Praktyczny kurs języka angielskiego - Beata Pawlikowska - ebook + książka

Praktyczny kurs języka angielskiego ebook

Beata Pawlikowska

0,0

Opis

To jest Praktyczny kurs języka angielskiego, który uczy mówienia i rozmawiania.

Moja metoda polega na tym, żeby w instynktowny sposób nauczyć się praktycznego posługiwania się językiem obcym.

Mówisz na głos, powtarzasz poprawnie skonstruowane zdania, a jednocześnie podświadomie zapamiętujesz reguły, jakie rządzą budowaniem tych zdań.

ĆWICZ CODZIENNIE.

ĆWICZ MÓWIENIE NA GŁOS.

Szybko odkryjesz jak niesamowicie łatwo jest nauczyć się języka, który wydawał cię tak bardzo obcy, a teraz jest cudownie oswojony.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS
czytnikach certyfikowanych
przez Legimi
czytnikach Kindle™
(dla wybranych pakietów)
Windows
10
Windows
Phone

Liczba stron: 320

Odsłuch ebooka (TTS) dostepny w abonamencie „ebooki+audiobooki bez limitu” w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS
Oceny
0,0
0
0
0
0
0Wstęp

Wymy­śli­łam tę metodę w poło­wie szkoły śred­niej. Chcia­łam się nauczyć angiel­skiego, ale wszyst­kie kursy zale­cały wyku­wa­nie gra­ma­tyki i ucze­nie się na pamięć nie­koń­czą­cych kolumn odmian słó­wek nie­re­gu­lar­nych.

Mia­łam dość po kilku lek­cjach.

Ale ni­gdy nie mia­łam dość nauki.

Posta­no­wi­łam więc zro­bić to po swo­jemu.

Odrzu­ci­łam to, co w prak­tyce nie było mi do niczego potrzebne, czyli opisy teo­re­tycz­nego zasto­so­wa­nia róż­nych reguł. Co z tego, że wie­dzia­łam jak się nazywa i do czego służy czas Pre­sent Per­fect, skoro w prak­tyce nie byłam w sta­nie z niego sko­rzy­stać?

Kiedy mia­łam coś powie­dzieć po angiel­sku, otwie­ra­łam usta i gorącz­kowo szu­ka­łam w pamięci który czas będzie tu paso­wał, jak się go two­rzy, jakie są wyjątki, a w gło­wie wyświe­tlał mi się spis róż­nych form cza­sow­ni­ków, które wyku­łam na pamięć. Ale co z tego, że je wyku­łam, skoro nie umia­łam ich zasto­so­wać w prak­tyce?

Bałam się cokol­wiek powie­dzieć, żeby nie popeł­nić błędu, bo tak mnie nauczono. Że trzeba zawsze mówić ści­śle gra­ma­tycz­nie i pamię­tać for­mułki. I rze­czy­wi­ście, to wła­śnie zapa­mię­ta­łam. For­mułki i kon­struk­cje. Umia­łam roz­wią­zy­wać pisemne ćwi­cze­nia, ale nie umia­łam mówić!

To wła­śnie posta­no­wi­łam zmie­nić.

Koniec z for­muł­kami, kon­struk­cjami i wyku­wa­niem nie­re­gu­lar­nych odmian.

Wzię­łam zeszyt.

Po lewej stro­nie zapi­sy­wa­łam zda­nia, które warto znać.

Po pra­wej stro­nie zapi­sy­wa­łam ich tłu­ma­cze­nie.

I ćwi­czy­łam.

Ćwi­czy­łam mówie­nie goto­wych, cie­ka­wych, krót­kich zdań. Takich, jakie na pewno przy­da­dzą mi się pod­czas roz­mowy w języku angiel­skim. Ćwi­czy­łam codzien­nie w każ­dej wol­nej chwili.

Mówi­łam na głos, bo czu­łam, że wtedy lepiej się zapa­mię­tuje.

Spraw­dza­łam co zna­czą poszcze­gólne słowa i ćwi­czy­łam budo­wa­nie z nich nowych zdań.

I tak wła­śnie odkry­łam coś nie­zwy­kłego.

