Prywatnoprawne środki dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia reguł konkurencji - Robert Stefanicki - książka

Prywatnoprawne środki dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia reguł konkurencji książka papierowa

Robert Stefanicki

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

W okresie toczącej się w gremiach opiniotwórczych dyskusji na temat granic akceptacji przez państwa członkowskie proponowanych rozwiązań w zakresie wdrażania prawa konkurencji za pomocą środków prawa prywatnego oddajemy w ręce czytelników publikację dotyczącą fundamentalnej zmiany w wykonywaniu prawa konkurencji. Współcześnie jesteśmy świadkami dużej dynamiki i dokonującej się modyfikacji podejścia do rozumienia istoty i celów ochrony prawnej konkurencji. Przy stabilnym kształcie przepisów traktatowych z tego zakresu diametralnie zmieniła się optyka ich stosowania przez uwzględnienie w całokształcie mechanizmów ochrony konkurencji komplementarnej konstrukcji cywilnoprawnej, mającej zabezpieczyć przede wszystkim ekonomiczne interesy podmiotów poszkodowanych ich zakłóceniami.

Koncepcja prywatnego wdrażania unijnego prawa konkurencji, wykreowana zwłaszcza w drodze stabilnego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, znalazła poparcie Komisji, Rady i Parlamentu Europejskiego. Nie oznacza to jednak rezygnacji z fundamentalnej roli, jaką przypisuje się egzekwowaniu reguł konkurencji na drodze publicznoprawnej.

Podstawowe przesłanie niniejszej monografii ukierunkowane zostało na

likwidację podstawowej bariery dostępu do sądu, tj. istniejącej po stronie poszkodowanych asymetrii informacyjnej, oraz
metodologię spójnego podejścia do obydwu mechanizmów ochrony konkurencji.


Autor szczegółowo omawia zagadnienia dotyczące m.in.:

istoty i celów ochrony prawnej konkurencji;
prywatnego wykonywania prawa konkurencji w odniesieniu do stosowania go w interesie publicznym;
wprowadzenia w życie reguł konkurencji;
roli zasad w prawie unijnym;
znaczenia decyzji organów ds. konkurencji dla rozstrzygania sporów odszkodowawczych przed sądem cywilnym;
identyfikacji normatywnej podstawy roszczeń prywatnoskargowych;
podmiotów uprawnionych do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych;
kompensacyjnego charakteru odszkodowania;
kodeksowych podstaw roszczeń odszkodowawczych;
problemu proceduralnych gwarancji wykonywania prawa materialnego;
podstawowych barier prywatnej drogi wykonywania prawa konkurencji;
dostępu do informacji oraz pozyskiwania dowodów w odniesieniu do programu leniency;
roszczeń zbiorowych i polubownego rozstrzygania sporów;
prawa i sądu właściwego dla roszczeń o odszkodowanie;
metodologii szacowania szkód w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych z naruszenia reguł konkurencji.


Ponieważ omawiana problematyka nie znajduje wystarczającego oparcia w krajowej literaturze przedmiotu, źródłem inspiracji okazuje się bogate piśmiennictwo obce oraz judykatura krajowa państw wiodących w tym obszarze.

Publikacja adresowana jest do szerokiego kręgu przedstawicieli zawodów prawniczych – sędziów, adwokatów i radców prawnych, a także środowisk naukowych.

Liczba stron: 500

Format (wymiary): 23.0x14.2

ISBN: 9788325558802

Wydanie: 1