieszczał materiały z sesji naukowej Współczesny obieg literatury.

Oprócz numerów specjalnych publikowano również zeszyty jednorodne tematycznie. Taki charakter miał nr 123 z 1980 r. poświęcony niemal w całości Władysławowi Wolskiemu, zmarłemu w tym roku byłemu dyrektorowi WBP w Krakowie; nr 2/138 z 1984 r. poświęcony 40-leciu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej; nr 2/142 z 1985 r. wydany z okazji 80-lecia urodzin doc. dr. Józefa Korpały. Jednorodne tematycznie były też cztery ostatnie zeszyty Notesu Bibliotecznego.

Zespół redakcyjny

Przez ponad pół wieku wydawania „Biuletynu/Notesu” w jego redakcji pracowały łącznie 53 osoby. W różnych okresach zespoły redakcyjne były małe, trzyosobowe lub liczne – piętnastoosobowe. Tworzyli je bibliotekarze Miejskiej/Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie lub we współpracy z pracownikami innych bibliotek publicznych Krakowa i województwa.

Początkowo zespół redakcyjny był bardzo stabilny. Tworzący go bibliotekarze współpracowali z redakcją czasopisma przez wiele lat, najczęściej do czasu przejścia na emeryturę, a czasami jeszcze dłużej. Zmiany w redakcji związane były z poszerzaniem się zasięgu oddziaływania MBP/WBP w Krakowie, z przyjmowaniem do redakcji przedstawicieli innych bibliotek z nią współpracujących. Przez 43 lata wydawania czasopisma, od roku 1953 do 1995 w redakcji pracowały łącznie 24 osoby, a średnia uczestnictwa w kolegium redakcyjnym wynosiła ponad 13 lat. W następnym okresie zmiany składu redakcji następowały znacznie szybciej i nie miały już, jak poprzednio, charakteru zmian uzupełniających, ale były bardziej radykalne. Dwukrotnie, w latach 1996 i 2006 wymieniony został cały zespół redakcyjny, a między tymi zmianami w skład kolegium wchodzili coraz to nowi pracownicy, zastępując swoich odchodzących kolegów. Na przestrzeni ostatnich 13 lat (1996-2008) zespół redakcyjny „Biuletynu/Notesu” tworzyło łącznie 30 osób, o średnim stażu pracy w redakcji nie dłuższym niż 3,2 roku [15].

Skład zespołu redakcyjnego opublikowany został po raz pierwszy w 1964 r. w nr 1-2/84-85. Stanowili go pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie: redaktor naczelny dr Józef Korpała, bibliograf, współtwórca nowoczesnego bibliotekarstwa, organizator i wieloletni dyrektor biblioteki (w redakcji: do 1989); Teresa Bieńkowska, bibliografka, pracownica Działu Informacyjno-Bibliograficznego, od 1980 r. jego kierowniczka (w redakcji: do 1994); Anna Jaworska, instruktorka, w latach 1959-1991 kierowniczka Działu Instrukcyjno-Metodycznego (w redakcji: do 1994); Zdzisława Vogel, bibliografka, w latach 1955-1979 kierowniczka Działu Informacyjno-Bibliograficznego (w redakcji: do 1990); Alicja Warmuzek, instruktorka w Dziale Instrukcyjno-Metodycznym (w redakcji: do 1975). Redakcja w tym składzie pracowała przez wiele lat, zasilana jedynie czasowo przez innych pracowników MBP – Michalinę Grekowicz-Hausnerową (w redakcji: 1965-1967), Bogumiłę Pacholską (w redakcji: 1972-1973), Kazimierza Ptaka (w redakcji: 1974). W 1968 r. dr Józef Korpała ustępuje z funkcji redaktora naczelnego i powierza tę godność swojemu zastępcy dr. Józefowi Zającowi (w redakcji: do 1995).

Zasadnicze zmiany przynosi rok 1975. Dr Józef Korpała po 30 latach kierowania biblioteką przechodzi na emeryturę, a w wyniku kolejnych zmian administracyjnych następuje ponowne połączenie MBP i WBP w Krakowie [16]. Stanowisko dyrektora połączonych bibliotek powierzone zostaje dr. Józefowi Zającowi. Dyrektor byłej WBP prof. Jacek Wojciechowski obejmuje stanowisko wicedyrektora. W obliczu nowych obowiązków dr Józef Zając rezygnuje z funkcji redaktora naczelnego, a całość spraw wydawniczo-poligraficznych, w tym także redakcję i edycję „Biuletynu” powierza nowoutworzonemu Oddziałowi Poligraficzno-Wydawniczemu i Współpracy z Zagranicą [17]. Kierownikiem tego Oddziału zostaje Stanisław Kaszyński (w redakcji: 1975-1995). On też obejmuje funkcję redaktora naczelnego. Skład redakcji poszerzony zostaje o kierowniczkę Działu Terenowego, utworzonego z pracowników byłej WBP – Krystynę Strzelecką (w redakcji: 1976-1995). W kolejnych latach kolegium redakcyjne zasilają także pracownicy z bibliotek publicznych spoza Krakowa: Zofia Mańka, dyrektorka MBP w Tarnowie (w redakcji: 1979-1982); Ewa Wargowska, dyrektorka MBP w Myślenicach (w redakcji: 1980-1994); Zofia Rogowska, dyrektorka MBP w Tarnowie (w redakcji: 1982-1995) i Alina Śmiszkiewicz, kierowniczka Działu Informacyjnego WBP w Tarnowie (w redakcji: 1982-1994). W 1983 r. do zespołu przystępuje Maria Pieniążek, instruktorka, specjalistka w zakresie czytelnictwa dzieci i młodzieży, latach 1991-1998 kierowniczka Działu Instrukcyjno-Metodycznego MBP w Krakowie (w redakcji: do 1995). W takim składzie redakcja pracuje do roku 1989. W nr 3/159 po raz pierwszy w składzie redakcji czasopisma brakuje nazwiska jego pomysłodawcy i założyciela, zmarłego w maju 1989 r. Józefa Korpały. W rok później „Biuletyn” pozbawiony zostaje kolejnego filaru, jakim była przez 38 lat redakcyjnej pracy odchodząca na emeryturę w 1990 r. Zdzisława Vogel.