Moja pod­świa­do­mość uczyła się szyb­ciej ode mnie! Instynk­tow­nie chwy­tała powta­rza­jące się zależ­no­ści i two­rzyła z nich swoje wła­sne for­muły two­rze­nia popraw­nych zdań w języku angiel­skim!

Wcale nie musia­łam wie­dzieć jak się nazywa dany czas ani jakie są jego czę­ści skła­dowe, ponie­waż po wielu godzi­nach ćwi­czeń mówie­nia w tym cza­sie, po pro­stu instynk­tow­nie wie­dzia­łam jak go two­rzyć i kiedy uży­wać.

A co naj­waż­niej­sze – nie bałam się pró­bo­wać, bo przy­zwy­cza­iłam się do tego, że język angiel­ski służy do MÓWIE­NIA I ROZ­MA­WIA­NIA, a nie do wyko­ny­wa­nia nud­nych ćwi­czeń w zeszy­cie.

Moja metoda polega na tym, żeby w instynk­towny spo­sób nauczyć się prak­tycz­nego posłu­gi­wa­nia się języ­kiem obcym.

Ten kurs składa się z książki i płyty.

Płyta jest naj­waż­niej­sza.

Przy­go­to­wa­łam ją w taki spo­sób, żebyś mógł od razu zacząć ćwi­czyć.

Usły­szysz naj­pierw słowo albo wyra­że­nie po pol­sku.

Prze­tłu­macz je na angiel­ski.

Za pierw­szym razem pew­nie nie będziesz potra­fił tego zro­bić, ale za trze­cim albo czwar­tym razem już pew­nie tak.

Zawsze ćwicz mówie­nie na głos. To bar­dzo ważne.

Kiedy mówisz na głos, ćwi­czy się jed­no­cze­śnie twoja pod­świa­do­mość i pamięć.

Kiedy sam sły­szysz wypo­wia­dane przez sie­bie słowa, zapa­mię­tu­jesz je lepiej i na dłu­żej.

Ćwicz codzien­nie choćby przez pięt­na­ście minut.

Lepiej robić to codzien­nie w krót­kich odcin­kach niż raz na tydzień przez dwie godziny.

Mniej­sze dawki codzien­nych infor­ma­cji są lepiej, szyb­ciej i łatwiej przy­swa­jalne niż wielki ładu­nek raz na jakiś czas.

Poza tym kiedy codzien­nie ćwi­czysz mówie­nie na głos po angiel­sku, przy­zwy­cza­jasz swój mózg do nowego rodzaju aktyw­no­ści. Kiedy powta­rzasz ją regu­lar­nie, twój mózg zapa­mię­tuje, że jest to po pro­stu nowy ele­ment two­jego życia i dosto­so­wuje się w taki spo­sób, żeby naj­le­piej cię w tym wspie­rać.

Na pły­cie usły­szysz słowo albo zda­nie po pol­sku.

Potem będzie chwila ciszy.

To jest czas dla cie­bie – żebyś na głos powie­dział tłu­ma­cze­nie na angiel­ski.

Potem usły­szysz poprawną odpo­wiedź.

ĆWICZ CODZIEN­NIE.

ĆWICZ MÓWIE­NIE NA GŁOS.

Szybko odkry­jesz jak nie­sa­mo­wi­cie łatwo jest nauczyć się języka, który wyda­wał się tak bar­dzo obcy, a teraz jest cudow­nie oswo­jony.

Powo­dze­nia!

Beata Paw­li­kow­ska

1

Jestem Krzysz­tof Kolumb

I’m Chri­sto­pher Colum­bus

[ Ajm

Kris

tofer Ko

lam

bes ]

Witam.

Hello.

[ Heloł. ]

Jestem Krzysz­tof.

I’m Chri­sto­pher.

[ Ajm

Kris

tofer. ]

Jestem Krzysz­tof Kolumb.

I’m Chri­sto­pher Colum­bus.

[ Ajm

Kris

tofer Ko

lam

bes. ]

Jestem mary­na­rzem.

I’m a sailor.

[ Ajm e

sejl

er. ]

Mary­narz

A sailor

[ E

sej

ler ]

Podróż­nik

A tra­vel­ler

[ E

czra

weler ]

Kapi­tan

A cap­tain

[ E

kap

tyn ]

Orga­ni­za­tor

An orga­ni­zer

[ En

or

genaj­zer ]

Dyrek­tor

A direc­tor

[ E daj

rek

tor ]

Jestem mary­na­rzem.

