Sprawozdania finansowe za 2014 r. w jednostkach finansów publicznych - Cellary Mieczysława - książka

Sprawozdania finansowe za 2014 r. w jednostkach finansów publicznych książka papierowa

Cellary Mieczysława

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Do 30 marca 2015 r. należy sporządzić sprawozdania finansowe za 2014 r. W tym celu z końcem roku należy zamknąć księgi rachunkowe, a ta czynność powinna być poprzedzona inwentaryzacją.

W 2014 r. pojawiło się wiele kontrowersji w zakresie sporządzania sprawozdań, np. pojawiają się wątpliwości co robić jak organ stanowiący nie przyjmuje (zatwierdza) sprawozdania. Warto też zapoznać się z ostatnimi uchwałami RIO, które stwierdzają nieważność uchwał w sprawie „niezatwierdzenia” sprawozdania finansowego.

W związku z tymi kontrowersjami i kontrolami RIO w zakresie sprawozdań finansowych przygotowaliśmy już 6 wydanie książki „Sprawozdania finansowe w jednostkach finansów publicznych”.

Aktualne wydanie książki jest poszerzone w porównaniu z pozycją dotyczącą zamknięcia 2013 r. o dodatkowe schematy związane z księgowaniami na koniec roku oraz na przełomie roku (księgowanie różnic kursowych, księgowanie środków pozostałych na wydzielonym rachunku dochodów na koniec roku) oraz o odpowiedzi na pytania dotyczące inwentaryzacji, zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz sporządzenia sprawozdawczości finansowej w zakresie budżetu JST, państwowych i samorządowych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych. Dodatkowo rozbudowany został opis z zakresu wyceny aktywów i pasywów.(w tym wyrażonych w walutach obcych).

Ponadto opis sporządzania poszczególnych elementów sprawozdań został rozbudowany o powiązania z kontami księgi głównej. (w rachunku zysków i strat są dodatkowo pokazane powiązania z poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej).

W publikacji tej przedstawiono zarówno zagadnienia związane z zamykaniem ksiąg rachunkowych jak i ze sporządzaniem sprawozdawczości finansowej. W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące zasad:

zamykania ksiąg rachunkowych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych oraz samorządowych zakładach budżetowych;
prowadzenia ksiąg rachunkowych (wymagania w zakresie poprawności i kompletności ksiąg i etapy ich zamykania; uzgodnienie ksiąg; zapisy we wstępnie zamkniętych księgach; ostateczne zamknięcie ksiąg; przechowywanie oraz ochrona ksiąg;
podpisywania rocznego sprawozdania finansowego;
udostępniania rocznego sprawozdania finansowego;
przechowywania rocznego sprawozdania finansowego;
odpowiedzialności za roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe;
korygowania błędnych zapisów księgowych;
księgowania na przełomie roku budżetowego;
przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej i jej rozliczenia oraz ujęcia jej skutków w księgach rachunkowych;
księgowań związanych z zamknięciem ksiąg rachunkowych;
wycena składników aktywów i pasywów na dzień bilansowy;
różnice kursowe,
ustalanie i księgowanie wydatków niewygasających w jednostkach budżetu państwa i jednostkach samorządu terytorialnego,
dokonywanie odpisów aktualizujących,
środki pozostałe na wydzielonym rachunku dochodów na koniec roku
sporządzanie poszczególnych elementów sprawozdania finansowego, jak również sprawozdania łącznego i skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego w powiązaniu z kontami księgi głównej,
ustalania wyniku finansowego budżetu JST,
zatwierdzania i badania sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

W książce znajduje się ponadto:

ponad 30 schematów księgowań
dokumentacja inwentaryzacyjna
arkusze konsolidacyjne
tabele i zestawienia w zakresie sporządzania sprawozdań

Liczba stron: 372

Format (wymiary): 16.5x24.0cm

ISBN: 9788325568641

Wydanie: 1

Oceny
0,0
0
0
0
0
0