Prawnoekonomiczne aspekty sportu -  - książka

Prawnoekonomiczne aspekty sportu książka papierowa

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi dla zakupu od 50,00 zł)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

SPIS TREŚCI
Słowo wstępne
Jakub Litarowicz – Finansowanie klubów sportowych a prawo zamówień publicznych
1. Uwagi wstępne
2. Kluby sportowe jako wykonawcy zamówień publicznych
2.1. Arka Gdynia SSA jako wykonawca zamówienia publicznego
2.2. Lechia Gdańsk S.A. jako wykonawca zamówienia publicznego
2.3. Wisła Płock S.A. jako wykonawca zamówienia publicznego
3. Podsumowanie

Agata Kołodziej, Katarzyna Kucia – Finansowanie działalności sportowo-rekreacyjnej z budżetu JST na przykładzie gminy Janów Lubelski w latach 2010–2017
1. Uwagi wstępne
2. Podstawy prawne wspierania działalności sportowej jednostek samorządu terytorialnego
3. Zakres kompetencji gmin w zarządzaniu sprawami kultury fizycznej
4. Źródła i instrumenty finansowania sportu
5. Wsparcie finansowe klubów sportowych na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
6. Ważniejsze inwestycje sportowo-rekreacyjne realizowane w gminie Janów Lubelski
7. Analiza wydatków samorządu gminy na kulturę fizyczną w latach 2010–2017
8. Podsumowanie

Justyna Michalska, Ewa Żołnierczyk – Stypendium sportowe przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego
1. Uwagi wstępne
2. Kryterium ubiegania się o stypendium ze środków samorządu terytorialneg
3. Procedura ubiegania się o stypendium sportowe ze środków jednostki samorządu terytorialnego
4. Podsumowanie

Piotr Kapusta – Dobór formy prawnej zatrudnienia sportowców profesjonalnych

1. Uwagi wstępne
2. Swoboda wyboru formy zatrudnienia sportowców profesjonalnych
3. Pracowniczy status sportowców profesjonalnych
4. Niepracownicze formy zatrudniania sportowców profesjonalnych
5. Podsumowanie

Karolina Kosińska – Formy prawne prowadzenia klubu sportowego oraz możliwości ich zmian

1. Uwagi ogólne – przedmiot regulacji
2. Kluby sportowe
3. Formy organizacyjno-prawne klubów sportowych
3.1. Stowarzyszenia
3.2. Uczniowskie kluby sportowe oraz kluby sportowe nieprowadzące działalności gospodarczej wpisane do rejestru starosty
3.3. Stowarzyszenia wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego
3.4. Klub sportowy jako fundacja bądź spółdzielnia
3.5. Klub sportowy jako spółka kapitałowa
3.6. Związki sportowe
4. Źródła finansowania
5. Zmiana formy prawnej klubu sportowego
6. Podsumowanie

Aneta Rejman – Bezpieczeństwo masowych imprez sportowych w świetle przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych – wybrane aspekty

1. Uwagi wstępne
2. Ogólna odpowiedzialność organizatora za bezpieczeństwo masowych imprez sportowych
3. Obowiązki i zakazy dotyczące uczestników masowej imprezy sportowej
4. Podsumowanie

Wiktor Trybka – Publicznoprawna reglamentacja uprawiania sportów strzeleckich na tle unormowań materialnoprawnych i procesowych

1. Uwagi wstępne
2. O istocie pozwolenia na posiadanie sportowej broni palnej i granicach jego trwałości
3. Przesłanki wydania pozwolenia na posiadanie sportowej broni palnej
4. Kwalifikacje do uprawiania sportów strzeleckich jako podstawa do wydania pozwolenia na posiadanie sportowej broni palnej
5. Postępowanie w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na posiadanie sportowej broni palnej – uwagi materialnoprawne i procesowe
6. Podsumowanie

Kamil Szpyt – Autorskoprawna problematyka organizowania i transmisji zawodów e-sportowych

1. Uwagi wstępne
2. E-sport – historia, definicja i charakterystyka zjawiska
3. Autorskoprawna problematyka organizowania zawodów e-sportowych
4. Autorskoprawna problematyka transmisji zawodów e-sportowych
5. Podsumowanie

Bogusław Balza – Opodatkowanie e-sportu

1. Uwagi wstępne
2. Dochody
3. Opodatkowanie e-sportu
4. Opodatkowanie nagród w turniejach
5. Opodatkowanie nagród za osiągnięcia sportowe
6. Opodatkowanie sportowców z tytułu działalności gospodarczej
7. Podsumowanie

Anna Kilar, Karolina Kuźniar – Rola sportu w integracji państw UE na przykładzie programu Erasmus+

Liczba stron: 140

Format (wymiary): 16.0x24.0cm

ISBN: 9788379966387

Oceny
0,0
0
0
0
0
0