Legenda o Czwartym Królu - Norbert Grzegorz Kościesza - ebook + audiobook

Legenda o Czwartym Królu ebook i audiobook

Norbert Grzegorz Kościesza

0,0

Opis

Nowa, kolorowa i poprawiona wersja Legendy z 2017 roku, która rozeszła się w błyskawicznym tempie.

PREMIERA PRZEWIDZIANA NA 24 WRZEŚNIA 2021!!!
ZAPRASZAMY DO ZAKUPU - ILOŚĆ EGZ. OGRANICZONA...

Książka dla całej rodziny, na czas Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy.
Historia, która mogłaby się wydarzyć, zasłyszana gdy autor był jeszcze dzieckiem, a teraz przekazana innym, by także ją usłyszeli i sobie wyobrazili.
Morał, miłość, szacunek, wsparcie i dążenie do upragnionego celu, to znajdziecie w Legendzie o Czwartym Królu.

Czwarty Król, który nie dociera na narodziny Jezusa do Betlejem, a spotyka go już jako starzec...
Dlaczego nie dotarł wraz z Melchiorem, Kacprem i Baltazarem do Betlejem i jakie były jego losy, tego wszystkiego dowiecie się z tej legendy.

 

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS
czytnikach certyfikowanych
przez Legimi
czytnikach Kindle™
(dla wybranych pakietów)
Windows
10
Windows
Phone

Liczba stron: 67

Audiobooka posłuchasz w abonamencie „ebooki+audiobooki bez limitu” w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS

Czas: 1 godz. 44 min

Lektor:

Oceny
0,0
0
0
0
0
0Nor­bertGrze­gorzKo­scie­sza

Le­genda

oCzwar­tymKrólu

SPIS TRE­ŚCI

| WSTĘP

| WSTĘP

Le­gendę o Trzech Kró­lach, Ma­gach lub Mę­dr­cach, zmie­rza­ją­cych do Be­tle­jem, ma­ją­cych od­wie­dzić nowona­ro­dzone dzie­cię, zna chyba każdy z nas. Umówmysię, że w tej opo­wie­ści będą to kró­lo­wie, tacy jak widniejąna świę­tychob­ra­zachw ko­ścio­łach.

Imiona Trzech Kró­lów: Kac­per, Mel­chior i Bal­ta­zarznakażdedziecko.Wia­domo,że przy­bylido ubo­giejsta­jenki,w któ­rejz ro­dzi­cami,Ma­ryjąi Jó­ze­fem,przeby­wałmałyJe­zus.Wiemyz Bi­blii,cokażdyz nichpoda­ro­wał dzie­ciątku. Król Kac­per przy­wiózł ka­dzi­dłoz ży­wicyka­dzi­dłowca,w po­staciwon­negoolejku,comiałosym­bo­li­zo­waćbo­skiepo­cho­dze­niedzie­ciątka,gdyż nie­wąt­pli­wie Je­zus był sy­nem Boga Je­dy­nego.Król Mel­chior po­da­ro­wał dzie­cię­ciu złoto, co na świętych ob­ra­zach za­zwy­czaj przed­sta­wione jest jako złotaszka­tuła,cosym­bo­li­zujewła­dzękró­lew­ską Je­zusa.

Cho­dzitujed­naknieo wła­dzęw Ju­dei,jaksą­dziliŻy­dzi,aleo wła­dzękró­lew­skąw nie­biei na ziemi,gdyżnowona­ro­dzone dzie­cię jest Kró­lem kró­lów, a Jego wła­dzanie po­cho­dzi z tego świata. Trzeci król imie­niem Balta­zar, po­da­ro­wał dziecku mirrę, sym­bol czło­wie­czeństwa Je­zusa i za­ra­zem za­po­wiedź jego mę­czeń­skiejśmierci.Wszy­scytrzejzło­żylipo­kłoni hołd Je­zu­sowi.

Czy wiemy skąd po­cho­dzili kró­lo­wie?

We­długBi­bliiKac­perbyłkró­lemz pół­noc­nejGrecji, Mel­chior był kró­lem po­łu­dnio­wego Ba­bi­lonu,na­to­miast Bal­ta­zar był czar­nym kró­lem z za­chodniej Afryki. Wszy­scy trzej od­dali po­kłon dzie­ciątku,w imie­niukra­inypół­nocy,wschodui po­łu­dnia.Dlaczegoza­bra­kłoprzed­sta­wi­cielaz za­chodu?Czyw ogóleist­niałktoś,ktore­pre­zen­to­wałwła­dzęza­chodu?Jeśli tak, to kim był, jak miał na imię i skąd po­cho­dził? Czymiałja­kieśdarydlama­łegoJe­zusa?Ja­kietomo­głybyćdaryi coonesym­bo­li­zo­wały?Como­głodziaćsięz tym władcą, że nie zdą­żył zło­żyć po­kłonu dzie­cię­ciuw Be­tle­jem?Wła­śnieo tymbę­dzieta le­genda...