I’m a sailor.

[ Ajm e

sej

ler. ]

Jestem podróż­ni­kiem.

I’m a tra­vel­ler.

[ Ajm e

czra

weler. ]

Jestem kapi­ta­nem.

I’m a cap­tain.

[ Ajm e

kap

tyn. ]

Jestem orga­ni­za­to­rem.

I’m an orga­ni­zer.

[ Ajm en

or

genaj­zer. ]

Jestem dyrek­to­rem.

I’m a direc­tor.

[ Ajm e daj

rek

tor. ]

Jestem orga­ni­za­to­rem.

I’m an orga­ni­zer.

[ Ajm en

or

genaj­zer. ]

Orga­ni­zuję.

I orga­nize.

[ Aj

or

genajz. ]

Jestem podróż­ni­kiem.

I’m a tra­vel­ler.

[ Ajm e

czra

weler. ]

Podró­żuję.

I tra­vel.

[ Aj

czra

wel. ]

Jestem dyrek­to­rem.

I’m a direc­tor.

[ Ajm e daj

rek

tor. ]

Zarzą­dzam.

I manage.

[ Aj

me

nydż. ]

Sta­tek.

A ship.

[ E szyp. ]

Mam sta­tek.

I have a ship.

[ Aj hew e szyp. ]

Mam dobry sta­tek.

I have a good ship.

[ Aj hew e gud szyp. ]

Życie.

A life.

[ E lajf. ]

Mam życie.

I have a life.

[ Aj hew e lajf. ]

Mam dobre życie.

I have a good life.

[ Aj hew e gud lajf. ]

Firma.

A com­pany.

[ E

kom

pani. ]

Mam firmę.

I have a com­pany.

[ Aj hew e

kom

pani. ]

Mam dobrą firmę.

I have a good com­pany.

[ Aj hew e gud

kom

pani. ]

Jestem kapi­ta­nem.

I’m a cap­tain.

[ Ajm e

kap

tyn. ]

Mam sta­tek.

I have a ship.

[ Aj hew e szyp. ]

Zarzą­dzam stat­kiem.

I manage a ship.

[ Aj menydż e szyp. ]

Zarzą­dzam moim stat­kiem.

I manage my ship.

[ Aj menydż

maj

szyp. ]

Jestem dyrek­to­rem.

I’m a direc­tor.

[ Ajm e daj

rek

tor. ]

Mam firmę.

I have a com­pany.

[ Aj hew e

kom

pani. ]

Zarzą­dzam firmą.

I manage a com­pany.

[ Aj menydż e kom­pani. ]

Zarzą­dzam moją firmą.

I manage my com­pany.

[ Aj menydż

maj

kom­pani. ]

Jestem czło­wie­kiem.

I’m a man.

[ Ajm e men. ]

Mam życie.

I have a life.

[ Aj hew e lajf. ]

Zarzą­dzam życiem.

I manage a life.

[ Aj menydż e lajf. ]

Zarzą­dzam moim życiem.

I manage my life.

[ Aj menydż

maj

lajf. ]

2

To jest Krzysz­tof.

This is Chri­sto­pher.

[ Dysyz

Kris

tofer ]

To jest…

This is…

[ Dysyz… ]

To jest Krzysz­tof.

This is Chri­sto­pher.

[ Dysyz

Kris

tofer. ]

On jest mary­na­rzem.

He is a sailor.

[ Hi ys e

sejl

er. ]

On jest podróż­ni­kiem.

He is a tra­vel­ler.

[ Hi ys e

czra

weler. ]

On jest orga­ni­za­to­rem.

He is an orga­ni­zer.

[ Hi ys en

or

genaj­zer. ]

On jest dobrym orga­ni­za­to­rem.

He is a good orga­ni­zer.

[ Hi ys e gud

or

genaj­zer. ]

To jest sta­tek.

This is a ship.

[ Dysyz e szyp. ]

To jest dobry sta­tek.

This is a good ship.

[ Dysyz e gud szyp. ]

To jest życie.

This is a life.

[ Dysyz e lajf. ]

To jest moje życie.

This is my life.

[ Dysyz

maj

lajf. ]

To jest firma.