W 1991 r. redaktorem naczelnym zostaje ponownie dr Józef Zając, a poprzedni wieloletni redaktor Stanisław Kaszyński obejmuje funkcję sekretarza redakcji. W tym też roku do współpracy przy redagowaniu pisma przystępują dyrektorzy bibliotek samorządowych Krakowa: Barbara Czerkawska (Nowa Huta, w redakcji: 1991-1995), Anna Wiśniewska (Krowodrza, w redakcji: 1991-1995 i 2000-2007, jako dyrektor WBP w Krakowie), Franciszek Olszewski (Podgórze, w redakcji: 1991-1995). W skład kolegium wchodzi też Maria Garczyńska, instruktorka z Działu Instrukcyjno-Metodycznego (w redakcji: 1991-1995). W dwa lata później do redakcji dołącza Janina Kania, dyrektorka reaktywowanej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie, a w roku następnym Krystyna Philipp, dyrektorka nowoutworzonej z byłych filii MBP, Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej (w redakcji: 1994-1995).

Przełomowe dla redakcji „Biuletynu” okazują się lata 1994-1995. Na emeryturę przechodzą i opuszczają redakcję kolejni wieloletni redaktorzy. Jest wśród nich Teresa Bieńkowska, współtwórczyni „Biuletynu”, najdłużej współpracująca z redakcją pisma; Anna Jaworska niestrudzenie wspierająca redakcję pomimo przejścia na emeryturę jeszcze przez kilka lat; Ewa Wargowska i Alina Śmiszkiewicz. Pozostały zespół pracuje jeszcze przez rok. W połowie 1995 r. z powodu jednoczesnego przejścia na emeryturę, redakcja „Biuletynu” pozbawiona zostaje zarówno redaktora naczelnego dr. Józefa Zająca, jak i byłego redaktora i sekretarza redakcji – Stanisława Kaszyńskiego.

W 1996 r. stanowisko dyrektora WBP w Krakowie obejmuje prof. Jacek Wojciechowski. Rozwiązuje dotychczasową redakcję i powołuje nowy zespół składający się z młodych pracowników WBP. Redaktorem naczelnym zostaje Michał Grzeszczuk, kierownik Działu Planowania i Współpracy (w redakcji: do 1999), sekretarzem Joanna Kmiecińska-Maciejewska, z Działu Informacyjno-Bibliograficznego (w redakcji: do 2000), a członkiem redakcji Sebastian Grudzień, pracownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego (w redakcji: 1996-1997). W 1998 r. do zespołu przystępuje Tadeusz Trytek, kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego WBP w Tarnowie (w redakcji: 1998-2007), Halina Dudek, instruktorka Działu Terenowego WBP w Krakowie (w redakcji: 1998-1999) oraz Ewa Klimek (w redakcji: 1998) i Maria Bała (w redakcji: 1998-2002), pracownice Działu Szkoleń i Promocji WBP w Krakowie. Do 2000 r. w zespole redakcyjnym kierowanym przez Michała Grzeszczuka pracują jeszcze Monika Rząsa (w redakcji: 2000-2005) i Elżbieta Zwarycz (w redakcji: 1999-2007), instruktorki Działu Terenowego WBP w Krakowie.

W 2000 r. redaktorem naczelnym zostaje Zofia Lewicka-Depta, obejmując jednocześnie stanowisko kierownika Działu Planowania i Kooperacji WBP w Krakowie. Funkcję redaktora pełni przez dwa lata. W tym czasie do zespołu redakcyjnego „Notesu” przystępują kolejni pracownicy WBP: ponownie po pięcioletniej przerwie Anna Wiśniewska, zastępczyni dyrektora, a od 2006 r. dyrektorka WBP w Krakowie i Marcin Biernat, pracownik Działu Informacyjno-Bibliograficznego (w redakcji: 2000), a także przedstawiciele bibliotek samorządowych województwa małopolskiego: Stanisława Niedziela, kierowniczka filii dla dzieci i młodzieży MBP w Oświęcimiu, (w redakcji: 2000-2005) i Hanna Trojanowska z MBP w Chrzanowie (w redakcji: 2000-2005), a w roku następnym Lidia Staromłyńska, pracownica Działu Automatyzacji WBP w Krakowie (w redakcji: 2001-2003).

