Podróże służbowe 2013 - Jarosław Masłowski, Paweł Ziółkowski - ebook

Podróże służbowe 2013 ebook

Jarosław Masłowski, Paweł Ziółkowski

0,0
8,45 zł

lub
Opis

Od 1 marca 2013 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie podróży służbowych. Zastępuje ono dwa rozporządzenia dotychczas obowiązujące.
Rozporządzenie w głównej mierze wprowadza zmiany dotyczące: wzrostu wartości stawek diet przy podróży krajowej oraz zagranicznej, jak również limitów noclegowych w wielu państwach. Modyfikuje przepisy o zastępczym dokumentowaniu poniesionych wydatków w sytuacji, gdy pracownik nie dysponuje rachunkami, fakturami lub biletami, przez wprowadzenie możliwości rozliczenia poniesionych przez pracownika kosztów na podstawie oświadczenia pracownika, reguluje problematykę zapewnienia częściowego bezpłatnego wyżywienia, wprowadza ograniczenie kwotowe kosztów noclegu oraz możliwość określenia więcej niż jednego państwa docelowego podróży.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
PDF

Liczba stron: 35Podobne


zakupiono w sklepie:

Legimi

identyfikator transakcji:

6416643

znak wodny:

PODRÓŻE SŁUŻBOWE 2013

e-poradnik

Stan prawny na 1 marca 2013 r.
Wolters Kluwer Polska SA

Wykaz skrótów

k.p. – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)

r.p.s. – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 167)

r.p.s.k. – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991 z późn. zm.)

r.p.s.z. – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących kowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991 z późn. zm.).

r.u.p.w.s. – rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm.)

u.p.d.o.f. – ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.)

u.s.o.z. – ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

Część I Podróże służbowe 2013

Od 1 marca 2013 r. mamy nowe rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, które zastąpiło dwa rozporządzenia dotychczas obowiązujące. Rozporządzenie w głównej mierze wprowadza zmiany dostosowujące do panujących obecnie realiów i konstytuujące wykształcony dotychczas sposób postępowania pracodawców. Spośród zmian największe znaczenie mają: zmiana wysokości diet skutkująca także zmianą wysokości ryczałtów, wprowadzenie możliwości rozliczenia poniesionych przez pracownika kosztów na podstawie oświadczenia pracownika, w sytuacji, gdy przedstawienie dokumentu nie jest możliwe, uregulowanie problematyki zapewnienia częściowego bezpłatnego wyżywienia, wprowadzenie ograniczenia kwotowego kosztów noclegu, możliwość określenia więcej niż jednego państwa docelowego podróży.

1. Wstęp

Zgodnie z postanowieniami art. 775 § 1 k.p., pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową.

Co do zasady sposób rozliczania należności z tytułu podróży służbowych (w tym zagranicznych) powinien być określony w przepisach płacowych obowiązujących w danym zakładzie pracy lub w umowach o pracę (gdy pracodawca nie jest zobowiązany do stworzenia regulaminu wynagradzania albo nie obowiązuje go układ zbiorowy pracy). Jeżeli jednak pracodawca nie stworzył tego typu regulacji, to w odniesieniu do jego pracowników odbywających podróże służbowe znajdują odpowiednie zastosowanie przepisy dotyczące pracowników sfery budżetowej, czyli r.p.s. Akt ten zastąpił dotychczas obowiązujące przepisy zawarte w r.p.s.k. oraz r.p.s.z.

Rozporządzenie to reguluje zasady przyznawania pracownikom zatrudnionym w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej diet oraz zwrotu kosztów przejazdów i dojazdów, noclegów oraz innych udokumentowanych wydatków. Regulują one także zasady udzielania pracownikom zaliczek na przewidywane wydatki oraz termin, w jakim pracownik powinien rozliczyć się z pobranych środków pieniężnych.

Podkreślenia wymaga fakt, że przepisy, o których mowa, choć w założeniu dotyczą jedynie pracowników zatrudnionych w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej, mają znacznie szersze zastosowanie i ogromne znaczenie praktyczne. Do zawartych w nich regulacji odwołuje się szereg innego rodzaju regulacji branżowych.

Jak już wspomniałem, regulacje te mogą znaleźć zastosowanie także u pracodawców spoza sfery budżetowej, jeśli nie ustalą oni we własnym zakresie warunków wypłacania pracownikom należności z tytułu podróży służbowych. Co istotne, nawet jeśli pracodawca ureguluje problematykę należności za podróże służbowe, to regulacje te nie mogą ustalać diety za dobę podróży służbowej w wysokości niższej niż dieta określona w powyższych regulacjach dotyczących pracowników sfery budżetowej.

2. Jeden akt prawny

Jedną ze zmian, która zostaje wprowadzona od 1 marca 2013 r. jest ujęcie całości problematyki podróży służbowych w jednym akcie prawnym. Ma to zapewnić większą przejrzystość regulacji, pozwoli uniknąć powtarzania zbieżnych przepisów w dwóch rozporządzeniach i jednocześnie umożliwi zaakcentowanie regulacji odmiennych dla podróży krajowych i zagranicznych.