Sprawozdania finansowe za 2012 r. w jednostkach finansów publicznych - Cellary Mieczysława - książka

Sprawozdania finansowe za 2012 r. w jednostkach finansów publicznych książka papierowa

Cellary Mieczysława

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Sprawozdania za 2012 r. sporządzane są po raz pierwszy na nowych zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19.1.2012 r., które znowelizowało rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont z 2010 r. Wprowadzono zmiany, są dalszym zbliżeniem rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych do rachunkowości jednostek biznesowych prowadzących ewidencję w oparciu o ustawę o rachunkowości. Ważną zmianą jest powrót w jednostkach budżetowych do podziału przychodów i ustalania wyniku finansowego w układzie wynikającym z ustawy o rachunkowości, tj. z:
•działalności operacyjnej,
•pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych,
•operacji finansowych,
•operacji nadzwyczajnych.

Nowela wprowadza zmiany wzorów i zasad sporządzania sprawozdań finansowych, m.in. zmieniono brzmienie już istniejących wierszy, dodano nowe wiersze, usunięto te niepotrzebne. W rozporządzeniu zmieniającym określono również na czym w szczególności polegają wyłączenia wzajemnych rozliczeń w łącznych sprawozdaniach finansowych jednostki samorządu terytorialnego.

Książka przedstawia również:

•szczegółowe omówienie zmian,
•zasady sporządzania łącznych sprawozdań finansowych,
•przepływy środków unijnych i ich ujęcie w sprawozdaniach finansowych za 2012 r.,
•zasady ustalania i księgowania wydatków niewygasających w jednostkach budżetu państwa i jednostkach samorządu terytorialnego,
•zasady zatwierdzania i badania sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego,
•zasady dokonywania odpisów aktualizujących za 2012 r.,
•metody przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji (w tym wzory niezbędnych dokumentów oraz ewidencję księgową),
•powiązania między kontami księgi głównej i ksiąg pomocniczych a poszczególnymi wierszami bilansu, rachunku zysku i strat oraz zestawienia zmian w funduszu,
•powiązania między klasyfikacją budżetową a poszczególnymi wierszami rachunku zysku i strat,
•zasady sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych za 2012 r.
Dzięki naszej publikacji będzie można:

•poznać co zmieniło się w istniejących wzorach sprawozdań finansowych i zasad ich sporządzania,
•prawidłowo sporządzić sprawozdanie finansowe za 2012 r.,
•poznać księgowania związane z przenoszeniem sald kont na koniec roku obrotowego,
•zamknąć księgi rachunkowe za 2012 r.,
•przeprowadzić inwentaryzację i jej rozliczenie oraz ujęcie jej skutków w księgach rachunkowych,
•wycenić składniki aktywów i pasywów zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości,
Zakup książki daje dostęp (po wpisaniu kodu ze zdrapki) do portalu www.ekspertbeck.pl na jeden miesiąc gratis.

W portalu tym znajduje się m.in.:

•arkusz Excel do sporządzenia sprawozdań finansowych za 2012 r.,
•ponad 60 porad ekspertów z zakresu sprawozdań finansowych
•opis funkcjonowania wszystkich kont
•liczne schematy księgowań
•dokumentacja inwentaryzacyjna
•dokumentacja „polityki” rachunkowości

Liczba stron: 278

Format (wymiary): 16.5x24.0cm

ISBN: 9788325545734

Wydanie: 1

Oceny
0,0
0
0
0
0
0