Kolejna zmiana następuje w 2002 r. Monika Rząsa, dotychczasowy sekretarz redakcji obejmuje funkcję redaktora naczelnego. Do współpracy pozyskuje Joannę Latałę, pracownicę Działu Szkoleń i Promocji (w redakcji: 2003-2005) i Wojciecha Kowalewskiego, instruktora-informatyka z Działu Automatyzacji (w redakcji: 2003-2005). W 2004 r. kolegium redakcyjne pisma, w charakterze konsultanta wspiera powołany na stanowisko dyrektora WBP w Krakowie dr Artur Paszko.

W 2006 r. Zarządzeniem dyrektora WBP w Krakowie [18] regulującym procedury wydawania czasopisma powołany został nowy skład zespołu redakcyjnego. Tworzyli go kierownicy działów głównych biblioteki: Maria Cibicka (Dział Udostępniania), Teresa Gawęda (Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów), Krystyna Kasprzyk (Dział Informacyjno-Bibliograficzny), Ewa Polkiewicz (Księgowość), Milena Kołodziej (Dział Automatyzacji), Piotr Łężniak (Dział Administracyjno-Gospodarczy), Ireneusz Ptaszek (Dział Instrukcyjno-Metodyczny), Ewa Skoczek (Regionalne Centrum Integracji Społecznej) oraz Olga Kalińska (Regionalne Centrum Badań Czytelniczych). Redaktorem naczelnym została Anna Wiśniewska, a sekretarzem Mirosław Golanko (pracownik ds. Public Relation) i kolejno jego następcy: Jakub Krzyszycha, Jerzy Woźniakiewicz. Od tej pory każdorazowo do opracowania kolejnego, zazwyczaj monograficznego numeru, powoływany był z zespołu redaktor odpowiedzialny. W okresie 2006-2008 wydano trzy takie zeszyty „Notesu”, których redaktorami odpowiedzialnymi byli: Krystyna Kasprzyk (2006, nr 2/206), Ewa Skoczek (2007, nr 1/207) i Elżbieta Zwarycz (2007, nr 2/208). Ostatni nr czasopisma (2008, nr 1/209) zredagowany został przez Katarzynę i Rafała Kopeć, nie będących pracownikami WBP w Krakowie, członków zespołu realizującego projekt „Biblioteka – moje ulubione miejsce” [19].

Formy pracy redakcyjnej

Formy pracy redakcyjnej w ciągu półwiecza zmieniały się. Niezmienna wydaje się jednak troska kolejnych redaktorów naczelnych i członków redakcji o to, by czasopismo prezentowało godziwy poziom i odpowiadało na zmieniające się potrzeby jego czytelników. Dowodzą tego wypowiedzi kolejnych redaktorów czasopisma:

– rok 1958, Teresa Bieńkowska, Zdzisława Vogel:

Zmierzaliśmy do tego, aby biuletyn stał się pomocą dla bibliotekarzy i innych pracowników oświatowych w pracy z czytelnikiem… spełniał jak najlepiej swoje zadanie, aby zaspokajał potrzeby bibliotekarzy, działaczy oświatowych i wszystkich miłośników książki [20].

– rok 1987, Stanisław Kaszyński:

Analizując zawartość poszczególnych numerów łatwo dostrzec przewagę materiałów informacyjnych nad niezbędnymi w codziennej pracy bibliotek opracowaniami instrukcyjno-metodycznymi. Zespól redakcyjny od kilku lat czyni starania, by te proporcje zmienić [21].

– rok 1997, Michał Grzeszczuk:

W redakcji staramy się, aby charakter zamieszczanych materiałów odpowiadał rzeczywistym potrzebom adresatów pisma. […] Poświęcając wiele miejsca praktyce pracy bibliotekarskiej, nie rezygnujemy z prezentacji najnowszych kierunków rozwoju wiedzy o bibliotece i informacji [22].

Aby utrzymać deklarowane priorytety podejmowano różne działania konsultacyjne. Po raz pierwszy informacje na ten temat znajdujemy w wypowiedzi dr. Józefa Korpały, który podsumowując pewien etap rozwoju biblioteki pisał:

został powołany zespół konsultacyjny, składający się z przedstawicieli działów: metodycznego, sieci, opracowania, zakupu, informacji, czytelni, biblioteki w Nowej Hucie, który będzie opracowywał wspólnie zagadnienia dotyczące szkolenia oraz materiały do biuletyn[23]. [podkreśl. kk]

Dwukrotnie, w latach 1959 i 1959 ogłaszany był apel do czytelników z prośbą o wyrażanie opinii na temat czasopisma i jego przydatności w pracy. Nadesłane materiały były analizowane i wykorzystywane przy redagowaniu „Biuletynu”, w poszukiwaniu dla pisma jak najbardziej interesującego i użytecznego dla odbiorców profilu [24].

Najwięcej trudności sprawiało redakcji pozyskiwanie do współpracy doświadczonych autorów i dobrych, na rozsądnym poziomie merytorycznym tekstów.

…kłopoty z pozyskiwaniem autorów, zwłaszcza tych o wyrobionej pozycji i autorytecie, podzielamy z innymi redakcjami regionalnych pism bibliotekarskich [25].