This is a com­pany.

[ Dysyz e

kom

pani. ]

To jest moja firma.

This is my com­pany.

[ Dysyz

maj

kom

pani. ]

To jest moja dobra firma.

This is my good com­pany.

[ Dysyz maj gud

kom

pani. ]

Ja jestem dyrek­to­rem.

I’m a direc­tor.

[ Ajm e daj

rek

tor. ]

Zarzą­dzam firmą.

I manage a com­pany.

[ Aj menydż e

kom

pani. ]

Zarzą­dzam moją firmą.

I manage my com­pany.

[ Aj menydż

maj

kom

pani. ]

Zarzą­dzam moją dobrą firmą.

I manage my good com­pany.

[ Aj menydż maj gud

kom

pani. ]

Kim jest Krzysz­tof?

Who is Chri­sto­pher?

[

H

u

ys

Kri­sto­fer

? ]

Krzysz­tof jest podróż­ni­kiem.

Chri­sto­pher is a tra­vel­ler.

[

K

ris

tofer ys e

czra

weler. ]

Czy Krzysz­tof jest podróż­ni­kiem?

Is Chri­sto­pher a tra­vel­ler?

[

Y

s

Kris

tofer e

czra

weler? ]

Tak, on jest podróż­ni­kiem.

Yes, he is a tra­vel­ler.

[

J

es,

hi ys e

czra

weler. ]

Kim jest Krzysz­tof?

Who is Chri­sto­pher?

[

H

u

ys

Kri­sto­fer

? ]

Krzysz­tof jest mary­na­rzem.

Chri­sto­pher is a sailor.

[

K

ris

tofer ys e

sejl

er. ]

Krzysz­tof jest mary­na­rzem?

Is Chri­sto­pher a sailor?

[

Y

s

Kris

tofer e

sejl

er? ]

Naprawdę?

Really?

[

R

i

li? ]

Tak!

Yes!

[ Jes! ]

Krzysz­tof jest mary­na­rzem.

Chri­sto­pher is a sailor.

[

K

ris

tofer ys e

sej

ler. ]

Kim jest Piotr?

Who is Peter?

[

H

u

ys Piter? ]

Piotr jest dyrek­to­rem.

Peter is a direc­tor.

[ Piter ys e daj

rek

tor. ]

On zarzą­dza firmą.

He mana­ges a com­pany.

[ Hi

me

nydżys e

kom

pani. ]

To jest jego firma.

This is his com­pany.

[ Dysyz his

kom

pani. ]

Kim on jest?

Who is he?

[

H

u

ys hi? ]

On jest podróż­ni­kiem.

He is a tra­vel­ler.

[ Hi ys e

czra

weler. ]

On podró­żuje.

He tra­vels.

[ Hi

czra

wels. ]

Kim on jest?

Who is he?

[

H

u

ys hi? ]

On zarzą­dza firmą.

He mana­ges a com­pany.

[ Hi

me

nydżys e

kom

pani. ]

On jest dyrek­to­rem.

He is a direc­tor.

[ Hi ys e daj

rek

tor. ]

Kim on jest?

Who is he?

[

H

u

ys hi? ]

On orga­ni­zuje imprezy.

He orga­ni­zes par­ties.

[ Hi

or

genaj­zys par­tis. ]

On jest orga­ni­za­to­rem.

He is an orga­ni­zer.

[ Hi ys en

or

genaj­zer. ]

3

Dobre życie.

A good life

[ A gud lajf ]

Mam dobre życie.

I have a good life.

[ Aj hew e gud lajf. ]

Mam dom.

I have a house.

[ Aj hew e hałs. ]

Mam pracę.

I have a job.

[ Aj hew e dżob. ]

Mam żonę.

I have a wife.

[ Aj hew e łajf. ]

Mam męża.

I have a hus­band.

[ Aj hew e

haz

bent. ]

Mam dzieci.

I have chil­dren.

[ Aj hew

czil

dren. ]

Masz dzieci?

Do you have chil­dren?

[ Du ju hew

czil

dren? ]

Ile masz dzieci?

How many chil­dren do you have?

[ Hał meny

czil

dren du ju hew? ]

Mam dwoje dzieci.

I have two chil­dren.

