Pradoliny pomorskich rzek -  - książka

Pradoliny pomorskich rzek książka papierowa

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Spis treści:

Wstęp / 7
Zbigniew Bukowski
Wprowadzenie do problematyki / 15
Jacek Woźny
Symbolika i magia żywiołu wody w światopoglądzie archaicznym / 27
Jacek Kabaciński
Przejawy kontaktów międzykulturowych na stanowisku wczesnomezolitycznym w Krzyżu Wielkopolskim / 37
Agnieszka Czekaj-Zastawny, Jacek Kabaciński, Thomas Terberger
Kontakty późnomezolitycznych społeczności Pomorza z rolniczymi kulturami Europy Środkowej na podstawie stanowiska w Dąbkach / 53
Marcin Bigos, Dobrochna Jankowska, Jacek Wierzbicki
Z badań nad wykorzystaniem dolin rzecznych północnej części Pomorza Środkowego przez społeczności epoki kamienia / 71
Jacek Woźny
Pradolina Brdy w pradziejach (najstarsze struktury osadnicze) / 83
Maciej Kaczmarek
Pradolina Odry jako szlak dalekosiężnej wymiany w epoce brązu – perspektywa lubusko-wielkopolska / 91
Jacek Gackowski
Fordońskie zakole Wisły w młodszej epoce brązu i na początku epoki żelaza. Bariera cywilizacyjna czy zwornik regionalnej przestrzeni kulturowo-osadniczej? / 103
Anna Rembisz-Lubiejewska
Rola Wisły w rozwoju społeczności „popielnicowych” Kotliny Grudziądzkiej / 113v Piotr Fudziński
Dolina rzeki Wierzycy wraz z dopływami w późnej epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza / 125
Danuta Król
Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne na obszarach przylegających do pradolin rzek Płutnicy, Czarnej Wody i Redy / 143
Ewa Bokiniec, Aldona Garbacz-Klempka
Na skraju Pradoliny Wisły – materiały kultury wielbarskiej z Rzęczkowa, pow. toruński, w świetle kontaktów kulturowych / 165
Tadeusz Grabarczyk
Rozwój osadnictwa pradziejowego nad środkową Wdą / 191
Ewa Fudzińska
Osadnictwo pradziejowe między Wisłą a Nogatem / 197
Magdalena Mączyńska, Ireneusz Jakubczyk
Cmentarzysko kultury wielbarskiej w Babim Dole-Borczu, pow. Kartuzy, stan. 2. Wstępne podsumowanie wyników badań / 213
Anna Strobin, Ireneusz Jakubczyk
Materiały z młodszego okresu przedrzymskiego na stanowisku 2. w Babim Dole-Borczu, powiat kartuski / 223
Bartłomiej Rogalski
Dolne Nadodrze w okresie wpływów rzymskich – wpływy i nurty kulturowe / 239
Henryk Machajewski
Pradolina środkowej Parsęty u schyłku starożytności i na początku wczesnego średniowiecza (II/III w. – VII/VIII w. n.e.) / 273
Wojciech Chudziak, Ewelina Siemianowska
Z badań nad systemem komunikacji we wczesnym średniowieczu / 293
Jacek Bojarski, Wojciech Chudziak, Marcin Weinkauf
Góra Św. Wawrzyńca w Kałdusie we wczesnym średniowieczu – na skrzyżowaniu szlaków dalekosiężnych / 301
Wojciech Chudziak, Piotr Błędowski
Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Pawłówku – „wrota” do Pomorza Wschodniego / 315
Wojciech Chudziak, Ryszard Kaźmierczak
Wyspa w Żółtym na Jeziorze Zarańskim w okresie wczesnego średniowiecza – „brama” do Pomorza Zachodniego / 327
Mariusz Ziółkowski, Jan Szymański, Maciej Sobczyk
Cmentarzysko kurhanowe w Lewinie: przyczynek do dyskusji na temat wczesnośredniowiecznych obrządków pogrzebowych / 341
Aneks 2
Mirosław Parafiniuk, Tomasz Janus
Badanie materiału kurhanowego Lewino / 363
Sławomir Wadyl
Nadnogacki kompleks osadniczy w Węgrach we wczesnym średniowieczu. Geneza, rola i związki kulturowe / 369
Lech Czerniak
Pradoliny pomorskich rzek. Kontakty kulturowe i handlowe społeczeństw w pradziejach i wczesnym średniowieczu. Podsumowanie konferencji / 381
Lista uczestników / 385

Liczba stron: 390

Format (wymiary): 21.0x29.5cm

ISBN: 9788385824763