Robocze posiedzenia zespołu redakcyjnego odbywały się zazwyczaj 1-2 razy w kwartale/półroczu i poświęcone były analizie zawartości ostatniego numeru i zatwierdzeniu materiałów do numeru kolejnego. Całość prac związanych z przygotowaniem zeszytów czasopisma do druku, tj. opracowanie redakcyjne tekstów, konsultacje z autorami, korekty i dobór materiału ilustracyjnego wykonywał redaktor naczelny lub/i sekretarz redakcji. Dopiero w końcowym okresie wydawania postaci drukowanej pisma korekta materiałów do kolejnych zeszytów wykonywana była przez doświadczonego korektora.

Zespół techniczny

Omówienie zespołu redakcyjnego byłoby niepełne gdyby nie wspomnieć o technicznych współpracownikach i wytwórcach „Biuletynu”. Przez wiele lat istotny wkład w tworzenie i estetykę czasopisma wnosiła Janina Szelerewicz, doświadczona maszynistka przepisująca wszystkie publikowane na jego łamach teksty (w latach: 1983-1993). Od 1994 r. skład czasopisma wykonywany był komputerowo, początkowo przez Beatę Trzaskę i Lucynę Hanus, a następnie Marię Jakubowską (w latach: 1995-2007), pracownice Oddziału Poligraficzno-Wydawniczego. Korektę tekstów wykonywała Elżbieta Świerczek, pracownica sekretariatu (w latach: 1991-1995) i Iwona Górny, kierownik Oddziału Informacji Naukowej i Bibliograficznej (w latach: 2006-2007).

Drukiem, na urządzeniach Pracowni Małej Poligrafii zajmowali się maszyniści offsetowi i operatorzy urządzeń poligraficznych: Krzysztof Brasławski (w latach: 1977-1982), Jacek Krawcewicz (w latach: 1981-1983), Jacek Szczęsnowicz, początkowo pracownik, a od 1986 r. kierownik Pracowni Introligatorsko-Poligraficznej (w latach: 1981-2007), Waldemar Kaczmarski (w latach: 1982-1985), Gerard Pudełek (w latach: 1986-1989), Sławomir Czechowski (w latach: 1990-1991), Jarosław Szczypczyk (w latach: 1991-2007).

Szycie i oprawa „Biuletynu/Notesu” wykonywana była również w MBP/WBP w Pracowni Introligatorsko-Poligraficznej przez introligatorów: Leokadię i Zdzisława Grzesiaków (w latach: 1977-1986) oraz Alicję Sypkę (w latach: 1991-2007).

Zespół autorski

Na łamach „Biuletynu/Notesu” na przestrzeni omawianych lat publikowało łącznie 393 autorów. W przeważającej większości byli to czynnie uprawiający zawód bibliotekarze.

Najliczniejszą grupę autorów (29,8%) stanowili pracownicy MBP/WBP w Krakowie [26], z czego znaczną część stanowili redaktorzy. Początkowo zespół autorski był właściwie tożsamy z redakcyjnym. Członkowie kolegium publikowali swoje artykuły i prace przygotowywane specjalnie do kolejnych numerów czasopisma. Spośród pierwszego zespołu redakcyjnego wywodzą się autorzy najliczniej publikowanych artykułów: Zdzisława Vogel (212), Teresa Bieńkowska (210), Anna Jaworska (78), Józef Korpała (74). Do szczególnie aktywnych w tej grupie autorów należeli również Jacek Wojciechowski (103) i Józef Zając (64). Mniejszą liczbę publikacji, ale również znaczącą zanotowali Halina Fleszar (42), Stanisław Kaszyński (33), Alicja Warmuzek (22), Krystyna Strzelecka (20), Maria Pieniążek i Michalina Grekowicz-Hausnerowa (po 17) [27]. Wśród pracowników MBP/WBP w Krakowie do rzadkości należeli autorzy jednego tekstu.

Drugą pod względem liczebności grupę (25,2%) tworzyli autorzy – bibliotekarze z mniejszych ośrodków, publikujący często 1-2 artykuły, pragnąc w ten sposób podzielić się swymi doświadczeniami i dorobkiem z innymi bibliotekarzami, odbiorcami pisma. Większą aktywność w tej grupie wykazywali prawie wyłącznie członkowie redakcji: Zofia Rogowska (42), Alina Śmiszkiewicz (22), Tadeusz Trytek (8), Ewa Wargowska (5), a spoza zespołu redakcyjnego: Teresa Nalepa, dyrektorka MBP w Myślenicach (9); Jolanta Marszalska kierowniczka Oddziału Starej Książki WBP w Tarnowie (8), Katarzyna Wawrzeń, dyrektorka MBP w Proszowicach (7).

Z biegiem lat krąg autorów piszących do „Biuletynu/Notesu” poszerzał się o przedstawicieli innych niż bibliotekarstwo publiczne środowisk. Byli to pracownicy bibliotek naukowych (4,8%), pedagogicznych i szkolnych (3,6%), a także autorzy zagraniczni, najczęściej również bibliotekarze (2,3%). Coraz licznej na łamach pisma publikowali też pracownicy naukowi krakowskich uczelni (12 %), studenci i doktoranci (5,3%), głównie reprezentujący bibliotekoznawstwo lub nauki pokrewne, ale również specjaliści z innych dziedzin. Przedstawiciele tych grup autorów publikowali w „Biuletynie/Notesie” wyłącznie jeden artykuł, wyjątkowo nie więcej niż trzy.

