Prawo o szkolnictwie wyższym Komentarz -  - książka

Prawo o szkolnictwie wyższym Komentarz książka papierowa

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Prezentowana pozycja to komentarz do ustawy z 25.7.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym. Omówiono w niej m.in. zagadnienia dotyczące systemu szkolnictwa wyższego w Polsce, ustroju uczelni wyższych, a także kwestii regulujących status, prawa, obowiązki i odpowiedzialność studentów, doktorantów oraz pracowników uczelni. Książka przedstawia również zagadnienia związane z organizacją studiów, sposobem działania samorządów i organizacji studentów i doktorantów, utrzymaniem porządku i bezpieczeństwa na terenie uczelni.

Niniejsza publikacja zawiera oczywiście omówienie zmian wynikających z dużej noweli z 18.3.2011 r., które wchodzą w życie 1.1.2012 r., 1.10.2012 r. oraz w 2013 r.

Zmiany te powodują m.in.:
wzmocnienie autonomii programowej szkół wyższych – szkoły będą mogły tworzyć autorskie programy i kierunki studiów,
zmianę finansowania uczelni na system projakościowy (stworzenie Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących),
przejrzyste zasady kariery naukowej,
więcej praw dla studentów, lepszy dostęp do bezpłatnych studiów,
wzmocnienie prerogatyw uczelni m.in. prawa do nadawania stopni naukowych, ustalania liczby studentów na poszczególnych kierunkach studiów,
dostosowanie kierunków studiów do potrzeb rynku pracy, przez możliwość monitorowania karier absolwentów uczelni,
klarowność w zakresie: zasad tworzenia związków uczelni publicznych i uczelni niepublicznych; możliwości tworzenia centrum naukowego z innymi uczelniami i podmiotami naukowymi,
uregulowanie kwestii posiadaczy ważnej Karty Polaka w zakresie podejmowania kształcenia,
unormowanie kwestii zatwierdzania statutu uczelni,
uporządkowanie zagadnień dotyczących wyznaczania Rektora Uczelni Wojskowej
możliwość tworzenia przez uczelnię spółki celowej,
nakaz prowadzenia Centralnego Wykazu Nauczycieli Akademickich,
doprecyzowanie zasad zdobywania przez studentów punktów ETCS.
Komentarz adresowany jest do prawników zajmujących się powyższą tematyką, studentów, pracowników naukowych, osób podejmujących studia doktoranckie, osób pełniących funkcje kierownicze na wyższych uczelniach oraz wszystkich zainteresowanych perspektywami rozwoju szkolnictwa wyższego.

Liczba stron: 1173

Format (wymiary): 12.5x19.5cm

ISBN: 9788325536138

Wydanie: 1

Oceny
0,0
0
0
0
0
0