[ Aj hew tu

czil

dren. ]

Jed­nego chłopca.

One boy.

[ Łan boj. ]

Jedną dziew­czynkę.

One girl.

[ Łan gerl. ]

Dwóch chłop­ców.

Two boys.

[ Tu bojs. ]

Dwie dziew­czynki.

Two girls.

[ Tu gerls. ]

Kim jest twój mąż?

Who is your hus­band?

[

H

u

ys jor

haz

bent? ]

Mój mąż jest arty­stą.

My hus­band is an artist.

[ Maj

haz

bent ys en

ar

tyst. ]

Co on robi?

What does he do?

[ Łot daz hi

du?

]

On śpiewa.

He sings.

[ Hi syngs. ]

Kim jest twoja żona?

Who is your wife?

[

H

u

ys jor łajf? ]

Moja żona jest nauczy­cielką.

My wife is a teacher.

[ Maj łajf ys e

ti

czer. ]

Co ona robi?

What does she do?

[ Łot daz szi

du?

]

Ona uczy.

She teaches.

[ Szi

ti

czys. ]

Ona uczy w szkole.

She teaches at school.

[ Szi

ti

czys et skul. ]

Mam dobre życie.

I have a good life.

[ Aj hew e gud lajf. ]

Mam pracę.

I have a job.

[ Aj hew e dżob. ]

Mam dobrą pracę.

I have a good job.

[ Aj hew e gud dżob. ]

Masz pracę?

Do you have a job?

[ Du ju hew e dżob? ]

Jaką masz pracę?

What job do you have?

[ Łot dżob du ju hew? ]

Gdzie pra­cu­jesz?

Where do you work?

[ Łer du ju łerk? ]

Pra­cuję w szkole.

I work at school.

[ Aj łerk et skul. ]

Pra­cuję na statku.

I work on a ship.

[ Aj łerk on e szyp. ]

Pra­cuję w fir­mie.

I work in a com­pany.

[ Aj łerk yn e

kom

pani. ]

Pra­cuję w biu­rze.

I work in an office.

[ Aj łerk yn en

o

fys. ]

To jest moja praca.

This is my job.

[ Dysyz maj dżob. ]

To jest dobra praca.

This is a good job.

[ Dysyz e gud dżob. ]

Czy to jest dobra praca?

Is this a good job?

[

Y

s

dys e gud dżob? ]

Tak, to jest dobra praca.

Yes, this is a good job.

[

J

es,

dysyz e gud dżob. ]

To jest praca w dobrej szkole.

This is a job in a good school.

[ Dysyz e dżob yn e gud skul. ]

To jest praca w dobrej fir­mie.

This is a job in a good com­pany.

[ Dysyz e dżob yn e gud

kom

pani. ]

To jest praca w dobrym biu­rze.

This is a job in a good office.

[ Dysyz e dżob yn e gud

o

fys. ]

Mam dobre życie.

I have a good life.

[ Aj hew e gud lajf. ]

Mam dobrą pracę.

I have a good job.

[ Aj hew e gud dżob. ]

Mam dobrego męża.

I have a good hus­band.

[ Aj hew e gud

haz

bent. ]

Mam dobrą żonę.

I have a good wife.

[ Aj hew e gud łajf. ]

Mam dobry dom.

I have a good house.

[ Aj hew e gud hałs. ]

Mam dobrą firmę.

I have a good com­pany.

[ Aj hew e gud

kom

pani. ]

Jestem dobrym czło­wie­kiem.

I am a good man.

[ Ajem e gud man. ]

Moje życie jest dobre.

My life is good.

[ Maj lajf ys gud. ]

4

Mój sąsiad.

My neigh­bour.

[ Maj nej­ber. ]

Mój sąsiad.

My neigh­bour.

[ Maj

nej

ber. ]

Mój sąsiad jest Pola­kiem.

My neigh­bour is Polish.

[ Maj

nej

ber ys

Pou

lisz. ]

Mój sąsiad jest mecha­ni­kiem.

My neigh­bour is a mecha­nic.

[ Maj

nej

ber ys e me

ka

nik. ]

Mój sąsiad jest mecha­ni­kiem samo­cho­do­wym.

My neigh­bour is a car mecha­nic.

[ Maj

nej

ber ys e

kar

me

ka

nik. ]

Co on robi?