Od początku ukazywania się pisma do lat dziewięćdziesiątych autorzy zamieszczanych w nim artykułów nie otrzymywali honorariów czy innego ekwiwalentu. Symboliczne honoraria, nie przekraczające 70-100 zł za artykuł, wprowadzono po 1995 r. i stosowano nieregularnie. Wyższe honoraria otrzymywali wyłącznie autorzy wywodzący się spoza biblioteki macierzystej, czy innych bibliotek publicznych, najczęściej pracownicy naukowi.

Wygląd zewnętrzny czasopisma

W pierwszym okresie ukazywania się czasopismo miało bardzo skromną formę kilku powielonych kart, bez paginacji, spisu treści i okładek. Paginacja pojawiła się w 1954 r. (od nr 1/8). Kartonową, szarą okładkę zeszyty otrzymały w roku 1958 (od nr 6/51) i zawierały też spisy treści. Materiał ilustracyjny pojawił się po raz pierwszy w 1971 r., w numerze specjalnym (2/100) poświęconym XXV-leciu MBP, w postaci fotografii, tabel, kopii ekslibrisów. W trzy lata później w 1974 r. (od nr 105) czasopismo otrzymuje nową szatę graficzną zaprojektowaną przez Mieczysławę Kosińską. Nową okładkę, na stronie czwartej zdobi ekslibris MBP w Krakowie autorstwa Beaty Bielczyk. Okładka ta występowała w zeszytach „Biuletynu” do 1975 r. (do nr 106). W latach 1976-1978 (nr 108-116) powrócono do poprzedniej kartonowej okładki, pojawia się natomiast kolor w nagłówkach i więcej materiału ilustracyjnego w postaci przedruków artykułów prasowych, kart książek, fotografii. W 1979 r. (od nr 117) „Biuletyn” ponownie zmienia wygląd. Zygfryd Gardzielewski, artysta grafik z Torunia zaprojektował nową okładkę i na pierwszej stronie również umieścił ekslibris MBP w Krakowie, tym razem projektu Zbigniewa Jeżda. Kolory okładki: czerwony, zielony, żółty i niebieski pojawiały się cyklicznie w każdym roku i wyróżniały kolejne zeszyty kwartalnika (jakim był ówcześnie „Biuletyn”). Kolejna zmiana wyglądu czasopisma nastąpiła dopiero w 1996 r. (od nr 1/185). Projekt okładki i opracowania graficznego wykonała Beata Ozga, plastyczka zatrudniona przez WBP w Krakowie. Ona też była autorką kolejnych zmian w szacie graficznej periodyku. W 1998 r. (od nr 1/189) wykonała projekt okładki dla zmienionego tytułu, tj. „Notesu Bibliotecznego” i ponownie dla „Notesu” w 2004 r. (od nr 1/201). Wtedy też lakierowana okładka dla czasopisma drukowana była w krakowskim wydawnictwie „Pandit”. Kolejne zmiany okładki – zob. Aneks.

Format i objętość

W latach 1953-1971 (do nr 2/100) czasopismo wydawane było w formacie 29 cm, w latach 1972-1975 (nr 101-107) format zmniejszył się do 23 cm, a następnie do 21 cm i w takim formacie wydawany był w latach 1976-2003 (nr 108-2/200). W latach 2004-2008 (nr 1/201-1/209) wynosił 24 cm.

Objętość poszczególnych zeszytów również ulegała zmianom. W latach 1953-1954 nie przekraczała 10 stron (bez paginacji). Od 1955 do 1958 r. wahała się od 6-20 stron (wyjątek nr 12/36 z 1956 r. – 29 str.). W kolejnych latach do 1975 r. wynosiła ok. 30-50 stron. Od 1976-1995 r. objętość była stała – 80 stron. Od 1996 r. powyżej 100 stron.

Częstotliwość i nakład

Początkowo pismo było miesięcznikiem. Do 1960 r. wydawano 7-12 numerów w roku. W latach 1961-1977 częstotliwość zmalała do 1-4 numerów wydawanych rocznie, w tym w latach 1964-1968 wydano 5 zeszytów z podwójną numeracją (od nr 1-2/84-85 do nr 1-2/92-93). Dopiero od 1978 r. (od nr 113) czasopismo zaczęło ukazywać się regularnie jako kwartalnik, w marcu, maju, październiku i grudniu. Z podwójną numeracją wydano zeszyty z 1982 r. (2-3/130-131) i 1995 r. (3-4/183-184). Omyłkowo nadano ten sam numer «106» zeszytom z roku 1974 i 1975. W 1996 r. nastąpiła kolejna zmiana częstotliwości i do 2008 r. periodyk ukazywał się dwa razy w roku jako półrocznik.

Od drugiego roku ukazywania się czasopisma obowiązywała podwójna numeracja zeszytów, po raz pierwszy wystąpiła w nr 1/8 z 1954 r. Pierwszy numer oznacza kolejność w obrębie roku, drugi jest numerem ciągłym ogólnej liczby wydanych zeszytów. Początkowo numer podawany był w nawiasach okrągłych (do 1958 r. nr 5/50), a następnie po ukośniku (do 1995 r. nr 3-4/183-184) i ponownie w nawiasach okrągłych w latach 1996-2008. Wyjątkiem są numery wydane w latach 1972-1980, nr od 100-124, w których występowała numeracja pojedyncza ciągła.

