Unia Europejska a obrót towarami strategicznymi -  - książka

Unia Europejska a obrót towarami strategicznymi książka papierowa

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi dla zakupu od 50,00 zł)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

W 2012 r. uchwalone zostały w Polsce dwie ustawy o istotnym znaczeniu w punktu widzenia obrotu specjalnego z zagranicą:
• uchwalona dnia 25 maja 2012 r. ustawa o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw;
• oraz uchwalona dnia 12 października 2012 r. ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi.
Zasadniczym zadaniem powyższych ustaw jest wykonanie na szczeblu krajowym zobowiązań wynikających z prawa Unii Europejskiej, zwłaszcza zaś z następujących aktów unijnego prawa pochodnego:
• wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB z dnia 8 grudnia 2008 r. Określającego wspólne zasady kontroli wywozu technologii wojskowych i sprzętu wojskowego;
• rozporządzenia nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania,3 które zastąpiło rozporządzenie nr 1334/20004 (rozporządzenie weszło w życie 27 sierpnia 2009 r.);
• dyrektywy 2009/43/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie uproszczenia warunków transferów produktów związanych z obronnością we Wspólnocie6 (okres transpozycji dyrektywy minął 30 czerwca 2011 r., państwa członkowskie zobowiązane są do stosowania odnośnych przepisów krajowych od 30 czerwca
2012 r.);
• dyrektywy 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa zmieniająca dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE8 (okres transpozycji
dyrektywy minął 21 sierpnia 2011 r.).
Przedmiotem niniejszej książki jest przede wszystkim analiza transpozycji wymienionych wyżej dyrektyw oraz wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB do prawa polskiego oraz zagwarantowania efektywności rozporządzenia nr 428/2009.
Zarazem chodzi o proces znacznie szerszy, mający istotne znaczenie nie tylko w płaszczyźnie prawnej, lecz przede wszystkim gospodarczej i politycznej.

Ze Wstępu

Liczba stron: 408

Format (wymiary): 17.0x24.5cm

ISBN: 9788371519413