Ale po ko­lei...

Co stało się z Trzema Kró­lami, któ­rych do Be­tle­jemprzy­wio­dła ko­meta wę­dru­jąca po nie­bie, a zwana odtądGwiazdąBe­tle­jem­ską?Bi­bliamil­czyna tente­mat,mil­cząle­gendy,coniecoopo­wia­dająo nichstareprzypo­wie­ścilu­dówzewschodu.Rąbkata­jem­nicyuchylateż śre­dnio­wieczny po­dróż­nik we­necki Marco Polo,któryza­warłw swoimsław­nymOpi­sa­niuświatana­stępu­jącyfrag­ment:„Jestw Per­sjimia­stoSa­veh,z któ­regowy­szliTrzejMa­go­wie,któ­rzyudalisię,abypo­kłonzłożyćJe­zu­sowiChry­stu­sowi.W mie­ścietymznaj­dująsiętrzywspa­niałei po­tężnegro­bowce,w któ­rychzo­stalizło­żeniTrzejMa­go­wie.Ciałaichsąaż do­tądpięk­nieza­cho­wanew ca­ło­ścitak,że na­wetmożnaoglą­daćichwłosyi brody”.Póź­niejniktjużniewi­działi niesły­szało Trzech Kró­lach ani o miej­scu ich wiecz­nego spoczynku,MarcoPolobył ostatni.

Wiemy też, że Trzej Kró­lo­wie przed wy­ru­sze­niem do Be­tle­jem spo­tkali się wła­śnie w mie­ście Sa­veh w Per­sji. To mia­sto zo­stało wy­zna­czone na spo­tka­nie mo­nar­chów przez Boga, który wy­słał do nich swego po­słańca Ar­cha­nioła imie­niem Me­ta­tron. Ar­cha­nioł roz­ka­zał im spo­tkać się w mie­ście Sa­veh i ra­zem ru­szyć za gwiazdą, która po­wie­dzie ich do Be­tle­jem, do nowo na­ro­dzo­nego dzie­cię­cia.

Ar­cha­nioł Me­ta­tron uka­zał się każ­demu z kró­lów w ich pa­ła­cach i prze­mó­wił do każ­dego z nich z osobna w imie­niu Boga tymi sło­wami: „...idź i po­kłoń się nowo na­ro­dzo­nemu dzie­cię­ciu w Be­tle­jem, gdyż jest on sy­nem czło­wie­czym zro­dzo­nym z Boga-Ojca Je­dy­nego i on za­sią­dzie w nie­bie po pra­wicy jego. On jest Kró­lem kró­lów i Ba­ran­kiem Bo­żym, który zgła­dzi grze­chy świata i ob­da­rzy świat po­ko­jem. Idź do mia­sta Sa­vehw Per­sji,tamspo­tkaszkró­lówz każ­dejstronyświatai ra­zemuda­ciesięza zna­kiemze­sła­nymprzezPana.Bę­dzie to wę­dru­jąca po nie­bie gwiazda i za­wie­dziewasonado miej­scana­ro­dzindzie­cię­cia.Idźi speł­nijwolę Pana...”

W mie­ście Sa­veh spo­tkali się Kac­per, Mel­chior i Bal­ta­zar.

A gdzie był czwarty władca? Co się z nim stało? Dla­czego nie spo­tkał się z po­zo­sta­łymi i ra­zem z nimi nie udał się do sta­jenki?

Znamod­po­wiedźna tei innepy­ta­nia.Wiemz jakiegokró­le­stwapo­cho­dziłczwartykróli jakmiałna imię.Wiemja­kiedarywiózłdlama­łegoJe­zusai dla­czegoniespo­tkałsięz trzemapo­zo­sta­łymiwład­cami,któ­rzyod­wie­dzilista­jenkęi dzie­ciątkow Be­tle­jem.Znamjegohi­sto­rięodmo­jegoprapradziadka,którymijąopowie­dział,a jemuopo­wie­działjąjegopra­dzia­deki takodpo­ko­leńprze­ka­zy­wanajestonaw mo­jej ro­dzi­nie.

Te­razpo­sta­no­wi­łempo­dzie­lićsiętąle­gendąz Wami,le­gendąo czwar­tym Królu...