W pierwszych zeszytach (nr 1-7) brak danych o nakładzie. Od 1954-1955 r. (nr 1/8- 5/19) nakład wynosił 50 egz. W latach kolejnych do 1979 r. wahał się od 100-500 egz. Od 1980 r. do 1995 r. (nr 121-3-4/183-184) był stały i wynosił 400 egz. Od 1996 r. nakład obniżono do 350 egz.

Drukarnie

Czasopismo ukazywało się cały czas w formie powielanej. Kolejnymi wykonawcami byli: Drukarnia PMRN [Prezydium Miejskiej Rady Narodowej] – do 1958, nr 5/50; Zakład Produkcji Skryptów KZPPT [Krakowskie Zjednoczone Przedsiębiorstwo Przemysłu Terenowego] w Krakowie – 1958, nr 6/51 – 1960, nr 5/70; 1961, nr 1/75 – 1963, nr 2/83; Polskie Towarzystwo Maszyn Biurowych, Kraków, ul. T. Kościuszki 43 – 1960, nr 6/71; Spółdzielnia Pracy Usług Administracyjnych i Różnych w Krakowie – 1960, nr 7/73-8/73; Zakład Poligraficzny „Gestetner”, Kraków, ul. Szczepańska 7 – 1960, nr 9/74; Zakłady Graficzne Politechniki Śląskiej w Gliwicach – 1964, nr 1-2/84-85; NDPT [Nowohucka Drukarnia Przemysłu Terenowego], Wytwórnia Skryptów w Krakowie, ul. M. Konopnickiej 84 – 1965-1966; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie (później Wydawnictwo Naukowe WSP Kraków) – 1967, nr 1-2/90-91 – 1973 nr 102, nr 104; Powielarnia Urzędu Miasta Krakowa – 1973 nr 103; 1974, nr 105 – 1976, nr 109; Pracownia Małej Poligrafii MBP/WBP Kraków – od 1977, nr 108 – 2007, nr 208; Drukarnia GS sp. zo.o., ul. Zabłocie 43, 30-701 Kraków – 2008, nr 1/209.

Dystrybucja i koszty prenumeraty

„Biuletyn/Notes” wydawany był z myślą o bibliotekarzach i ludziach książki. W latach 1953-1957 jego nakład rozsyłany był bezpłatnie do wszystkich placówek bibliotecznych Miejskiej/Miejskiej i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, do innych bibliotek krakowskich i wielkomiejskich w Polsce, oraz do instytucji współpracujących z biblioteką: Wydziału Kultury PWRN [Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej], Ośrodka Metodycznego DOSZ [Dyrekcji Okręgowej Szkolenia Zawodowego], WDZKK [Wojewódzkiego Domu Kultury Związków Zawodowych] [28].

Bezpłatna dystrybucja wg zarysowanego schematu utrzymywała się do końca lat osiemdziesiątych XX w. 400-egzemplarzowy nakład dzielony był następująco: 60 egz. rozsyłano do bibliotek publicznych wojewódzkich i niektórych naukowych, 100 egz. otrzymywała do własnej dystrybucji Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Tarnowie, 100 egz. przekazywano do Działu Terenowego MBP dla bibliotek publicznych z terenu macierzystego województwa i na analogicznej zasadzie 120 egz. z przeznaczeniem dla bibliotek publicznych i ich filii w Krakowie otrzymywał Dział Instrukcyjno-Metodyczny. Z tak rozdzielonego nakładu pozostawała rezerwa w wysokości 10 egz.

W połowie 1992 r. ówczesna redakcja, w ramach akcji reklamowej, rozesłała bezpłatnie do ponad stu placówek w całym kraju okazowe egzemplarze pisma z dołączoną informacją o zasadach jego wydawania i możliwości prenumeraty. Po tej akcji redakcja otrzymała zamówienia na rok 1993 od 68 nowych prenumeratorów, głównie bibliotek z całego kraju (z 37 województw), przy czym szczególne zainteresowanie wykazały biblioteki woj. katowickiego. W tym też roku prenumeratą ogółem objętych było 139 egz., tj. 34,7% nakładu.

Wtedy po raz pierwszy pojawia się odpłatność (60 000,00 zł za rocznik wraz z wysyłką, tj. 15 000,00 za zeszyt). W 1995 r., po denominacji złotówki, cena wynosiła początkowo 6,00 zł, a od 1999 r. 8,00 zł za zeszyt.

Z czasem zamówienia na prenumeratę zaczęły topnieć. Miało to związek z pojawianiem się nowych tytułów fachowej prasy bibliotecznej wydawanych przez coraz to liczniejszą grupę bibliotek [29]. W 2000 r. prenumeratą płatną objętych było już tylko 42 egz. (tj. 12% nakładu). W kolejnych latach, po umieszczeniu „Notesu” w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej, prenumerata płatna zmalała do 11 egz. (tj. 3,1% nakładu).

