Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi Komentarz -  - książka

Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi Komentarz książka papierowa

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Niniejsza publikacja stanowi kompleksowe omówienie ustawy z 21.10.2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1920), której celem jest implementowanie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z 26.2.2014 r. w sprawie udzielania koncesji (Dz.Urz. UE L Nr 94, s. 1). To pierwsza unijna dyrektywa regulująca w sposób kompleksowy zasady zawierania umów koncesji na roboty budowlane lub usługi – wcześniej przepisy państw członkowskich Unii Europejskiej dotyczące udzielania koncesji nie były harmonizowane na poziomie unijnym. Ustawa ta uchyla również dotychczas obowiązującą ustawę z 9.1.2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 113).

Nowa ustawa wprowadza m.in.:
modyfikacje w zakresie terminologii stosowanej przy przedsięwzięciach koncesyjnych,
określenie progu stosowania ustawy koncesyjnej (tzw. progu bagatelności),
katalog wyłączający różnego rodzaju umowy spod reżimu koncesyjnego,
zasadnicze zmiany dotyczące środków ochrony prawnej przysługujące podmiotom uczestniczącym w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji,
szereg szczegółowych zmian dotyczących postępowania o zawarcie umowy koncesji, w tym dotyczących szacowania wartości umowy, trybów postępowania czy przesłanek unieważnienia procedury,
istotne modyfikacje odnoszące się do umowy koncesji, w tym w zakresie okresu, na jaki może być zawarta umowa, zasad wprowadzania zmian do kontraktów koncesyjnych czy przesłanek unieważnienia umowy.

Praca w wyczerpujący sposób omawia następujące zagadnienia:
szacunkową wartość umowy koncesji i koncesje mieszane,
zasady zawierania umowy koncesji (zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, wspólne ubieganie się o zawarcie umowy koncesji),
postępowanie o zawarcie umowy koncesji (sposób jego organizacji, przebieg),
kwalifikację wykonawców i wybór najkorzystniejszej oferty,
umowę koncesji (zakres, czas zawarcia, przesłanki unieważnienia),
umowę koncesji na usługi społeczne lub inne szczególne usługi (postępowanie o jej zawarcie),
kwalifikację wykonawców i wybór najkorzystniejszej oferty,
organy właściwe (Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza),
środki ochrony prawnej (odwołanie do Krajowej Izby Wykonawczej, skarga do sądu okręgowego – zamiast drogi sądowo-administracyjnej).

Książka adresowana jest przede wszystkim adwokatom, ekonomistom, księgowym, radcom prawnym, sędziom a także studentom. Będzie ona również przydatna pracownikom administracji publicznej, w tym głównie jednostkom samorządu terytorialnego.

Liczba stron: 302

Format (wymiary): 13.3x21.8

ISBN: 9788325596668

Wydanie: 1