What does he do?

[ Łot daz hi

du?

]

On napra­wia samo­chody.

He repa­irs cars.

[ Hi ri

per

s kars. ]

Samo­chody?

Cars?

[ Kars? ]

To dobra praca!

It’s a good job!

[ Yts e gud dżob! ]

Co on robi?

What does he do?

[ Łot daz hi

du?

]

On napra­wia.

He repa­irs.

[ Hi ri

pers

. ]

On napra­wia samo­chody.

He repa­irs cars.

[ Hi ri

pers

kars. ]

Co robi mecha­nik?

What does a mecha­nic do?

[ Łot daz e me

ka

nik

du?

]

Mecha­nik napra­wia.

A mecha­nic repa­irs.

[ E me

ka

nik ri

pers

. ]

Mecha­nik napra­wia samo­chody.

A mecha­nic repa­irs cars.

[ E me

ka

nik ri

pers

kars. ]

On ma samo­chód.

He has a car.

[ Hi has e kar. ]

On ma dwa samo­chody.

He has two cars.

[ Hi has tu kars. ]

On ma trzy samo­chody.

He has three cars.

[ Hi has

fri

3

kars. ]

On ma cztery samo­chody.

He has four cars.

[ Hi has

for

kars. ]

On ma pięć samo­cho­dów.

He has five cars.

[ Hi has

fajf

kars. ]

No coś ty!

You’re kid­ding!

[ Jur kidin2! ]

On ma pięć samo­cho­dów?

He has five cars?

[ Hi has

fajf

kars? ]

Tak!

Yes!

[ Jes! ]

On lubi samo­chody.

He likes cars.

[ Hi

lajks

kars. ]

Ma jeden samo­chód dla żony.

He has one car for his wife.

[ Hi has

łan

kar for hys łajf. ]

Ma jeden samo­chód dla syna.

He has one car for his son.

[ Hi has

łan

kar for hys san. ]

Ma jeden samo­chód dla córki.

He has one car for his dau­gh­ter.

[ Hi has

łan

kar for hys doter. ]

Ma jeden samo­chód dla teścio­wej.

He has one car for his mother-in-law.

[ Hi has

łan

kar for hys mader yn lo. ]

No i ma jeden samo­chód dla sie­bie.

And he has one car for him­self.

[ End hi has

łan

kar for him

self

. ]

Mój sąsiad ma pięć samo­cho­dów.

My neigh­bour has five cars.

[ Maj

nej

ber has

fajf

kars. ]

Mój sąsiad ma żonę.

My neigh­bour has a wife.

[ Maj

nej

ber has e łajf. ]

Mój sąsiad ma piękną żonę.

My neigh­bour has a beau­ti­ful wife.

[ Maj

nej

ber has e

bju

tiful łajf. ]

Ma też piękny samo­chód.

He also has a beau­ti­ful car.

[ Hi olsoł has e

bju

tiful kar. ]

Mój sąsiad ma dobre życie.

My neigh­bour has a good life.

[ Maj

nej

ber has e gud lajf. ]

Ja też mam dobre życie.

I also have a good life.

[ Aj olsoł hew e gud lajf. ]

Mój sąsiad jest moim przy­ja­cie­lem.

My neigh­bour is my friend.

[ Maj

nej

ber ys maj frend. ]

Jeste­śmy przy­ja­ciółmi.

We are friends.

[ Łi ar frends. ]

On jest mecha­ni­kiem samo­cho­do­wym.

He is a car mecha­nic.

[ Hi ys e kar me

ka

nik. ]

Ja jestem mary­na­rzem.

I’m a sailor.

[ Ajm e

sej

ler. ]

On ma samo­chód.

He has a car.

[ Hi has e kar. ]

Ja mam sta­tek.

I have a ship.

[ Aj hew e szyp. ]

On ma dobrą pracę.

He has a good job.

[ Hi has e gud dżob. ]

Ja też mam dobrą pracę.

I also have a good job.

[ Aj

ol

soł hew e gud dżob. ]

Lubię go.

I like him.

[ Aj lajk him. ]

On jest moim przy­ja­cie­lem.

He is my friend.

[ Hi ys maj frend. ]

Zapraszamy do zakupu pełnej wersji książki