Historia „Biuletynu/Notesu” ma przeszło 55 lat. W tym czasie zmieniał się tytuł, wygląd zewnętrzny, sposób typografii, struktura czasopisma, a także obszar, jaki obejmowało swoim oddziaływaniem. Jedno jednak pozostawało niezmienne: stała troska o utrzymanie ciągłości pisma, jego rozwój oraz właściwy merytoryczny i edytorski poziom.

Mam nadzieję, że niniejsza publikacja dokumentująca zawartość „Biuletynu/Notesu” w latach 1953-2008, odda choćby w części ogromny wysiłek trzech pokoleń bibliotekarzy, którzy poświęcali swój czas, zdolności i wiedzę, pracując z dużym zaangażowaniem nad kształtem i charakterem pisma, pozwoli zachować w pamięci jego twórców i stanie się przyczynkiem do 250-letniej historii bibliotekarstwa publicznego w Krakowie.

O bibliografii

Bibliografia rejestruje artykuły, które ukazały się w „Biuletynie/Notesie” w trakcie wydawania drukowanej postaci pisma w latach 1953-2008.

Selekcji poddano jedynie nieliczne publikacje będące „przedrukami” z innych czasopism i tylko te, których zawartość treściowa nie posiadała istotnego znaczenia, bowiem odnotowywały fakty lub opinie wyrażone w innych tego typu materiałach wprowadzonych do bibliografii lub/i jakość przedruku uniemożliwiała zapoznanie się z zawartą w nich treścią. Większość publikacji wtórnych zawartych w rubryce O bibliotekach na łamach prasy (i jej odmianach) została w bibliografii uwzględniona.

Całość materiału bibliograficznego ułożono, na podstawie kryterium treściowego, systematycznie w X działach, podzielonych w zależności od ilości i różnorodności materiału bibliograficznego na poddziały pierwszego i drugiego stopnia. Inspiracją dla układu bibliografii był pierwszy podział strukturalny pisma (V stałych działów), rozbudowany wg potrzeb uporządkowania publikacji wykraczających swą tematyką poza granice pierwotnego podziału. W obrębie działów i poddziałów materiały uszeregowano w porządku chronologicznym wg lat publikacji, w obrębie poszczególnych lat zastosowano układ alfabetyczny, gdzie czynnikiem segregującym jest pierwsze słowo tytułu. Wyjątkowo w działach: (I-3) Bibliografie osobowe, sylwetki; (VII-3) Biblioteki Publiczne w województwie; (VIII) Bibliotekarze w obrębie lat zastosowano układ wg nazwy osobowej osoby, której dotyczy artykuł lub nazwy miejscowości, w której działa opisywana biblioteka. Nazwy te wyróżniono w tekście opisu przez spacjowanie.

Opisy sporządzono z autopsji. W przypadku artykułów podpisanych kryptonimami nazwiska autorów umieszczono w nawiasach kwadratowych w strefie odpowiedzialności, bezpośrednio po kryptonimach. Kryptonimy rozwiązano [30] w oparciu o informacje zaczerpnięte z publikowanych spisów treści opracowanych przez pierwsze redaktorki pisma [31].

W opisie w miejsce pełnej wersji tytułu czasopisma zastosowano odpowiednie akronimy:

BBI – Biuletyn Bibliograficzno-Informacyjny

BIB – Biuletyn Informacyjno-Bibliograficzny

BII – Biuletyn Informacyjno-Instrukcyjny

BI – Biuletyn Informacyjny

NB – Notes Biblioteczny

Zrąb główny uzupełniają: indeks autorów i indeks osobowo-przedmiotowy, wykaz tytułów czasopism, z których pochodzą przedruki artykułów lub/i ich fragmentów oraz tabele statystyczne: nr 1, Chronologiczny wykaz redaktorów wraz z okresem pracy w redakcji; nr 2, Zestawienie liczbowe autorów publikujących wg ich miejsca zatrudnienia; nr 3-6, Zestawienie wydanych numerów z wyszczególnieniem numerów podwójnych, wysokością nakładu, objętością i formatem.

Krystyna Kasprzyk
Kraków 2009


BIBLIOGRAFIA

1. MATERIAŁY INFORMACYJNO-BIBLIOGRAFICZNE

1.1. Materiały okolicznościowe

1954

1. Aktualne rocznice / [Józef Korpała] // BBI. – 1954, nr 6(13), s. 1-2

2. Dni Oświaty, Książki i Prasy / [Józef Korpała] // BBI. – 1954, nr 3(10), s. 1-2

3. W dziesiątą rocznicę Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej / [Józef Korpała] // BBI. – 1954, nr 5(12), s. 1

4. Walka o nową literaturę / J.K. [Józef Korpała] // BBI. – 1954, nr 4(11), s. 1-2

1955

5. Daty i wydarzenia [w listopadzie] // BIB. – 1955, nr 8(22), s. 9

6. Dni Oświaty, Książki i Prasy / Z.V. [Zdzisława Vogel] // BIB. – 1955, nr 3(17), s. 1-2

7. Rocznice i obchody przypadające w miesiącu Pogłębiania Przyjaźni Polsko-Radzieckiej // BIB. – 1955, nr 7(21) , s. 12

1956

8. Daty i wydarzenia [wybór literatury] / [Teresa Bieńkowska, Zdzisława Vogel] // BIB. – 1956, nr 10(34), s. 2-4

9. Daty i wydarzenia [w listopadzie] // BIB. – 1956, nr 8(22), s. 9

10. Dni Krakowa / [Józef Korpała] // BIB. – 1956, nr 5(29), s. 1-2

11. Dni Oświaty, Książki i Prasy / [Józef Korpała] // BIB. – 1956, nr 4(28), s. 1-4

12. Dzień 1 Maja w bibliotece : hasła na dzień 1 Maja : literatura o 1 Maju / [Teresa Bieńkowska, Zdzisława Vogel] // BIB. – 1956, nr 3(27), s. 11-14

13. Kalendarz [rocznice styczeń-marzec 1956, wybór literatury] // BIB. – 1956, nr 1(25), s. 12-17

14. Kalendarz rocznic na I kwartał 1957 r. [omówienie i wybór literatury] / [Teresa Bieńkowska, Zdzisława Vogel] // BIB. – 1956, nr 12(36), s. 1-29

15. Ważniejsze rocznice kulturalne w 1956 r.Fiodor Dostojewski (11 XI 1821-9 II 1881). – George Bernard Shaw (26 VII 1856-27 X 1950) / [Teresa Bieńkowska, Zdzisława Vogel] // BIB. – 1956, nr 4(28), s. 4-11

16. Wielka Rewolucja Październikowa / [Józef Korpała] // BIB. – 1956, nr 10(34), s. 1

1957

17. Dni Oświaty, Książki i Prasy : książka, pisarz, literatura, czytelnik [aforyzmy]. – Mark Twain (30 XI 1835-21 IV 1910). – Włodzimierz Lenin (22 IV 1870-24 I 1924). – Miguel de Cervantes Saavedra (29 IX 1547-23 IV 1616) / [Teresa Bieńkowska, Zdzisława Vogel] // BIB. – 1957, nr 3(39), s. 1-7

18. [Dwudziesty drugi] lipca – rocznica wydania Manifestu PKWN [Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego] / [Teresa Bieńkowska, Zdzisława Vogel]. – Zawiera adnotowany wykaz literatury // BIB. – 1957, nr 5(41), s. 1-3

1958

19. Dni Krakowa [informacja o obchodach] // BIB. – 1958, nr 6(51), s. 19

20. Dnia 22 I 1863 – wybuch powstania styczniowego [wybór literatury] / [Teresa Bieńkowska, Zdzisława Vogel] // BIB. – 1958, nr 1(46), s. 5-7

21. Kalendarz rocznic na m-c listopad 1958 / oprac. Zdzisława Vogel, Teresa Bieńkowska // BIB. – 1958, nr 9(54), s. 3-7

22. Zestaw książek związanych z rocznicami przypadającymi w miesiącu kwietniu 1958 r. / Zdzisława Vogel, Teresa Bieńkowska // BIB. – 1958, nr 3(48), s. 8-9

23. Zestaw książek związanych z rocznicami przypadającymi w miesiącu maju 1958 r. / Zdzisława Vogel, Teresa Bieńkowska // BIB. – 1958, nr 5(51), s. 23-25

1959

24. Rocznice. – Fryderyk Chopin. – Maria Konopnicka. – Eliza Orzeszkowa [wybór literatury] / Teresa Bieńkowska, Zdzisława Vogel // BIB. – 1959, nr 9(65), s. 4-10

1960

25. Czy wiecie, że … [informacje rocznicowe] / Teresa Bieńkowska, Zdzisława Vogel // BII. – 1960, nr 5(70), s. 16-18

26. Dzień 1 Maja [wybór literatury] / Teresa Bieńkowska, Zdzisława Vogel // BII. – 1960, nr 5(70), s. 3-4

27. Inauguracja obchodów Tysiąclecia w Krakowie / Jacek Słomczyński // BII. – 1960, nr 5(70), s. 4-6

28. Jakie rocznice przypadają w listopadzie i grudniu 1960 r.Adam Mickiewicz – 105 rocznica śmierci (16 XI 1855 r.).130 rocznica wybuchu powstania listopadowego : 29 XI 1830 r.Jan Kasprowicz (1860-1926) [omówienie; wybór literatury] / Teresa Bieńkowska, Zdzisława Vogel // BII. – 1960, nr 9(74), s. 18-28

29. Ramowy plan obchodów 1000-lecia Państwa Polskiego : w resorcie kultury w mieście Krakowie. – Ważniejsze imprezy 1960 r.Imprezy stale powtarzające się w latach 1960-1965 // BII. – 1960, nr 6(71), s. 6-8

30. Rocznica grunwaldzka w bibliotekach dziecięcych / Michalina Hausnerowa // BII. – 1960, nr 8(73), s. 29-30

1962

31. Dni Oświaty, Książki i Prasy / Józef Korpała // BII. – 1962, nr 2(80), s. 3

32. Rocznice kulturalne 1962 / Teresa Bieńkowska, Zdzisława Vogel // BII. – 1962, nr 2(80), s. 15-18

33. Rocznice kulturalne Światowej Rady Pokoju uchwalone na rok 1962 / Teresa Bieńkowska, Zdzisława Vogel // BII. – 1962, nr 2(80), s. 19-22

34. Rocznice w 1962 r. : (marzec) // BII. – 1962, nr 1(79), s. 24-26

1963

Aby przeczytać całą książkę, odwiedź www.legimi.com